Art.3. Prawo budowlane

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Nowelizacja prawa budowlanego w 2020
(łącznie ze zmianami, które wejdą w 2 połowie 2020 roku)

zdjęcie - (the_title())

  Ilekroć wustawie jest mowa o:

  1) obiekcie budowlanym –należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu   zgodnie   zjego   przeznaczeniem,   wzniesiony   zużyciem  wyrobów budowlanych;

  2) budynku –należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany zgruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty idach;

  2a) budynku  mieszkalnym  jednorodzinnym –należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący  zaspokajaniu  potrzeb  mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie samodzielną całość, wktórym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali  mieszkalnych  albo  jednego  lokalu  mieszkalnego  ilokalu  użytkowego opowierzchni  całkowitej  nieprzekraczającej  30%  powierzchni  całkowitej budynku;

  3) budowli –należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  niebędący budynkiem  lub  obiektem  małej  architektury,  jak:  obiekty  liniowe,  lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane zgruntem tablice reklamowe iurządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne ipodziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia   terenu,   budowle   sportowe,   cmentarze,   pomniki,   atakże  części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych,  elektrowni  wiatrowych  iinnych  urządzeń)  oraz  fundamenty  pod maszyny   iurządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części przedmiotów składających się na całość użytkową;

  3a) obiekcie  liniowym –należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany,  którego charakterystycznym parametrem jest długość, wszczególności droga wrazze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia itrakcja    elektroenergetyczna,    linia    kablowa    nadziemna    i,    umieszczona bezpośrednio wziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa,  przy  czym  kable  wniej  zainstalowane  oraz  kable  zainstalowane wkanale technologicznym nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego;

  4) obiekcie  małej  architektury –należy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty, awszczególności:

  a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

  b) posągi, wodotryski iinne obiekty architektury ogrodowej,

  c) użytkowe  służące  rekreacji  codziennej  iutrzymaniu  porządku,  jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;

  5) tymczasowym   obiekcie   budowlanym –należy  przez  to  rozumieć  obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania wokresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia winne  miejsce  lub rozbiórki,  atakże  obiekt  budowlany  niepołączony  trwale  zgruntem,jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej iwystawowe, przekrycia namiotowe   ipowłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,  barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe;

  5a) przenośnym wolno stojącym maszcie antenowym –należy przez to rozumieć wszelkie  konstrukcje  metalowe  bądź  kompozytowe,  samodzielne  bądź wpołączeniu  zprzyczepą,  rusztem,  kontenerem  technicznym,  lub  szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie, wraz zodciągami, balastamiiinnymi   elementami  konstrukcji,  instalacją  radiokomunikacyjną iinfrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu idemontażu bez utraty wartości technicznej;

  6) budowie –należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  obiektu  budowlanego wokreślonym  miejscu, atakże  odbudowę,  rozbudowę,  nadbudowę  obiektu budowlanego;

  7) robotach  budowlanych –należy  przez  to  rozumieć  budowę,  atakże  prace polegającena  przebudowie,  montażu,  remoncie  lub  rozbiórce  obiektu budowlanego;7a)przebudowie –należy  przez  to  rozumieć wykonywanie  robót  budowlanych, wwyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego   obiektu   budowlanego,   zwyjątkiem   charakterystycznych parametrów,  jak:  kubatura,  powierzchnia  zabudowy,  wysokość,  długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; wprzypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych  parametrów  wzakresie  niewymagającym  zmiany  granic pasa drogowego;
  8) remoncie –należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  wistniejącym  obiekcie budowlanym  robót  budowlanych  polegających    na    odtworzeniu    stanu pierwotnego, aniestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto wstanie pierwotnym;

  9) urządzeniach budowlanych –należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane   zobiektem  budowlanym,  zapewniające  możliwość  użytkowania obiektu zgodnie zjego przeznaczeniem, jak przyłącza iurządzenia instalacyjne, wtym  służące  oczyszczaniu  lub  gromadzeniu  ścieków,  atakże  przejazdy, ogrodzenia, place postojowe iplace pod śmietniki;

  10) terenie budowy –należy przez to rozumieć przestrzeń, wktórej prowadzone są roboty  budowlane  wraz  zprzestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

  11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane –należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający zprawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;

  12) pozwoleniu na budowę –należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą  na  rozpoczęcie  i prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;

  13) dokumentacji budowy –należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz zzałączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych ikońcowych, wmiarę potrzeby, rysunki iopisy służące realizacji obiektu,   operaty   geodezyjne   iksiążkę  obmiarów,  awprzypadku   realizacji obiektów metodą montażu –także dziennik montażu;

  14) dokumentacji powykonawczej –należy przez to rozumieć dokumentację budowy znaniesionymi   zmianami   dokonanymi   wtoku  wykonywania  robót  oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

  15) terenie zamkniętym –należy przez to rozumieć teren zamknięty, októrym mowa wprzepisach prawa geodezyjnego ikartograficznego;

  16) (uchylony)

  17) (uchylony)

  18) (uchylony)

  19) organie samorządu zawodowego –należy przez to rozumieć organy określone wustawie  zdnia  15grudnia  2000r.  osamorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z2016r. poz.1725, z 2018 r. poz.1669 oraz z 2019 r. poz. 577 i 730);

  20) obszarze  oddziaływania  obiektu –należy  przez  to  rozumieć  teren wyznaczony  wotoczeniu  obiektu  budowlanego  na  podstawie  przepisów odrębnych,  wprowadzających  związane  ztym  obiektem  ograniczenia  w zabudowie tego terenu.

  21) (uchylony)

  22) (uchylony)

  23) (uchylony)

  ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

  z tej strefy wiedzy

  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Nowelizacja prawa budowlanego w 2020(łącznie ze zmianami, które wejdą w 2 połowie 2020 roku)
  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Nowelizacja prawa budowlanego w 2020(łącznie ze zmianami, które wejdą w 2 połowie 2020 roku)
  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Nowelizacja prawa budowlanego w 2020(łącznie ze zmianami, które wejdą w 2 połowie 2020 roku)
  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Nowelizacja prawa budowlanego w 2020(łącznie ze zmianami, które wejdą w 2 połowie 2020 roku)
  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Nowelizacja prawa budowlanego w 2020(łącznie ze zmianami, które wejdą w 2 połowie 2020 roku)

  strefy wiedzy

  WikiGamma
  WikiGamma

  Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

  Gamma Q&A
  Gamma Q&A

  Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

  Artykuły eksperckie
  Artykuły eksperckie

  Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

  Video
  Video

  WikiGamma w formacie video.

  Recenzje książek
  Recenzje, Stanowiska pracy

  Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

  Artykuły
  Artykuły, Artykuły cd., Prawo

  Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

  ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

  powiązane z tematem artykułu

  Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

  Telefon
  Zadzwoń do nas:

  tel.:505 273 550,

  Miejsce

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa

  Mapa
  Znajdź nas na mapie

  Zobacz mapę

  lub użyj formularza
  kontakt

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa
  NIP: 113-26-90-108

  firma szkoleniowa

  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.