Etyka i przeciwdziałanie korupcji

Admin - Szkolenia z kompetencji miękkich onlineotwartezamkniete
Trzeba być uczciwym i nie podawać swego braku odwagi za pokorę
Etyka i przeciwdziałanie korupcji w pracy zwłaszcza w urzędach są ważnym punktem odniesieniu w planowaniu działań i podejmowaniu decyzji. Szkolenie łączy aspekty prawne z wiedzą na temat dobrych praktyk w urzędach. Szkolenie dla administracji publicznej ponieważ uwzględnia specyfikę pracy urzędów.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Etyka jest fundamentem zaufania – zarówno w relacji pomiędzy pracownikami urzędu jak również między obywatelami i Urzędami. Etyczne zachowania, podejmowanie decyzji wymaga znajomości zarówno zagadnień prawnych jak również tych związanych z konsekwencjami wizerunkowymi dla samego urzędu.

Przeciwdziałanie korupcji jest jedną z pozytywnych konsekwencji stosowania etyki pracy w Urzędzie.

Szkolenie obejmuje główne zasady i wartości etyki urzędniczej oraz uświadamia znaczenie etyki w budowaniu pozytywnego wizerunku urzędu. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę na temat radzenia sobie w sytuacjach wywołujących wątpliwości etyczne oraz nauczą się, jak unikać zachowań mogących rodzić podejrzenia o nieetyczne postepowanie. Omówione zostaną również przyczyny i konsekwencje działań wbrew etyce w urzędzie, w ramach których uczestnicy szkolenia zapoznają się z projektem zarządzenia Prezesa Rady  Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.

Etyka jest fundamentem zaufania – zarówno w relacji pomiędzy pracownikami urzędu jak również między obywatelami i Urzędami. Etyczne zachowania, podejmowanie decyzji wymaga znajomości zarówno zagadnień prawnych jak również tych związanych z konsekwencjami wizerunkowymi dla samego urzędu.

Przeciwdziałanie korupcji jest jedną z pozytywnych konsekwencji stosowania etyki pracy w Urzędzie.

Szkolenie obejmuje główne zasady i wartości etyki urzędniczej oraz uświadamia znaczenie etyki w budowaniu pozytywnego wizerunku urzędu. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę na temat radzenia sobie w sytuacjach wywołujących wątpliwości etyczne oraz nauczą się, jak unikać zachowań mogących rodzić podejrzenia o nieetyczne postepowanie. Omówione zostaną również przyczyny i konsekwencje działań wbrew etyce w urzędzie, w ramach których uczestnicy szkolenia zapoznają się z projektem zarządzenia Prezesa Rady  Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Uregulowania prawne z zakresu etyki służby publicznej w Polsce
 • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Europejski Kodeks Dobrej Administracji z dnia 6 września 2001 r.
 • Regulacje prawne w sprawie etyki w życiu publicznym

2. Kodeks etyki urzędnika

 • Normy wyznaczające właściwą postawę
 • Normy stojące na staży rzetelności i uczciwości
 • Normy stojące na straży godności i zawodowego prestiżu
 • Normy regulujące stosunki
 • Omówienie wybranych przepisów prawnych i ustawy antykorupcyjnej
 • Konsekwencje prawne korupcji
3. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • podział zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział na zasady tradycyjne i wynikające z nowoczesnego modelu administracji publicznej)
 • zasady etyki korpusu służby cywilnej
  • zasada godnego zachowania 
  • zasada służby publicznej 
  • zasada lojalności 
  • zasada neutralności politycznej 
  • zasada bezstronności 
  • zasada rzetelności

4. Struktura i forma korupcji – omówienie wybranych elementów

4. Psychologiczne aspekty zachowań etycznych, opartych na wartościach

 • Zachowania ludzi w sytuacji konfliktu wartości i pokusy
 • Źródła władzy, psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu
 • Manipulacje, autodiagnoza podatności na manipulację
 • Obrona przed manipulacjami i socjotechnikami budowania zobowiązań
 • Minimalizowanie psychologicznych kosztów podejmowania przedsięwzięć antykorupcyjnych – wykorzystanie osobistych zasobów w pełnieniu roli lidera standardów etycznych i działań antykorupcyjnych

5. Przyczyny i konsekwencje korupcji dla urzędu

 • Etyczne
 • Karne
 • Omówienie projektu zarządzenia Prezesa Rady  Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej

6. Znaczenie etyki w budowaniu pozytywnego wizerunku urzędu

 • Właściwe ustalenie i wdrażanie Misji oraz Kodeksu Dobrych Praktyk
 • Obserwacja – Analiza – Planowanie – Działanie jako klucz do sukcesu
 • Budowanie granic i asertywne domaganie się w relacjach zawodowych
 • Autodiagnoza osobistego stylu komunikowania się w relacjach zawodowych
 • Przejrzysta komunikacja w relacjach zawodowych wg. zasad ‘’clear hand’’ zapobiegająca korupcji
 • Budowanie pozytywnego wizerunku urzędu poprzez właściwe etyczne postawy jego pracowników
7. Wybrane zasady Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji z dnia 6 września 2001 r.
 • praworządność
 • niedyskryminowanie
 • niezależność
 • obiektywizm
 • zakaz nadużywania uprawnień
 • uczciwość
 • uprzejmość
 • ochrona danych osobowych

8. Przejrzysty urząd jako wynik dobrej współpracy w zespole

 • Warunki organizacyjne i psychologiczne blokujące właściwe zarządzanie przepływem informacji i wiedzy jako możliwy czynnik korupcjogenny
 • Określanie standardów kooperacji w urzędzie – aspekt psychologiczny
 • Lider a szef, modelowanie wzorców zachowań i pozycji nieformalnej w grupie
 • Prawidłowości funkcjonowania grupy w kontekście zachowań o charakterze korupcyjnym
 • Nawiązywanie kontaktów zawodowych – warunki, atuty i zagrożenia
 • Wprowadzanie zmiany w zespole i miejscu pracy – wzmacnianiem, albo osłabianiem działań antykorupcyjnych w urzędzie
9. Normy i wartości etyczne
 • omówienie roli wartości etycznych w funkcjonowaniu urzędu – dyskusja
 • relacja przełożony i pracownicy w odniesieniu do zasad i zasad etyki korpusu służby cywilnej
10. Naruszenie norm etycznych w służbie publicznej
 • korupcja
 • klientyzm
 • nepotyzm
 • patologiczna partyjność
11. Dylematy etyczne członków służby cywilnej
 • rodzaje dylematów etycznych
 • konflikt interesów
 • konflikt lojalności
12. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej
 • przepisy i procedury prawne
 • odpowiedzialność za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej, w tym za naruszenie zasad etyki korpusu służy cywilnej i zasad służby cywilnej
13. Podsumowanie i wnioski końcowe
 • Wnioski na poziomie indywidualnym
 • Wnioski na poziomie grupowym
1. Uregulowania prawne z zakresu etyki służby publicznej w Polsce
 • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Europejski Kodeks Dobrej Administracji z dnia 6 września 2001 r.
 • Regulacje prawne w sprawie etyki w życiu publicznym

2. Kodeks etyki urzędnika

 • Normy wyznaczające właściwą postawę
 • Normy stojące na staży rzetelności i uczciwości
 • Normy stojące na straży godności i zawodowego prestiżu
 • Normy regulujące stosunki
 • Omówienie wybranych przepisów prawnych i ustawy antykorupcyjnej
 • Konsekwencje prawne korupcji
3. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • podział zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział na zasady tradycyjne i wynikające z nowoczesnego modelu administracji publicznej)
 • zasady etyki korpusu służby cywilnej
  • zasada godnego zachowania
  • zasada służby publicznej
  • zasada lojalności
  • zasada neutralności politycznej
  • zasada bezstronności
  • zasada rzetelności

4. Struktura i forma korupcji – omówienie wybranych elementów

4. Psychologiczne aspekty zachowań etycznych, opartych na wartościach

 • Zachowania ludzi w sytuacji konfliktu wartości i pokusy
 • Źródła władzy, psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu
 • Manipulacje, autodiagnoza podatności na manipulację
 • Obrona przed manipulacjami i socjotechnikami budowania zobowiązań
 • Minimalizowanie psychologicznych kosztów podejmowania przedsięwzięć antykorupcyjnych – wykorzystanie osobistych zasobów w pełnieniu roli lidera standardów etycznych i działań antykorupcyjnych

5. Przyczyny i konsekwencje korupcji dla urzędu

 • Etyczne
 • Karne
 • Omówienie projektu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej

6. Znaczenie etyki w budowaniu pozytywnego wizerunku urzędu

 • Właściwe ustalenie i wdrażanie Misji oraz Kodeksu Dobrych Praktyk
 • Obserwacja – Analiza – Planowanie – Działanie jako klucz do sukcesu
 • Budowanie granic i asertywne domaganie się w relacjach zawodowych
 • Autodiagnoza osobistego stylu komunikowania się w relacjach zawodowych
 • Przejrzysta komunikacja w relacjach zawodowych wg. zasad ‘’clear hand’’ zapobiegająca korupcji
 • Budowanie pozytywnego wizerunku urzędu poprzez właściwe etyczne postawy jego pracowników
7. Wybrane zasady Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji z dnia 6 września 2001 r.
 • praworządność
 • niedyskryminowanie
 • niezależność
 • obiektywizm
 • zakaz nadużywania uprawnień
 • uczciwość
 • uprzejmość
 • ochrona danych osobowych

8. Przejrzysty urząd jako wynik dobrej współpracy w zespole

 • Warunki organizacyjne i psychologiczne blokujące właściwe zarządzanie przepływem informacji i wiedzy jako możliwy czynnik korupcjogenny
 • Określanie standardów kooperacji w urzędzie – aspekt psychologiczny
 • Lider a szef, modelowanie wzorców zachowań i pozycji nieformalnej w grupie
 • Prawidłowości funkcjonowania grupy w kontekście zachowań o charakterze korupcyjnym
 • Nawiązywanie kontaktów zawodowych – warunki, atuty i zagrożenia
 • Wprowadzanie zmiany w zespole i miejscu pracy – wzmacnianiem, albo osłabianiem działań antykorupcyjnych w urzędzie
9. Normy i wartości etyczne
 • omówienie roli wartości etycznych w funkcjonowaniu urzędu – dyskusja
 • relacja przełożony i pracownicy w odniesieniu do zasad i zasad etyki korpusu służby cywilnej
10. Naruszenie norm etycznych w służbie publicznej
 • korupcja
 • klientyzm
 • nepotyzm
 • patologiczna partyjność
11. Dylematy etyczne członków służby cywilnej
 • rodzaje dylematów etycznych
 • konflikt interesów
 • konflikt lojalności
12. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej
 • przepisy i procedury prawne
 • odpowiedzialność za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej, w tym za naruszenie zasad etyki korpusu służy cywilnej i zasad służby cywilnej
13. Podsumowanie i wnioski końcowe
 • Wnioski na poziomie indywidualnym
 • Wnioski na poziomie grupowym

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Zniwelowanie możliwych nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu
 • Przejrzyste działanie urzędu
 • Wzrost satysfakcji klientów z usług urzędu dzięki uczciwej pracy i jasnym zasadom
 • Funkcjonowanie w sposób uczciwy, jasny i przyjazny dla lokalnej społeczności

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Znajomość standardów postępowania oraz dobrych praktyk
 • Uwrażliwienie na normy moralne, które następnie każdy pracownik przekłada na sposób codziennej pracy
 • Umiejętność identyfikowania zagrożeń korupcyjnych, radzenia sobie w sytuacjach mogacych wywoływać wątpliwości etyczne, umiejętność niedopuszczania do sytuacji mogących rodzić podejrzenia o nieetyczne postępowanie, zdolność odpowiedniego zachowania się, reagowania w sytuacjach trudnych
 • Zmniejszenie poziomu stresu na wypadek pojawienia się zagrożenia sytuacją nieetyczną

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Większa świadomość pracowników znaczenia etyki w budowaniu pozytywnego wizerunku urzędu
Etyka i przeciwdziałanie korupcji

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Magdalena Wasilewska


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485
magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
Magdalena Wasilewska

Magdalena Wasilewska


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485
magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
Magdalena Wasilewska

Magdalena Wasilewska


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485
magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
Magdalena Wasilewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Admin - Szkolenia z kompetencji miękkich

Praca w administracji, życie prywatne - obie sfery wymagają równowagi między sobą. Work-life balanced przeciwdziała wypaleniu zawodowemu, Szkolenie dostarcza pracownikom urzędu praktycznych rozwiązań, które pozwalają od razu wpływać na work-life balance.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Ocena efektywności szkoleń, ewaluacja firmy szkoleniowej pozwala zdobyć argumenty do prowadzenia dalszych działań rozwojowych, pozwala wyciągać wnioski, poprawiać obecne praktyki. Szkolenie dla administracji ponieważ uwzględnia charakterystykę szkoleń w urzędach.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wizerunek urzędu, PR urzędu w social media - to są wyzwania dla wszystkich urzędów. Wszystkie urzędy świadczą usługi dla ludności w sposób bezpośredni bądź pośredni. Od ich wizerunku zależy nastawienie potencjalnych klientów. Szkolenie budowanie wizerunku urzędu - zapraszamy!
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.