Zmiany w transporcie drogowym. Ustawa o transporcie drogowym

Wzrost kar nakładanych na przewoźników podczas kontroli drogowych, pojawienie się nowych sankcji i zmiana trybu nakładania kar na osoby zarządzające transportem drogowym towarów – to najważniejsze zmiany w ustawie o transporcie drogowym. Znowelizowane przepisy, wprowadzone ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1481 z późn. zm.) w zasadzie obowiązują od dnia 3 września 2018 r., ale z wyjątkami (o tym poniżej).

zdjęcie - Zmiany w transporcie drogowym. Ustawa o transporcie drogowym


Zmiany w transporcie drogowym (Ustawa o transporcie drogowym 2018)

Wzrost kar nakładanych na przewoźników podczas kontroli drogowych, pojawienie się nowych sankcji i zmiana trybu nakładania kar na osoby zarządzające transportem – to najważniejsze zmiany w ustawie o transporcie drogowym.

Znowelizowane przepisy, wprowadzone ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1481 z późn. zm.) w zasadzie obowiązują od dnia 3 września 2018 r., ale z wyjątkami (o tym poniżej).

Skąd w ogóle zmiany w ustawie? Powodem jest konieczność dokonania prawidłowej implementacji prawa Unii Europejskiej. Konkretnie, zmiany ustawy wynikają z konieczności wypełnienia przez Polskę zobowiązań nałożonych przez rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r.

Słowniczek

Ustawa zmieniająca dodała nowe definicje – pojęć „operacji transportu intermodalnego” i „wysyłającego”. Uporządkowano treść przepisu (art. 4 pkt 22) zawierającego katalog aktów prawnych dotyczących obowiązków lub warunków przewozu drogowego. Celem tych zmian było dostosowanie uprawnień kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego do obowiązujących przepisów unijnych regulujących konstrukcję i zasady działania urządzeń rejestrujących stosowanych w przewozie drogowym. Uwzględniono też możliwości kontroli szczegółowych warunków technicznych, które te urządzenia powinny spełniać.

Znaczenie dobrej reputacji (Ustawa o transporcie drogowym 2018)

Zmianą objęte zostały przepisy dotyczące spełniania przez określone podmioty wymogu dobrej reputacji. Wymóg dobrej reputacji określonego ustawą podmiotu oznacza, że nie może on być skazany za poważne przestępstwa ani nie mogą na nim ciążyć sankcje za poważne naruszenia. Sprecyzowano, jakie podmioty mogą być stronami w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie spełnienia tego wymogu; to: przewoźnik drogowy, zarządzający transportem drogowym towarów lub osoba fizyczna uprawniona do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu mikroprzedsiębiorcy. Określono, jakie naruszenia mogą być podstawą wszczęcia postępowania w stosunku do przewoźnika drogowego (poprzednio: „przedsiębiorcy”). Dodano przepis, na mocy którego za najpoważniejsze naruszenie, poważne naruszenie lub bardzo poważne naruszenie, popełnione przez kierowce odpowiadać będzie każdorazowo przewoźnik drogowy (art. 7d ust. 1a). Chodzi przy tym o naruszenia określone w:

 • załączniku nr 1 do ustawy,
 • załączniku nr 1 do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Deklaracja w transporcie intermodalnym

W przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego podmiot wysyłający został zobowiązany, na mocy nowego przepisu (art. 31a), do sporządzenia deklaracji określającej masę kontenera albo nadwozia wymiennego. Wysyłający przekazuje deklarację przewoźnikowi drogowemu. Przewoźnik drogowy z kolei ma obowiązek okazania deklaracji na żądanie uprawnionego organu kontroli.

Jeżeli interesują Cię zagadnienia związane z towarami niebezpiecznymi, obowiązkami uczestników przewozu, a także sposobów korzystania z możliwości zwolnień i wyłączeń od przepisów ADR to zapraszamy na szkolenie: PRZEPISY UMOWY ADR 2017.

Na szkolenie zapisują się osoby wyszukujące poniższe frazy w przeglądarkach internetowych:

Ustawa o transporcie drogowym. Rejestr Elektroniczny

Znowelizowano przepisy dotyczące Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Zmiany w tym zakresie podyktowane są koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rejestru. W związku z tym przepisy zostały uzupełnione i doprecyzowane. Przewidziane ustawą ewidencje zostały uzupełnione nowymi przepisami, określającymi dane gromadzone w ewidencjach. I tak, w ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, obok dotychczasowych elementów, gromadzi się dane określające daty: udzielenia posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmiany statusu zezwolenia, utraty dobrej reputacji. Dane dotyczące osoby zarządzającej transportem zostają poszerzone o rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych i  datę utraty dobrej reputacji. Uporządkowano katalog pozostałych danych dotyczących osób zarządzających transportem. Rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych i datę utraty dobrej reputacji zamieszcza się również wśród danych osoby fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu mikroprzedsiębiorcy.

