Inne strony: GAMMA DISCOVER
Nie ma nic bardziej nieskutecznego niż traktowanie różnych ludzi w ten sam sposób

Zarządzanie w oparciu o metodologię MBTI®

Szkolenia zamknięte: Menedżerskie
Jest wiele sposobów skutecznego zarządzania i przywództwa. Szkolenie menedżerskie bazujące na MBTI daje wiedzę na temat predyspozycji menedżerskich i rekomendacje jak je wykorzystywać. Uczy jak dopasowywać sposób zarządzania, wpływania do różnych typów pracowników. Zapraszamy na MBTI dla managerów.

IDEA SZKOLENIA

Często w życiu zawodowym spotykamy się z niezrozumieniem naszych zachowań i decyzji, a także stylu funkcjonowania. Sami równie często nie jesteśmy w stanie zrozumieć działań i wyborów naszych podwładnych. Zastanawiamy się, jak to możliwe, że ktoś zbiera „miliony” danych, zanim podejmie decyzję, a ktoś inny po prostu wie, że wszystko będzie w porządku – bez opierania się na faktach, „twardych” dane?  Dlaczego jedni nie zaczną działać bez planu, a inni robią wszystko na ostatnią chwilę i też osiągają efekty? Jakie mechanizmy rządzą tymi zachowaniami i dlaczego właśnie tak? Jak takimi osobami efektywnie zarządzać? Jak mobilizować do działania w sytuacji tzw. „gaszenia pożaru” czy choćby planowanej radykalnej zmiany? Na co można liczyć? Jak do nich dotrzeć? Jaka będzie najlepsza „ścieżka dostępu” do danego pracownika, skoro każdy jest inny?
Na te i inne, podobne pytania pomaga odpowiedzieć MBTI®.

MBTI® (Myers – Brigs Type Indicator) jest narzędziem, które bardzo pomaga w zrozumieniu stylu funkcjonowania każdego człowieka. Pokazuje nasze preferowane strategie budowania relacji z innymi, podejmowania decyzji, wyjaśnia i pomaga zaakceptować różnice pomiędzy ludźmi, dzięki czemu jest przydatne do rozwijania różnorodnych kompetencji, tak w życiu zawodowym, jak i osobistym w sposób świadomy i zgodny z naszymi potrzebami i wartościami.Jest to narzędzie psychometryczne, w którym uniknięto żargonu psychologicznego i osadzono je bardzo mocno w realiach biznesowych i życiowych.

Przy użyciu MBTI® można pracować nad rozwojem własnych kompetencji komunikacyjnych, a także zarządczych i przywódczych. MBTI® nie jest narzędziem oceny – jedynie opisuje typ poszczególnych ludzi, wskazując jednocześnie na ich mocne strony i potencjalne obszary do rozwoju pracowników, którymi zarządzamy. Dzięki stosowaniu tego narzędzia możemy optymalnie (minimum energii – maximum efektów) zarządzać podwładnymi. Pozwala ono skutecznie motywować do działania, gdzie rozliczanie z zadań często staje się tylko formalnością dającą ogromną satysfakcję zwierzchnikowi i podwładnemu.

Narzędzie to jest stosowane przez większość liczących się przedsiębiorstw w Polsce i na świecie, niezależnie od branży i wielkości personelu.

Grupa docelowa:
Szkolenie dedykowane jest menedżerom, osobom zarządzającym projektami w organizacji oraz tzw. talentom w organizacji.

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.
2
W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.
3
Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)
Wskaźnik rzetelności α Cronbacha dla pytań wchodzących w skład każdego z ośmiu typów dla polskiej wersji MBTI na próbie N = 693 wyniósł aż od 0,61 do 0,81.
SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Szkolenie odbywa się w siedzibie firmy na terenie całej Polski.
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Czy Twoja firma może skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie zamknięte: Zarządzanie w oparciu o metodologię MBTI®

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj umiejętności pracowników swojej firmy i własne.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Przygotowanie do pracy z własnymi wynikami MBTI®. Zbudowanie relacji sprzyjających skutecznemu uczeniu się i autorefleksji na temat własnego stylu zarządzania.

  • Omówienie celów, tematów i przebiegu zajęć.
  • Poznanie Uczestników z trenerem.
  • Ustalenie zasad współpracy.
  • Prezentacja wyników badań R. Boyatzisa nad związkami pomiędzy inteligencją społeczną, a skutecznością przywództwa.
  • Czego z MBTI możemy się dowiedzieć, a czego nie? Na ile wiarygodne są uzyskane wyniki?

  2. Poznanie charakterystyki poszczególnych par preferencji w sposób umożliwiający nie tylko zrozumienie siebie, ale również rozpoznawanie danej preferencji w zachowaniu podwładnych.

  • Co to jest model MBTI®? – charakterystyka i zastosowanie.
  • Prezentacja podstaw teoretycznych kwestionariusza.
  • Konstrukcja kwestionariusza - pary preferencji jungowskich, konstrukcja typu wg. MBTI®.
  • Rozumienie znaczenia poszczególnych par preferencji.
   • stosunek do świata zewnętrznego (E i I),
   • rodzaj preferowanych informacji i  sposób ich zbierania i porządkowania (S i N),
   • sposób podejmowania decyzji (T i F),
   • organizowanie własnej aktywności (J i P).
  • Określenie swojego typu i porównanie z wynikami uzyskanymi w badaniu internetowym.
  • Rozumienie różnic w potrzebach dotyczących sposobu zarządzania pomiędzy swoim typem,  a pracownikami o odmiennych preferencjach.

  3. Dynamika typu MBTI®.

  • Omówienie dynamiki typu.
  • Moja dominująca i najmniej wykorzystywana funkcja.

