KADRY OD PODSTAW – KURS

Szkolenia - hr, kadry, płace onlineotwartezamkniete

Podczas kursu omówimy kwestie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, czasu pracy, czy też Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Zapraszamy na kurs KADRY OD PODSTAW, który odbędzie się w czterech sesjach online
(28, 29.09.2023 i 4 ,6.10.2023)

Podczas kursu omówimy kwestie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, czasu pracy, czy też Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Program może ulec zmianie w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi dotyczącymi dwóch dyrektyw unijnych dotyczących warunków pracy oraz rodzicielstwa tzw. work-life balance.

W przypadku uchwalenia zmian, program zostanie zaktualizowany do aktualnego stanu prawnego.

Kurs odbędzie się na platformie Clickmeeting. Aby uczestniczyć w spotkaniu wystarczy aktualna przeglądarka Chrome lub Edge, oraz aktywny mikrofon.

W trakcie mogą Państwo zadawać pytania bezpośrednio jak i na czacie.

Szkolenie ma charakter interaktywny.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

NAWIĄZANIE I ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY

 • Zanim dojdzie do podpisania umowy o pracę
 • Treść ogłoszenia o pracę
 • Rozmowa kwalifikacyjna – dobre rady
 • Ochrona danych osobowych kandydata do pracy i pracownika

Nawiązanie stosunku pracy Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych pracowników

 • Badania
 • Uzyskanie oświadczeń od pracownika
 • Poinformowanie komornika o zatrudnieniu pracownika
 • Zapoznanie pracownika z aktami wewnątrzzakładowymi
 • Obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy – szkolenia BHP, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej, ekwiwalenty związane z BHP

Umowa o pracę

 • Treść umowy o pracę – jakie niezbędne informacje zawrzeć w umowie o pracę?
 • Rodzaje umów o pracę
 • Dokonywanie zmian zapisów w umowie o pracę – zmiana warunków pracy i płacy
 • Informacja do umowy o pracę

Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej
Umowy cywilnoprawne a umowa o pracę
Urlop wypoczynkowy

 • Nabycie prawa do urlopu
 • Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku zatrudnienia
 • Urlop proporcjonalny
 • Wymiar urlopu wypoczynkowego
 • Urlop dla pracownika niepełnoetatowego
 • Udzielanie urlopu na część dnia
 • Urlop zaległy
 • Urlop na żądanie
 • Odwołanie pracownika z urlopu
 • Okresy zaliczane do stażu urlopowego
 • Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego
 • Urlopy okolicznościowe

Rozwiązanie stosunku pracy

 • Ochrona stosunku pracy
 • Sposoby rozwiązania stosunku pracy – ważne uwagi przy wypowiadaniu umowy o pracę
 • Okresy wypowiedzenia
 • Dni na poszukiwanie pracy
 • Wygaśnięcie umowy o pracę
 • Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę
 • Jak prawidłowo dostarczyć wypowiedzenie dla nieobecnego pracownika w pracy
 • Świadectwo pracy

CZAS PRACY

 • Jakie są podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy – omówienie najważniejszych pojęć związanych z czasem pracy, m. in. doba pracownicza, określenie pory rozpoczęcia i zakończenia pracy, normy czasu pracy, niedziela, święto, dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia czasu pracy, tydzień?
 • Jakie obowiązują odpoczynki dobowe i tygodniowe?
 • Kiedy można wykonywać pracę dwukrotnie w dobie pracowniczej? Co to jest ruchomy czas pracy?
 • Jakie okresy są wliczane i niewliczane do czasu pracy?
 • Jakie obowiązują normy czasu pracy?
 • Jakie zasady obowiązują przy dyżurach?
 • Jak ustala się wymiaru czasu pracy?
 • Co oznacza tydzień w prawie pracy?
 • Ile wynosi maksymalny czas pracy w tygodniu?
 • Jakie są systemy czasu pracy?
 • Co to jest okres rozliczeniowy – wady i zalety dłuższych okresów rozliczeniowych?
 • Jak prawidłowo ustalać harmonogramy czasu pracy?
 • Jakich oznaczeń dokonywać w harmonogramie pracy?
 • Czy można zmienić harmonogram?
 • W jakim terminie należy przekazać harmonogramy do wiadomości pracowników?
 • Co to jest ruchomy czas pracy – zalety i wady?
 •  Jak rozliczać czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych?

