Służebność przesyłu i wynagrodzenie za bezumowne korzystanie w praktyce przedsiębiorstw sieciowych

Najnowsze, wszechstronne podejście – stan prawny 2022r.

Szkolenia - energetyka, inwestycje onlineotwartezamkniete
Najnowsze, wszechstronne podejście – stan prawny 2022r.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, od wielu lat związany z branżą energetyczną, ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego. Cywilista. Pan Sędzia posiada kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w zakresie obowiązujących regulacji prawnych jak i ich praktycznego zastosowania.

Prowadzi swoje zajęcia zawsze dostosowując stopień ich trudności do stopnia zaawansowania słuchaczy, inaczej prowadzi zajęcia dla osób z przygotowaniem prawniczym i bez takiego przygotowania, stara się być jak najbardziej elastyczny w stosunku do oczekiwań i potrzeb konkretnych grup swoich słuchaczy.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

Do udziału w warsztatach zapraszamy: wszystkich uczestników zainteresowanych praktycznymi aspektami związanymi z tematem służebności przesyłu i zaszłości inwestycyjnych.

W szczególności departamenty:

 • Inwestycji
 • Rozwoju
 • Przesyłu
 • Zarządzania siecią i majątkiem
 • Prawnego
 • Administracji
 • Nieruchomości

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, od wielu lat związany z branżą energetyczną, ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego. Cywilista. Pan Sędzia posiada kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w zakresie obowiązujących regulacji prawnych jak i ich praktycznego zastosowania.

Prowadzi swoje zajęcia zawsze dostosowując stopień ich trudności do stopnia zaawansowania słuchaczy, inaczej prowadzi zajęcia dla osób z przygotowaniem prawniczym i bez takiego przygotowania, stara się być jak najbardziej elastyczny w stosunku do oczekiwań i potrzeb konkretnych grup swoich słuchaczy.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

Do udziału w warsztatach zapraszamy: wszystkich uczestników zainteresowanych praktycznymi aspektami związanymi z tematem służebności przesyłu i zaszłości inwestycyjnych.

W szczególności departamenty:

 • Inwestycji
 • Rozwoju
 • Przesyłu
 • Zarządzania siecią i majątkiem
 • Prawnego
 • Administracji
 • Nieruchomości

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, od wielu lat związany z branżą energetyczną, ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego. Cywilista. Pan Sędzia posiada kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w zakresie obowiązujących regulacji prawnych jak i ich praktycznego zastosowania.

Prowadzi swoje zajęcia zawsze dostosowując stopień ich trudności do stopnia zaawansowania słuchaczy, inaczej prowadzi zajęcia dla osób z przygotowaniem prawniczym i bez takiego przygotowania, stara się być jak najbardziej elastyczny w stosunku do oczekiwań i potrzeb konkretnych grup swoich słuchaczy.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

Do udziału w warsztatach zapraszamy: wszystkich uczestników zainteresowanych praktycznymi aspektami związanymi z tematem służebności przesyłu i zaszłości inwestycyjnych.

W szczególności departamenty:

 • Inwestycji
 • Rozwoju
 • Przesyłu
 • Zarządzania siecią i majątkiem
 • Prawnego
 • Administracji
 • Nieruchomości

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Praktyczny podział tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości w płaszczyźnie

 • ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa
 • analiza poszczególnych technik postępowania w przekroju krajowych przedsiębiorstw
 • charakterystyka wykorzystywania przez właścicieli nieruchomości uprawnienia do regulacji zaszłości poprzez żądanie ustanowienia służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie

Przedstawienie istotnych różnic oraz podobieństw przy wykorzystywaniu służebności przesyłu:

 • przy nowych inwestycjach
 • przy zaszłościach inwestycyjnych

Istota ugodowego oraz przymusowego (sądowego) ustanawiania służebności przesyłu- równoważenie interesów przedsiębiorstwa oraz właścicieli gruntów:

 • elementy procesu negocjacji o kluczowym znaczeniu dla ochrony interesów przedsiębiorstwa,
 • analiza poszczególnych zapisów występujących w aktualnie zawieranych ugodach (praktyczne aspekty)
 • umiejętność prowadzenia właściwych negocjacji pomiędzy przedsiębiorstwem a właścicielem gruntu i jej wpływ na szybkość i opłacalność ewentualnego przymusowego realizowania inwestycji.

