Odczytywanie map geodezyjnych

Szkolenia - energetyka, inwestycje onlineotwartezamkniete

Celem szkolenia jest zaznajomienie różnych grup zawodowych z mapami jako dokumentami wykorzystywanymi w wielu procesach inwestycyjnych, administracyjnych, cywilnych. O mapie jako przedstawieniu w sposób subiektywny obrazu rzeczywistości i jego dokumentowaniu.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
21.06.2024
Szkolenie online
950 zł/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Celem szkolenia jest zaznajomienie różnych grup zawodowych z mapami jako dokumentami wykorzystywanymi w wielu procesach inwestycyjnych, administracyjnych, cywilnych. O mapie jako przedstawieniu w sposób subiektywny obrazu rzeczywistości i jego dokumentowaniu. Łatwiej będzie zrozumieć po szkoleniu jak mapy należy czytać, czemu służą i jakie mapy, które i do czego są bardziej przydatne a które nie.

Z ekonomicznego punktu widzenia łatwiej też będzie zdecydować o wydatku na daną mapę i czy jest w ogóle potrzebna. Zrozumienie tego zagadnienia ułatwi i przyspieszy procedury oraz kontakt między np. administracją a inwestorami, klientami urzędów.

Warto z ww. powodów wziąć udział w szkoleniu, gdyż mapa w dalszym ciągu jest podstawowym elementem wielu dokumentacji niezbędnych do opracowania w ww. procesach.

Adresatami tego szkolenia jest szeroka grupa zawodów związanych z procesami inwestycyjnymi, planistycznymi, administracyjnymi, cywilnymi. Np. architekci, urbaniści, projektanci, rzeczoznawcy budowlani, biegli sądowi, geodeci, administracja publiczna, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, przedsiębiorcy rolni, inwestorzy na rynku nieruchomości, zarządcy dróg, gestorzy sieci uzbrojenia terenu.

Prowadzący szkolenie – Igor Amrozik

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

Celem szkolenia jest zaznajomienie różnych grup zawodowych z mapami jako dokumentami wykorzystywanymi w wielu procesach inwestycyjnych, administracyjnych, cywilnych. O mapie jako przedstawieniu w sposób subiektywny obrazu rzeczywistości i jego dokumentowaniu. Łatwiej będzie zrozumieć po szkoleniu jak mapy należy czytać, czemu służą i jakie mapy, które i do czego są bardziej przydatne a które nie.

Z ekonomicznego punktu widzenia łatwiej też będzie zdecydować o wydatku na daną mapę i czy jest w ogóle potrzebna. Zrozumienie tego zagadnienia ułatwi i przyspieszy procedury oraz kontakt między np. administracją a inwestorami, klientami urzędów.

Warto z ww. powodów wziąć udział w szkoleniu, gdyż mapa w dalszym ciągu jest podstawowym elementem wielu dokumentacji niezbędnych do opracowania w ww. procesach.

Adresatami tego szkolenia jest szeroka grupa zawodów związanych z procesami inwestycyjnymi, planistycznymi, administracyjnymi, cywilnymi. Np. architekci, urbaniści, projektanci, rzeczoznawcy budowlani, biegli sądowi, geodeci, administracja publiczna, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, przedsiębiorcy rolni, inwestorzy na rynku nieruchomości, zarządcy dróg, gestorzy sieci uzbrojenia terenu.

Prowadzący szkolenie – Igor Amrozik

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

Celem szkolenia jest zaznajomienie różnych grup zawodowych z mapami jako dokumentami wykorzystywanymi w wielu procesach inwestycyjnych, administracyjnych, cywilnych. O mapie jako przedstawieniu w sposób subiektywny obrazu rzeczywistości i jego dokumentowaniu. Łatwiej będzie zrozumieć po szkoleniu jak mapy należy czytać, czemu służą i jakie mapy, które i do czego są bardziej przydatne a które nie.

Z ekonomicznego punktu widzenia łatwiej też będzie zdecydować o wydatku na daną mapę i czy jest w ogóle potrzebna. Zrozumienie tego zagadnienia ułatwi i przyspieszy procedury oraz kontakt między np. administracją a inwestorami, klientami urzędów.

