Art.49. Prawo budowlane

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Nowelizacja prawa budowlanego w 2020
(łącznie ze zmianami, które wejdą w 2 połowie 2020 roku)

zdjęcie - (the_title())

  1. W przypadku przedłożenia dokumentów legalizacyjnych organ nadzoru budowlanego sprawdza:
  Nowe brzmienie ust. 1 oraz dodane ust. 1a i 1b w art. 49 wejdą w życie z dn. 19.09.2020 r.

  1) kompletność dokumentów legalizacyjnych, w tym kompletność projektu budowlanego;

  2) zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami ustawy, w tym zgodność z przepisami techniczno-budowlanymi; jeżeli budowa została zakończona, sprawdza się zgodność z przepisami obowiązującymi w chwili zakończenia budowy.

  1a. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych w zakresie, o którym mowa w ust. 1, organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o obowiązku usunięcia tych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.

  1b. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1a, przysługuje zażalenie.

  2a. W przypadku stwierdzenia braku nieprawidłowości lub wykonania postanowienia, o którym mowa w ust. 1a, organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej.

  2b. Na postanowienie o ustaleniu opłaty legalizacyjnej przysługuje zażalenie.

  4. Po uiszczeniu opłaty legalizacyjnej organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o legalizacji, która:

  1) zatwierdza projekt budowlany albo projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz

  2) zezwala na wznowienie budowy, jeżeli budowa nie została zakończona.

  4a. Decyzje, o których mowa w ust. 4, mogą być wydane po uprzednim przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadkach gdy ocena ta jest możliwa do przeprowadzenia z uwzględnieniem analizy rozwiązań alternatywnych przedsięwzięcia i możliwości ustalenia warunków jego realizacji w zakresie ochrony środowiska.

  5. W decyzji, o której mowa w ust. 4, nakłada się obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

  Art. 49a. 1. W przypadku uchylenia w postępowaniu odwoławczym decyzji, o której mowa w art. 49 ust. 4, i wydania decyzji, o której mowa w art. 49e, opłata legalizacyjna podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wykonania rozbiórki.

  2. Jeżeli wykonanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego odbywa się w trybie wykonania zastępczego, o którym mowa w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, opłatę legalizacyjną zalicza się w poczet kosztów wykonania zastępczego.

  Art. 49c. 1. Do opłat legalizacyjnych [, o których mowa w art. 49 ust. 1 i art. 49b ust. 4,] w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900), z tym że uprawnienia organu podatkowego przysługują wojewodzie.

  2. Złożenie wniosku, o którym mowa w art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, powoduje zawieszenie postępowania administracyjnego prowadzonego na podstawie art. 48 do dnia rozstrzygnięcia wniosku, a w przypadku rozłożenia opłaty legalizacyjnej na raty lub odroczenia płatności – do dnia upływu terminu wniesienia całej opłaty.

  Art. 49d. 1. Wysokość opłaty legalizacyjnej w przypadku:

  1) budowy wymagającej decyzji o pozwoleniu na budowę lub budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–3 – oblicza się zgodnie z przepisem art. 59f, z tym że stawka opłaty podlega pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu;

  2) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1:

  a) pkt 4–10, 12 oraz 14–18 i 29 – wynosi 5000 zł,

  b) pkt 11, 13, 19–21 i 28 – wynosi 2500 zł;

  3) instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. a i b – wynosi 2500 zł.

  2. Do opłaty legalizacyjnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 59g.
  Art. 49e. Organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o rozbiórce obiektu budowlanego lub jego części w przypadku:

  1) niezłożenia wniosku o legalizację w wymaganym terminie;

  2) wycofania wniosku o legalizację;

  3) nieprzedłożenia, w wyznaczonym terminie, dokumentów legalizacyjnych;

  4) niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia o usunięciu nieprawidłowości w dokumentach legalizacyjnych;

  5) nieuiszczenia opłaty legalizacyjnej w wyznaczonym terminie;

  6) kontynuowania budowy pomimo postanowienia o wstrzymaniu budowy.
  Art. 49f. 1. W przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części:

  1) bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo

  2) bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia
  – jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, organ nadzoru budowlanego wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne.