Właściwe usytuowanie służebności przesyłu w procesie posadowienia ( już posadowionych ) urządzeń sieciowych na cudzym gruncie:

 • problematyka zgody właściciela nieruchomości (późniejsze wycofanie się z niej) na jej wykorzystanie na cele budowlane a bezpieczeństwo inwestycji.
 • korzyści i wady wyrażonej zgody na wejście na nieruchomość w porównaniu ze służebnością przesyłu jako tytułem prawnym do korzystania z gruntu,
 • możliwy katalog instrumentów prawnych, z jakich może skorzystać przedsiębiorstwo w przypadku odmowy właściciela gruntu na rozpoczęcie prac budowlanych,
 • zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do wcześniej posadowionych już urządzeń przy wrogim nastawieniu właściciela

Służebnego przesyłu a prawo własności i użytkowania wieczystego nieruchomości

 • zmiana podejścia do tej problematyki w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego

Omówienie praktycznych przykładów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa inwestycji liniowych ( nowych i istniejących)

Ustanowienie służebności na gruntach stanowiących przedmiot:

 • współwłasności ułamkowej albo ustawowej
 • własności wspólnoty mieszkaniowej,
 • będących w zarządzie Lasów Państwowych.

Przymusowe wejście przedsiębiorstwa sieciowego na cudzy grunt w celu zrealizowania inwestycji lub regulacji zaszłości, przy braku zgody właściciela nieruchomości:

 • charakterystyka sądowego postępowania w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu z punktu widzenia przeciwstawnych interesów właścicieli gruntu oraz urządzeń sieciowych,
 • sposoby postępowania przedsiębiorstwa w przypadku oporu właściciela w udostępnieniu nieruchomości pomimo istniejącego orzeczenia w przedmiocie ustanowienia służebności bądź decyzji administracyjnej,
 • analiza poszczególnych technik negatywnego oddziaływania stosowanych przez uczestników postępowania sądowego w stosunku do przedsiębiorstwa,

Dobrowolne oraz przymusowe ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (rzeczywiste aspekty):

 • sposoby jego ustalania stosowane przez przedsiębiorstwo i właściciela gruntu,
 • umiejętność równoważenia interesów obu stron,
 • ustalanie wysokości wynagrodzenia przez rzeczoznawców majątkowych (biegłych sądowych),
 • praktyczne aspekty ustalania rzeczywistego znaczenia pojęcia „odpowiedniego wynagrodzenia (odszkodowania)”,
 • elementy operatu szacunkowego, które wymagają szczególnej uwagi właścicieli urządzeń
 • problematyka związana z regulacją powierzchni pasów eksploatacyjnych (technologicznych, stref ochronnych, kontrolowanych) i pasów negatywnego oddziaływania sieci na wysokość wynagrodzenia,
 • technika postępowania w przypadku istotnej różnicy pomiędzy operatami szacunkowymi sporządzanymi na zlecenie przedsiębiorstwa i właściciela nieruchomości w zakresie wysokości wynagrodzenia.

Przybliżenie znaczenia pojęcia zaszłości i jego podziały na różne okresy czasowe

 • odniesienie okresu zrealizowania inwestycji liniowej do roszczeń finansowych właścicieli gruntów
 • konieczność równoważenia interesów właścicieli nieruchomości i urządzeń sieciowych
 • dokumentacje przebiegu inwestycji, a dostęp do informacji publicznej przez właścicieli gruntów w aspekcie realnych spraw sądowych o zapłatę

Podział roszczeń właścicieli gruntów na majątkowe i niemajątkowe

 • wpływ rodzaju żądań na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa i niezawodność świadczonych przez niego usług
 • żądania właścicieli nieruchomości prawa pełnego dostępu do dokumentacji zaszłości inwestycyjnej przedsiębiorcy w ramach dostępu do informacji publicznej

