ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW w 2023 r.

Aktualny stan prawny i planowane zmiany

Szkolenia - hr, kadry, płace onlineotwartezamkniete

Rok 2023 pod względem prawa imigracyjnego jest kontynuacją poprzedniego. Po długim przestoju widać intensywną aktywność legislacyjną – uchwalane są kolejne reformy prawa imigracyjnego, zarówno drobne doraźne zmiany, jak i planowe przebudowy na poziomie strategicznym.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Dla wszystkich dotkniętych tymi zmianami, skutkują one koniecznością ciągłego aktualizowania wiedzy oraz dostosowywania się do stale zmieniających się przepisów.

Jednak widoczne są chęci poprawy stanu bieżącego – problem niejasności i niedostosowania przepisów do potrzeb pracodawców, samych cudzoziemców i organów administracyjnych został jednak częściowo dostrzeżony i toczą się pracę nad projektem nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, będącej pierwszą od kilku lat poważną próbą usprawnienia w szerokim zakresie obsługi pracodawców w zakresie legalizacji zatrudnienia.

Omawiane będą najnowsze doniesienia o procedowanych reformach prawa imigracyjnego i spodziewanych szansach i zagrożeniach dla pracodawców które mogą one przynieść.

Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce.

Szkolenie odbędzie się na platformie Clickmeeting.

Dla wszystkich dotkniętych tymi zmianami, skutkują one koniecznością ciągłego aktualizowania wiedzy oraz dostosowywania się do stale zmieniających się przepisów.

Jednak widoczne są chęci poprawy stanu bieżącego – problem niejasności i niedostosowania przepisów do potrzeb pracodawców, samych cudzoziemców i organów administracyjnych został jednak częściowo dostrzeżony i toczą się pracę nad projektem nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, będącej pierwszą od kilku lat poważną próbą usprawnienia w szerokim zakresie obsługi pracodawców w zakresie legalizacji zatrudnienia.

Omawiane będą najnowsze doniesienia o procedowanych reformach prawa imigracyjnego i spodziewanych szansach i zagrożeniach dla pracodawców które mogą one przynieść.

Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Zmiany w prawie imigracyjnym 2023 – powrót do standardu sprzed COVID-19, ale z licznymi modyfikacjami

 •  [NOWOŚĆ] Nowelizacja specustawy wojennej – przedłużenie okresu legalności pobytu wysiedleńców oraz innych obywateli Ukrainy po 24 sierpnia 2023.
 • Zniesienie przedłużeń covidowych i możliwości uzyskania zezwoleń na pobyt dla obywateli Ukrainy, konieczność składania powiadomień przy zatrudnieniu posiadaczy zezwoleń na pobyt „wojennych”
 • Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach w związku z uruchomieniem nowej wersji Systemu Informacyjnego Schengen (SIS)

Rządowy projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – kolejna próba zastąpienia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 • Rewolucja czy ewolucja zasad zatrudniania cudzoziemców? Jak projektowane przepisy mają się do aktualnych?
 • Likwidacja przesłanki testu rynku pracy – zezwolenia na pracę bez informacji starosty.
 • Zaostrzenie kryteriów uzyskiwania zezwoleń na pracę.
 • Zmiany w zakresie umów zawieranych z cudzoziemcami.
 • Doprecyzowanie reguł zatrudniania cudzoziemców oraz wymierzania kar pracodawcom.
 • Pełna digitalizacja postępowań administracyjnych związanych z legalizacją pracy i usprawnienie przekazywania danych organom kontrolnym.

Inwazja Rosji na Ukrainę –„specustawa” z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

 • Wskazywanie czasu pracy w powiadomieniu.
 • Co to jest PESEL UKR oraz Diia.pl i jakie mają znaczenie?
 • Kto może korzystać ze specjalnych rozwiązań?
 • Czy obejmują one każdego obywatela Ukrainy?
 • Co jeżeli ktoś dostał się do Polski tranzytem przez inne państwo członkowskie UE?
 • Jak działa legalizacja pracy osób objętych ochroną czasową?
 • Co jeżeli ktoś znalazł się w Polsce bez żadnych dokumentów albo są one niepełne?
 • Nowe zezwolenia na pobyt czasowy.

Możliwości wykorzystania przepisów o COVID-19 w 2023 r.

Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

 • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
 • Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
 • Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt
 • Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
 • Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
 • Kłopotliwy „stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?

Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

 • [NOWOŚĆ] Koniec oświadczeń dla obywateli państwa-agresora
 • Czy oświadczenia mogą być wykorzystane przy delegowaniu do Polski z zagranicy?
 • Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw?
 • Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
 • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia

Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy

 • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
 • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
 • Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?

Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata

 • Czym się różni zatrudnianie pracowników delegowanych z zagranicy do Polski od zatrudniania przez polską firmę?

Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?

Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie

 • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
 • Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
 • Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
 • Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.

Case study

Zmiany w prawie imigracyjnym 2023 – powrót do standardu sprzed COVID-19, ale z licznymi modyfikacjami

 •  [NOWOŚĆ] Nowelizacja specustawy wojennej – przedłużenie okresu legalności pobytu wysiedleńców oraz innych obywateli Ukrainy po 24 sierpnia 2023.
 • Zniesienie przedłużeń covidowych i możliwości uzyskania zezwoleń na pobyt dla obywateli Ukrainy, konieczność składania powiadomień przy zatrudnieniu posiadaczy zezwoleń na pobyt „wojennych”
 • Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach w związku z uruchomieniem nowej wersji Systemu Informacyjnego Schengen (SIS)

Rządowy projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – kolejna próba zastąpienia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 • Rewolucja czy ewolucja zasad zatrudniania cudzoziemców? Jak projektowane przepisy mają się do aktualnych?
 • Likwidacja przesłanki testu rynku pracy – zezwolenia na pracę bez informacji starosty.
 • Zaostrzenie kryteriów uzyskiwania zezwoleń na pracę.
 • Zmiany w zakresie umów zawieranych z cudzoziemcami.
 • Doprecyzowanie reguł zatrudniania cudzoziemców oraz wymierzania kar pracodawcom.
 • Pełna digitalizacja postępowań administracyjnych związanych z legalizacją pracy i usprawnienie przekazywania danych organom kontrolnym.

Inwazja Rosji na Ukrainę –„specustawa” z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

 • Wskazywanie czasu pracy w powiadomieniu.
 • Co to jest PESEL UKR oraz Diia.pl i jakie mają znaczenie?
 • Kto może korzystać ze specjalnych rozwiązań?
 • Czy obejmują one każdego obywatela Ukrainy?
 • Co jeżeli ktoś dostał się do Polski tranzytem przez inne państwo członkowskie UE?
 • Jak działa legalizacja pracy osób objętych ochroną czasową?
 • Co jeżeli ktoś znalazł się w Polsce bez żadnych dokumentów albo są one niepełne?
 • Nowe zezwolenia na pobyt czasowy.

Możliwości wykorzystania przepisów o COVID-19 w 2023 r.

Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

 • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
 • Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
 • Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt
 • Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
 • Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
 • Kłopotliwy „stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?

Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

 • [NOWOŚĆ] Koniec oświadczeń dla obywateli państwa-agresora
 • Czy oświadczenia mogą być wykorzystane przy delegowaniu do Polski z zagranicy?
 • Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw?
 • Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
 • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia

Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy

 • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
 • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
 • Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?

Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata

 • Czym się różni zatrudnianie pracowników delegowanych z zagranicy do Polski od zatrudniania przez polską firmę?

Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?

Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie

 • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
 • Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
 • Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
 • Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.

Case study

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Prawo pracy
 • Zatrudnianie cudzoziemców
 • Kodeks Pracy
 • Zatrudnianie cudzoziemców 2022
 • Zatrudnianie cudzoziemców szkolenie
 • Zmiany 2023

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-RychertZaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - hr, kadry, płace

Szkolenie jest przygotowane tak aby podczas szkolenia ukazać podstawowe narzędzi dostępne w programie MS Excel oraz umiejętność poruszania się po arkuszu kalkulacyjnym. Na szkoleniu będą omówione najważniejsze funkcję w Excelu.
2023-12-08
08 grudnia 2023
2023-12-08
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

W trakcie zajęć zostaną przeanalizowane stanowiska urzędowe oraz wyroki Sądu Najwyższego z okresu ostatnich kilku lat i w formie warsztatowej uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności w zakresie rozliczania czasu pracy w nietypowych sytuacjach.

2024-01-26
26 stycznia 2024
2024-01-26
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w trakcie spotkania rozwiążecie Państwo razem z trenerem 47 zadań związanych z ostatnimi zmianami w prawie pracy. Każde zadanie poparte przepisem, wyjaśnieniem i ewentualnych stanowiskiem organów. Na szkoleniu rozwiejecie Państwo swoje wątpliwości odnośnie stosowania nowych przepisów.

2024-02-16
16 lutego 2024
2024-02-16
Szkolenie online Szkolenie online
2023-12-19
19 grudnia 2023
2023-12-19
Szkolenie online Szkolenie online

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.