Kiedy występuje praca w godzinach nadliczbowych?

 • Kiedy można zlecić pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Jak rekompensować pracę w godzinach nadliczbowych na wniosek pracownika i bez jego wniosku, konieczność wypełnienia pisemnego wniosku i negatywne skutki jego zaniechania dla pracodawcy?
 • Jakie wynagrodzenie należy się za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Jakie dodatki należą się za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Jakie obowiązują limity pracy w godzinach nadliczbowych?
 • Jak ustalić przekroczenia normy dobowej i średniotygodniowej?
 • Jak rozliczać czas pracy dla pracowników zatrudnionych na część etatu w godzinach nadliczbowych?
 • Kiedy występuje praca w porze nocnej, kogo można zatrudniać w porze nocnej?
 • Jak rozliczyć odpracowywanie prywatnych wyjść i spóźnień?
 • Jak prawidłowo prowadzić listy obecności?
 • Jak prawidłowo prowadzić ewidencje czasu pracy?

Kiedy występuje praca w porze nocnej, kogo można zatrudniać w porze nocnej?
Jak rozliczyć odpracowywanie prywatnych wyjść i spóźnień?
Jak prawidłowo prowadzić listy obecności?
Jak prawidłowo prowadzić ewidencje czasu pracy?

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

 • Kto ma obowiązek tworzyć ZFŚS?
 • Kto jest uprawniony do pomocy z ZFŚS, kogo uważamy za członka rodziny?
 • Jak określić definicję gospodarstwa domowego?
 • Jak tworzyć odpis na ZFŚS?
 • Jakie zwiększenia zasilają środki ZFŚS?
 • Co jest przedmiotem działalności socjalnej – co można finansować ze środków ZFŚS?
 • Jak prawidłowo przyznawać świadczenia z ZFŚS z uwzględnieniem kryterium socjalnego? Czy można stosować inne kryteria niż socjalne?
 • Jak potwierdzanie sytuację majątkową osób uprawnionych zgodnie z RODO?
 • Jakich dokumentów i danych osobowych można żądać od osób uprawnionych (w tym członków rodziny)
 • Jak długo pracodawca może przechowywać dokumenty zgormadzone na potrzeby ZFŚS?
 • Jakie najczęściej popełniane są błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS?
 • Czego nie można finansować z ZFŚS?
 • Jaką rolę pełni komisja socjalna?
 • Jakie organy uprawnione są do nadzoru i kontroli stosowania przez pracodawców przepisów o ZFŚS – co podlega kontroli?
 • Jakie są warunki konieczne do zwolnienia z oskładkowania świadczeń z ZFŚS?
 • Jak opodatkowanie są świadczenia z ZFŚS? Jakie są nowe kwoty wolne od podatku?
 • Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • szkolenia płace Warszawa
 • szkolenia kadry płace
 • szkolenie wynagrodzenia

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - hr, kadry, płace

Podczas szkolenia skoncentrujemy się na obszarze społecznym, w szczególności pracowniczym i jego rozmaitymi aspektami – od budowania zrównoważonej kultury organizacyjnej przez strategię i obowiązki raportowe aż po komunikację.

2024-06-24
24 czerwca 2024
2024-06-24
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest także przedstawienie uczestnikom uwarunkowań prawnych pracy zdalnej, w tym na co zwrócić uwagę przy opracowywaniu Regulaminu pracy zdalnej aby uniknąć niepożądanych dla organizacji zjawisk.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie czas pracy kierowców - Celem szkolenia jest dostarczenie informacji na temat planowania i rozliczania czasu pracy kierowców transportu drogowego. Omawiane są zasady wykonywania pracy przez kierowców, normy czasu pracy i czasu prowadzenia pojazdów, okresy odpoczynków i przerw

Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.