Problematyka związana z przedawnieniem roszczeń majątkowych w świetle interesów przedsiębiorstwa i właściciela gruntu

 • konsekwencje dla każdego z właścicieli związane z realnością przyjęcia przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu i techniki zapobiegania temu
 • złożoność kwestii przedawnienia roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

Praktyczna analiza problematyki regulacji zaszłości poprzez zasiedzenia służebności:

 • problematyka przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu (najnowsze poglądy i stanowiska),
 • najnowsze podejście do techniki i możliwości zaliczania okresu poprzednika do czasu zasiedzenia ( umiejętność wskazania właściwych dat)
 • dochodzenie zasiedzenia służebności przesyłu a zasiedzenie służebności gruntowej (kiedy zaczyna się i kończy bieg terminu zasiedzenia),
 • wybór optymalnej ścieżki dochodzenia zasiedzenia służebności przez przedsiębiorstwo sieciowe,
 • konsekwencje zasiedzenia służebności dla roszczeń finansowych właścicieli gruntów,
 • analiza możliwych technik wykazania przez przedsiębiorstwo sieciowe dobrej wiary (skutecznego powoływania się na nią),
 • sposoby interpretacji pojęcia „urządzenia widoczne na gruncie”,
 • umiejętność zaliczania do swojego okresu posiadania również okresu posiadania służebności przez poprzednika (w tym przedsiębiorstwo państwowe),
 • trudności w zasiadywaniu służebności na nieruchomościach państwowych (w tym należących do Lasów Państwowych),
 • wpływ modernizacji linii w okresie zasiadywania służebności na możliwość jej zasiedzenia.

Rzeczywiste aspekty realizowania roszczenia z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z cudzego gruntu

 • właściwe zrozumienie istoty żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu pod urządzeniami sieciowymi (analiza przypadków z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa sieciowego i właściciela gruntu)
 • kwestie mające zasadniczy wpływ na ustalenie wysokości wynagrodzenia
 • przesłanki których zaistnienie uwalnia przedsiębiorstwo sieciowe od odpowiedzialności finansowej
 • możliwość kolejnego dochodzenia roszczenia z tej samej nieruchomości w odniesieniu do tych samych urządzeń
 • wynagrodzenie a odszkodowanie (zasadnicze różnice)
 • techniki obliczania realnej wysokości zasądzanych kwot tytułem wynagrodzenia
 • dopuszczalność dziedziczenia i cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie
 • wpływ uzyskania zasiedzenia służebności przez przedsiębiorstwo sieciowe na roszczenia właściciela gruntu o zapłatę

Podstawowe różnice pomiędzy roszczeniem o zasiedzenie służebności a wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie w praktyce ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa sieciowego

 • konsekwencje finansowe dla przedsiębiorstwa sieciowego
 • problematyka dobrej i złej wiary
 • moment nabycia i utraty dobrej – złej wiary
 • wzajemne zależności pomiędzy pojęciem wynagrodzenia a odszkodowaniem
 • kwestie przedawnienia roszczenia
 • wpływ prowadzonych negocjacji przedsądowych na tok przyszłych przymusowych postępowań

Analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pod kątem zgłaszanych roszczeń.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Praktyczny podział tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości w płaszczyźnie

 • ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa
 • analiza poszczególnych technik postępowania w przekroju krajowych przedsiębiorstw
 • charakterystyka wykorzystywania przez właścicieli nieruchomości uprawnienia do regulacji zaszłości poprzez żądanie ustanowienia służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie

Przedstawienie istotnych różnic oraz podobieństw przy wykorzystywaniu służebności przesyłu:

 • przy nowych inwestycjach
 • przy zaszłościach inwestycyjnych

Istota ugodowego oraz przymusowego (sądowego) ustanawiania służebności przesyłu- równoważenie interesów przedsiębiorstwa oraz właścicieli gruntów:

 • elementy procesu negocjacji o kluczowym znaczeniu dla ochrony interesów przedsiębiorstwa,
 • analiza poszczególnych zapisów występujących w aktualnie zawieranych ugodach (praktyczne aspekty)
 • umiejętność prowadzenia właściwych negocjacji pomiędzy przedsiębiorstwem a właścicielem gruntu i jej wpływ na szybkość i opłacalność ewentualnego przymusowego realizowania inwestycji.

