Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa

Szkolenia - nieruchomości, budownictwo onlineotwartezamkniete

Szkolenie to będzie dotyczyło kwestii technicznych dotyczących zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
08.04.2024
Szkolenie online
950 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Szkolenie to będzie dotyczyło kwestii technicznych dotyczących zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa takimi jak: podejmowanie decyzji, zabezpieczanie i konserwacja nieruchomości budynkowych, wydawanie różnego rodzaju zgód związanych z wykorzystaniem nieruchomości, częściowo również związanych m.in. z lokalami gminnymi i wspólnotami mieszkaniowymi.

Adresatem szkolenia są pracownicy administracji publicznej, projektanci, architekci, biegli sądowi, deweloperzy na rynku nieruchomości i inwestorzy, urbaniści, zarządcy nieruchomości i pośrednicy w obrocie nieruchomościami, notariusze, geodeci.

Podczas szkolenia online uczestnik ma możliwość zadawania pytań trenerowi przy pomocy czatu. Szkolenie online odbywa się poprzez platformę ClickMeeting lub Zoom. Dla optymalnej pracy na platformie najlepiej korzystać z aktualnej przeglądarki Chrome.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
 • Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Technologia typu „Streaming” umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo” dzięki czemu uczestnik otrzymuje pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza swojego biurka.

Szkolenie to będzie dotyczyło kwestii technicznych dotyczących zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa takimi jak: podejmowanie decyzji, zabezpieczanie i konserwacja nieruchomości budynkowych, wydawanie różnego rodzaju zgód związanych z wykorzystaniem nieruchomości, częściowo również związanych m.in. z lokalami gminnymi i wspólnotami mieszkaniowymi.

Adresatem szkolenia są pracownicy administracji publicznej, projektanci, architekci, biegli sądowi, deweloperzy na rynku nieruchomości i inwestorzy, urbaniści, zarządcy nieruchomości i pośrednicy w obrocie nieruchomościami, notariusze, geodeci.

Szkolenie to będzie dotyczyło kwestii technicznych dotyczących zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa takimi jak: podejmowanie decyzji, zabezpieczanie i konserwacja nieruchomości budynkowych, wydawanie różnego rodzaju zgód związanych z wykorzystaniem nieruchomości, częściowo również związanych m.in. z lokalami gminnymi i wspólnotami mieszkaniowymi.

Adresatem szkolenia są pracownicy administracji publicznej, projektanci, architekci, biegli sądowi, deweloperzy na rynku nieruchomości i inwestorzy, urbaniści, zarządcy nieruchomości i pośrednicy w obrocie nieruchomościami, notariusze, geodeci.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Nabywanie do zasobu nieruchomości na podstawie przepisów o Ustawy wprowadzającej ustawę o KRS.

 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym – zakres stosowania przepisów odnośnie nabywania nieruchomości do zasobu SP.
 • Postępowanie administracyjne prowadzone w oparciu o art. 9 ust. 2b ww Ustawy.
 • Zaspokojenie roszczeń wierzycieli zlikwidowanych podmiotów.
 • Krąg podmiotów posiadających interes prawny w postępowaniu.
 • Nabywane składniki mienia podmiotu.

Określanie nakładów poczynionych na nieruchomości przez trwałego zarządcę (o którym mówi art. 88 UGN), a także przez dzierżawców, najemców i bezumownie korzystających.

 • Wyjaśnienie pojęć zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu obiektu budowlanego położonego na nieruchomości przekazanej w trwały zarząd, oddanej w dzierżawę, najem lub zajętej bezumownie.
 • Zasady rozliczania nakładów poczynionych przez posiadacza zależnego na cudzą nieruchomość.
 • Żądania o zwrot poniesionych nakładów.
 • Treść zawieranych umów i ich skutek przy zwrocie posiadanej nieruchomości.
 • Opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Krajowy Zasób Nieruchomości – określanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu KZN, przekazywanie nieruchomości do KZN.

 • Zakres uregulowań ustawowych oraz omówienie wpływu uregulowań zawartych w Ustawie o KZN na inne obowiązujące przepisy prawne.
 • Składniki KZN. Omówienie mienia i nieruchomości, które wejdą w skład KZN oraz legalnych definicji użytych w Ustawie.
 • Co to jest KZN, jakie ma kompetencje i umocowanie, jakie zasady gospodarowania, obowiązki organów KZN?
 • Omówienie zadań wykonywanych przez KZN a nałożonych Ustawą.
 • Wykazy nieruchomości. Omówienie pozyskiwania informacji do wykazów, zasad udzielania informacji przez właściwe organy na podstawie prowadzonych ewidencji, rejestrów, etc.
 • Kary nałożone Ustawą na organy, które nie wypełnią obowiązku przekazania kompletnych wykazów nieruchomości.
 • Omówienie treści protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w art.22 Ustawy.
 • Wyłączenie nieruchomości z KZN.
 • Szczegółowe omówienie zasad gospodarowania nieruchomościami KZN z uwzględnieniem oddawania w posiadanie zależne, przenoszenia własności, obciążania nieruchomości, nieodpłatnego przekazywania nieruchomości.
 •  Działanie i obowiązki operatora mieszkaniowego, zasady najmu, ustalanie czynszów, najem z opcją, działania kontrolne.
 • Administracyjne kary pieniężne.

Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w najem, dzierżawę, użyczenie i użytkowanie – bezprzetargowo i w przetargu.

 • Zawieranie umów , w tym użytkowania, najmu lub dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.
 • Zawieranie umów , w tym użytkowania, najmu lub dzierżawy na okres powyżej 3 lat.
 • Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, użytkowania, najmu lub dzierżawy.
 • Organizacja przetargów i organizacja oddawania bezprzetargowego.
 • Treść zawieranych umów i skutki prawne.
 • Użyczenia i różne wyjątki od reguł określonych w przepisach prawa.

Służebności przesyłu – określanie przebiegu, ścieżka postępowania w sprawie.

 • Służebność przesyłu jako odrębny rodzaj służebności oraz konsekwencje „odpowiedniego” stosowania innych uregulowań kodeksu cywilnego w tym zakresie (np. odnośnie służebności gruntowych w zakresie ustalania przebiegu służebności przesyłu)
 • Ustanowienie i wygaśnięcie służebności przesyłu – procedura step by step.
 • Opłaty.

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami w zakresie użytkowania wieczystego.

 • Zmiany wprowadzone w konsekwencji innych regulacji ustawowych.
 • Zmiany w stawkach opłat stosowanych na potrzeby zarządzania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.
 • Zrównanie bonifikat oraz zakresu ich stosowania.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i aktualizacje ustawy.

 • Przyczyny powstania projektu, proces legislacyjny i skutki jakie ma wywołać Ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 • Zakres regulacji ustawowych Ustawy z 20 lipca 2018r.
 • Co de facto oznacza termin przekształcenie z mocy prawa, i jakie skutki wywołuje w sferze praw do nieruchomości?
 • Zaświadczenie o przekształceniu – rozważania na temat ich braku po 31 grudnia 2019 roku.
 • Zakres i forma zaświadczenia i możliwe kłopoty z ich skutecznością.
 • Ujawnienie nowego stanu prawnego w księdze wieczystej na podstawie zaświadczenia o przekształceniu.
 • Uregulowania dotyczące sporu co do treści zaświadczenia między zainteresowanym a organem. Decyzja administracyjna
  będąca skutkiem negacji wysokości opłaty.
 • Czy zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania od pozostałej treści zaświadczenia? W jakim trybie? W jaki sposób? Czy w ogóle przysługuje takie prawo w stosunku do zaświadczenia na gruncie przepisów kpa?
 • Opłata za przekształcenie. Terminy, bonifikaty, rozłożenie na raty, zwolnienia, waloryzacja.
 • Zaświadczenie o wniesieniu opłat jako podstawa wykreślenia wpisu w III dziale księgi wieczystej.
 • Odpowiednie stosowanie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. do rozliczeń.
 • Zmiany w innych aktach prawnych wywołane wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca 2018r.
 • Obiekty „umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych”.
 • Omówienie tego oraz innych ewentualnych problemów z interpretacją przepisów Ustawy.
 • Pomoc de minimis na gruncie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

1. Systematyzacja norm prawnych

 • Czym różni się regulacja administracyjnoprawna od cywilnoprawnej?
 • Czy Kodeks Cywilny jest kompleksową regulacją umowy najmu?
 • Jakie akty prawne poza Prawem Budowlanym regulują proces inwestycyjny?
 • Czym różni się umowa najmu od umowy dzierżawy?
 • Umowa najmu a umowa pre-lease

2. Audyt nieruchomości

 • Rejestry publiczne gromadzące dane dotyczące nieruchomości
 • Księgi wieczyste – weryfikacja stanu prawnego nieruchomości
 • Kataster nieruchomości – nie tylko położenie i wielkość działki
 • Akty planistyczne – co w przyszłości będzie można pobudować
 • Jakie najważniejsze czynniki ryzyka należy zidentyfikować przy obrocie nieruchomościami?
 • Umowa przedwstępna a ostateczna

3. Proces inwestycyjny na nieruchomości

 • Schemat procesu inwestycyjnego – formalności krok po kroku.
 • Przygotowujemy wniosek o pozwolenie na budowę.
 • Kiedy można przyśpieszyć formalności budowlane?
 • Postępowanie i wymogi w sprawach obiektów na zgłoszenie.
 • Obiekt gotowy, więc można go już użytkować?
 • Dokumentacja niezbędna do dokonania zmiany sposobu użytkowania.
 • Jakie koszty powinniśmy przewidzieć przygotowując inwestycje?

