Podziały nieruchomości

Szkolenia - nieruchomości, budownictwo onlineotwartezamkniete

Celem szkolenia jest przekazanie oraz utrwalenie wiedzy w zakresie dokonywania geodezyjnych podziałów nieruchomości, przekazanie wiedzy w zakresie procedur, sporządzanej dokumentacji, procedowania administracyjnego, zebranie zmian prawnych dotyczących tematu, omówienie różnych aspektów związanych ze zmianami prawnymi w dziedzinach związanych z tematem. Wszystko na konkretnych przykładach podziałów w formie zagadnień.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Podział nieruchomości jest jednym z etapów inwestycji budowlanej i ma na celu zyskanie pożądanej konfiguracji terenu. Dokonywanie podziałów nie jest jednak zależne wyłącznie od woli i wyobraźni właścicieli nieruchomości, lecz jest regulowane przepisami Gospodarki Nieruchomościami.

Celem szkolenia jest przekazanie oraz utrwalenie wiedzy w zakresie dokonywania geodezyjnych podziałów nieruchomości, przekazanie wiedzy w zakresie procedur, sporządzanej dokumentacji, procedowania administracyjnego, zebranie zmian prawnych dotyczących tematu, omówienie różnych aspektów związanych ze zmianami prawnymi w dziedzinach związanych z tematem. Wszystko na konkretnych przykładach podziałów w formie zagadnień.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty

Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników administracji samorządowej zajmujących się gospodarką nieruchomościami, a także pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej, pracowników zajmujących się gospodarowaniem wodami, pracowników agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa, projektantów, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, biegli sądowi, deweloperzy, inwestorzy, urbaniści.

Ze szkolenia mogą także skorzystać inne osoby, którym w ich pracy zawodowej czy też naukowej lub edukacji niezbędna jest wiedza w zakresie.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie online. Podczas szkolenia online uczestnik ma możliwość zadawania pytań trenerowi przy pomocy czatu. Szkolenie online odbywa się poprzez platformę ClickMeeting lub Zoom.

Dla optymalnej pracy na platformie najlepiej korzystać z aktualnej przeglądarki Chrome.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER z głośnikami
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Podział nieruchomości jest jednym z etapów inwestycji budowlanej i ma na celu zyskanie pożądanej konfiguracji terenu. Dokonywanie podziałów nie jest jednak zależne wyłącznie od woli i wyobraźni właścicieli nieruchomości, lecz jest regulowane przepisami Gospodarki Nieruchomościami.

Celem szkolenia jest przekazanie oraz utrwalenie wiedzy w zakresie dokonywania geodezyjnych podziałów nieruchomości, przekazanie wiedzy w zakresie procedur, sporządzanej dokumentacji, procedowania administracyjnego, zebranie zmian prawnych dotyczących tematu, omówienie różnych aspektów związanych ze zmianami prawnymi w dziedzinach związanych z tematem. Wszystko na konkretnych przykładach podziałów w formie zagadnień.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty

Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników administracji samorządowej zajmujących się gospodarką nieruchomościami, a także pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej, pracowników zajmujących się gospodarowaniem wodami, pracowników agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa, projektantów, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, biegli sądowi, deweloperzy, inwestorzy, urbaniści.

Ze szkolenia mogą także skorzystać inne osoby, którym w ich pracy zawodowej czy też naukowej lub edukacji niezbędna jest wiedza w zakresie.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie online. Podczas szkolenia online uczestnik ma możliwość zadawania pytań trenerowi przy pomocy czatu. Szkolenie online odbywa się poprzez platformę ClickMeeting lub Zoom.

Dla optymalnej pracy na platformie najlepiej korzystać z aktualnej przeglądarki Chrome.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER z głośnikami
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
 • aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Podział nieruchomości jest jednym z etapów inwestycji budowlanej i ma na celu zyskanie pożądanej konfiguracji terenu. Dokonywanie podziałów nie jest jednak zależne wyłącznie od woli i wyobraźni właścicieli nieruchomości, lecz jest regulowane przepisami Gospodarki Nieruchomościami.

