Cyfryzacja procesu inwestycyjno - budowlanego, elektroniczne dokumenty w procesie projektowym

Aspekty praktyczne

Szkolenia - energetyka, inwestycje onlineotwartezamkniete

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną zagadnienia związane z nowelizacją Prawa budowlanego z 2020 roku, w szczególności zmiany zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z grudnia 2020r. dotyczące kwestii cyfryzacji procesu inwestycyjno- budowlanego.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
28.06.2024
Szkolenie online
950 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Do udziału w warsztatach Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników działów: pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy, podwykonawcy jak i inwestora, firm deweloperskich, budowlanych i projektowych, pracowników organów administracji architektoniczno budowlanej, powiatowego i wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wydziałów inwestycji w urzędach gmin, powiatów i urzędach marszałkowskich i wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący szkolenie:

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

Do udziału w warsztatach Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników działów: pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy, podwykonawcy jak i inwestora, firm deweloperskich, budowlanych i projektowych, pracowników organów administracji architektoniczno budowlanej, powiatowego i wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wydziałów inwestycji w urzędach gmin, powiatów i urzędach marszałkowskich i wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący szkolenie:

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Cyfryzacja procesu budowlanego – Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa i jej wpływ na zmiany w prawie budowlanym, etapy cyfryzacji, nowe definicje.

2. Kopie i cyfrowe kopie załączników do wniosków zamiast oryginałów dokumentów. Jak archiwizować takie dokumenty, jak z nimi pracować.

3. Umożliwienie składania niektórych wniosków via Internet i ich realizacja.

4. Korzystanie z portalu e-budownictwo, wnioski, formularze, np. PB-8 itd.

5. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

6. Projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania działki/terenu – cyfrowa forma ww. i innych dokumentów i opracowań. Na co zwrócić uwagę?

7. Obieg dokumentacji papierowej i cyfrowej po zmianach w Prawie Budowlanym i wobec kolejnych etapów cyfryzacji.

8. Cyfrowa geodezja w procesie budowlanym – zmiany w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w przepisach wykonawczych – omówienie.

9. Uchylenie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie

10. Przeniesienie definicji i zasad do Ustawy P.g.k. i rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

11. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych.

12. Mapa inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych – forma, treść, oświadczenia i podpisy.

13. Mapa do celów projektowych – forma, treść, oświadczenia i podpisy, „termin ważności”, zakres opracowania.

14. Oświadczenia kierownika prac geodezyjnych na mapach i dokumentach, skutki prawne etc.

15. Mapy do celów prawnych w procesie budowlanym. Zasady sporządzania, treść, uwierzytelnianie.

16. Cyfrowy operat techniczny. Wygoda i obowiązek od 2022r.

17. Cyfrowe podpisywanie i uwierzytelnianie dokumentów. Środki komunikacji elektronicznej.

18. Czynności geodezyjne w budownictwie, przed, w trakcie i po zakończeniu budowy.

19. Wpływ nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków na proces budowlany.

20. Wpływ nowego rozporządzenia dot. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na proces budowlany.

21. Wpływ nowego rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej na proces budowlany.

22. Obieg dokumentacji w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym a proces budowlany, rola administracji geodezyjnej i kartograficznej.

23. Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego.

24. SOPAB – czyli co czeka administrację.

25. Elektroniczny Dziennik Budowy w szczegółach:

 • Nowe regulacje dotyczące prowadzenia dziennika budowy, w tym prowadzenia go w formie
  elektronicznej, w systemie EDB.
 • Co to jest system EDB i jak funkcjonuje?
 • Dwie dopuszczalne postaci dziennika budowy i co się z tym wiąże.
 • Wystąpienie o wydanie dziennika budowy – papierowy a elektroniczny.
 • Sposób wydawania EDB.
 • Wpisy w EDB, w tym zmiany, pomyłki etc., forma i treść wpisów.
 • Dostęp do EDB.
 • Terminy, obowiązki,osoby odpowiedzialne.
 • Załączniki, uprawnienia, zmiana inwestora.
 • Zamknięcie EDB

1. Cyfryzacja procesu budowlanego – Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa i jej wpływ na zmiany w prawie budowlanym, etapy cyfryzacji, nowe definicje.

