Prawne aspekty budowy, konserwacji i remontów urządzeń przesyłowych

RODO w inwestycjach przesyłowych

Szkolenia - energetyka, inwestycje onlineotwartezamkniete
Nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, RODO w inwestycjach przesyłowych
Do udziału w warsztatach zapraszamy: wszystkich uczestników zainteresowanych praktycznymi aspektami związanymi z tematem służebności przesyłu i zaszłości inwestycyjnych.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

W programie szkolenia:

 • Umowne i przymusowe ustanowienie służebności przesyłu
 • Bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • Zasiedzenie służebności gruntowej i służebności przesyłu
 • Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach pozostających w zarządzie Lasów Państwowych
 • Pozyskiwanie praw do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Zezwolenie na założenie i przeprowadzenie urządzeń przesyłowych (art. 124 ust. 1 u.g.n.)
 • Zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości (art. 124 ust. 1a u.g.n.)
 • Zobowiązanie właściciela do udostępnienia nieruchomości dla potrzeb wykonania czynności względem istniejących urządzeń (art. 124b ust. 1 u.g.n.)
 • Obowiązki wynikające z rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych i ich wpływ na pozyskiwanie praw do nieruchomości

Do udziału w warsztatach zapraszamy: wszystkich uczestników zainteresowanych praktycznymi aspektami związanymi z tematem służebności przesyłu i zaszłości inwestycyjnych.

W szczególności departamenty:

 • Inwestycji
 • Rozwoju
 • Przesyłu
 • Zarządzania siecią i majątkiem
 • Prawnego
 • Administracji
 • Nieruchomości

W programie szkolenia:

 • Umowne i przymusowe ustanowienie służebności przesyłu
 • Bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • Zasiedzenie służebności gruntowej i służebności przesyłu
 • Ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach pozostających w zarządzie Lasów Państwowych
 • Pozyskiwanie praw do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • Zezwolenie na założenie i przeprowadzenie urządzeń przesyłowych (art. 124 ust. 1 u.g.n.)
 • Zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości (art. 124 ust. 1a u.g.n.)
 • Zobowiązanie właściciela do udostępnienia nieruchomości dla potrzeb wykonania czynności względem istniejących urządzeń (art. 124b ust. 1 u.g.n.)
 • Obowiązki wynikające z rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych i ich wpływ na pozyskiwanie praw do nieruchomości

Do udziału w warsztatach zapraszamy: wszystkich uczestników zainteresowanych praktycznymi aspektami związanymi z tematem służebności przesyłu i zaszłości inwestycyjnych.

W szczególności departamenty:

 • Inwestycji
 • Rozwoju
 • Przesyłu
 • Zarządzania siecią i majątkiem
 • Prawnego
 • Administracji
 • Nieruchomości

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Dzień I
10.00 – 17.00

Umowne i przymusowe ustanowienie służebności przesyłu:

 • Typowe klauzule umowne. Przebudowa i rozbudowa urządzenia jako składowa treści służebności przesyłu.
 • Postanowienie o ustanowieniu służebności przesyłu – wytyczne Sądu Najwyższego w zakresie treści sentencji orzeczenia i załączników.
 • Budowa urządzeń przesyłowych i ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach objętych współwłasnością i pozostających w zasobach spółdzielni mieszkaniowych. Stan prawny po nowelizacji art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 • Ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego po uchwale Składu Siedmiu Sędziów w sprawie III CZP 101/16.
 • Pas służebności przesyłu – rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Bezumowne korzystanie z nieruchomości:

 • Posiadanie bezprawne jako podstawa obowiązku zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z cudzej nieruchomości.
 • Specyfika dobrej albo złej wiary posiadacza w sprawach przesyłowych.
 • Zgoda właściciela na inwestycję, a dobra wiara posiadacza bez tytułu prawnego.
 • Przedawnienie roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz w sytuacji ustanowienia służebności przesyłu albo usunięcia urządzeń.
 • Sposób określania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych.
 • Pas bezumownego korzystania z nieruchomości.
 • Współczynnik korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego.
 • Obrona przed powództwem o zapłatę wynagrodzenia poprzez zgłoszenie zarzutu zasiedzenia służebności.
 • Zasiedzenie służebności, a roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości za okres przed jego upływem.
 • Możliwość powoływania się na zasiedzenie służebności jako zarzut, pomimo ustanowienia służebności przesyłu.
 • Wytoczenie powództwa o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, a przerwanie biegu zasiedzenia służebności.

Zasiedzenie służebności gruntowej i służebności przesyłu

 • Zasiedzenie służebności – podstawy konstrukcji prawnej.
 • Urządzenia podziemne jako urządzenia widoczne w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
 • Dobra albo zła wiara posiadacza służebności.
 • Rozpoczęcie posiadania służebności na potrzeby urządzeń wybudowanych na nieruchomościach Skarbu Państwa przed uwłaszczeniem przedsiębiorstw państwowych.
 • Znaczenie klauzuli o nienaruszaniu praw osób trzecich dla roszczeń dotyczących urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomościach podlegających uwłaszczeniu oraz komunalizacji.
 • Zasiedzenie służebności przesyłu na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
 • Decyzja wywłaszczeniowa, a zasiedzenie służebności.
 • Konkretyzacja nieruchomości w decyzji wywłaszczeniowej.
 • Znaczenie prawne zgody i umowy zawartej w wyniku rokowań poprzedzających wydanie decyzji wywłaszczeniowej.
 • Rozgraniczenie kognicji sądów powszechnych i organów administracji.
 • Przerwanie biegu zasiedzenia służebności. Problematyka wniosków o zawezwanie do próby ugodowej.

Pozyskiwanie praw do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 • Istota nieuregulowanego stanu prawnego.
 • Dopuszczalny zakres działania spadkobierców nie legitymujących się postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku.
 • Stwierdzenie nabycia spadku z wniosku inwestora.
 • Ustanowienie kuratora spadku.
 • Akt poświadczenia dziedziczenia – warunki sporządzenia.
 • Wydanie decyzji z art. 124 ust. 1 u.g.n. i art. 124b ust. 1 u.g.n. względem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Dzień II
9.00 – 16.00

Zezwolenie na założenie i przeprowadzenie urządzeń przesyłowych (art. 124 ust. 1 u.g.n.)

 • Uwagi ogólne.
 • Zakres stosowania  przepisu art. 124 ust. 1 u.g.n.
 • Realizacja inwestycji celu publicznego – zgodność z aktem planistycznym
 • Termin zajęcia nieruchomości na czas budowy.
 • Wymóg przeprowadzenia rokowań.
 • Decyzja z art. 124 ust. 1 u.g.n. a współwłasność nieruchomości.
 • Decyzja z art. 124 ust. 1 u.g.n. a ograniczone prawa rzeczowe.
 • Egzekucja uprawnień przedsiębiorcy przesyłowego.

Zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości (art. 124 ust. 1a u.g.n.)

 • Wykonalność decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości.
 • Decyzja o niezwłocznym zajęciu nieruchomości jako tytuł prawny do nieruchomości.
 • Wykazywanie przesłanek wydania decyzji przez przedsiębiorcę.

Zobowiązanie właściciela do udostępnienia nieruchomości dla potrzeb wykonania czynności względem istniejących urządzeń (art. 124b ust. 1 u.g.n.)

 • Uwagi ogólne.
 • Zakres stosowania  przepisu art. 124b u.g.n.
 • Brak zgody właściciela.
 • Uprawnienia przedsiębiorcy przesyłowego.
 • Termin zajęcia nieruchomości.
 • Inne zagadnienia dotyczące zobowiązania do udostępnienia nieruchomości.

Obowiązki wynikające z rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych i ich wpływ na pozyskiwanie praw do nieruchomości

 • RODO – podstawowe pojęcia.
 • Zasady i podstawy przetwarzania danych.
 • Na czym polega obowiązek informacyjny.
 • Prawa osoby, której dane dotyczą.
 • Środki ochrony prawnej.
 • Obowiązki administratora wobec właścicieli nieruchomości.
 • Rozwiązania organizacyjne i techniczne.
 • Odpowiedzialność osoby upoważnionej przez administratora za naruszenie ochrony danych osobowych.
 • Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Umowne i przymusowe ustanowienie służebności przesyłu:

 • Typowe klauzule umowne. Przebudowa i rozbudowa urządzenia jako składowa treści służebności przesyłu.
 • Postanowienie o ustanowieniu służebności przesyłu – wytyczne Sądu Najwyższego w zakresie treści sentencji orzeczenia i załączników.
 • Budowa urządzeń przesyłowych i ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach objętych współwłasnością i pozostających w zasobach spółdzielni mieszkaniowych. Stan prawny po nowelizacji art. 27 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 • Ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego po uchwale Składu Siedmiu Sędziów w sprawie III CZP 101/16.
 • Pas służebności przesyłu – rozbieżności w orzecznictwie Sądu Najwyższego.

Bezumowne korzystanie z nieruchomości:

 • Posiadanie bezprawne jako podstawa obowiązku zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z cudzej nieruchomości.
 • Specyfika dobrej albo złej wiary posiadacza w sprawach przesyłowych.
 • Zgoda właściciela na inwestycję, a dobra wiara posiadacza bez tytułu prawnego.
 • Przedawnienie roszczenia o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz w sytuacji ustanowienia służebności przesyłu albo usunięcia urządzeń.
 • Sposób określania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości na potrzeby urządzeń przesyłowych.
 • Pas bezumownego korzystania z nieruchomości.
 • Współczynnik korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego.
 • Obrona przed powództwem o zapłatę wynagrodzenia poprzez zgłoszenie zarzutu zasiedzenia służebności.
 • Zasiedzenie służebności, a roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości za okres przed jego upływem.
 • Możliwość powoływania się na zasiedzenie służebności jako zarzut, pomimo ustanowienia służebności przesyłu.
 • Wytoczenie powództwa o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, a przerwanie biegu zasiedzenia służebności.