Podobnie uporządkowany i uzupełniony został katalog danych gromadzonych w ewidencji poważnych naruszeń. Przepis (art. 82h) obowiązuje od dnia 4 listopada 2018 r.

Ustawa o transporcie drogowym. Jakie informacje z ewidencji nie są jawne?

Dane zawarte w ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego są co do zasady jawne i publicznie dostępne. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wprowadziła nowe wyłączenia od tej jawności (obok daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania osoby zarządzającej transportem i osoby  fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu mikroprzedsiębiorcy).

Obrót wyrobami akcyzowymi w kontekście najnowszych zmian 2016 r.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Obrót wyrobami akcyzowymi w kontekście najnowszych zmian 2016 r.
Szkolenie jest skierowane do firm uczestniczących w obrocie akcyzowym z zagranicą zarówno na poziomie UE jak i poza nią

Nie są obecnie jawne również dane dotyczące:

 • daty utraty dobrej reputacji przedsiębiorcy, osoby zarządzającej transportem lub osoby  fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu mikroprzedsiębiorcy,
 • daty i miejsca urodzenia przedstawiciela prawnego przedsiębiorcy.
  Na wniosek uprawnionego podmiotu udostępniane są dane dotyczące:
 • daty utraty dobrej reputacji przedsiębiorcy,
 • daty i miejsca urodzenia przedstawiciela prawego przedsiębiorcy,
 • daty i miejsca urodzenia, adresu zamieszkania i daty utraty dobrej reputacji osoby zarządzającej transportem,
 • daty i miejsca urodzenia, adresu zamieszkania i daty utraty dobrej reputacji osoby fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu mikroprzedsiębiorcy,
  a także wszystkie dane zgromadzone w ewidencji poważnych naruszeń. Przepis (art. 82j) w nowym brzmieniu obowiązuje od dnia 4 listopada 2018 r.

Dane przekazywane do Komisji Europejskiej

Rozszerzono zakres danych, które Główny Inspektor Transportu Drogowego przekazuje do Komisji Europejskiej. Obecnie, niezależnie od wcześniejszych obowiązków, zobowiązany jest do przekazywania danych dotyczących przeprowadzonych kontroli mas pojazdów lub zespołów. Dane te są przekazywane  co dwa lata, w terminie do 30 września roku następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Główny Inspektor Transportu Drogowego opracowuje takie sprawozdanie na podstawie zbiorczej informacji dotyczącej kontroli mas pojazdów lub zespołu pojazdów w zakresie liczby przeprowadzonych kontroli oraz liczby pojazdów lub zespołów pojazdów, w przypadku których wykryto przeciążenia. Informacje te z  kolei przekazują Inspektorowi: Komendanci Główni Policji i Straży Granicznej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz wojewódzki inspektor transportu drogowego.

Nowy przepis (art. 90c) obliguje wojewódzkiego inspektora do takiego planowania i organizowania kontroli dotyczących mas pojazdów lub zespołów pojazdów, aby obejmowały one co najmniej 5% ogólnej liczby kontroli w zakresie przewozu drogowego, realizowanych w każdym roku kalendarzowym.

Ustawa o transporcie drogowym. Taryfikator kar

Poważnym zmianom uległy przepisy o charakterze sankcjonującym. Wprowadzono odpowiedzialność administracyjną zarządzającego transportem drogowym, osoby fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu mikroprzedsiębiorcy, a także każdej innej osoby wykonującej czynności związane z przewozem drogowym.

Zmienił się, co najistotniejsze z punktu widzenia zainteresowanych podmiotów, taryfikator kar. Uporządkowano regulację dotyczące wysokości kar nakładanych na zarządzającego transportem drogowym towarów, osobę zarządzającego w imieniu mikroprzedsiębiorcy, a także inną osobę wykonującą czynności związane z przewozem drogowym.

Chodziło o to, by kary pieniężne za poszczególne naruszenia były odpowiednie do kategorii naruszeń. Wysokość niektórych kar została podwyższona – tu argumentem była konieczność ochrony rodzimego rynku przewozów drogowych i wzmocnienie przeciwdziałania „szarej strefie” w przewozach drogowych. Najsurowsze kary przewidziano za brak uprawnień w transporcie drogowym towarów oraz niepoddanie się kontroli. Wysokości grzywien za poszczególne naruszenia określa zmieniony Załącznik nr 1, zaś zmieniony Załącznik nr 3 i dodany Załącznik nr 4 określając wysokość kar pieniężnych za poszczególne naruszenia.