2. Kopie i cyfrowe kopie załączników do wniosków zamiast oryginałów dokumentów. Jak archiwizować takie dokumenty, jak z nimi pracować.

3. Umożliwienie składania niektórych wniosków via Internet i ich realizacja.

4. Korzystanie z portalu e-budownictwo, wnioski, formularze, np. PB-8 itd.

5. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

6. Projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania działki/terenu – cyfrowa forma ww. i innych dokumentów i opracowań. Na co zwrócić uwagę?

7. Obieg dokumentacji papierowej i cyfrowej po zmianach w Prawie Budowlanym i wobec kolejnych etapów cyfryzacji.

8. Cyfrowa geodezja w procesie budowlanym – zmiany w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w przepisach wykonawczych – omówienie.

9. Uchylenie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie

10. Przeniesienie definicji i zasad do Ustawy P.g.k. i rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

11. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych.

12. Mapa inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych – forma, treść, oświadczenia i podpisy.

13. Mapa do celów projektowych – forma, treść, oświadczenia i podpisy, „termin ważności”, zakres opracowania.

14. Oświadczenia kierownika prac geodezyjnych na mapach i dokumentach, skutki prawne etc.

15. Mapy do celów prawnych w procesie budowlanym. Zasady sporządzania, treść, uwierzytelnianie.

16. Cyfrowy operat techniczny. Wygoda i obowiązek od 2022r.

17. Cyfrowe podpisywanie i uwierzytelnianie dokumentów. Środki komunikacji elektronicznej.

18. Czynności geodezyjne w budownictwie, przed, w trakcie i po zakończeniu budowy.

19. Wpływ nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków na proces budowlany.

20. Wpływ nowego rozporządzenia dot. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na proces budowlany.

21. Wpływ nowego rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej na proces budowlany.

22. Obieg dokumentacji w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym a proces budowlany, rola administracji geodezyjnej i kartograficznej.

23. Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego.

24. SOPAB – czyli co czeka administrację.

25. Elektroniczny Dziennik Budowy w szczegółach:

 • Nowe regulacje dotyczące prowadzenia dziennika budowy, w tym prowadzenia go w formie
  elektronicznej, w systemie EDB.
 • Co to jest system EDB i jak funkcjonuje?
 • Dwie dopuszczalne postaci dziennika budowy i co się z tym wiąże.
 • Wystąpienie o wydanie dziennika budowy – papierowy a elektroniczny.
 • Sposób wydawania EDB.
 • Wpisy w EDB, w tym zmiany, pomyłki etc., forma i treść wpisów.
 • Dostęp do EDB.
 • Terminy, obowiązki,osoby odpowiedzialne.
 • Załączniki, uprawnienia, zmiana inwestora.
 • Zamknięcie EDB

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - energetyka, inwestycje

Celem szkolenia jest zaznajomienie różnych grup zawodowych z mapami jako dokumentami wykorzystywanymi w wielu procesach inwestycyjnych, administracyjnych, cywilnych. O mapie jako przedstawieniu w sposób subiektywny obrazu rzeczywistości i jego dokumentowaniu.

2024-06-21
21 czerwca 2024
2024-06-21
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zmiany w planowaniu przestrzennym, Zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Zmiany w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Reforma użytkowania wieczystego, Zmiany i cyfryzacja procesu budowlanego.

2024-06-24
24 czerwca 2024
2024-06-24
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną zagadnienia związane z nowelizacją Prawa budowlanego z 2020 roku, w szczególności zmiany zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z grudnia 2020r. dotyczące kwestii cyfryzacji procesu inwestycyjno- budowlanego.

2024-06-28
28 czerwca 2024
2024-06-28
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.