Celem szkolenia jest przekazanie oraz utrwalenie wiedzy w zakresie dokonywania geodezyjnych podziałów nieruchomości, przekazanie wiedzy w zakresie procedur, sporządzanej dokumentacji, procedowania administracyjnego, zebranie zmian prawnych dotyczących tematu, omówienie różnych aspektów związanych ze zmianami prawnymi w dziedzinach związanych z tematem. Wszystko na konkretnych przykładach podziałów w formie zagadnień.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty

Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników administracji samorządowej zajmujących się gospodarką nieruchomościami, a także pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej, pracowników zajmujących się gospodarowaniem wodami, pracowników agencji nieruchomości rolnych skarbu państwa, projektantów, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, biegli sądowi, deweloperzy, inwestorzy, urbaniści.

Ze szkolenia mogą także skorzystać inne osoby, którym w ich pracy zawodowej czy też naukowej lub edukacji niezbędna jest wiedza w zakresie.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Pojęcie podziału nieruchomości i samej nieruchomości, podziały nieruchomości w tzw. „trybie rolnym” a podziały zatwierdzane decyzjami administracyjnymi, kompetencje organów administracji, podział administracyjny a podział sądowy, podział quad usum.

 • Pojęcie nieruchomości dla potrzeb postępowania podziałowego.
 • Podziały prawne a podziały ewidencyjne/geodezyjne nieruchomości/działek ewidencyjnych.
 • Podstawy prawne dokonywania podziałów nieruchomości gminnych.
 • Podziały ewidencyjne w trybie administracyjnym a podziały jako czynności materialno-techniczne
 • Kompetencje organów w zakresie decydowania o podziałach nieruchomości gminnych.

2. Strony postępowania podziałowego, tryby postępowań.

 • Kto jest stroną postępowania w zakresie podziału nieruchomości gminnej, w jakich wypadkach także
 • inne osoby niż właściciel nieruchomości gminnej?
 • Tryby postępowań w zakresie podziałów nieruchomości, tryb „z urzędu” dla nieruchomości gminnych

3. Wydzielenia nieruchomości na cel publiczny.

 • Określenie celu publicznego.
 • Warunki dopuszczalności podziałów na cel publiczny.
 • Przeznaczenie gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego a cel publiczny do zrealizowania.

4. Procedura podziałów nieruchomości gminnych.

 • Niezbędna dokumentacja do podziałów nieruchomości.
  • Dokumenty z ewidencji gruntów i budynków.
  • Dokumenty w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
  • Dokumenty potwierdzające prawo do nieruchomości podlegającej podziałowi.
  • Dokumenty przygotowywane przez geodetę – mapa z projektem podziału, protokół z przyjęcia granicnieruchomości do podziału, wykazy synchronizacyjne, wykazy zmian danych ewidencyjnych.
 • Opiniowanie w zakresie podziałów nieruchomości gminnych dokonywanych z urzędu.
  • Opiniowanie w zakresie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Opiniowanie w zakresie wydanych decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacyjnych, celu publicznego.
  • Opiniowanie gdy brak ww. dokumentów planistycznych.
  • Pojęcie dostępu do drogi publicznej.
  • Pojęcie drogi wewnętrznej.
  • Pojęcie służebności drogi koniecznej.

5. Limit powierzchniowy 0,3000 ha w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce gruntami.

6. Podziały nieruchomości położonych na obszarach o różnych funkcjach w mpzp.

7. Podział nieruchomości zabudowanych.

8. Podział nieruchomości z jednoczesnym podziałem budynku. Rzuty kondygnacji.

9. Wyłączenie organu lub pracownika z czynności administracyjnych, w jakich wypadkach, czy gmina sama sobie może zatwierdzić podział?

10. Nowe granice działek a odległości od budynków i budowli.

11. Decyzja zatwierdzająca podział.

 • Omówienie treści decyzji.
 • Czynności administracyjne przed wydaniem decyzji.
 • Inne dowody w sprawie o podział poza wymienionymi w przepisach szczegółowych.
 • Koszty postępowania podziałowego.

12. Skutki prawne i techniczne jakie wywołuje ostateczna decyzja o podziale nieruchomości lub inne decyzje administracyjne zatwierdzające podział nieruchomości.

 • Wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków.
 • Ujawnienie zmian w księdze wieczystej.
 • Stabilizacja znakami granicznymi.

