Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy

Zgodnie z ostatnią analizą demograficzną przeprowadzoną przez Pew Research Center, do 2055 r. Stany Zjednoczone nie będą już miały jednej rasowej lub etnicznej większości. Ta zmiana w kierunku bardziej zróżnicowanej populacji będzie miała duży wpływ na siłę roboczą i sposób, w jaki organizacje radzą sobie z różnorodnością w miejscu pracy.

28 sierpnia 2018
zdjęcie - Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy


Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy


Wstęp

Zgodnie z ostatnią analizą demograficzną przeprowadzoną przez Pew Research Center, do 2055 r. Stany Zjednoczone nie będą już miały jednej rasowej lub etnicznej większości. Ta zmiana w kierunku bardziej zróżnicowanej populacji będzie miała duży wpływ na siłę roboczą i sposób, w jaki organizacje radzą sobie z różnorodnością w miejscu pracy.

W nadchodzących latach organizacje, które rozumieją, jak skutecznie zarządzać różnorodnością w miejscu pracy, będą miały wyraźną przewagę, jeśli chodzi o rekrutację i zatrudnianie talentów.

Ten artykuł opisuje, w jaki sposób organizacje mogą najlepiej podejść do różnorodności w miejscu pracy i zarządzać nią dzięki praktycznym wskazówkom i radom.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Gamma.

Sprawdź naszą ofertę szkoleń menadżerskich. Dowiedz się jak zarządzać pokoleniem Y, jak być autorytetem dla pracowników, jak delegować i motywować zespół, jak prawidłowo przekazywać swoje doświadczenie, jak zarządzać w oparciu o metodologię MBTI. Zobacz szkolenia: szkolenie zarządzanie zespołem, zarządzanie projektami szkolenie, zarządzanie projektami.

Czym jest różnorodność w miejscu pracy?

Dla organizacji, która chce kultywować bardziej zróżnicowane i globalne miejsce pracy, ważne jest zrozumienie, na czym polega różnorodność w miejscu pracy.

Różnorodność w miejscu pracy odnosi się do różnic występujących między jednostkami w organizacji. Różnorodność dotyczy nie tylko sposobu, w jaki identyfikują się jednostki, ale także tego, jak postrzegają je inni. Różnorodność w miejscu pracy obejmuje rasę, płeć, grupy etniczne, wiek, religię, orientację seksualną, status obywatelski, służbę wojskową oraz warunki psychiczne i fizyczne, a także inne wyraźne różnice między ludźmi.

Jakie są zalety różnorodności w miejscu pracy?

Istnieje wiele korzyści, płynących ze zróżnicowanego miejsca pracy. Po pierwsze organizacje, które zobowiązują się do rekrutacji zróżnicowanej kadry, mają większą liczbę kandydatów do wyboru, co może doprowadzić do znalezienia bardziej wykwalifikowanych kandydatów i skrócenia czasu potrzebnego na obsadzenie wolnych stanowisk.

Co więcej, firmy, które nie rekrutują pracowników z różnych puli talentów, ryzykują utratą wykwalifikowanych kandydatów i trudniej jest im obsadzać kluczowe stanowiska, co zwiększa koszty rekrutacji.

Według sondażu przeprowadzonego przez Glassdoor, 67% osób poszukujących pracy twierdzi, że zróżnicowanie wśród pracowników jest ważne przy rozpatrywaniu ofert pracy, a 57% pracowników uważa, że ich firmy powinny być bardziej zróżnicowane.
 
Te liczby mówią same za siebie. Organizacje mogą nie tylko szybciej obsadzać stanowiska wykwalifikowanymi kandydatami, rekrutując ich z różnych puli talentów; zróżnicowana siła robocza jest również korzystna dla ich marki pracodawcy, która ma kluczowe znaczenie przy pozyskiwaniu odpowiednich talentów.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Przeszkoliliśmy ponad 50 tys. osób na stanowiskach menedżerskich. Realizujemy szkolenia stacjonarne otwarte, szkolenia zamknięte oraz szkolenia menedżerskie online.


Zapoznaj się z naszymi szkoleniami menadżerskimi.

Posiadanie zróżnicowanej kadry, złożonej z wielojęzycznych pracowników oraz pracowników o różnym pochodzeniu etnicznym może być również pomocne dla organizacji, które chcą rozszerzyć lub ulepszyć działalność na rynkach międzynarodowych, krajowych, regionalnych i lokalnych.

Inne korzyści, płynące z różnorodności w miejscu pracy:

 • Pracownicy z różnych środowisk dostarczają organizacjom nowych, kreatywnych pomysłów i perspektyw na podstawie własnych doświadczeń kulturowych
 • Zróżnicowane miejsce pracy pomoże organizacjom lepiej zrozumieć grupy docelowe i to, czym się kierują
 • Zróżnicowane miejsce pracy może lepiej dostosować kulturę organizacji do demograficznego składu swojego kraju
 • Satysfakcja klienta zostaje zwiększona poprzez poprawę interakcji pracowników z różnorodną klientelą i opinią publiczną

Jak zarządzać różnorodnością w miejscu pracy

Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy stanowi zespół wyjątkowych wyzwań dla specjalistów HR. Wyzwania te można ułatwić, jeśli organizacja podejmuje skoordynowane wysiłki, aby zachęcić pracowników do tworzenia bardziej heterogenicznego środowiska poprzez promowanie kultury tolerancji, otwartej komunikacji i tworzenia strategii rozwiązywania konfliktów w celu zażegnania problemów, które mogą się pojawić.