Dodano przepisy, zgodnie z którymi:

 • czyn będący jednym z naruszeń wymienionych w załączniku nr 3 i 4 do ustawy, wyczerpujący jednocześnie znamiona wykroczenia albo przestępstwa, podlega wyłącznie sankcjom określonym w przepisach o odpowiedzialności administracyjnej;
 • przewidziano wysokość kary pieniężnej dla wysyłającego w przypadku nieprzekazania przewoźnikowi drogowemu deklaracji określającej masę kontenera albo nadwozia wymiennego albo przekazanie deklaracji zawierającej dane niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 • przewidziano wysokość kary pieniężnej dla przewoźnika drogowego wykonującego operację transportu intermodalnego, gdy nie okazuje uprawnionym organom kontroli całej odpowiedniej dokumentacji przekazanej przez wysyłającego


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1481).

Zobacz:
Webinary, Interaktywne Szkolenia Online
Zobacz szkolenia powiązane z tematem artykułu:
Szkolenia - logistyka, transport, spedycja
ZOBACZ DZIAŁ Z LISTĄ SZKOLEŃ
Transport i spedycja międzynarodowa i krajowa przewozy drogowe Konwencja CMR, Prawo przewozowe
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Zarządzanie procesami logistycznymi
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Przejdź do działu strefy wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd., Prawo
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

Najbardziej poczytne materiały WikiGamma:

Szanowni Państwo! Od momentu powstania, metodyki zwinne zyskują coraz większą popularność w różnych dziedzinach biznesu, wspierając organizacje z niemal wszystkich branży w sprawnym zarządzaniu projektami oraz codziennymi działaniami w takich obszarach, jak: informatyka, strategia, komunikacja, sprzedaż, marketing oraz HR. Metodyki Agile umożliwiają efektywne i szybkie budowanie wartościowych rozwiązań wysokiej jakości, wspierają usprawnianie procesów i rozwój kompetencji w zespołach wytwórczych dzięki koncentracji takich koncepcji, jak: inspekcja, adaptacja, ciągłe doskonalenie czy samoorganizacja, bez których żadna firma chcąca działać w dynamicznym środowisku nie jest w stanie budować przewagi rynkowej.
Główną przyczyną, dla której firmy i organizacje decydują się podnieść kompetencje swoich pracowników w obszarze zarządzania projektami jest dynamika otaczającego nas świata. Kapryśna ekonomia, skracające się cykle produkcyjne, zmiany technologiczne, polityczne, prawne, demograficzne i kulturowe kształtują coraz wyższe oczekiwania klientów.
Grywalizacja lub gamifikacja to w Polsce stosunkowo młoda forma motywowania określonych grup m.in. takich jak zespół sprzedażowy, dział IT lub HR czy studenci i uczestnicy szkoleń, działających we wspólnym celu. Aby odczarować nieco ten temat dobrze jest przyjrzeć się mu od podstaw.
Rynek pracy staje się rynkiem pracownika, rotacja pracowników stale rośnie. Stare metody zarządzania tracą na efektywności i współcześni menadżerowie stają przed koniecznością wypracowania nowych modeli, dostosowanych do nowej rzeczywistości. Te wyzwania to coś, do czego warto się przyzwyczaić, bo millenialsi niedługo będą dominującą grupą pokoleniową na rynku pracy.
Sukces firmy zależy od ludzi w niej pracujących, a kluczowi pracownicy mają kluczowe znaczenie dla tego sukcesu, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej.
Szanowni Państwo! Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

Kolejne artykuły:

Od początku roku (od 1 stycznia 2018 r.) obowiązują zmienione przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Liczne zmiany wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniającym wyżej wymienione rozporządzenie.
Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1356) w art. 9 wprowadza zmiany w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 317 z  późn. zm.). Ustawa o elektromobilności w nowym brzmieniu obowiązuje od 28 lipca 2018 r.
Z dniem 20 września 2018 r. weszły w życie zmiany w ustawie Prawo wodne wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1722 z późn. zm.). W niniejszym artykule przedstawimy zmiany, jakie określa nowe prawo wodne – w tym nowelizację dot. minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, korzyści z wykonywania urządzeń wodnych oraz przepisy dotyczące opłat i pomiarów.
Rozpoczyna się stopniowe wygaszanie prawa użytkowania nieruchomości, a dokładniej użytkowania wieczystego w zakresie oznaczonych nieruchomości. Pierwszym krokiem do tego jest ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
Nowelizacja przepisów dotyczących ustawy o gospodarce nieruchomościami doprecyzowała niektóre regulacje, w szczególności te dotyczące pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nimi.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl

Najbliższe terminy szkoleń związane z tym artykułem

Zarządzanie procesami logistycznymi
1 grudnia 2020 - 2 grudnia 2020 Szkolenie online
Zarządzanie procesami logistycznymi szkolenie uzupełniane jest zadaniami do rozwiązania przez uczestników szkolenia, przykładami z praktyki...
Transport morski, Konosament
3 grudnia 2020 Szkolenie online
Szkolenie pozwala wyjaśnić specyficzne pojęcia występujące wyłącznie w transporcie morskim (między innymi: rola i odpowiedzialność osoby...

Najpopularniejsze artykuły w tym dziale

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji