Learning Agility Program

Program

Szczegółowy program 5 szkoleń składających się na Learning Agility Program: Sesja 1: People Agility, Sesja 2: Change Agility, Sesja 3: Results Agility, Sesja 4: Mental Agility, Sesja 5: Self-Awareness oraz Sesji nr6 – Follow Up

Sesja 1 | PEOPLE Agility

Warsztat budowania oraz zarządzania zwinnymi, zróżnicowanymi, kreatywnymi zespołami

People Agility – otwartość na komunikację i współpracę z osobami o odmiennych poglądach i stylu pracy oraz czerpanie korzyści z różnorodności osób w zespole.

Częstym uzasadnieniem przyjęcia nowej osoby do zespołu jest potrzeba dopływu „świeżej krwi” z zewnątrz, głównie w celu pozyskania nowych pomysłów i świeżego nowego, często krytycznego i twórczego spojrzenia na dotychczasowy sposób pracy zespołu. A kiedy już nowa osoba dołączy do zespołu, to jest regularnie przez zespół pacyfikowana i krytykowana za odmienne pomysły w stylu: ale u nas się tak nie robi, nie znasz specyfiki naszej firmy, itd. Paranoja! To szkolenie uzmysławia uczestnikom, jak czasem nieświadomie pozbawiają swój zespół kreatywności poprzez szkodliwe zmuszanie osób myślących inaczej by się „dostosowały” do reszty zespołu. Uczy szacunku dla odmiennych poglądów i partnerskiego traktowania siebie nawzajem.

Program

1. Wprowadzenie

 • Przywitanie
 • Cele szkolenia
 • Tematyka i agenda szkolenia
 • Oczekiwania uczestników
 • Kontrakt szkoleniowy z uczestnikami

2. Efektywne przywództwo w rzeczywistości VUCA

 • Volatility – zmienność jako stały element ewolucyjnego rozwoju (proaktywne podejście do zmian)
 • Uncertainty – niepewność, odpowiedzią jest stabilna misja firmy i system wspólnych wartości
 • Complexity – złożoność, odpowiedzią jest jasna wizja lidera i precyzyjnie zdefiniowane, kluczowe cele
 • Ambiguity – niejednoznaczność, odpowiedzią zwinne monitorowanie realizacji celów za pomocą pętli sprzężeń zwrotnych (feedbacku)

3. Praca z zespołem na postawach i wartościach budujących zwinność zespołu

 • Wzbudzenie ownership oraz accountability (udzielanie odpowiedzi: Po co to robimy?)
 • Wzmacnianie pozytywnych relacji i integracji w zespole poprzez zaufanie i partnerstwo
 • Wzmacnianie kultury przedsiębiorczości i innowacyjności
 • Relacje czy wynik? Czy to musi być alternatywa czy może być koniunkcja?¬
 • Kultura szacunku i wsparcia pracownika w rzeczywistości VUCA
 • Expose’ lidera: zaprezentuj swoje rozumienie każdej wartości z przykładami pozytywnych i negatywnych zachowań (prezentacje)

4. Rozwijanie potencjału zwinnego zespołu oraz poszczególnych jego pracowników

 • Rozwijanie zespołu poprzez docenianie oraz rozwijanie różnorodności w zespole
 • Sztuka ujawniania różnorodnych talentów i zamiłowań pracowników – charakterystyka
 • Docenianie różnic opinii poprzez prowadzenie kontrolowanego konfliktu
 • Analiza potencjału rozwojowego zwinnego zespołu za pomocą modelu +15 / 70 / - 15
 • Rozwój zwinności zespołu za pomocą rozwojowego delegowania i empowerment’u
 • Zwinne delegowanie wielopoziomowe
 • Kroki zwinnego delegowania (symulacje)
 • Empowerment pracowników poprzez zwinne przekazywanie uprawnień i odpowiedzialności
 • Kroki zwinnego empowerment’u (symulacje)


5. Podsumowanie szkolenia i Action plan S-S-K

 • Plan wdrożeniowy
 • Start
 • Stop
 • Kontynuacja
 • Kryteria sukcesu
 • Oś czasu

Sesja 2 | CHANGE Agility

Warsztat proaktywnego kreowania zmian w swoim otoczeniu oraz umiejętności efektywnego funkcjonowania w środowisku permanentnej zmiany

Change Agility – z zaciekawieniem, pozytywne nastawienie do zmian jako okazji do własnego rozwoju, zdobycia nowych doświadczeń i wprowadzenia usprawnień

Naszą naturalną reakcją na zmianę jest opór, wynikający z naszej negatywnej reakcji na perspektywę wyjścia ze swojej strefy komfortu i podjęcia dodatkowego wysiłku zmiany swoich dotychczasowych nawyków. Im poważniejsza zmiana, tym większy opór dodatkowo napędzany zwiększonym ryzykiem niepowodzenia i negatywnych konsekwencji planowanej zmiany. To szkolenie podpowiada liderom zmian, jakie mają tworzyć warunki swoim zespołom, by te witały perspektywę kolejnej zmiany z autentyczną radością i zaciekawieniem.