4. Umowa na budowę / remont / przebudowę obiektu

 • Umowa zlecenie czy umowa o dzieło – charakterystyka i różnice.
 • Elementy obligatoryjne umowy na budowę / remont / przebudowę obiektu
 • Jak zabezpieczyć prawidłowe wykonanie umowy?
 • Jak prawidłowo uregulować odbiór prac?
 • Wada istotna a wada nieistotna – wytyczne z orzecznictwa.
 • Odstąpienie od zawartej umowy – konsekwencje prawne oraz rozliczenia.
 • Jakich klauzul unikać w umowach o roboty budowlane oraz dobre praktyki.

5. Kontrola stanu technicznego obiektu po oddaniu do użytkowania

 • Obiekty budowlane objęte obowiązkiem okresowej kontroli.
 • Książka obiektu budowlanego i archiwizacja dokumentacji.
 • Uprawnienia organów nadzoru.

6. Negocjacje umowy najmu

 • Zabezpieczenie poufność przekazywanych danych.
 • Oznaczenie nieruchomości na mapach i planach.
 • Opis stanu technicznego lokalu wraz z przyłączami.
 • Dlaczego umowę najmu warto zawrzeć z datą pewną?
 • Kiedy i w jaki sposób powinno nastąpić wydanie przedmiotu najmu?

7. Charakterystyka kluczowych zapisów umowy najmu komercyjnego

 • Identyfikacja podmiotów zawierających umowę.
 • Pełnomocnictwa – kto może udzielać i w jakiej formie?
 • Zakres dopuszczalnej działalności najemcy.
 • Regulamin wewnętrzny częścią umowy – skuteczność zapisów umownych.
 • Zasady określania czynszu i możliwość jego waloryzacji.
 • W jakim najszerszym zakresie wynajmujący może wyłączyć swoją odpowiedzialność?
 • Kiedy będzie możliwe rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia?
 • Kary umowne jako element dyscyplinujący.
 • Czy poza karą umowną można dochodzić dodatkowego odszkodowania?
 • Jakie są najbardziej optymalne formy zabezpieczenia płatności?
 • Jak prawidłowo naliczać odsetki od nieterminowych płatności?
 • Czy wynajmujący może sobie zastrzec możliwość odcięcia mediów?
 • Specyfika tłumaczenia postanowień w umowach dwu- i wielojęzycznych.
 • Jakich klauzul unikać?
 • Jakie załączniki powinny znaleźć się w umowie najmu?

8. Windykacja przedsądowa należności

 • Monitoring wierzytelności (Hazard Analysis)
 • Jakie praktyki windykacyjne są na cenzurowanym?
 • Czy wezwanie do zapłaty jest konieczne?

9. Sądowa egzekucja świadczeń

 • Przedawnienie roszczeń
 • Specyfika postępowań sądowych
 • Czym różni się postępowanie nakazowe od upominawczego?
 • Jakimi dokumentami należy się legitymować, aby dochodzić płatności w postępowaniu nakazowym?
 • Jakie korzyści są w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania elektronicznego (EPU)?
 • Czym różni się tytuł egzekucyjny od tytułu wykonawczego?
 • Jakie koszty należy kalkulować przy dochodzeniu należności przed sądem?

1. Systematyzacja norm prawnych

 • Czym różni się regulacja administracyjnoprawna od cywilnoprawnej?
 • Czy Kodeks Cywilny jest kompleksową regulacją umowy najmu?
 • Jakie akty prawne poza Prawem Budowlanym regulują proces inwestycyjny?
 • Czym różni się umowa najmu od umowy dzierżawy?
 • Umowa najmu a umowa pre-lease

2. Audyt nieruchomości

 • Rejestry publiczne gromadzące dane dotyczące nieruchomości
 • Księgi wieczyste – weryfikacja stanu prawnego nieruchomości
 • Kataster nieruchomości – nie tylko położenie i wielkość działki
 • Akty planistyczne – co w przyszłości będzie można pobudować
 • Jakie najważniejsze czynniki ryzyka należy zidentyfikować przy obrocie nieruchomościami?
 • Umowa przedwstępna a ostateczna

3. Proces inwestycyjny na nieruchomości

 • Schemat procesu inwestycyjnego – formalności krok po kroku.
 • Przygotowujemy wniosek o pozwolenie na budowę.
 • Kiedy można przyśpieszyć formalności budowlane?
 • Postępowanie i wymogi w sprawach obiektów na zgłoszenie.
 • Obiekt gotowy, więc można go już użytkować?
 • Dokumentacja niezbędna do dokonania zmiany sposobu użytkowania.
 • Jakie koszty powinniśmy przewidzieć przygotowując inwestycje?