Warto z ww. powodów wziąć udział w szkoleniu, gdyż mapa w dalszym ciągu jest podstawowym elementem wielu dokumentacji niezbędnych do opracowania w ww. procesach.

Adresatami tego szkolenia jest szeroka grupa zawodów związanych z procesami inwestycyjnymi, planistycznymi, administracyjnymi, cywilnymi. Np. architekci, urbaniści, projektanci, rzeczoznawcy budowlani, biegli sądowi, geodeci, administracja publiczna, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, przedsiębiorcy rolni, inwestorzy na rynku nieruchomości, zarządcy dróg, gestorzy sieci uzbrojenia terenu.

Prowadzący szkolenie – Igor Amrozik

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Mapa – cóż to takiego? Definicja mapy. Odwzorowanie kartograficzne.

2. Mapa a plan. Mapa a zdjęcie lotnicze/fotogrametryczne.

3. Podział ogólny map.

4. Ogólne zasady odczytywania i rozumienia treści zawartej na mapach.
Sposoby prezentacji różnych zjawisk.

 • Obiekty w skali.
 • Znaki umowne.
 • Generalizacja szczegółów sytuacyjnych.
 • Rzeźba terenu.
 • Obiekty punktowe, liniowe i powierzchniowe.
 • Dokładności odwzorowania.
 • Orientacja mapy.

5. Mapa jako wizualizacja treści baz danych. Obiektowe mapy numeryczne.

6. Mapa i systemy informacji geograficznej/przestrzennej.

7. Mapa topograficzna (baza danych obiektów topograficznych).

8. Mapa zasadnicza.

9. Mapa ewidencji gruntów i budynków.

10. Mapy i plany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

11. Mapy do celów prawnych, m. in.

 • Mapa z projektem podziału nieruchomości.
 • Mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości.
 • Mapa z projektem scalenia gruntów.
 • Mapa z projektem wymiany gruntów.
 • Mapa klasyfikacyjna.
 • Mapa do zasiedzenia.
 • Mapa do ustalenia służebności gruntowych.

12. Mapa do celów projektowych.

13. Mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych oraz inne wykorzystywane w procesie budowlanym.

14. Mapy gleboznawcze (rolniczych kompleksów przydatności gleb).

15. Mapa – pierworys stanu posiadania oraz inne mapy historyczne.

16. Mapy w ewidencji miejscowości ulic i adresów.

17. Jeszcze kilka szczegółów o:

 • Budynkach na mapach.
 • Granicach nieruchomości na mapach.
 • Sieciach uzbrojenia terenu na mapach.
 • Obiektach topograficznych na mapach.
 • Aktualności treści map.
 • Wyrysach z map, kopiach map.

18. Numeryczne modele terenu – mapy 3D.

19. Inne szczególne opracowania kartograficzne.

20. Podsumowanie i wnioski.

1. Mapa – cóż to takiego? Definicja mapy. Odwzorowanie kartograficzne.

2. Mapa a plan. Mapa a zdjęcie lotnicze/fotogrametryczne.

3. Podział ogólny map.

4. Ogólne zasady odczytywania i rozumienia treści zawartej na mapach.
Sposoby prezentacji różnych zjawisk.

 • Obiekty w skali.
 • Znaki umowne.
 • Generalizacja szczegółów sytuacyjnych.
 • Rzeźba terenu.
 • Obiekty punktowe, liniowe i powierzchniowe.
 • Dokładności odwzorowania.
 • Orientacja mapy.

5. Mapa jako wizualizacja treści baz danych. Obiektowe mapy numeryczne.

6. Mapa i systemy informacji geograficznej/przestrzennej.

7. Mapa topograficzna (baza danych obiektów topograficznych).

8. Mapa zasadnicza.

9. Mapa ewidencji gruntów i budynków.

10. Mapy i plany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

11. Mapy do celów prawnych, m. in.

 • Mapa z projektem podziału nieruchomości.
 • Mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości.
 • Mapa z projektem scalenia gruntów.
 • Mapa z projektem wymiany gruntów.
 • Mapa klasyfikacyjna.
 • Mapa do zasiedzenia.
 • Mapa do ustalenia służebności gruntowych.