Program

1. Wprowadzenie

 • Przywitanie
 • Cele szkolenia
 • Tematyka i agenda szkolenia
 • Nawiązanie do Action Planów uczestników Akademii: co się udało zrealizować? Co wymaga dalszego rozwoju?

2. Proaktywne podejście do zmian w rzeczywistości VUCA

 • Czym się różni reaktywne od proaktywnego podejścia do zmian
 • Konsekwencje reaktywnego podejścia do zmian
 • Efektywne rozmrażanie zespołu do zmiany (prezentacje)
 • Podejmowanie racjonalnego ryzyka w sytuacji rzeczywistości VUCA
 • Tworzenie w zespole kultury kwestionowania status quo i inicjowania pilotaży
 • System zwinnego generowania oraz podtrzymywania innowacyjności w zespole
 • Zasady zwinnej pracy zespołu w sprintach
 • Precyzowanie rezultatów sprintów
 • Projektowanie testów zwinnego procesu
 • Zarządzanie ryzykiem w rzeczywistości VUCA (Risk log, Issue log)
 • Zasady zwinnego podejmowania decyzji w rzeczywistości VUCA

3. Zwinne wprowadzanie ewolucyjnych mikro-zmian

 • Zmiana to rewolucja czy ewolucja? Analiza efektywność obu taktyk w kontekście konkretnych sytuacji biznesowych. Case-study
 • Zwinny coaching jako narzędzie lidera do codziennej pracy nad mikro-zmianami zachowań pracowników w zwinnym zespole
 • Efektywny proces coachingowy do pracy nad permanentnym rozwojem pracownika
 • Model Agile Coach do pracy nad rozwojem zwinności w zespole (symulacje)

4. Zarządzanie porażką i frustracją w zwinnym zespole

 • Czym się różni błąd od porażki?
 • Dlaczego takich sytuacji nie można odpuszczać? Jak lider ma zareagować?
 • Konstruktywne podejście do porażki (symulacje)
 • Motywacja wewnętrzna vs zewnętrzna
 • Rola lidera w angażowaniu i motywowaniu
 • Analiza różnych poziomów zaangażowania pracowników, rozpoznawanie frustracji
 • Ujawnianie i wsparcie pracownika we frustracji (symulacje)

5. Podsumowanie szkolenia i Action plan S-S-K

 • Plan wdrożeniowy
 • Start
 • Stop
 • Kontynuacja
 • Kryteria sukcesu
 • Oś czasu

Sesja 3 | RESULTS Agility

Warsztat przedsiębiorczości i determinacji w osiąganiu rezultatów, pomimo niesprzyjających i zaskakujących okoliczności

Results Agility – głód sukcesu i osiągania wyników w nowych, wymagających okolicznościach, umiejętność silnej mobilizacji i koncentracji w niepewnych okolicznościach

Jak nie stracić mobilizacji i koncentracji, skoro cele i okoliczności pracy stale się zmieniają? Odpowiedzią jest zwinny sposób pracy, podzielony na kilkudniowe sprinty, po których następuje bieżąca korekta kierunku i sposobu pracy. Zamiast wprowadzania rzadkich, radykalnych korekt, wprowadzamy częste mikro-korekty, których zadaniem jest szybkie reagowanie na zmieniające się okoliczności. Filozofią tego rodzaju pracy przedsiębiorczość w sposobie myślenia członków zwinnego zespołu. Tak, jak skuteczny przedsiębiorca musi natychmiast reagować na zmieniające się okoliczności rynkowe, tak członkowie zwinnego zespołu powinni myśleć i działać jak mikro-przedsiębiorcy.

Program

1. Wprowadzenie

 • Przywitanie
 • Cele szkolenia
 • Tematyka i agenda szkolenia
 • Nawiązanie do Action Planów uczestników Akademii: co się udało zrealizować? Co wymaga dalszego rozwoju?

2. Komunikowanie wizji oraz definiowanie celów w rzeczywistości VUCA

 • Jak komunikować cele, które ciągle się zmieniają?
 • Komunikowanie zespołowi jasnej i angażującej wizji realizacji celów
 • Znaczenie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego? dla poziomu zaangażowania oraz stopnia zwinności zespołu
 • Stosowanie modelu WIFM, czyli korzyści z realizacji zdefiniowanych celów
 • Umiejętność przekładania celów na precyzyjnie zdefiniowane zachowania
 • Jak zbudować i podtrzymywać w zespole nastawienie na wysoką szybkość działania?