13. Wniosek o dokonanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków – tzw. tryb rolny podziałów nieruchomości.

14. Mapa z projektem podziału nieruchomości jako jeden z rodzajów mapy do celów prawnych.

 • Zlecenie pracy wykonawcy prac geodezyjnych.
  • Kto może wykonywać samodzielne czynności w geodezji w zakresie opracowania map z projektem podziału, pojęcie wykonawcy prac geodezyjnych a geodety uprawnionego, jak weryfikować posiadanie uprawnień zawodowych.
  • Treść umowy zawieranej z wykonawcą prac geodezyjnych. Co ma być końcowym efektem podziału nieruchomości i z czego rozliczać wykonawcę takich prac?
  • Zgłoszenie pracy geodezyjnej.
  • Uzgodnienie zakresu materiałów niezbędnych do wykonania pracy, na czym polega i jak się dokumentuje, maksymalne terminy uzgodnień, etapowanie prac, opłaty za udostępnienie materiałów i dokumentowanie ich wysokości, ustalanie wysokości opłaty i spory co do jej wysokości.
 • Opracowanie mapy z projektem podziału.
  • Czynności przygotowawcze, analiza materiałów źródłowych i wnioski dla wykonawcy i zamawiającego. Ustalenie konieczności wykonania dodatkowych czynności jak ustalenie przebiegu granic zewnętrznych działek podlegających podziałowi, aktualizacja mapy zasadniczej lub ewidencyjnej do podziału.
  • Zawiadomienie właściciela nieruchomości i właścicieli nieruchomości przyległych. Terminy, skuteczne doręczenia.
  • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości do podziału.
 • Sporządzenie tzw. operatu geodezyjnego i przyjęcie dokumentacji do zasobu dla możliwości wykorzystania mapy projektem podziału jako niezbędny etap prac podziałowych.
  Weryfikacja opracowania geodezyjnego.
  • Co oznacza „niezwłoczny” termin weryfikacji?
  • Zakres przepisów prawnych stanowiący podstawę weryfikacji. Upoważnienie dla weryfikatora.
  • Pozytywny protokół weryfikacji jako podstawa przyjęcia dokumentacji do zasobu.
  • Negatywny protokół weryfikacji oraz zwrot dokumentacji wykonawcy prac geodezyjnych.
  • 14-to dniowy termin na „ustosunkowanie się” wykonawcy prac geodezyjnych do treści negatywnego protokołu. Co się rozumie pod tym pojęciem? Przekroczenie 14-dniowego terminu i konsekwencje dla opracowania geodezyjnego.
  • Odmowa przyjęcia operatu geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przesłanki odmowy, procedura.
 • Uwierzytelnienie mapy z projektem podziału i wydanie mapy wykonawcy prac geodezyjnych.
 • Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków w wyniku podziału nieruchomości krok po kroku.

1. Pojęcie podziału nieruchomości i samej nieruchomości, podziały nieruchomości w tzw. „trybie rolnym” a podziały zatwierdzane decyzjami administracyjnymi, kompetencje organów administracji, podział administracyjny a podział sądowy, podział quad usum.

 • Pojęcie nieruchomości dla potrzeb postępowania podziałowego.
 • Podziały prawne a podziały ewidencyjne/geodezyjne nieruchomości/działek ewidencyjnych.
 • Podstawy prawne dokonywania podziałów nieruchomości gminnych.
 • Podziały ewidencyjne w trybie administracyjnym a podziały jako czynności materialno-techniczne
 • Kompetencje organów w zakresie decydowania o podziałach nieruchomości gminnych.

2. Strony postępowania podziałowego, tryby postępowań.

 • Kto jest stroną postępowania w zakresie podziału nieruchomości gminnej, w jakich wypadkach także
 • inne osoby niż właściciel nieruchomości gminnej?
 • Tryby postępowań w zakresie podziałów nieruchomości, tryb „z urzędu” dla nieruchomości gminnych

3. Wydzielenia nieruchomości na cel publiczny.

 • Określenie celu publicznego.
 • Warunki dopuszczalności podziałów na cel publiczny.
 • Przeznaczenie gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego a cel publiczny do zrealizowania.