Właściwe usytuowanie służebności przesyłu w procesie posadowienia ( już posadowionych ) urządzeń sieciowych na cudzym gruncie:

 • problematyka zgody właściciela nieruchomości (późniejsze wycofanie się z niej) na jej wykorzystanie na cele budowlane a bezpieczeństwo inwestycji.
 • korzyści i wady wyrażonej zgody na wejście na nieruchomość w porównaniu ze służebnością przesyłu jako tytułem prawnym do korzystania z gruntu,
 • możliwy katalog instrumentów prawnych, z jakich może skorzystać przedsiębiorstwo w przypadku odmowy właściciela gruntu na rozpoczęcie prac budowlanych,
 • zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do wcześniej posadowionych już urządzeń przy wrogim nastawieniu właściciela

Służebnego przesyłu a prawo własności i użytkowania wieczystego nieruchomości

 • zmiana podejścia do tej problematyki w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego

Omówienie praktycznych przykładów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa inwestycji liniowych ( nowych i istniejących)

Ustanowienie służebności na gruntach stanowiących przedmiot:

 • współwłasności ułamkowej albo ustawowej
 • własności wspólnoty mieszkaniowej,
 • będących w zarządzie Lasów Państwowych.

Przymusowe wejście przedsiębiorstwa sieciowego na cudzy grunt w celu zrealizowania inwestycji lub regulacji zaszłości, przy braku zgody właściciela nieruchomości:

 • charakterystyka sądowego postępowania w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu z punktu widzenia przeciwstawnych interesów właścicieli gruntu oraz urządzeń sieciowych,
 • sposoby postępowania przedsiębiorstwa w przypadku oporu właściciela w udostępnieniu nieruchomości pomimo istniejącego orzeczenia w przedmiocie ustanowienia służebności bądź decyzji administracyjnej,
 • analiza poszczególnych technik negatywnego oddziaływania stosowanych przez uczestników postępowania sądowego w stosunku do przedsiębiorstwa,

Dobrowolne oraz przymusowe ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (rzeczywiste aspekty):

 • sposoby jego ustalania stosowane przez przedsiębiorstwo i właściciela gruntu,
 • umiejętność równoważenia interesów obu stron,
 • ustalanie wysokości wynagrodzenia przez rzeczoznawców majątkowych (biegłych sądowych),
 • praktyczne aspekty ustalania rzeczywistego znaczenia pojęcia „odpowiedniego wynagrodzenia (odszkodowania)”,
 • elementy operatu szacunkowego, które wymagają szczególnej uwagi właścicieli urządzeń
 • problematyka związana z regulacją powierzchni pasów eksploatacyjnych (technologicznych, stref ochronnych, kontrolowanych) i pasów negatywnego oddziaływania sieci na wysokość wynagrodzenia,
 • technika postępowania w przypadku istotnej różnicy pomiędzy operatami szacunkowymi sporządzanymi na zlecenie przedsiębiorstwa i właściciela nieruchomości w zakresie wysokości wynagrodzenia.

Przybliżenie znaczenia pojęcia zaszłości i jego podziały na różne okresy czasowe

 • odniesienie okresu zrealizowania inwestycji liniowej do roszczeń finansowych właścicieli gruntów
 • konieczność równoważenia interesów właścicieli nieruchomości i urządzeń sieciowych
 • dokumentacje przebiegu inwestycji, a dostęp do informacji publicznej przez właścicieli gruntów w aspekcie realnych spraw sądowych o zapłatę

Podział roszczeń właścicieli gruntów na majątkowe i niemajątkowe

 • wpływ rodzaju żądań na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa i niezawodność świadczonych przez niego usług
 • żądania właścicieli nieruchomości prawa pełnego dostępu do dokumentacji zaszłości inwestycyjnej przedsiębiorcy w ramach dostępu do informacji publicznej