3. Monitorowanie realizacji celów połączone z rozwojem kompetencji pracowników w rzeczywistości VUCA za pomocą zwinnego feedbacku

 • Monitorowanie realizacji celów – częstotliwość, forma, sytuacja
 • Powiązanie częstego monitorowania z szybkością działania i wprowadzania korekt
 • Analiza Best- and Worst-performers oraz rozprzestrzenianie najlepszych praktyk w zespole
 • Konstruktywny i Zrównoważony Feedback – po co i jak go dawać, aby osiągnąć zamierzony skutek?
 • Feedback instruktażowy vs inspirujący – kiedy i komu jakiego udzielać?
 • Feedback Instruktażowy – zasady i kroki przekazywania (symulacje)
 • Feedback Inspirujący – zasady i kroki przekazywania (symulacje)

4. Egzekwowanie i rozliczanie realizacji zadań

 • Cele rozliczania realizacji zadań – oceniające oraz rozwojowe
 • Egzekwowanie realizacji w rzeczywistości VUCA
 • Korygowanie w sytuacji, kiedy pracownik nie realizuje celu, kroki rozmowy (symulacje)
 • Efektywna rozmowa oceniająca realizację zadań (symulacje)

5. Podsumowanie szkolenia i Action plan S-S-K

 • Plan wdrożeniowy
 • Start
 • Stop
 • Kontynuacja
 • Kryteria sukcesu
 • Oś czasu

Sesja 4 | SELF-AWARNESS

Warsztat umiejętności definiowania mocnych stron i obszarów do rozwoju, ciągłego uczenia się i wykorzystania nabytej wiedzy w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Self-awarness – wysoka świadomość swoich mocnych stron i ograniczeń oraz wewnętrzna potrzeba ciągłego uczenia się i dostosowywania do nowej rzeczywistości

Jeżeli chcesz mieć mistrzowski, zwinny zespół, który potrafi stale wygrywać na rynku z konkurencją, to potrzebujesz wypracować u swoich ludzi wysoki poziom samoświadomości aktualnych kompetencji, szczególnie w obszarach wymagających dalszego doskonalenia się i nauki nowych rzeczy. Uczenie się nowych rzeczy i potrzeba nieustannego rozwoju, powinna być dla członków Twojego zespołu wartością samą w sobie i do tego jedną z najważniejszych. Najlepszym sposobem zaszczepienia tej wartości w zespole jest dobry, własny przykład lidera, który jest świadomy swoich kompetencji i obszarów wymagających rozwoju. To szkolenie koncentruje się wokół siedmiu wymiarów profilu lidera zwinnego zespołu.

Program

1. Wprowadzenie

 • Przywitanie
 • Cele szkolenia
 • Tematyka i agenda szkolenia
 • Nawiązanie do Action Planów uczestników Akademii: co się udało zrealizować? Co wymaga dalszego rozwoju?

2. Poznaj swój profil lidera zwinnego zespołu

 • Prezentacja modelu 10 charakterystyk zwinnego przywódcy : otwartość na zmiany, otwartość na feedback, elastyczność w działaniu, podejmowanie ryzyka, docenianie różnic, szybkość działania, angażowanie, bezpieczeństwo, zaufanie, szczerość intencji
 • Autoanaliza swojego profilu zwinności jako lidera zwinnego zespołu
 • Analiza mocnych stron profilu oraz tego, jak je wykorzystać w rozwijaniu zespołu
 • Analiza obszarów do rozwoju profilu oraz narzędzi rozwoju zwinnych kompetencji

3. Rozwijaj swój profil lidera zwinnego zespołu

 • Otwartość na zmiany
 • Otwartość na feedback
 • Elastyczność w działaniu
 • Podejmowanie ryzyka
 • Docenianie różnic
 • Szybkość działania
 • Angażowanie
 • Bezpieczeństwo
 • Zaufanie  
 • Szczerość intencji

4. Podsumowanie szkolenia i Action plan S-S-K

 • Plan wdrożeniowy
 • Start
 • Stop
 • Kontynuacja
 • Kryteria sukcesu
 • Oś czasu

Sesja 5 | MENTAL Agility

Warsztat poświęcony niekonwencjonalnym metodom skutecznego rozwiązywania problemów

Mental Agility – czerpanie radości z niekonwencjonalnego myślenia i chęć rozwiązywania złożonych problemów.