4. Umowa na budowę / remont / przebudowę obiektu

 • Umowa zlecenie czy umowa o dzieło – charakterystyka i różnice.
 • Elementy obligatoryjne umowy na budowę / remont / przebudowę obiektu
 • Jak zabezpieczyć prawidłowe wykonanie umowy?
 • Jak prawidłowo uregulować odbiór prac?
 • Wada istotna a wada nieistotna – wytyczne z orzecznictwa.
 • Odstąpienie od zawartej umowy – konsekwencje prawne oraz rozliczenia.
 • Jakich klauzul unikać w umowach o roboty budowlane oraz dobre praktyki.

5. Kontrola stanu technicznego obiektu po oddaniu do użytkowania

 • Obiekty budowlane objęte obowiązkiem okresowej kontroli.
 • Książka obiektu budowlanego i archiwizacja dokumentacji.
 • Uprawnienia organów nadzoru.

6. Negocjacje umowy najmu

 • Zabezpieczenie poufność przekazywanych danych.
 • Oznaczenie nieruchomości na mapach i planach.
 • Opis stanu technicznego lokalu wraz z przyłączami.
 • Dlaczego umowę najmu warto zawrzeć z datą pewną?
 • Kiedy i w jaki sposób powinno nastąpić wydanie przedmiotu najmu?

7. Charakterystyka kluczowych zapisów umowy najmu komercyjnego

 • Identyfikacja podmiotów zawierających umowę.
 • Pełnomocnictwa – kto może udzielać i w jakiej formie?
 • Zakres dopuszczalnej działalności najemcy.
 • Regulamin wewnętrzny częścią umowy – skuteczność zapisów umownych.
 • Zasady określania czynszu i możliwość jego waloryzacji.
 • W jakim najszerszym zakresie wynajmujący może wyłączyć swoją odpowiedzialność?
 • Kiedy będzie możliwe rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia?
 • Kary umowne jako element dyscyplinujący.
 • Czy poza karą umowną można dochodzić dodatkowego odszkodowania?
 • Jakie są najbardziej optymalne formy zabezpieczenia płatności?
 • Jak prawidłowo naliczać odsetki od nieterminowych płatności?
 • Czy wynajmujący może sobie zastrzec możliwość odcięcia mediów?
 • Specyfika tłumaczenia postanowień w umowach dwu- i wielojęzycznych.
 • Jakich klauzul unikać?
 • Jakie załączniki powinny znaleźć się w umowie najmu?

8. Windykacja przedsądowa należności

 • Monitoring wierzytelności (Hazard Analysis)
 • Jakie praktyki windykacyjne są na cenzurowanym?
 • Czy wezwanie do zapłaty jest konieczne?

9. Sądowa egzekucja świadczeń

 • Przedawnienie roszczeń
 • Specyfika postępowań sądowych
 • Czym różni się postępowanie nakazowe od upominawczego?
 • Jakimi dokumentami należy się legitymować, aby dochodzić płatności w postępowaniu nakazowym?
 • Jakie korzyści są w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania elektronicznego (EPU)?
 • Czym różni się tytuł egzekucyjny od tytułu wykonawczego?
 • Jakie koszty należy kalkulować przy dochodzeniu należności przed sądem?

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • szkolenie zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
 • zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi szkolenia

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - nieruchomości, budownictwo

Wprowadzenie do tematyki gospodarowania nieruchomościami. Zakres regulacji ustawowych. Podstawowe pojęcia w gospodarce nieruchomościami i lokalowej. Podziały nieruchomości. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Opłaty adiacenckie. Prawo pierwokupu. Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowania.
2024-02-29
29 lutego 2024
2024-02-29
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną zagadnienia związane z nowelizacją Prawa budowlanego z 2020 roku, w szczególności zmiany zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z grudnia 2020r. dotyczące kwestii cyfryzacji procesu inwestycyjno- budowlanego.

2024-03-04
04 marca 2024
2024-03-04
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Cyfryzacja procesu budowlanego powoduje również cyfryzację geodezji. Celem szkolenia jest przedstawienie inwestorom, wykonawcom, projektantom i architektom zagadnień związanych z granicami nieruchomości począwszy od regulowania stanu prawnego i nabywania gruntów aż do realizacji i eksploatacji obiektów budowlanych.
2024-03-11
11 marca 2024
2024-03-11
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.