  4. Wykorzystanie potencjału osobistego w zarządzaniu sobą z wykorzystaniem modelu MBTI®.

  • Określenie mocnych stron i obszarów do rozwoju w zakresie zarządzania własną efektywnością w oparciu o MBTI®.
  • Do czego firma potrzebuje mojego stanowiska czyli określanie celu nadrzędnego do realizacji w mojej pracy?
  • Kryteria wyznaczania priorytetów mojej pracy czyli metoda praktycznej klasyfikacji zadań do wykonania według stopnia ich ważności w oparciu o opracowane metody.
  • Co zrobić z zadaniami, które nie są kluczowe - praktyczne zasady delegowania i dystrybuowania pracy?
  • Jak wyznaczać priorytety w sytuacji nieoczekiwanej?
  • Jak ulokować na liście priorytetów raportowanie i kończenie zadań?

   

  5. Wykorzystanie wiedzy na temat preferencji poszczególnych typów MBTI® w podstawach zarządzania przyszłymi. Budowanie autorytetu menedżera.

  • W jaki sposób budować autorytet przywódcy zespołu?
  • Planowanie przyszłej strategii zarządzania zespołem w oparciu o model MBTI® a także podstawowe elementy procesu zarządzania – planowanie, organizowanie, motywowanie i rozliczanie.
  • Preferencje  MBTI®, a różnicowanie sposobu określanie zadań, elementy motywujące i demotywujące w zadaniach.
  • Poszczególne preferencje MBTI®, a potrzeby związane z wzmacniającą i korygującą informacją zwrotną. Rozwijanie potencjału podwładnych z wykorzystaniem wiedzy dotyczącej modelu MBTI®.
  • Przekazywanie trudnych informacji – jakie argumenty trafią, a jakie nie trafią do osób o poszczególnych preferencjach.

   

  6. Zrozumienie roli pełnionej przez poszczególne typy MBTI® w zespole i ich wpływu na efektywność pracy. Zrozumienie konieczności pełnego wykorzystania każdej preferencji w realizacji wspólnych zadań.

  • Typy MBTI® a zmiany.
  • Rola, jaką Uczestnicy pełnią w zmianach, co ich motywuje, a co demotywuje do zmian, korzyści z wykorzystania ich potencjału oraz zagrożenia płynące z jego niedocenienia.

   

  7. Wzrost umiejętność budowania efektywnie funkcjonujących zespołów. Rozwinięcie umiejętność rozpoznania potrzeb i preferencji pracowników.

  • Najbardziej odmienny ode mnie pracownik – różnice, przyczyny trudności we współpracy, w kontekście MBTI® i planowanie modyfikacji stylu współpracy a w przyszłości zarządzania podobnymi do niego podwładnymi.
  • Budowanie mapy typu swojego zespołu.

   

  8. Wykorzystanie modelu MBTI® do rozwiązywania i zarządzania konfliktami w zespole.

  • Typy MBTI® a ich podatność na wchodzenie, uczestnictwo i wychodzenie z konfliktu. Mocne i słabe strony każdego typu.
  • Rola konfliktu w organizacji, przekonania dotyczące konfliktu ważne w pracy menedżera.
  • Rodzaje konfliktów i sposoby reakcji według Christophera Moora.
  • Stanowiska i interesy – jak je odróżnić i badać. Co oznaczają te pojęcia dla poszczególnych typów MBTI®?
  • Wprowadzenie pojęcia pozycji percepcyjnych i jego wykorzystanie w pracy z poszczególnymi typami MBTI®.
  • Etapy rozwiązywania konfliktów. Analiza całego cyklu zarządzania konfliktem z wykorzystaniem wiedzy na temat preferencji poszczególnych typów MBTI®.
  • Radzenie sobie z własnymi emocjami a także efektywne reakcje na krytykę i szantaż emocjonalny ze strony podwładnych.

  Cena szkolenia:
  Miejsce szkolenia:

  Termin szkolenia:

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

  • kształtowanie kultury organizacyjnej
  • wzrost efektywności jednostki
  • wzrost efektywności wynikającej ze współpracy (cele zespołowe)
  • przywiązanie pracowników do organizacji – korzystniejsza fluktuacja (oszczędności)
  • wzmocnienie dobrego wizerunku firmy na rynku (jako partnera biznesowego oraz pracodawcy)

   

  KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

  • budowanie i wzmacnianie autorytetu w oczach podwładnych
  • wyższe umiejętności przekazywania trudnych informacji – dobór argumentów przekonujących dany typ osobowościowy pracownika
  • wyższa automotywacja
  • szybszy rozwój zawodowy dzięki lepszemu rozumieniu innych, dzieleniu się doświadczeniem (wymianie różnych poglądów)

  KORZYŚCI WSPÓLNE:

  • wyższe umiejętności zarządzania konfliktem:
   • zapobieganie
   • skuteczna interwencja
  • świadomość różnic osobowościowych jako potencjału (synergia)
  • wzrost umiejętności budowania zespołów (stałych i projektowych)
  • efektywne budowanie strategii zarządzania – także podstawowe elementy procesu zarządzania – planowanie, organizowanie, motywowanie i rozliczanie
  • wyższa umiejętność stosowania indywidualnych, długofalowych motywatorów wobec poszczególnych pracowników
  • korzystniejsza atmosfera pracy (lepsze relacje z otoczeniem zawodowym)

  TRENERZY SZKOLENIA

  OPINIE O SZKOLENIACH

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Dawid Didiuk

  Dyrektor działu sprzedaży
  tel.: +48 (22) 112 08 82

  biuro@projektgamma.pl
  Dawid Didiuk

  Interesuje Cię szkolenie otwarte z tej tematyki?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  WSTĘPNA WYCENA SZKOLENIA

  Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
  Dostępne formaty szkoleniowe:
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.