Zasiedzenie służebności gruntowej i służebności przesyłu

 • Zasiedzenie służebności – podstawy konstrukcji prawnej.
 • Urządzenia podziemne jako urządzenia widoczne w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
 • Dobra albo zła wiara posiadacza służebności.
 • Rozpoczęcie posiadania służebności na potrzeby urządzeń wybudowanych na nieruchomościach Skarbu Państwa przed uwłaszczeniem przedsiębiorstw państwowych.
 • Znaczenie klauzuli o nienaruszaniu praw osób trzecich dla roszczeń dotyczących urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomościach podlegających uwłaszczeniu oraz komunalizacji.
 • Zasiedzenie służebności przesyłu na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
 • Decyzja wywłaszczeniowa, a zasiedzenie służebności.
 • Konkretyzacja nieruchomości w decyzji wywłaszczeniowej.
 • Znaczenie prawne zgody i umowy zawartej w wyniku rokowań poprzedzających wydanie decyzji wywłaszczeniowej.
 • Rozgraniczenie kognicji sądów powszechnych i organów administracji.
 • Przerwanie biegu zasiedzenia służebności. Problematyka wniosków o zawezwanie do próby ugodowej.

Pozyskiwanie praw do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 • Istota nieuregulowanego stanu prawnego.
 • Dopuszczalny zakres działania spadkobierców nie legitymujących się postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku.
 • Stwierdzenie nabycia spadku z wniosku inwestora.
 • Ustanowienie kuratora spadku.
 • Akt poświadczenia dziedziczenia – warunki sporządzenia.
 • Wydanie decyzji z art. 124 ust. 1 u.g.n. i art. 124b ust. 1 u.g.n. względem nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zezwolenie na założenie i przeprowadzenie urządzeń przesyłowych (art. 124 ust. 1 u.g.n.)

 • Uwagi ogólne.
 • Zakres stosowania przepisu art. 124 ust. 1 u.g.n.
 • Realizacja inwestycji celu publicznego – zgodność z aktem planistycznym
 • Termin zajęcia nieruchomości na czas budowy.
 • Wymóg przeprowadzenia rokowań.
 • Decyzja z art. 124 ust. 1 u.g.n. a współwłasność nieruchomości.
 • Decyzja z art. 124 ust. 1 u.g.n. a ograniczone prawa rzeczowe.
 • Egzekucja uprawnień przedsiębiorcy przesyłowego.

Zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości (art. 124 ust. 1a u.g.n.)

 • Wykonalność decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości.
 • Decyzja o niezwłocznym zajęciu nieruchomości jako tytuł prawny do nieruchomości.
 • Wykazywanie przesłanek wydania decyzji przez przedsiębiorcę.

Zobowiązanie właściciela do udostępnienia nieruchomości dla potrzeb wykonania czynności względem istniejących urządzeń (art. 124b ust. 1 u.g.n.)

 • Uwagi ogólne.
 • Zakres stosowania przepisu art. 124b u.g.n.
 • Brak zgody właściciela.
 • Uprawnienia przedsiębiorcy przesyłowego.
 • Termin zajęcia nieruchomości.
 • Inne zagadnienia dotyczące zobowiązania do udostępnienia nieruchomości.

Obowiązki wynikające z rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych i ich wpływ na pozyskiwanie praw do nieruchomości

 • RODO – podstawowe pojęcia.
 • Zasady i podstawy przetwarzania danych.
 • Na czym polega obowiązek informacyjny.
 • Prawa osoby, której dane dotyczą.
 • Środki ochrony prawnej.
 • Obowiązki administratora wobec właścicieli nieruchomości.
 • Rozwiązania organizacyjne i techniczne.
 • Odpowiedzialność osoby upoważnionej przez administratora za naruszenie ochrony danych osobowych.
 • Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • szkolenie szkoda lokalizacyjna
 • prawo zasiedzenie gruntu
 • ustawa o zasiedzeniu
 • służebność gruntowa na użytkowaniu wieczystym
 • służebność gruntowa zasiedzenie

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-NowakZaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - energetyka, inwestycje

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną zagadnienia związane z nowelizacją Prawa budowlanego z 2020 roku, w szczególności zmiany zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z grudnia 2020r. dotyczące kwestii cyfryzacji procesu inwestycyjno- budowlanego.

2023-12-14
14 grudnia 2023
2023-12-14
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu w trakcie którego omówione zostaną ostatnie zmiany i najnowsze trendy orzecznicze w Prawie Budowlanym.

Termin szkolenia online wkrótce.

Celem szkolenia jest zaznajomienie podmiotów zawierających umowy ze wspólnotami mieszkaniowymi, podmiotów (min. gmin) wydających decyzje administracyjne na rzecz wspólnot mieszkaniowych, a także będących członkami wspólnot mieszkaniowych z zasadami ich: funkcjonowania, reprezentacji (podpisywania dokumentów), wystawiania pełnomocnictw, podejmowania decyzji, uchwał.

Termin szkolenia online wkrótce.

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.