Problematyka związana z przedawnieniem roszczeń majątkowych w świetle interesów przedsiębiorstwa i właściciela gruntu

 • konsekwencje dla każdego z właścicieli związane z realnością przyjęcia przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu i techniki zapobiegania temu
 • złożoność kwestii przedawnienia roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

Praktyczna analiza problematyki regulacji zaszłości poprzez zasiedzenia służebności:

 • problematyka przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu (najnowsze poglądy i stanowiska),
 • najnowsze podejście do techniki i możliwości zaliczania okresu poprzednika do czasu zasiedzenia ( umiejętność wskazania właściwych dat)
 • dochodzenie zasiedzenia służebności przesyłu a zasiedzenie służebności gruntowej (kiedy zaczyna się i kończy bieg terminu zasiedzenia),
 • wybór optymalnej ścieżki dochodzenia zasiedzenia służebności przez przedsiębiorstwo sieciowe,
 • konsekwencje zasiedzenia służebności dla roszczeń finansowych właścicieli gruntów,
 • analiza możliwych technik wykazania przez przedsiębiorstwo sieciowe dobrej wiary (skutecznego powoływania się na nią),
 • sposoby interpretacji pojęcia „urządzenia widoczne na gruncie”,
 • umiejętność zaliczania do swojego okresu posiadania również okresu posiadania służebności przez poprzednika (w tym przedsiębiorstwo państwowe),
 • trudności w zasiadywaniu służebności na nieruchomościach państwowych (w tym należących do Lasów Państwowych),
 • wpływ modernizacji linii w okresie zasiadywania służebności na możliwość jej zasiedzenia.

Rzeczywiste aspekty realizowania roszczenia z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z cudzego gruntu

 • właściwe zrozumienie istoty żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu pod urządzeniami sieciowymi (analiza przypadków z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa sieciowego i właściciela gruntu)
 • kwestie mające zasadniczy wpływ na ustalenie wysokości wynagrodzenia
 • przesłanki których zaistnienie uwalnia przedsiębiorstwo sieciowe od odpowiedzialności finansowej
 • możliwość kolejnego dochodzenia roszczenia z tej samej nieruchomości w odniesieniu do tych samych urządzeń
 • wynagrodzenie a odszkodowanie (zasadnicze różnice)
 • techniki obliczania realnej wysokości zasądzanych kwot tytułem wynagrodzenia
 • dopuszczalność dziedziczenia i cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie
 • wpływ uzyskania zasiedzenia służebności przez przedsiębiorstwo sieciowe na roszczenia właściciela gruntu o zapłatę

Podstawowe różnice pomiędzy roszczeniem o zasiedzenie służebności a wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie w praktyce ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa sieciowego

 • konsekwencje finansowe dla przedsiębiorstwa sieciowego
 • problematyka dobrej i złej wiary
 • moment nabycia i utraty dobrej – złej wiary
 • wzajemne zależności pomiędzy pojęciem wynagrodzenia a odszkodowaniem
 • kwestie przedawnienia roszczenia
 • wpływ prowadzonych negocjacji przedsądowych na tok przyszłych przymusowych postępowań

Analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pod kątem zgłaszanych roszczeń

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora

Praktyczny podział tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości w płaszczyźnie

 • ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa
 • analiza poszczególnych technik postępowania w przekroju krajowych przedsiębiorstw
 • charakterystyka wykorzystywania przez właścicieli nieruchomości uprawnienia do regulacji zaszłości poprzez żądanie ustanowienia służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie

Przedstawienie istotnych różnic oraz podobieństw przy wykorzystywaniu służebności przesyłu:

 • przy nowych inwestycjach
 • przy zaszłościach inwestycyjnych

Istota ugodowego oraz przymusowego (sądowego) ustanawiania służebności przesyłu- równoważenie interesów przedsiębiorstwa oraz właścicieli gruntów:

 • elementy procesu negocjacji o kluczowym znaczeniu dla ochrony interesów przedsiębiorstwa,
 • analiza poszczególnych zapisów występujących w aktualnie zawieranych ugodach (praktyczne aspekty)
 • umiejętność prowadzenia właściwych negocjacji pomiędzy przedsiębiorstwem a właścicielem gruntu i jej wpływ na szybkość i opłacalność ewentualnego przymusowego realizowania inwestycji.

