Zmiany w transporcie drogowym. Ustawa o transporcie drogowym

Wzrost kar nakładanych na przewoźników podczas kontroli drogowych, pojawienie się nowych sankcji i zmiana trybu nakładania kar na osoby zarządzające transportem drogowym towarów – to najważniejsze zmiany w ustawie o transporcie drogowym. Znowelizowane przepisy, wprowadzone ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1481 z późn. zm.) w zasadzie obowiązują od dnia 3 września 2018 r., ale z wyjątkami (o tym poniżej).

zdjęcie - (the_title())


Zmiany w transporcie drogowym (Ustawa o transporcie drogowym 2018)

Wzrost kar nakładanych na przewoźników podczas kontroli drogowych, pojawienie się nowych sankcji i zmiana trybu nakładania kar na osoby zarządzające transportem – to najważniejsze zmiany w ustawie o transporcie drogowym.

Znowelizowane przepisy, wprowadzone ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1481 z późn. zm.) w zasadzie obowiązują od dnia 3 września 2018 r., ale z wyjątkami (o tym poniżej).

Skąd w ogóle zmiany w ustawie? Powodem jest konieczność dokonania prawidłowej implementacji prawa Unii Europejskiej. Konkretnie, zmiany ustawy wynikają z konieczności wypełnienia przez Polskę zobowiązań nałożonych przez rozporządzenie Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jeżeli interesują Cię zagadnienia związane z towarami niebezpiecznymi, obowiązkami uczestników przewozu, a także sposobów korzystania z możliwości zwolnień i wyłączeń od przepisów ADR to zapraszamy na szkolenie: PRZEPISY UMOWY ADR 2017.

Na szkolenie zapisują się osoby wyszukujące poniższe frazy w przeglądarkach internetowych:

Słowniczek

Ustawa zmieniająca dodała nowe definicje – pojęć „operacji transportu intermodalnego” i „wysyłającego”. Uporządkowano treść przepisu (art. 4 pkt 22) zawierającego katalog aktów prawnych dotyczących obowiązków lub warunków przewozu drogowego. Celem tych zmian było dostosowanie uprawnień kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego do obowiązujących przepisów unijnych regulujących konstrukcję i zasady działania urządzeń rejestrujących stosowanych w przewozie drogowym. Uwzględniono też możliwości kontroli szczegółowych warunków technicznych, które te urządzenia powinny spełniać.

Znaczenie dobrej reputacji (Ustawa o transporcie drogowym 2018)

Zmianą objęte zostały przepisy dotyczące spełniania przez określone podmioty wymogu dobrej reputacji. Wymóg dobrej reputacji określonego ustawą podmiotu oznacza, że nie może on być skazany za poważne przestępstwa ani nie mogą na nim ciążyć sankcje za poważne naruszenia. Sprecyzowano, jakie podmioty mogą być stronami w postępowaniu administracyjnym w przedmiocie spełnienia tego wymogu; to: przewoźnik drogowy, zarządzający transportem drogowym towarów lub osoba fizyczna uprawniona do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu mikroprzedsiębiorcy. Określono, jakie naruszenia mogą być podstawą wszczęcia postępowania w stosunku do przewoźnika drogowego (poprzednio: „przedsiębiorcy”). Dodano przepis, na mocy którego za najpoważniejsze naruszenie, poważne naruszenie lub bardzo poważne naruszenie, popełnione przez kierowce odpowiadać będzie każdorazowo przewoźnik drogowy (art. 7d ust. 1a). Chodzi przy tym o naruszenia określone w:

 • załączniku nr 1 do ustawy,
 • załączniku nr 1 do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

Deklaracja w transporcie intermodalnym

W przypadku wykonywania operacji transportu intermodalnego podmiot wysyłający został zobowiązany, na mocy nowego przepisu (art. 31a), do sporządzenia deklaracji określającej masę kontenera albo nadwozia wymiennego. Wysyłający przekazuje deklarację przewoźnikowi drogowemu. Przewoźnik drogowy z kolei ma obowiązek okazania deklaracji na żądanie uprawnionego organu kontroli.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu transport morski konosament. Wyjaśnimy specyficznych pojęć występujących wyłącznie w transporcie morskim (między innymi: rola i odpowiedzialność osoby określonej mianem „shipper”). Omówimy temat obiegu dokumentów oraz rolę konosamentu (Bill of lading).

