Specustawa przesyłowa – najważniejsze założenia

Głównym celem uchwalonej w 2015 roku specustawy przesyłowej było przyspieszenie procesu budowy sieci przesyłowych o strategicznym znaczeniu. Obowiązujące wówczas regulacje dotyczące ustanowienia służebności przesyłu wymagały zmian tak, aby zagwarantować sprawną realizację kluczowych inwestycji z punktu widzenia rozwoju sieci energetycznych.

zdjęcie - (the_title())

 

Specustawa przesyłowa – najważniejsze założenia


Służebność przesyłu – co to takiego?

Instytucja służebności przesyłu została uregulowana w polskim prawie w 2008 r. poprzez uzupełnienie Kodeksu cywilnego o art. 3051-3054. Zgodnie z jego zapisami przedsiębiorca przesyłowy, który planuje budowę infrastruktury przesyłowej na cudzym gruncie lub jest już właścicielem urządzeń przesyłowych znajdujących się na takiej nieruchomości ma prawo do korzystania z niej w celu utrzymania infrastruktury w odpowiednim stanie – zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania.

Aby ustanowić służebność przesyłu przedsiębiorca może zawrzeć z właścicielem gruntu stosowną umowę. Powinny znaleźć się w niej m.in. zapisy regulujące wysokość wynagrodzenia wypłacanego właścicielowi – chyba, że zgodzi się on na nieodpłatne obciążenie gruntu – oraz warunki udostępniania nieruchomości przedsiębiorcy.

Jeżeli jedna ze stron odmawia podpisana umowy, wtedy pozostaje ustanowienie służebności przesyłu na drodze sądowej. Roszczenie w tej sprawie przysługuje wtedy, kiedy ustanowienie służebności przesyłu jest konieczne do właściwego korzystania z urządzeń przesyłowych.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenia Eksperckie. W obszarze szkoleń prawnych: nieruchomości i budownictwo proponujemy szkolenia:

Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia abi, logistyka. Zapraszamy.

Europejskie zobowiązania impulsem do przyjęcia specustawy przesyłowej

Impulsem do uchwalenia Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych była konieczność wdrożenia do polskiego porządku prawnego zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. W dokumencie tym część inwestycji energetycznych realizowanych na terenie Polski została uznana za tzw. projekty wspólnego zainteresowania.

Oznacza to, że ich realizacja jest elementem tworzenia w ramach Unii Europejskiej nowoczesnej infrastruktury elektroenergetycznej mającej na celu rozwój konkurencyjnego rynku i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

W związku z powyższym unijne regulacje zakładały możliwie jak najszybszą – nie przekraczającą 3,5 roku –  finalizację inwestycji określanych mianem projektów o nadrzędnym interesie publicznym. Takie przyspieszenie realizacji inwestycji energetycznych w Polsce było niemożliwe ze względu na stopień skomplikowania przepisów oraz ich rozproszenie.

Dodatkowym argumentem za przyjęciem specustawy przesyłowej była obawa o nieterminową realizację przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna niektórych projektów energetycznych dofinansowanych ze środków UE, co skutkować mogłoby koniecznością zwrotu pozyskanych funduszy. Zamknięta lista inwestycji strategicznych objętych działaniem specustawy przesyłowej stanowi załącznik do niej.

Początkowo lista zawierała 23 inwestycje dotyczące linii przesyłowych najwyższych napięć, a następnie została uzupełniona kolejnymi 5 projektami w 2017 r. Inwestycje te mają za zadanie połączyć energetycznie Polskę i Litwę, zwiększyć zdolności wymiany mocy między Polską, Niemcami i Czechami oraz wesprzeć pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł. Specustawa przesyłowa jest ograniczona nie tylko przedmiotowo, ale i czasowo – obowiązuje do 31 grudnia 2025 r.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zobacz nasze szkolenia z obszaru energetyki i inwestycji.Służebność przesyłu, Inwestycje budowlane, Kontrakty Handlowe w energetyce, Inwestycje sieciowe przez cudze gruntyWięcej szkoleń w dziale: szkolenia inwestycje

Kompleksowa decyzja o lokalizacji inwestycji

W uzasadnieniu do ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych ustawodawca wskazuje, że realizuje ona przede wszystkim zobowiązanie Polski do szczególnego traktowania projektów wspólnego zainteresowania, o których mówi unijne rozporządzenie.

Kluczowa jest możliwość korzystania z przyspieszonej ścieżki pozyskiwania zezwoleń czy licencji niezbędnych do realizacji danej inwestycji.

W związku z tym przepisy ustawy wprowadziły nową instytucję prawną – decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Ma ona charakter kompleksowy – określa m.in. linie rozgraniczające tereny objęte wnioskiem, pozwolenia wodnoprawne czy decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Nie zawiera w sobie jednak pozwolenia na budowę, o które inwestor musi wystąpić oddzielnie.

Kompetencje do wydania decyzji przekazano jednemu organowi – wojewodzie z danego województwa, na terenie którego położona ma być inwestycja lub jej najdłuższy odcinek.

Decyzja wydawana jest na wniosek inwestora w ciągu miesiąca pod rygorem zapłaty kary tysiąca złotych za każdy dzień zwłoki.

Organem wyższego stopnia w procesie wydania decyzji jest minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jeżeli interesują Cię aktualne zmiany w prawie budowlanym i praktyczne ich konsekwencje, zapraszamy na szkolenie Prawo Budowlane po zmianach

Uczestników tego szkolenia interesuje również:

Wywłaszczenie

W wyniku wydania decyzji lokalizacyjnej grunty, których ona dotyczy z mocy prawa przechodzą na Skarb Państwa za odszkodowaniem, wygasają prawa obciążające nieruchomość, a inwestor nabywa prawo do ich wieczystego użytkowania oraz prawo własności usytuowanych na nich budynków i urządzeń.

W przypadku braku porozumienia co do wysokości odszkodowania, ustalane jest ono w drodze decyzji administracyjnej przez wojewodę.

Szukasz branżowych i eksperckich materiałów?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Przyspieszenie rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce możliwe było m.in. dzięki uchwaleniu tzw. specustawy drogowej. Jej głównym celem było uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na realizacje inwestycji w zakresie budowy dróg publicznych.
W tym artykule przedstawimy zasady oraz różne formy wypłacania wynagrodzeń (wypłata na rachunek, wypłata w gotówce). Poruszymy także tematy związane z Kodeksem Pracy – w tym o nałożeniu na Pracodawcę obowiązku informacyjnego dot. podania numeru rachunku do wypłaty wynagrodzenia. Nowelizacja ustawy o wypłacie wynagrodzeń odnosi się także do możliwości wypłaty wynagrodzenia w gotówce.
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika. Obowiązki w tym zakresie przewiduje kodeks pracy, w tym ustawa o aktach osobowych, a uszczegóławia akt wykonawczy Ministra pracy i polityki socjalnej. Akty prawne zostały znowelizowane, a od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe rozwiązania prawne. W artykule opowiemy o...
Program Płatnik w nowej wersji (10.02.002) został udostępniony od 1 stycznia 2019 r. Przez krótki okres przejściowy (od 1 do 25 stycznia) funkcjonowały dwie wersje programu – stara (10.01.001) i właśnie nowa. W tym artykule przedstawimy obowiązki pracodawcy wobec pracownika odnośnie przechowywania akt osobowych, w tym oświadczenia ZUS RIA.
Od 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.). Rozporządzenie określa przede wszystkim wymagania dla transportu odpadów i...

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.