Organizacja nie może ewoluować poza fazę rozwoju swojego przywództwa

Turkusowa organizacja – inspiracyjny warsztat dla HR

Szkolenia HR
Turkus wyzwala pełnię talentów i potencjału pracowników, obszary niczyje zastępuje postawą współodpowiedzialności, łączy cele strategiczne z pracowniczymi nadając pracy sens. HR jest naturalnym ambasadorem idei turskusowej organizacji. Zapraszamy na szkolenie turkus dla HR.

IDEA SZKOLENIA

„Mój najgorszy dzień w tej firmie i tak jest lepszym dniem niż najlepszy dzień w jakiejkolwiek innej firmie, w której pracowałem wcześniej”. To cytat z wypowiedzi Dereka Noela- szeregowego pracownika z działu obsługi klienta w firmie Zappos, która wdrożyła u siebie turkusową kulturę pracy.

Większość współczesnych firm różni się między sobą wszystkim: wielkością, zasięgiem działania, branżą –łączy je jednak jeden wspólny mianownik: identyczny zestaw problemów, z jakimi się borykają. W tym zestawie można znaleźć takie kłopoty jak problemy z komunikacją i współpracą, zbyt małe zaufanie pomiędzy „górą” a „dołem”, między „centralą” a „regionem”, między „produkcją” a „wsparciem”, deficyt poczucia współodpowiedzialności za rezultaty firmy jako całości, czy umiarkowany poziom zaangażowania . Co gorsze w wielu firmach brakuje pomysłów, w jaki sposób rozwiązać te problemy. Większość ekspertów i praktyków coraz częściej odnosi wrażenie, że obecne modele funkcjonowania firm zbliżają się do wyczerpania.

Turkusowy model pracy wychodzi poza schemat mainstreamu, dlatego coraz więcej firm stara się zaaplikować paradygmat turkusu w swoją działalność.

Celami warsztatu jest zainspirowanie pracowników działów HR rozwiązaniami stosowanymi w turkusowych firmach oraz refleksja nad nowymi wyzwaniami w obliczu przemian w świadomości i potrzebach ludzi. Studia przypadków opisujące praktyki stosowane w turkusowych firmach będą stanowiły cenny wkład i zachętę do stopniowego i roztropnego wykorzystania tych praktyk we własnych firmach. Podczas warsztatu przedstawione zostaną zarówno praktyki turkusowych zespołów oraz zostanie opisana rola liderów w turkusowym modelu pracy.

Fakty szkoleniowe
1
Na szkoleniach otwartych przeszkoliliśmy ponad 1000 HR managerów, HR business partnerów, specjalistów ds. zzl , ds. zarządzania talentami.
2
wikiGamma – nasza strefa wiedzy z obszaru HR ma ponad 8000 tysięcy aktywnych czytelników.
3
Uczestnicy szkoleń otrzymują narzędzia/rozwiązania HR gotowe do zastosowania w firmie, w której pracują.
W jednym z najbardziej znanych turkusowych organizacji -  Morning Star, jest tylko jeden rodzaj stanowiska pracy – pracownik.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
  • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
  • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

    Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

    od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
    To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
    Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

    Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

    1

    Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

    2

    Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

    3

    Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.

    4

    Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

    PROGRAM SZKOLENIA

    1.Ewolucja sposobów zorganizowania pracy
    • Etapy ewolucji organizacji
      • Organizacje czerwone
      • Organizacje bursztynowe
      • Organizacje pomarańczowe
      • Organizacje zielone
      • Organizacje turkusowe
    • Charakterystyka stylów przywódczych funkcjonujących w poszczególnych etapach rozwoju organizacji
      • Styl eksploatacyjny
      • Styl paternalistyczny
      • Styl konsultacyjny
      • Styl partycypacyjny
      • Styl facylitacyjny
    2.Klasyczne paradygmaty organizacji ich ograniczenia.
    • Sposoby organizacji pracy w klasycznej firmie
      • Hierarchia władzy w formie piramidy
      • Mierzalne cele
      • Precyzyjny podział zadań i odpowiedzialności
      • Koncentracja na wyniku finansowym
      • Delegowanie
      • Sformalizowane procesy i procedury
    • Typowe problemy i wyzwania w klasycznej organizacji
      • Unikanie odpowiedzialności
      • Skupienie wyłącznie na własnych celach – brak widzenia szerszej perspektywy (np. silosy)
      • Problemy z zaangażowaniem
      • Problemy z zaufaniem
    3.Fundamenty turkusu
    • Samozarządzanie i autonomia zespołów
      • Praktyki współpracy w turkusowych zespołach
      • Techniki i narzędzia wspomagające zespoły w samozarządzaniu
      • Rola, zadania i metody pracy przywódcy w turkusowym zespole
    • Wykorzystanie pełni potencjału pracowników
      • Budowanie fundamentu każdego zespołu: wzajemnego zaufania
      • Wykorzystywanie pasji i najlepszych stron pracowników
      • Tworzenie poczucia wspólnoty w zespole
    • Ewolucyjne cele
      • Charyzmatyczne i szlachetne cele
      • Wartości w działaniu.
    4. Wyzwania działów HR wobec wpływów turkusu na  obecną kulturę organizacyjną w firmie
    • Budowanie kultury zaufania w firmie.
    • Kierunki edukacji i rozwoju pracowników w obliczu idei samo zarządzania.
    • Działania rozwojowe wobec menedżerów w kontekście zmiany roli lidera w firmie .
    • Redefinicja zarządzania talentami.
    • Zarządzanie wartościami w firmie.