Poznaj inne nasze szkolenia w kategoriach:

Ustawa o transporcie drogowym. Rejestr Elektroniczny

Znowelizowano przepisy dotyczące Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Zmiany w tym zakresie podyktowane są koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rejestru. W związku z tym przepisy zostały uzupełnione i doprecyzowane. Przewidziane ustawą ewidencje zostały uzupełnione nowymi przepisami, określającymi dane gromadzone w ewidencjach. I tak, w ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, obok dotychczasowych elementów, gromadzi się dane określające daty: udzielenia posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, zmiany statusu zezwolenia, utraty dobrej reputacji. Dane dotyczące osoby zarządzającej transportem zostają poszerzone o rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych i  datę utraty dobrej reputacji. Uporządkowano katalog pozostałych danych dotyczących osób zarządzających transportem. Rodzaj posiadanego certyfikatu kompetencji zawodowych i datę utraty dobrej reputacji zamieszcza się również wśród danych osoby fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu mikroprzedsiębiorcy.

Podobnie uporządkowany i uzupełniony został katalog danych gromadzonych w ewidencji poważnych naruszeń. Przepis (art. 82h) obowiązuje od dnia 4 listopada 2018 r.

Ustawa o transporcie drogowym. Jakie informacje z ewidencji nie są jawne?

Dane zawarte w ewidencji przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego są co do zasady jawne i publicznie dostępne. Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym wprowadziła nowe wyłączenia od tej jawności (obok daty i miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania osoby zarządzającej transportem i osoby  fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu mikroprzedsiębiorcy).

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Obowiązki w zakresu statystyki obrotu towarowego pomiędzy Państwami członkowskimi Unii Europejskiej dotyczą podmiotów gospodarczych, które dokonują obrotu towarowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Szkolenie INTRASTAT pozwala przygotować się do regulacji prawnych.

Zapraszamy do linków bądź wpisania w wyszukiwarkę naszej strony fraz:

Pozwolą one poznać więcej szkoleń z interesującego Państwa obszaru.

Nie są obecnie jawne również dane dotyczące:

 • daty utraty dobrej reputacji przedsiębiorcy, osoby zarządzającej transportem lub osoby  fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu mikroprzedsiębiorcy,
 • daty i miejsca urodzenia przedstawiciela prawnego przedsiębiorcy.
  Na wniosek uprawnionego podmiotu udostępniane są dane dotyczące:
 • daty utraty dobrej reputacji przedsiębiorcy,
 • daty i miejsca urodzenia przedstawiciela prawego przedsiębiorcy,
 • daty i miejsca urodzenia, adresu zamieszkania i daty utraty dobrej reputacji osoby zarządzającej transportem,
 • daty i miejsca urodzenia, adresu zamieszkania i daty utraty dobrej reputacji osoby fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu mikroprzedsiębiorcy,
  a także wszystkie dane zgromadzone w ewidencji poważnych naruszeń. Przepis (art. 82j) w nowym brzmieniu obowiązuje od dnia 4 listopada 2018 r.

Dane przekazywane do Komisji Europejskiej

Rozszerzono zakres danych, które Główny Inspektor Transportu Drogowego przekazuje do Komisji Europejskiej. Obecnie, niezależnie od wcześniejszych obowiązków, zobowiązany jest do przekazywania danych dotyczących przeprowadzonych kontroli mas pojazdów lub zespołów. Dane te są przekazywane  co dwa lata, w terminie do 30 września roku następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

Główny Inspektor Transportu Drogowego opracowuje takie sprawozdanie na podstawie zbiorczej informacji dotyczącej kontroli mas pojazdów lub zespołu pojazdów w zakresie liczby przeprowadzonych kontroli oraz liczby pojazdów lub zespołów pojazdów, w przypadku których wykryto przeciążenia. Informacje te z  kolei przekazują Inspektorowi: Komendanci Główni Policji i Straży Granicznej, Szef Krajowej Administracji Skarbowej oraz wojewódzki inspektor transportu drogowego.