4. Procedura podziałów nieruchomości gminnych.

 • Niezbędna dokumentacja do podziałów nieruchomości.
  • Dokumenty z ewidencji gruntów i budynków.
  • Dokumenty w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
  • Dokumenty potwierdzające prawo do nieruchomości podlegającej podziałowi.
  • Dokumenty przygotowywane przez geodetę – mapa z projektem podziału, protokół z przyjęcia granicnieruchomości do podziału, wykazy synchronizacyjne, wykazy zmian danych ewidencyjnych.
 • Opiniowanie w zakresie podziałów nieruchomości gminnych dokonywanych z urzędu.
  • Opiniowanie w zakresie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Opiniowanie w zakresie wydanych decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacyjnych, celu publicznego.
  • Opiniowanie gdy brak ww. dokumentów planistycznych.
  • Pojęcie dostępu do drogi publicznej.
  • Pojęcie drogi wewnętrznej.
  • Pojęcie służebności drogi koniecznej.

5. Limit powierzchniowy 0,3000 ha w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce gruntami.

6. Podziały nieruchomości położonych na obszarach o różnych funkcjach w mpzp.

7. Podział nieruchomości zabudowanych.

8. Podział nieruchomości z jednoczesnym podziałem budynku. Rzuty kondygnacji.

9. Wyłączenie organu lub pracownika z czynności administracyjnych, w jakich wypadkach, czy gmina sama sobie może zatwierdzić podział?

10. Nowe granice działek a odległości od budynków i budowli.

11. Decyzja zatwierdzająca podział.

 • Omówienie treści decyzji.
 • Czynności administracyjne przed wydaniem decyzji.
 • Inne dowody w sprawie o podział poza wymienionymi w przepisach szczegółowych.
 • Koszty postępowania podziałowego.

12. Skutki prawne i techniczne jakie wywołuje ostateczna decyzja o podziale nieruchomości lub inne decyzje administracyjne zatwierdzające podział nieruchomości.

 • Wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków.
 • Ujawnienie zmian w księdze wieczystej.
 • Stabilizacja znakami granicznymi.

13. Wniosek o dokonanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków – tzw. tryb rolny podziałów nieruchomości.

14. Mapa z projektem podziału nieruchomości jako jeden z rodzajów mapy do celów prawnych.

 • Zlecenie pracy wykonawcy prac geodezyjnych.
  • Kto może wykonywać samodzielne czynności w geodezji w zakresie opracowania map z projektem podziału, pojęcie wykonawcy prac geodezyjnych a geodety uprawnionego, jak weryfikować posiadanie uprawnień zawodowych.
  • Treść umowy zawieranej z wykonawcą prac geodezyjnych. Co ma być końcowym efektem podziału nieruchomości i z czego rozliczać wykonawcę takich prac?
  • Zgłoszenie pracy geodezyjnej.
  • Uzgodnienie zakresu materiałów niezbędnych do wykonania pracy, na czym polega i jak się dokumentuje, maksymalne terminy uzgodnień, etapowanie prac, opłaty za udostępnienie materiałów i dokumentowanie ich wysokości, ustalanie wysokości opłaty i spory co do jej wysokości.
 • Opracowanie mapy z projektem podziału.
  • Czynności przygotowawcze, analiza materiałów źródłowych i wnioski dla wykonawcy i zamawiającego. Ustalenie konieczności wykonania dodatkowych czynności jak ustalenie przebiegu granic zewnętrznych działek podlegających podziałowi, aktualizacja mapy zasadniczej lub ewidencyjnej do podziału.
  • Zawiadomienie właściciela nieruchomości i właścicieli nieruchomości przyległych. Terminy, skuteczne doręczenia.
  • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości do podziału.
 • Sporządzenie tzw. operatu geodezyjnego i przyjęcie dokumentacji do zasobu dla możliwości wykorzystania mapy projektem podziału jako niezbędny etap prac podziałowych.
  Weryfikacja opracowania geodezyjnego.
  • Co oznacza „niezwłoczny” termin weryfikacji?
  • Zakres przepisów prawnych stanowiący podstawę weryfikacji. Upoważnienie dla weryfikatora.
  • Pozytywny protokół weryfikacji jako podstawa przyjęcia dokumentacji do zasobu.
  • Negatywny protokół weryfikacji oraz zwrot dokumentacji wykonawcy prac geodezyjnych.
  • 14-to dniowy termin na „ustosunkowanie się” wykonawcy prac geodezyjnych do treści negatywnego protokołu. Co się rozumie pod tym pojęciem? Przekroczenie 14-dniowego terminu i konsekwencje dla opracowania geodezyjnego.
  • Odmowa przyjęcia operatu geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przesłanki odmowy, procedura.
 • Uwierzytelnienie mapy z projektem podziału i wydanie mapy wykonawcy prac geodezyjnych.
 • Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków w wyniku podziału nieruchomości krok po kroku.