Nie ma jednej recepty na kreatywność, w tym na kreatywność zespołową. Pewne podstawy tworzenia środowiska pracy sprzyjającego kreatywności pracowników są wspólne i uniwersalne, dlatego omówimy je na początku szkolenia. Ale metody kreatywnej pracy z zespołem trzeba dopasować do konkretnego zespołu oraz osób go tworzących. Dlatego w trakcie tego szkolenia, uczestnicy wypróbują różne, przykładowe metody kreatywnej pracy zespołowej, aby po zakończeniu szkolenia wdrożyć w swojej pracy te, najbardziej odpowiednie dla charakteru własnego zespołu.

Program

1. Wprowadzenie

 • Przywitanie
 • Cele szkolenia
 • Tematyka i agenda szkolenia
 • Nawiązanie do Action Planów uczestników Akademii: co się udało zrealizować? Co wymaga dalszego rozwoju?

2. Czym jest kreatywność?

 • Różnice między wynalazkiem a innowacją
 • Rodzaje innowacyjności
 • Czy kreatywności można się nauczyć?
 • Cechy osoby kreatywnej
 • Bariery ograniczające kreatywność
 • Rola lidera w znoszeniu barier dla kreatywności w zwinnym zespole

3. Kreatywne rozwiązywanie problemów – fazy procesu

 • Określenie celu
 • Analiza sytuacji
 • Sesja kreatywna
 • Ewaluacja pomysłów
 • Zwinne wdrażanie pomysłów

4. Kreatywne rozwiązywanie problemów – przegląd technik

 • Burza mózgów
 • 6 Myślących kapeluszy de Bono
 • Mapy myśli / Mindmapping
 • Technika 635 / Brainwriting
 • Technika: Kwestionowanie założeń
 • Technika: Odwrócenie założeń
 • Technika: Cudzy punkt widzenia

5. Podsumowanie szkolenia i Action plan S-S-K

 • Plan wdrożeniowy
 • Start
 • Stop
 • Kontynuacja
 • Kryteria sukcesu
 • Oś czasu

Sesja 6 | FOLLOW-UP

Sesja online poświęcona wzmocnieniu umiejętności nabytych w trakcie 5 sesji Programu

Program

1. Sesja online (120 minut)

 • Przywitanie
 • Nawiązanie do Action Planów uczestników Akademii: co się udało zrealizować? Co wymaga dalszego rozwoju?
 • Sesja Q & A
 • Podsumowanie Akademii i rekomendacja dalszych działań

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Zobacz w dziale:

Learning Agility Program

Szczegółowy program 5 szkoleń składających się na Learning Agility Program: Sesja 1: People Agility, Sesja 2: Change Agility, Sesja 3: Results Agility, Sesja 4: Mental Agility, Sesja 5: Self-Awareness oraz Sesji nr6 – Follow Up

Szczegółowy program 5 szkoleń składających się na Learning Agility Program: Sesja 1: People Agility, Sesja 2: Change Agility, Sesja 3: Results Agility, Sesja 4: Mental Agility, Sesja 5: Self-Awareness oraz Sesji nr6 – Follow Up

Digital & Implementation Learning

Digital & Implenetation Learning to połącznie rozwiązać cyfrowych oraz tych, które są zorientowane na wdrożenie zgodnie z modelem 70/20/10. Wierzymy, że zmiana nie odbywa się na szkoleniu – szkolenie jest impulsem do transformacji, która wydarzy się po warsztacie / pomiędzy warsztatami online.

Trenerzy są mocną stroną Akademii LEARNING AGILITY PROGRAM

Wieloletni staż menedżerski, doświadczenie trenerskie w prowadzeniu setek dni szkoleniowych dla kadry kierowniczej powoduje, że trenerzy rozumieją wyzwania stojące przed uczestnikami i mogą zaproponować sprawdzone w praktyce rozwiązania.

Zaufanie budujemy przez działania i spełnione obietnice

Doświadczenie w szkoleniu kadry menedżerskiej liczmy w tysiącach dni szkoleniowych oraz dziesiątkach tysięcy kierowników i menedżerów różnego szczebla. Mieliśmy przyjemność pracować zarówno dla największych polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz mniejszych, rodzinnych przedsiębiorstw.

MATERIAŁY I INFORMACJE

szkolenia miękkie
Szkolenia miękkie

Najnowsza lista szkoleń miękkich.

Pobierz
szkolenia twarde
Szkolenia twarde

Pobierz listę szkoleń twardych (eksperckich).

Pobierz
Folder informacyjny
Folder informacyjny

Dowiedz się o nas więcej.

Pobierz
Gamma w mediach

Zobacz co piszą o nas media.

Zobacz

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.