  2. W przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 103 ust. 2, uproszczone postępowanie legalizacyjne, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się na żądanie właściciela lub zarządcy tego obiektu budowlanego.

  3. W przypadku stwierdzenia stanu zagrożenia życia lub zdrowia ludzi organ nadzoru budowlanego nakazuje, w drodze postanowienia, bezzwłoczne:

  1) zabezpieczenie obiektu budowlanego lub jego części oraz

  2) usunięcie stanu zagrożenia.

  4. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 3, przysługuje zażalenie.

  5. Nie można wszcząć uproszczonego postępowania legalizacyjnego, o którym mowa w ust. 1, jeżeli termin, o którym mowa w ust. 1, upłynął po dniu wydania postanowienia o wstrzymaniu budowy, o którym mowa w art. 48 ust. 1.
  Art. 49g. 1. W ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego nakłada, w drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia jego doręczenia.

  2. Do dokumentów legalizacyjnych, o których mowa w ust. 1, należą:

  1) oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2;

  2) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektu budowlanego;

  3) ekspertyza techniczna sporządzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazująca, czy stan techniczny obiektu budowlanego:

  a) nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz

  b) pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

  3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie.
  Art. 49h. 1. W trakcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego sprawdza:

  1) kompletność dokumentów legalizacyjnych oraz

  2) czy z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

  2. W przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentów legalizacyjnych organ nadzoru budowlanego wydaje postanowienie o obowiązku usunięcia niekompletności w wyznaczonym terminie.

  Art. 49i. 1. Organ nadzoru budowlanego, w uproszczonym postępowaniu legalizacyjnym, wydaje:

  1) decyzję o legalizacji, w przypadku gdy:

  a) dokumenty legalizacyjne są kompletne lub ich niekompletność została usunięta zgodnie z postanowieniem, o którym mowa w art. 49h ust. 2, oraz

  b) z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania;

  2) decyzję o nakazie rozbiórki, w przypadku:

  a) nieprzedłożenia dokumentów legalizacyjnych w wyznaczonym terminie wskazanym w postanowieniu, o którym mowa w art. 49g ust. 1,

  b) niewykonania, w wyznaczonym terminie, postanowienia, o którym mowa w art. 49h ust. 2,

  c) gdy z ekspertyzy technicznej, o której mowa w art. 49g ust. 2 pkt 3, wynika, że stan techniczny obiektu budowlanego stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub nie pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

  2. Decyzja o legalizacji stanowi podstawę użytkowania obiektu budowlanego.

  ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

  z tej strefy wiedzy

  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Nowelizacja prawa budowlanego w 2020(łącznie ze zmianami, które wejdą w 2 połowie 2020 roku)
  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Nowelizacja prawa budowlanego w 2020(łącznie ze zmianami, które wejdą w 2 połowie 2020 roku)
  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Nowelizacja prawa budowlanego w 2020(łącznie ze zmianami, które wejdą w 2 połowie 2020 roku)
  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Nowelizacja prawa budowlanego w 2020(łącznie ze zmianami, które wejdą w 2 połowie 2020 roku)
  USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Nowelizacja prawa budowlanego w 2020(łącznie ze zmianami, które wejdą w 2 połowie 2020 roku)

  strefy wiedzy

  WikiGamma
  WikiGamma

  Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

  Gamma Q&A
  Gamma Q&A

  Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

  Artykuły eksperckie
  Artykuły eksperckie

  Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

  Video
  Video

  WikiGamma w formacie video.

  Recenzje książek
  Recenzje, Stanowiska pracy

  Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

  Artykuły
  Artykuły, Artykuły cd., Prawo

  Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

  ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

  powiązane z tematem artykułu

  Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

  Telefon
  Zadzwoń do nas:

  tel.:505 273 550,

  Miejsce

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa

  Mapa
  Znajdź nas na mapie

  Zobacz mapę

  lub użyj formularza
  kontakt

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa
  NIP: 113-26-90-108

  firma szkoleniowa

  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.