Nowy przepis (art. 90c) obliguje wojewódzkiego inspektora do takiego planowania i organizowania kontroli dotyczących mas pojazdów lub zespołów pojazdów, aby obejmowały one co najmniej 5% ogólnej liczby kontroli w zakresie przewozu drogowego, realizowanych w każdym roku kalendarzowym.

Ustawa o transporcie drogowym. Taryfikator kar

Poważnym zmianom uległy przepisy o charakterze sankcjonującym. Wprowadzono odpowiedzialność administracyjną zarządzającego transportem drogowym, osoby fizycznej uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu mikroprzedsiębiorcy, a także każdej innej osoby wykonującej czynności związane z przewozem drogowym.

Zmienił się, co najistotniejsze z punktu widzenia zainteresowanych podmiotów, taryfikator kar. Uporządkowano regulację dotyczące wysokości kar nakładanych na zarządzającego transportem drogowym towarów, osobę zarządzającego w imieniu mikroprzedsiębiorcy, a także inną osobę wykonującą czynności związane z przewozem drogowym.

Chodziło o to, by kary pieniężne za poszczególne naruszenia były odpowiednie do kategorii naruszeń. Wysokość niektórych kar została podwyższona – tu argumentem była konieczność ochrony rodzimego rynku przewozów drogowych i wzmocnienie przeciwdziałania „szarej strefie” w przewozach drogowych. Najsurowsze kary przewidziano za brak uprawnień w transporcie drogowym towarów oraz niepoddanie się kontroli. Wysokości grzywien za poszczególne naruszenia określa zmieniony Załącznik nr 1, zaś zmieniony Załącznik nr 3 i dodany Załącznik nr 4 określając wysokość kar pieniężnych za poszczególne naruszenia.

Dodano przepisy, zgodnie z którymi:

 • czyn będący jednym z naruszeń wymienionych w załączniku nr 3 i 4 do ustawy, wyczerpujący jednocześnie znamiona wykroczenia albo przestępstwa, podlega wyłącznie sankcjom określonym w przepisach o odpowiedzialności administracyjnej;
 • przewidziano wysokość kary pieniężnej dla wysyłającego w przypadku nieprzekazania przewoźnikowi drogowemu deklaracji określającej masę kontenera albo nadwozia wymiennego albo przekazanie deklaracji zawierającej dane niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 • przewidziano wysokość kary pieniężnej dla przewoźnika drogowego wykonującego operację transportu intermodalnego, gdy nie okazuje uprawnionym organom kontroli całej odpowiedniej dokumentacji przekazanej przez wysyłającego


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2200 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1481).

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Przyspieszenie rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce możliwe było m.in. dzięki uchwaleniu tzw. specustawy drogowej. Jej głównym celem było uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na realizacje inwestycji w zakresie budowy dróg publicznych.
W tym artykule przedstawimy zasady oraz różne formy wypłacania wynagrodzeń (wypłata na rachunek, wypłata w gotówce). Poruszymy także tematy związane z Kodeksem Pracy – w tym o nałożeniu na Pracodawcę obowiązku informacyjnego dot. podania numeru rachunku do wypłaty wynagrodzenia. Nowelizacja ustawy o wypłacie wynagrodzeń odnosi się także do możliwości wypłaty wynagrodzenia w gotówce.
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika. Obowiązki w tym zakresie przewiduje kodeks pracy, w tym ustawa o aktach osobowych, a uszczegóławia akt wykonawczy Ministra pracy i polityki socjalnej. Akty prawne zostały znowelizowane, a od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe rozwiązania prawne. W artykule opowiemy o...
Program Płatnik w nowej wersji (10.02.002) został udostępniony od 1 stycznia 2019 r. Przez krótki okres przejściowy (od 1 do 25 stycznia) funkcjonowały dwie wersje programu – stara (10.01.001) i właśnie nowa. W tym artykule przedstawimy obowiązki pracodawcy wobec pracownika odnośnie przechowywania akt osobowych, w tym oświadczenia ZUS RIA.
Od 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.). Rozporządzenie określa przede wszystkim wymagania dla transportu odpadów i...

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.