Art.45. Prawo budowlane

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Nowelizacja prawa budowlanego w 2020
(łącznie ze zmianami, które wejdą w 2 połowie 2020 roku)

zdjęcie - (the_title())

  1. W przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy prowadzi się:

  1) dziennik budowy;

  2) dziennik rozbiórki – w przypadku robót budowlanych polegających wyłącznie na rozbiórce;

  3) dziennik montażu – w przypadku robót budowlanych polegających wyłącznie na montażu.

  2. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót.

  3. Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.

  4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor występuje do właściwego organu w celu:

  1) ostemplowania przedłożonego dziennika budowy albo

  2) wydania i ostemplowania dziennika budowy.

  5. Organem właściwym, o którym mowa w ust. 4, jest:

  1) organ administracji architektoniczno-budowlanej;

  2) organ nadzoru budowlanego – w przypadku robót budowlanych objętych decyzją o:

  a) legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 ust. 4,

  b) pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4.

  6. Wydanie dziennika budowy następuje za opłatą stanowiącą równowartość kosztów jego zakupu przez właściwy organ.

  7. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, które pełnią funkcje kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.

  8. Uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są:

  1) uczestnicy procesu budowlanego;

  2) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy;

  3) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.

  9. Przepisy ust. 2–4, ust. 5 pkt 1 oraz ust. 6–8 stosuje się do prowadzenia dzienników rozbiórki i montażu.

  10. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki, mając na celu zapewnienie przejrzystości oraz chronologii prowadzenia w nim wpisów.

  Art. 45a. 1. Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany:

  1) zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki;

  2) potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany – projektu technicznego;

  3) umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu:

  a) tablicę informacyjną oraz

  b) ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia – w przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników lub przewidywany zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni.

  2. W przypadku braku obowiązku ustanowienia kierownika budowy spełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, należy do inwestora.

  3. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się do:

  1) budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy;

  2) obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa;

  3) obiektów liniowych.

  4. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, na wniosek inwestora, może, w drodze decyzji, wyłączyć stosowanie przepisów ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.

  Art. 45b. 1. Na tablicy informacyjnej określa się:

  1) rodzaj robót budowlanych i adres prowadzenia tych robót;

  2) datę i numer decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanego zgłoszenia;

  3) organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozpatrujący zgłoszenie;

  4) nazwę i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego;

  5) imię i nazwisko lub nazwę i numer telefonu inwestora;

  6) imię i nazwisko oraz numer telefonu kierownika budowy.

  2. Tablica informacyjna ma kształt prostokąta. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, na sztywnej płycie koloru żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 6 cm.

  3. Tablicę informacyjną umieszcza się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.

  4. Tablicę informacyjną umieszcza się do czasu:

  1) uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – w przypadku budowy obiektów budowlanych wymagających tej decyzji;

  2) niezgłoszenia przez organ nadzoru budowlanego sprzeciwu, w drodze decyzji, do zawiadomienia o zakończeniu budowy – w przypadku obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia zakończenia budowy;

  3) zakończenia robót – w przypadku robót budowlanych innych niż wymienione w pkt 1 i 2.

  Art. 45c. 1. Ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zawiera:

  1) przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywania budowy;

  2) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach;

  3) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

  2. Ogłoszenie wykonuje się na sztywnej płycie koloru żółtego, która ma kształt prostokąta. Napisy ogłoszenia wykonuje się w sposób czytelny i trwały, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm.

  3. Ogłoszenie umieszcza się w widocznym miejscu obok tablicy informacyjnej, na wysokości umożliwiającej jego odczytanie.

  ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

  z tej strefy wiedzy

  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Nowelizacja prawa budowlanego w 2020(łącznie ze zmianami, które wejdą w 2 połowie 2020 roku)
  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Nowelizacja prawa budowlanego w 2020(łącznie ze zmianami, które wejdą w 2 połowie 2020 roku)
  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Nowelizacja prawa budowlanego w 2020(łącznie ze zmianami, które wejdą w 2 połowie 2020 roku)
  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Nowelizacja prawa budowlanego w 2020(łącznie ze zmianami, które wejdą w 2 połowie 2020 roku)
  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Nowelizacja prawa budowlanego w 2020(łącznie ze zmianami, które wejdą w 2 połowie 2020 roku)

  strefy wiedzy

  WikiGamma
  WikiGamma

  Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

  Gamma Q&A
  Gamma Q&A

  Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

  Artykuły eksperckie
  Artykuły eksperckie

  Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

  Video
  Video

  WikiGamma w formacie video.

  Recenzje książek
  Recenzje, Stanowiska pracy

  Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

  Artykuły
  Artykuły, Artykuły cd., Prawo

  Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

  ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

  powiązane z tematem artykułu

  Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

  Telefon
  Zadzwoń do nas:

  tel.:505 273 550,

  Miejsce

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa

  Mapa
  Znajdź nas na mapie

  Zobacz mapę

  lub użyj formularza
  kontakt

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa
  NIP: 113-26-90-108

  firma szkoleniowa

  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.