Art.14. Prawo budowlane

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Nowelizacja prawa budowlanego w 2020
(łącznie ze zmianami, które wejdą w 2 połowie 2020 roku)

zdjęcie - (the_title())

  1. Uprawnienia budowlane są udzielane w specjalnościach:

  1) architektonicznej;

  2) konstrukcyjno-budowlanej;

  3) inżynieryjnej:

  a) mostowej,

  b) drogowej,

  c) kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,

  d) kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,

  e) hydrotechnicznej,

  f) wyburzeniowej;

  4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

  a) telekomunikacyjnych,

  b) cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

  c) elektrycznych i elektroenergetycznych.

  2. W ramach specjalności wymienionych w ust. 1 mogą być wyodrębniane specjalizacje techniczno-budowlane.

  2a. Uzyskanie specjalizacji techniczno-budowlanej wymaga odbycia pięcioletniej praktyki w zawodzie w zakresie specjalizacji w ramach posiadanych uprawnień budowlanych bez ograniczeń:

  1) przy sporządzaniu projektów – w przypadku specjalizacji do projektowania;

  2) na budowie – w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi.

  3. Uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w ust. 1, wymaga:

  1) do projektowania bez ograniczeń:

  a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

  b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,

  c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

  2) do projektowania w ograniczonym zakresie:

  a) ukończenia:

  – studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub
  – studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

  b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,

  c) odbycia rocznej praktyki na budowie;

  3) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

  a) ukończenia studiów drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

  b) odbycia odpowiednio półtorarocznej lub trzyletniej praktyki na budowie;

  4) do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

  a) ukończenia:
  – studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności lub
  – studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub
  – studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, lub

  b) posiadania:
  – tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo
  – dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w zawodzie nauczanym na poziomie technika
  – w zawodach związanych z budownictwem określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 16, w zakresie odpowiednim dla danej specjalności,

  c) odbycia praktyki na budowie w wymiarze:
  – półtora roku w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret pierwsze i drugie,
  – trzech lat w przypadku, o którym mowa w lit. a tiret trzecie,
  – czterech lat w przypadku, o którym mowa w lit. b;

  5) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:

  a) ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności,

  b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,

  c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie;

  6) do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:

  a) ukończenia:
  – studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub
  – studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,

  b) odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,

  c) odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.

  4. Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest praca polegająca na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku odbywania praktyki za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

  4a. Praktykę studencką uznaje się za część lub całość praktyki zawodowej, o której mowa w ust. 4, w przypadku gdy odbywała się na studiach w zakresie odpowiadającym programowi studiów opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 16, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, o której mowa w art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zawartej między uczelnią a organem samorządu zawodowego.

  4b. Za równorzędną z praktyką zawodową polegającą na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych, o której mowa w ust. 4, uznaje się roczną praktykę przy sporządzaniu projektów odbytą pod patronatem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, zwanej dalej „patronem”. Patronem, może być osoba, która posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy sporządzaniu projektów w ramach posiadanych uprawnień budowlanych.

  5. Do osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń, posiadających uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie stosuje się przepisów ust. 3 pkt 1 lit. b i c, pkt 3 lit. b lub pkt 5 lit. b i c.

  ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

  z tej strefy wiedzy

  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Nowelizacja prawa budowlanego w 2020(łącznie ze zmianami, które wejdą w 2 połowie 2020 roku)
  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Nowelizacja prawa budowlanego w 2020(łącznie ze zmianami, które wejdą w 2 połowie 2020 roku)
  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Nowelizacja prawa budowlanego w 2020(łącznie ze zmianami, które wejdą w 2 połowie 2020 roku)
  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Nowelizacja prawa budowlanego w 2020(łącznie ze zmianami, które wejdą w 2 połowie 2020 roku)
  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Nowelizacja prawa budowlanego w 2020(łącznie ze zmianami, które wejdą w 2 połowie 2020 roku)

  strefy wiedzy

  WikiGamma
  WikiGamma

  Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

  Gamma Q&A
  Gamma Q&A

  Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

  Artykuły eksperckie
  Artykuły eksperckie

  Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

  Video
  Video

  WikiGamma w formacie video.

  Recenzje książek
  Recenzje, Stanowiska pracy

  Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

  Artykuły
  Artykuły, Artykuły cd., Prawo

  Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

  ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

  powiązane z tematem artykułu

  Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

  Telefon
  Zadzwoń do nas:

  tel.:505 273 550,

  Miejsce

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa

  Mapa
  Znajdź nas na mapie

  Zobacz mapę

  lub użyj formularza
  kontakt

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa
  NIP: 113-26-90-108

  firma szkoleniowa

  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.