Gospodarowanie nieruchomościami, Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Szkolenia - energetyka, inwestycje onlineotwartezamkniete

Wprowadzenie do tematyki gospodarowania nieruchomościami. Zakres regulacji ustawowych. Podstawowe pojęcia w gospodarce nieruchomościami i lokalowej. Podziały nieruchomości. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Opłaty adiacenckie. Prawo pierwokupu. Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowania.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Prowadzący szkolenie: Igor Amrozik

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki
 • Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

Prowadzący szkolenie: Igor Amrozik

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki
 • Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Wprowadzenie do tematyki gospodarowania nieruchomościami.

2. Zakres regulacji ustawowych, najnowsze zmiany w Ustawie o gn.

3. Różne definicje nieruchomości w polskim systemie prawnym i jak sobie z tym radzić.

4. Podstawowe pojęcia w gospodarce nieruchomościami i lokalowej.

5. Cel publiczny w Ustawie o gospodarce nieruchomościami.

6. Gospodarowanie nieruchomościami.

 • Zasoby nieruchomości.Plany wykorzystania. Uchwały o gospodarowaniu.
 • Sprzedaż nieruchomości, oddawanie w użytkowanie wieczyste, oddanie w posiadanie zależne.
 • Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd.
 • Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne.
 • Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych
 • Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości, waloryzacja opłat z różnych tytułów, rola operatów szacunkowych.
 • Prawidłowa gospodarka lokalami komunalnymi

7. Podziały nieruchomości.

 • Podziały w tzw. w trybie rolnym a podziały zatwierdzane decyzjami administracyjnymi;
 • Strony postępowania o podział nieruchomości, jak prawidłowo powinien być sporządzony wniosek o podział, opiniowanie (postanowienie administracyjne) podziału, treść decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt podziału, jakie elementy powinna zawierać mapa z projektem podziału?
 • W jaki sposób i jakim trybem podzielić nieruchomość położoną na terenach objętych różnymi funkcjami w planie?
 • Limit powierzchniowy 0,3000 ha ograniczający podziały nieruchomości ujęty w Ustawie o gospodarce nieruchomościami; Warunek przeniesienia własności nieruchomości w ciągu 6 miesięcy.
 • Tryb postępowania przy wydzielaniu działek pod drogi publiczne w oparciu o art. 98 Ustawy.
 • Jak przygotować decyzję warunkową i co oznacza termin „dostęp do drogi publicznej”?
 • Podziały nieruchomości niezależnie od planu miejscowego w trybie art. 95 Ustawy;
 • Podziały nieruchomości zabudowanych;
 • Wydzielenia nieruchomości pod tzw. cel publiczny.

8. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

9. Opłaty adiacenckie z różnych tytułów i inne opłaty w gospodarowaniu nieruchomościami.

10. Wydzierżawianie, użyczanie, prawa rzeczowe ograniczone w gospodarowaniu nieruchomościami.

11. Prawo pierwokupu.

12. Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

13. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie gospodarki jst i SP nieruchomościami stwierdzane w trakcie kontroli regionalnych izb obrachunkowych

1. Wprowadzenie do tematyki gospodarowania nieruchomościami.

2. Zakres regulacji ustawowych, najnowsze zmiany w Ustawie o gn.

3. Różne definicje nieruchomości w polskim systemie prawnym i jak sobie z tym radzić.

4. Podstawowe pojęcia w gospodarce nieruchomościami i lokalowej.

5. Cel publiczny w Ustawie o gospodarce nieruchomościami.

6. Gospodarowanie nieruchomościami.

 • Zasoby nieruchomości.Plany wykorzystania. Uchwały o gospodarowaniu.
 • Sprzedaż nieruchomości, oddawanie w użytkowanie wieczyste, oddanie w posiadanie zależne.
 • Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd.
 • Przekazywanie nieruchomości na cele szczególne.
 • Ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych
 • Ceny, opłaty i rozliczenia za nieruchomości, waloryzacja opłat z różnych tytułów, rola operatów szacunkowych.
 • Prawidłowa gospodarka lokalami komunalnymi

7. Podziały nieruchomości.

 • Podziały w tzw. w trybie rolnym a podziały zatwierdzane decyzjami administracyjnymi;
 • Strony postępowania o podział nieruchomości, jak prawidłowo powinien być sporządzony wniosek o podział, opiniowanie (postanowienie administracyjne) podziału, treść decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt podziału, jakie elementy powinna zawierać mapa z projektem podziału?
 • W jaki sposób i jakim trybem podzielić nieruchomość położoną na terenach objętych różnymi funkcjami w planie?
 • Limit powierzchniowy 0,3000 ha ograniczający podziały nieruchomości ujęty w Ustawie o gospodarce nieruchomościami; Warunek przeniesienia własności nieruchomości w ciągu 6 miesięcy.
 • Tryb postępowania przy wydzielaniu działek pod drogi publiczne w oparciu o art. 98 Ustawy.
 • Jak przygotować decyzję warunkową i co oznacza termin „dostęp do drogi publicznej”?
 • Podziały nieruchomości niezależnie od planu miejscowego w trybie art. 95 Ustawy;
 • Podziały nieruchomości zabudowanych;
 • Wydzielenia nieruchomości pod tzw. cel publiczny.

8. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

9. Opłaty adiacenckie z różnych tytułów i inne opłaty w gospodarowaniu nieruchomościami.

10. Wydzierżawianie, użyczanie, prawa rzeczowe ograniczone w gospodarowaniu nieruchomościami.

11. Prawo pierwokupu.

12. Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

13. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie gospodarki jst i SP nieruchomościami stwierdzane w trakcie kontroli regionalnych izb obrachunkowych

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Podział zasobów nieruchomości
 • Ewidencjonowanie nieruchomości
 • Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
 • Gospodarowanie nieruchomościami
 • Zarządzanie nieruchomościami

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-NowakZaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - energetyka, inwestycje

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną zagadnienia związane z nowelizacją Prawa budowlanego z 2020 roku, w szczególności zmiany zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z grudnia 2020r. dotyczące kwestii cyfryzacji procesu inwestycyjno- budowlanego.

2023-12-14
14 grudnia 2023
2023-12-14
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu w trakcie którego omówione zostaną ostatnie zmiany i najnowsze trendy orzecznicze w Prawie Budowlanym.

Termin szkolenia online wkrótce.

Celem szkolenia jest zaznajomienie podmiotów zawierających umowy ze wspólnotami mieszkaniowymi, podmiotów (min. gmin) wydających decyzje administracyjne na rzecz wspólnot mieszkaniowych, a także będących członkami wspólnot mieszkaniowych z zasadami ich: funkcjonowania, reprezentacji (podpisywania dokumentów), wystawiania pełnomocnictw, podejmowania decyzji, uchwał.

Termin szkolenia online wkrótce.

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.