Właściwe usytuowanie służebności przesyłu w procesie posadowienia ( już posadowionych ) urządzeń sieciowych na cudzym gruncie:

 • problematyka zgody właściciela nieruchomości (późniejsze wycofanie się z niej) na jej wykorzystanie na cele budowlane a bezpieczeństwo inwestycji.
 • korzyści i wady wyrażonej zgody na wejście na nieruchomość w porównaniu ze służebnością przesyłu jako tytułem prawnym do korzystania z gruntu,
 • możliwy katalog instrumentów prawnych, z jakich może skorzystać przedsiębiorstwo w przypadku odmowy właściciela gruntu na rozpoczęcie prac budowlanych,
 • zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do wcześniej posadowionych już urządzeń przy wrogim nastawieniu właściciela

Służebnego przesyłu a prawo własności i użytkowania wieczystego nieruchomości

 • zmiana podejścia do tej problematyki w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego

Omówienie praktycznych przykładów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa inwestycji liniowych ( nowych i istniejących)

Ustanowienie służebności na gruntach stanowiących przedmiot:

 • współwłasności ułamkowej albo ustawowej
 • własności wspólnoty mieszkaniowej,
 • będących w zarządzie Lasów Państwowych.

Przymusowe wejście przedsiębiorstwa sieciowego na cudzy grunt w celu zrealizowania inwestycji lub regulacji zaszłości, przy braku zgody właściciela nieruchomości:

 • charakterystyka sądowego postępowania w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu z punktu widzenia przeciwstawnych interesów właścicieli gruntu oraz urządzeń sieciowych,
 • sposoby postępowania przedsiębiorstwa w przypadku oporu właściciela w udostępnieniu nieruchomości pomimo istniejącego orzeczenia w przedmiocie ustanowienia służebności bądź decyzji administracyjnej,
 • analiza poszczególnych technik negatywnego oddziaływania stosowanych przez uczestników postępowania sądowego w stosunku do przedsiębiorstwa,

Dobrowolne oraz przymusowe ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (rzeczywiste aspekty):

 • sposoby jego ustalania stosowane przez przedsiębiorstwo i właściciela gruntu,
 • umiejętność równoważenia interesów obu stron,
 • ustalanie wysokości wynagrodzenia przez rzeczoznawców majątkowych (biegłych sądowych),
 • praktyczne aspekty ustalania rzeczywistego znaczenia pojęcia „odpowiedniego wynagrodzenia (odszkodowania)”,
 • elementy operatu szacunkowego, które wymagają szczególnej uwagi właścicieli urządzeń
 • problematyka związana z regulacją powierzchni pasów eksploatacyjnych (technologicznych, stref ochronnych, kontrolowanych) i pasów negatywnego oddziaływania sieci na wysokość wynagrodzenia,
 • technika postępowania w przypadku istotnej różnicy pomiędzy operatami szacunkowymi sporządzanymi na zlecenie przedsiębiorstwa i właściciela nieruchomości w zakresie wysokości wynagrodzenia.

Przybliżenie znaczenia pojęcia zaszłości i jego podziały na różne okresy czasowe

 • odniesienie okresu zrealizowania inwestycji liniowej do roszczeń finansowych właścicieli gruntów
 • konieczność równoważenia interesów właścicieli nieruchomości i urządzeń sieciowych
 • dokumentacje przebiegu inwestycji, a dostęp do informacji publicznej przez właścicieli gruntów w aspekcie realnych spraw sądowych o zapłatę

Podział roszczeń właścicieli gruntów na majątkowe i niemajątkowe

 • wpływ rodzaju żądań na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa i niezawodność świadczonych przez niego usług
 • żądania właścicieli nieruchomości prawa pełnego dostępu do dokumentacji zaszłości inwestycyjnej przedsiębiorcy w ramach dostępu do informacji publicznej