 

1. Pojęcie podziału nieruchomości i samej nieruchomości, podziały nieruchomości w tzw. „trybie rolnym” a podziały zatwierdzane decyzjami administracyjnymi, kompetencje organów administracji, podział administracyjny a podział sądowy, podział quad usum.

 • Pojęcie nieruchomości dla potrzeb postępowania podziałowego.
 • Podziały prawne a podziały ewidencyjne/geodezyjne nieruchomości/działek ewidencyjnych.
 • Podstawy prawne dokonywania podziałów nieruchomości gminnych.
 • Podziały ewidencyjne w trybie administracyjnym a podziały jako czynności materialno-techniczne
 • Kompetencje organów w zakresie decydowania o podziałach nieruchomości gminnych.

2. Strony postępowania podziałowego, tryby postępowań.

 • Kto jest stroną postępowania w zakresie podziału nieruchomości gminnej, w jakich wypadkach także
 • inne osoby niż właściciel nieruchomości gminnej?
 • Tryby postępowań w zakresie podziałów nieruchomości, tryb „z urzędu” dla nieruchomości gminnych

3. Wydzielenia nieruchomości na cel publiczny.

 • Określenie celu publicznego.
 • Warunki dopuszczalności podziałów na cel publiczny.
 • Przeznaczenie gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego a cel publiczny do zrealizowania.

4. Procedura podziałów nieruchomości gminnych.

 • Niezbędna dokumentacja do podziałów nieruchomości.
  • Dokumenty z ewidencji gruntów i budynków.
  • Dokumenty w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
  • Dokumenty potwierdzające prawo do nieruchomości podlegającej podziałowi.
  • Dokumenty przygotowywane przez geodetę – mapa z projektem podziału, protokół z przyjęcia granicnieruchomości do podziału, wykazy synchronizacyjne, wykazy zmian danych ewidencyjnych.
 • Opiniowanie w zakresie podziałów nieruchomości gminnych dokonywanych z urzędu.
  • Opiniowanie w zakresie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  • Opiniowanie w zakresie wydanych decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacyjnych, celu publicznego.
  • Opiniowanie gdy brak ww. dokumentów planistycznych.
  • Pojęcie dostępu do drogi publicznej.
  • Pojęcie drogi wewnętrznej.
  • Pojęcie służebności drogi koniecznej.

5. Limit powierzchniowy 0,3000 ha w Ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce gruntami.

6. Podziały nieruchomości położonych na obszarach o różnych funkcjach w mpzp.

7. Podział nieruchomości zabudowanych.

8. Podział nieruchomości z jednoczesnym podziałem budynku. Rzuty kondygnacji.

9. Wyłączenie organu lub pracownika z czynności administracyjnych, w jakich wypadkach, czy gmina sama sobie może zatwierdzić podział?

10. Nowe granice działek a odległości od budynków i budowli.

11. Decyzja zatwierdzająca podział.

 • Omówienie treści decyzji.
 • Czynności administracyjne przed wydaniem decyzji.
 • Inne dowody w sprawie o podział poza wymienionymi w przepisach szczegółowych.
 • Koszty postępowania podziałowego.

12. Skutki prawne i techniczne jakie wywołuje ostateczna decyzja o podziale nieruchomości lub inne decyzje administracyjne zatwierdzające podział nieruchomości.

 • Wprowadzenie zmian w ewidencji gruntów i budynków.
 • Ujawnienie zmian w księdze wieczystej.
 • Stabilizacja znakami granicznymi.