    5. Podsumowanie

    Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

    KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

    • Stworzenie zalążków kultury organizacyjnej opartej na współodpowiedzialności.
    • Wzrost identyfikacji pracowników z firmą.
    • Zmniejszenie rotacji personelu.
    • Przyciąganie młodych talentów poprzez unikatową kulturę i atmosferę pracy

    KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

    • Inspiracja do rozwiązywania obecnych problemów w inny niż dotychczas sposób.
    • Uświadomienie sobie nowych perspektyw rozwoju zarówno pracowników jak i liderów.
    • Wzmocnienie roli i wpływu działów HR w kreowaniu kultury firmy.

    KORZYŚCI WSPÓLNE:

    • Szansa na większą synergię między HR a biznesem
    • Współdziałanie na rzecz łączenia celów biznesowych firmy z celami polityki HR.

    TRENERZY SZKOLENIA

    OPINIE O SZKOLENIACH

    Konsultant szkolenia

    Szybki kontakt

    Ilona Ziętkowska

    Project Manager
    tel.: +48 (22) 266 02 37
    tel. kom:. +48 517 081 300

    i.zietkowska@projektgamma.pl
    Ilona Ziętkowska

    Interesuje Cię to szkolenie?

    Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
    Preferuję kotakt:

    ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

    Zgłoszenie prosimy przesłać na adres i.zietkowska@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

    Turkusowa organizacja – inspiracyjny warsztat dla HR

    Termin szkolenia: 20 lipiec 2017 r.
    Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
    Firma
    Osoba prywatna
    * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

    Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 900zł
    Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

    Warunki zgłoszenia

    1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
    2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
    3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
    4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
    5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
      a) lista uczestników będzie już zamknięta,
      b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
    6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
    7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
    8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
    9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
    10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
    11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
    12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
    13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
    14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
    15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.)., właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
    Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

    Szkolenia HR

    zobacz najbliższe szkolenia.
    2019-02-18
    18 luty 2019 -
    2019-02-19
    19 luty 2019
    Warszawa
    Warszawa
    Zarządzanie projektami Agile dla HR daje możliwość poznania metodyki odpowiadającej na nieustanną zmianę w organizacjach. Szkolenie pozwala również rozpoznać obszary organizacji, w których zwinne metodyki warto stosować. Agile dla menedżerów, specjalistów HR oraz HRBP.
    2019-02-21
    21 luty 2019 -
    2019-02-22
    22 luty 2019
    Warszawa
    Warszawa
    Różnorodność w zespole - również ta pokoleniowa to olbrzymi potencjał, ale też wyzwanie. Szkolenie zarządzanie pokoleniami wskazuje, które techniki menedżerskie i w jaki sposób należy stosować. Zwraca również uwagę na mentalną stronę zagadnienia - różnice wartości oraz postawę otwartości wobec różnic pokoleniowych.
    2019-02-25
    25 luty 2019 -
    2019-02-26
    26 luty 2019
    Warszawa
    Warszawa
    Dbałość o dobrostan fizyczny, psychiczny, intelektualny i duchowy pracowników stała się jedną z lepszych inwestycji, jakich może dokonać współczesna organizacja. Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki wellbeingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość dla wszystkich jej członków?
    2019-03-18
    18 marzec 2019 -
    2019-03-19
    19 marzec 2019
    Warszawa
    Warszawa
    Model mocnych stron Gallupa zmienia orientację myślenia na temat rozwoju. Zamiast niwelować deficyty Gallup rekomenduje rozpoznawanie talentów i rozwijanie ich w taki sposób, aby pracownik był efektywniejszy. HR może stać się naturalnym ambasadorem idei wspierania mocnych stron.
    2019-03-22
    22 marzec 2019
    2019-03-22
    Warszawa
    Warszawa
    Jakość wdrożenia pracownika wpływa na wizerunek pracodawcy, zaangażowanie pracownika a w konsekwencji retencję. Mądry Onboarding wpływa na szybsze rozumienie zakresu obowiązków i odpowiedzialności, a więc efektywność pracownika. Zapraszamy na szkolenie Onboarding.
    2019-04- 4
    4 kwiecień 2019
    2019-04- 4
    Warszawa
    Warszawa
    Dynamicznie zmieniające się realia rynkowe generują szereg wyzwań dla biznesu, który potrzebuje strategicznego wsparcia działów personalnych po to, aby budować przewagę konkurencyjną, a jedocześnie zachować „ludzką twarz”. Ale nawet tzw. miękkie zarządzanie ma przynosić twarde dane, rozumiane jako namacalne efekty.
    2019-04-25
    25 kwiecień 2019 -
    2019-04-26
    26 kwiecień 2019
    Warszawa
    Warszawa
    Szkolenie HR Business Partner uczy w jaki sposób budować swoją pozycję w organizacji, w relacji z biznesem, z pracownikami. Warsztat ma formułę mentoringową - uczestnicy otrzymają szereg praktycznych rekomendacji i narzędzi gotowych do wdrożenia. Zapraszamy na szkolenie przygotowujące do roli HR Business Partnera.
    2019-05- 7
    7 maj 2019
    2019-05- 7
    Warszawa
    Warszawa
    Jak wykorzystać siłę opiniotwórczą pracowników i ich środowiska, aby firma wydawała się atrakcyjna jako pracodawca, przyciągała dobrych specjalistów oraz współpracowników, ograniczała kosztowną fluktuację kadr i jednocześnie budowała pożądaną reputację na rynku? Szkolenia employer branding - zapraszamy.
    Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
    © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
     ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.