Problematyka związana z przedawnieniem roszczeń majątkowych w świetle interesów przedsiębiorstwa i właściciela gruntu

 • konsekwencje dla każdego z właścicieli związane z realnością przyjęcia przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu i techniki zapobiegania temu
 • złożoność kwestii przedawnienia roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

Praktyczna analiza problematyki regulacji zaszłości poprzez zasiedzenia służebności:

 • problematyka przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu (najnowsze poglądy i stanowiska),
 • najnowsze podejście do techniki i możliwości zaliczania okresu poprzednika do czasu zasiedzenia ( umiejętność wskazania właściwych dat)
 • dochodzenie zasiedzenia służebności przesyłu a zasiedzenie służebności gruntowej (kiedy zaczyna się i kończy bieg terminu zasiedzenia),
 • wybór optymalnej ścieżki dochodzenia zasiedzenia służebności przez przedsiębiorstwo sieciowe,
 • konsekwencje zasiedzenia służebności dla roszczeń finansowych właścicieli gruntów,
 • analiza możliwych technik wykazania przez przedsiębiorstwo sieciowe dobrej wiary (skutecznego powoływania się na nią),
 • sposoby interpretacji pojęcia „urządzenia widoczne na gruncie”,
 • umiejętność zaliczania do swojego okresu posiadania również okresu posiadania służebności przez poprzednika (w tym przedsiębiorstwo państwowe),
 • trudności w zasiadywaniu służebności na nieruchomościach państwowych (w tym należących do Lasów Państwowych),
 • wpływ modernizacji linii w okresie zasiadywania służebności na możliwość jej zasiedzenia.

Rzeczywiste aspekty realizowania roszczenia z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z cudzego gruntu

 • właściwe zrozumienie istoty żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu pod urządzeniami sieciowymi (analiza przypadków z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa sieciowego i właściciela gruntu)
 • kwestie mające zasadniczy wpływ na ustalenie wysokości wynagrodzenia
 • przesłanki których zaistnienie uwalnia przedsiębiorstwo sieciowe od odpowiedzialności finansowej
 • możliwość kolejnego dochodzenia roszczenia z tej samej nieruchomości w odniesieniu do tych samych urządzeń
 • wynagrodzenie a odszkodowanie (zasadnicze różnice)
 • techniki obliczania realnej wysokości zasądzanych kwot tytułem wynagrodzenia
 • dopuszczalność dziedziczenia i cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie
 • wpływ uzyskania zasiedzenia służebności przez przedsiębiorstwo sieciowe na roszczenia właściciela gruntu o zapłatę

Podstawowe różnice pomiędzy roszczeniem o zasiedzenie służebności a wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie w praktyce ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa sieciowego

 • konsekwencje finansowe dla przedsiębiorstwa sieciowego
 • problematyka dobrej i złej wiary
 • moment nabycia i utraty dobrej – złej wiary
 • wzajemne zależności pomiędzy pojęciem wynagrodzenia a odszkodowaniem
 • kwestie przedawnienia roszczenia
 • wpływ prowadzonych negocjacji przedsądowych na tok przyszłych przymusowych postępowań

Analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pod kątem zgłaszanych roszczeń

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - energetyka, inwestycje

Zmiany w planowaniu przestrzennym, Zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Zmiany w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Reforma użytkowania wieczystego, Zmiany i cyfryzacja procesu budowlanego.

2024-06-24
24 czerwca 2024
2024-06-24
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną zagadnienia związane z nowelizacją Prawa budowlanego z 2020 roku, w szczególności zmiany zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z grudnia 2020r. dotyczące kwestii cyfryzacji procesu inwestycyjno- budowlanego.

2024-06-28
28 czerwca 2024
2024-06-28
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Jak prawidłowo prowadzić elektroniczny dziennik budowy zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa budowlanego i rozporządzeniem MRiT w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy z dnia 22 grudnia 2022 (Dz.U. 2023 poz. 45)

2024-07-04
04 lipca 2024
2024-07-04
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.