13. Wniosek o dokonanie zmiany w ewidencji gruntów i budynków – tzw. tryb rolny podziałów nieruchomości.

14. Mapa z projektem podziału nieruchomości jako jeden z rodzajów mapy do celów prawnych.

 • Zlecenie pracy wykonawcy prac geodezyjnych.
  • Kto może wykonywać samodzielne czynności w geodezji w zakresie opracowania map z projektem podziału, pojęcie wykonawcy prac geodezyjnych a geodety uprawnionego, jak weryfikować posiadanie uprawnień zawodowych.
  • Treść umowy zawieranej z wykonawcą prac geodezyjnych. Co ma być końcowym efektem podziału nieruchomości i z czego rozliczać wykonawcę takich prac?
  • Zgłoszenie pracy geodezyjnej.
  • Uzgodnienie zakresu materiałów niezbędnych do wykonania pracy, na czym polega i jak się dokumentuje, maksymalne terminy uzgodnień, etapowanie prac, opłaty za udostępnienie materiałów i dokumentowanie ich wysokości, ustalanie wysokości opłaty i spory co do jej wysokości.
 • Opracowanie mapy z projektem podziału.
  • Czynności przygotowawcze, analiza materiałów źródłowych i wnioski dla wykonawcy i zamawiającego. Ustalenie konieczności wykonania dodatkowych czynności jak ustalenie przebiegu granic zewnętrznych działek podlegających podziałowi, aktualizacja mapy zasadniczej lub ewidencyjnej do podziału.
  • Zawiadomienie właściciela nieruchomości i właścicieli nieruchomości przyległych. Terminy, skuteczne doręczenia.
  • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości do podziału.
 • Sporządzenie tzw. operatu geodezyjnego i przyjęcie dokumentacji do zasobu dla możliwości wykorzystania mapy projektem podziału jako niezbędny etap prac podziałowych.
  Weryfikacja opracowania geodezyjnego.
  • Co oznacza „niezwłoczny” termin weryfikacji?
  • Zakres przepisów prawnych stanowiący podstawę weryfikacji. Upoważnienie dla weryfikatora.
  • Pozytywny protokół weryfikacji jako podstawa przyjęcia dokumentacji do zasobu.
  • Negatywny protokół weryfikacji oraz zwrot dokumentacji wykonawcy prac geodezyjnych.
  • 14-to dniowy termin na „ustosunkowanie się” wykonawcy prac geodezyjnych do treści negatywnego protokołu. Co się rozumie pod tym pojęciem? Przekroczenie 14-dniowego terminu i konsekwencje dla opracowania geodezyjnego.
  • Odmowa przyjęcia operatu geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przesłanki odmowy, procedura.
 • Uwierzytelnienie mapy z projektem podziału i wydanie mapy wykonawcy prac geodezyjnych.
 • Aktualizacja bazy danych ewidencji gruntów i budynków w wyniku podziału nieruchomości krok po kroku.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - nieruchomości, budownictwo

Jak prawidłowo prowadzić elektroniczny dziennik budowy zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa budowlanego i rozporządzeniem MRiT w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy z dnia 22 grudnia 2022 (Dz.U. 2023 poz. 45)

2024-05-28
28 maja 2024
2024-05-28
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
PROGRAM SZKOLENIA AKTUALIZOWANY SYSTEMATYCZNIE I PROWADZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM STANEM PRAWNYM. Uprawnienia umowne a uprawnienia kodeksowe, Zabezpieczenie roszczeń, Kary umowne, Odstąpienie, Wypowiedzenie, Rozwiązanie, Wykonawstwo zastępcze, Rękojmia a Gwarancja a Odpowiedzialność na zasadach ogólnych, Dochodzenie uprawnień z rękojmi, Gwarancja i Odpowiedzialność na zasadach ogólnych – kluczowe ramy prawne.
2024-06-17
17 czerwca 2024 - 18 czerwca 2024
2024-06-18
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest zaznajomienie różnych grup zawodowych z mapami jako dokumentami wykorzystywanymi w wielu procesach inwestycyjnych, administracyjnych, cywilnych. O mapie jako przedstawieniu w sposób subiektywny obrazu rzeczywistości i jego dokumentowaniu.

2024-06-21
21 czerwca 2024
2024-06-21
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.