Na czym polega ewaluacja wewnętrzna?

Ewaluacja wewnętrzna jest procesem o charakterze praktycznym, którego głównym zadaniem jest ustalenie czy realizowany projekt osiągnął zakładane cele. Zawsze warto pamiętać o tym, aby w trakcie trwania przedsięwzięcia oraz po jego zrealizowaniu przeprowadzić ewaluację, która to jest oceną wartości projektu. Jakie są metody ewaluacji?

zdjęcie - (the_title())

 
Na czym polega ewaluacja wewnętrzna?

Ewaluacja wewnętrzna jest procesem o charakterze praktycznym, którego głównym zadaniem jest ustalenie czy realizowany projekt osiągnął zakładane cele. Zawsze warto pamiętać o tym, aby w trakcie trwania przedsięwzięcia oraz po jego zrealizowaniu przeprowadzić ewaluację, która to jest oceną wartości projektu. Jakie są metody ewaluacji?

Co to jest ewaluacja wewnętrzna?

Ewaluacja wewnętrzna jest postrzegana jako ocena wartości sporządzanego projektu poprzez porównanie końcowych rezultatów projektu ze wstępnymi zamierzeniami. Ewaluacja wewnętrzna może być wykonywana poprzez analizę, wnioskowanie, syntezę oraz generalizację. Ponadto jest ona rozumiana jako proces systematycznego zbierania oraz analizowania informacji.

Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzona na każdym etapie projektu. Wyróżnia się:

  • Ewaluację ex-ante – przeprowadzana jest zawsze przed rozpoczęciem działań i ma ona ocenić trafność zamierzonych przedsięwzięć
  • Ewaluację mid-term – ma zastosowanie podczas trwania projektu o ocenia ona osiągnięte etapy projektu.
  • Ewaluację ex-post – jest stosowana po zakończeniu realizacji programu i ma na celu zbadanie jego długotrwałych rezultatów.

Jakie są metody ewaluacji?

Jednym z etapów procesu ewaluacji jest wybór odpowiednich metod zbierania informacji, które to pozwolą wyciągnąć wnioski na temat realizacji przedsięwzięcia. Podczas przeprowadzania badań ewaluacyjnych powinno być stosowane wiele metod badawczych, gdyż daje to możliwość uzupełniania oraz pogłębiania danych i informacji zdobytych co sprzyja zachowaniu obiektywizmu.
Wyróżnia się metody ewaluacji ilościowe i jakościowe. O zastosowaniu poszczególnych metod decyduje przedmiot oraz cel badań.

  • Badania ilościowe pozwalają na sformułowanie odpowiedzi na pytania: „Ile?” oraz „Jak często?” o obejmują one gromadzenie i analizę informacji liczbowych. Badania takie są wykorzystywane do poznania częstości występowania badanego zjawiska oraz określenia poziomu zależności, które to występują między poszczególnymi danymi. Metodą stosowaną w badaniach ilościowych jest przede wszystkim ankieta.
  • Badania jakościowe pozwalają na sformułowanie konkretnych odpowiedzi na pytania: „Jak?”„Co?” oraz „Dlaczego?”. Badania te dotyczą opisu i zrozumienia badanych problemów. Uzyskane dane są niezbędne do właściwej interpretacji poszczególnych danych liczbowych. Do najbardziej popularnych narzędzi realizacji należą: analiza dokumentów, wywiad oraz obserwacja.

Na czym polega analiza potrzeb szkoleniowych?

Analiza potrzeb szkoleniowych ma zawsze określone zadania. Pozwala ona określić jakie szkolenie należy przeprowadzić, dostosować szkolenie do oczekiwań danej organizacji oraz zapoznać się trenerom z motywacją i poszczególnymi umiejętności pracowników.
Analiza potrzeb szkoleniowych pozwala w pełni skuteczne wykorzystać czas przeznaczony na szkolenia, dokładnie sformułować cele i oczekiwania zleceniodawcę oraz motywować uczestników do aktywnego udziału w szkoleniu. Ponadto analiza potrzeb szkoleniowych
tworzy solidne podstawy do badania oraz prowadzi do wysokiej skuteczności szkolenia.

Co to jest metodologia kirkpatrick?

Metodologia Kirkpatrick jest modelem służącym do mierzenia efektywności szkoleń na czterech poziomach. Do tego celu wykorzystywane są różne metody zakładające rozłożenie pomiaru w czasie. Ma ona na celu zwiększenie efektywności oraz sprawności działania szkoleń.

  • poziom I – to nic innego jak szeroko rozumiana reakcja pracowników na szkolenie. Służy on przede wszystkim do oceny zadowolenia pracowników oraz mierzy ich zainteresowanie i opinie dotyczące szkolenia. Pozwala on zdiagnozować istotne błędy oraz wszelkie niedociągnięcia organizacyjne. Często stosowanym narzędziem są tutaj ankiety ewaluacyjne wypełniane po odbyciu szkolenia. W skali punktowej ankiety stosowane są pytania otwarte.
  • poziom II - polega na badaniu nowych umiejętności pracowników zdobytych podczas szkolenia.
  • poziom III – na tym etapie obserwowane są pozytywne zmiany w zachowaniu poszczególnych uczestników szkolenia. Dotyczy on wykorzystania w praktyce nabytej wiedzy oraz umiejętności. Elementami podlegającymi ocenie są : zrost wydajności pracy, jakość pracy oraz lepsze wykorzystanie czasu pracy. W celu zmierzenia tych istotnych czynników wykorzystywane są wskaźniki obiektywne takie jak: rozmowa czy obserwacja
  • poziom IV – ocenia efektywność szkolenia. Na tym poziomie bada się jakie efekty przyniosło dane szkolenie, a uzyskane wyniki są tutaj najważniejszym kryterium oceny skuteczności szkolenia. Na czwartym poziomie określa się również jakie zyski osiągnęła firma w związku z projektem szkolenia oraz jakie zostały poniesione koszty. Proces ten pozwala na przeprowadzanie w przyszłości projektów o jeszcze większej skuteczności.

Co to są ewaluacja szkolenia

Ewaluacja szkolenia pracowników powodują na znacznie zwiększenie konkurencyjności firmy, co skutkuje umocnieniem się jej pozycji na rynku oraz znacznym zwiększeniem dochodów. Poszczególne programy szkoleniowe są skutecznymi narzędziami motywowania oraz doskonalenia pracowników.

Najważniejszym celem ewaluacja szkolenia jest nabycie przez pracowników wiedzy i umiejętności niezbędnych do monitorowania efektywności działań rozwojowych w przedsiębiorstwie. Są one skierowane głównie do: pracowników działów szkoleń, działów personalnych oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za koordynację oraz ocenę szkoleń w danej organizacji.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.