12. Mapa do celów projektowych.

13. Mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych oraz inne wykorzystywane w procesie budowlanym.

14. Mapy gleboznawcze (rolniczych kompleksów przydatności gleb).

15. Mapa – pierworys stanu posiadania oraz inne mapy historyczne.

16. Mapy w ewidencji miejscowości ulic i adresów.

17. Jeszcze kilka szczegółów o:

 • Budynkach na mapach.
 • Granicach nieruchomości na mapach.
 • Sieciach uzbrojenia terenu na mapach.
 • Obiektach topograficznych na mapach.
 • Aktualności treści map.
 • Wyrysach z map, kopiach map.

18. Numeryczne modele terenu – mapy 3D.

19. Inne szczególne opracowania kartograficzne.

20. Podsumowanie i wnioski.

1. Mapa – cóż to takiego? Definicja mapy. Odwzorowanie kartograficzne.

2. Mapa a plan. Mapa a zdjęcie lotnicze/fotogrametryczne.

3. Podział ogólny map.

4. Ogólne zasady odczytywania i rozumienia treści zawartej na mapach.
Sposoby prezentacji różnych zjawisk.

 • Obiekty w skali.
 • Znaki umowne.
 • Generalizacja szczegółów sytuacyjnych.
 • Rzeźba terenu.
 • Obiekty punktowe, liniowe i powierzchniowe.
 • Dokładności odwzorowania.
 • Orientacja mapy.

5. Mapa jako wizualizacja treści baz danych. Obiektowe mapy numeryczne.

6. Mapa i systemy informacji geograficznej/przestrzennej.

7. Mapa topograficzna (baza danych obiektów topograficznych).

8. Mapa zasadnicza.

9. Mapa ewidencji gruntów i budynków.

10. Mapy i plany w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

11. Mapy do celów prawnych, m. in.

 • Mapa z projektem podziału nieruchomości.
 • Mapa z projektem scalenia i podziału nieruchomości.
 • Mapa z projektem scalenia gruntów.
 • Mapa z projektem wymiany gruntów.
 • Mapa klasyfikacyjna.
 • Mapa do zasiedzenia.
 • Mapa do ustalenia służebności gruntowych.

12. Mapa do celów projektowych.

13. Mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych oraz inne wykorzystywane w procesie budowlanym.

14. Mapy gleboznawcze (rolniczych kompleksów przydatności gleb).

15. Mapa – pierworys stanu posiadania oraz inne mapy historyczne.

16. Mapy w ewidencji miejscowości ulic i adresów.

17. Jeszcze kilka szczegółów o:

 • Budynkach na mapach.
 • Granicach nieruchomości na mapach.
 • Sieciach uzbrojenia terenu na mapach.
 • Obiektach topograficznych na mapach.
 • Aktualności treści map.
 • Wyrysach z map, kopiach map.

18. Numeryczne modele terenu – mapy 3D.

19. Inne szczególne opracowania kartograficzne.

20. Podsumowanie i wnioski.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Odczytywanie map geodezyjnych
 • Mapy geodezyjne – interpretacja
 • Praktyczne wskazówki odczytywania map
 • Szybkie odczytywanie map geodezyjnych
 • Mapy geodezyjne dla początkujących

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - energetyka, inwestycje

Celem szkolenia jest zaznajomienie różnych grup zawodowych z mapami jako dokumentami wykorzystywanymi w wielu procesach inwestycyjnych, administracyjnych, cywilnych. O mapie jako przedstawieniu w sposób subiektywny obrazu rzeczywistości i jego dokumentowaniu.

2024-06-21
21 czerwca 2024
2024-06-21
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zmiany w planowaniu przestrzennym, Zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Zmiany w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Reforma użytkowania wieczystego, Zmiany i cyfryzacja procesu budowlanego.

2024-06-24
24 czerwca 2024
2024-06-24
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną zagadnienia związane z nowelizacją Prawa budowlanego z 2020 roku, w szczególności zmiany zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z grudnia 2020r. dotyczące kwestii cyfryzacji procesu inwestycyjno- budowlanego.

2024-06-28
28 czerwca 2024
2024-06-28
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.