Aby przywództwo mogło efektywnie zarządzać różnorodnością w miejscu pracy, liderzy muszą zrozumieć wpływ swojego własnego pochodzenia na to, kim są oraz to, jak ich zachowanie i przekonania mogą wpływać na podejmowanie decyzji w zróżnicowanym środowisku.

Wskazówki dotyczące zarządzania różnorodnością w miejscu pracy:

Priorytetowa komunikacja
Aby zarządzać zróżnicowanym miejscem pracy, organizacje muszą zapewnić skuteczną komunikację z pracownikami. Normy, procedury, zasady bezpieczeństwa i inne ważne informacje powinny być opracowane w celu przezwyciężenia barier językowych i kulturowych poprzez tłumaczenie materiałów i używanie obrazów oraz symboli, gdy tylko jest to możliwe.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szukasz szkoleń online? Realizujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online, procesy kaskadowe. Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video

Sprawdź nasze szkolenia online:


Traktuj każdego pracownika indywidualnie
Unikaj przyjmowania założeń dotyczących pracowników z różnych środowisk. Zamiast tego spójrz na każdego pracownika jako na jednostkę i osądzaj jego sukcesy i porażki na podstawie jakości jego pracy, zamiast przypisywać dane działania do zaplecza kulturowego.

Zachęcaj pracowników do pracy w różnych grupach
Zróżnicowane zespoły pracownicze pozwalają pracownikom poznać się i zacząć cenić siebie nawzajem w sposób osobisty i indywidualny. Mogą  także pomóc w przełamaniu z góry ustalonych schematów i kulturowych nieporozumień.

Podstawowe standardy dotyczące obiektywnych kryteriów
Ustaw jeden standard zasad dla wszystkich grup pracowników, niezależnie od ich pochodzenia kulturowego itp. Upewnij się, że wszystkie działania związane z zatrudnieniem, w tym dyscyplina, podlegają tym standardowym kryteriom, aby zyskać pewność, że każdy pracownik jest traktowany tak samo.

Bądź otwarty
Rozpoznaj i zachęć pracowników do uznania, że ich własne doświadczenie, pochodzenie i kultura nie są jedynymi wartościami dla organizacji. Poszukaj sposobów włączenia różnorodnych perspektyw i talentów do procesu osiągania celów organizacyjnych.

Zatrudnianie
Jeśli chcemy zbudować zróżnicowane miejsce pracy, ważne jest, aby rekrutować i zatrudniać talenty z różnych środowisk. Wymaga to obecności silnych przywódców i innych wyszkolonych osób, które podejmą decyzje o zatrudnieniu tak, aby przezwyciężyć uprzedzenia, występujące na rozmowach o pracę i w ocenie talentów. Jeśli organizacje mogą przełamać uprzedzenia i zatrudnić najlepiej wykwalifikowanych ludzi, tych z odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem i zestawem umiejętności, to zróżnicowane miejsce pracy powinno być naturalnym rezultatem ich działań.

Wskazówki dotyczące zatrudniania zróżnicowanej kadry:

 • Stwórz zróżnicowany model rozmów o pracę, aby upewnić się, że kandydaci są wybierani wyłącznie na podstawie predyspozycji na dane stanowisko.
 • Menedżerowie powinni być przeszkoleni w zakresie tego, jakie pytania można i jakich nie można zadawać podczas rozmowy o pracę. Na przykład pytania dotyczące życia osobistego wnioskodawcy, takie jak o kościół, z którym się identyfikują, ich życie miłosne czy przekonania polityczne, są absolutnie zabronione.
 • Bądź kreatywny podczas rekrutacji. Na przykład, jeśli organizacja chciałaby zatrudnić więcej kobiet w dziale inżynierii, mogłaby spróbować dotrzeć do grup zawodowych, które zrzeszają kobiety w dziedzinie inżynierii i poprosić o zareklamowanie otwartej rekrutacji na takie stanowiska w swoim biuletynie lub poprzez komunikację z członkiniami.

Zasady i praktyki

Organizacje, które akceptują różnorodność, muszą również upewnić się, że posiadają jasne zasady i praktyki, mające na celu ochronę praw pracowników i zachowanie zgodności z przepisami rządowymi.

Istotne jest, aby organizacja pomyślała o wpływie, jaki polityka i zasady firm będą wywierały na zróżnicowaną grupę pracowników. Firmy powinny stworzyć system, w którym pracownicy będą mogli przekazywać swoje opinie przy pomocy ankiet i anonimowych sugestii, aby lepiej zrozumieć, co pracownicy myślą o polityce różnorodności. Wszelkie otrzymane informacje zwrotne, zarówno te pozytywne, jak i negatywne, są cenne. Firmy muszą być gotowe na dostosowywanie się i zmianę zasad, które mogą być interpretowane jako szkodliwe lub nieprzydatne dla pracowników.

Oprócz regulaminu ważne jest również, aby nieoficjalne „zasady” organizacji zostały dokładnie wyjaśnione, aby skutecznie przekazywać wartości i kulturę przedsiębiorstwa wszystkim pracownikom.

Dokumentacja zasad i procedur

Właściwe dokumentowanie polityki różnorodności jest skutecznym sposobem komunikowania postawy organizacji wobec różnorodności. Gdy konkretne plany będą gotowe do wdrożenia, dokumenty zawierające zarys poszczególnych zasad powinny być zawarte w podręczniku dla pracowników. Polityka różnorodności powinna być weryfikowana przy każdym nowym zatrudnieniu, a po aktualizacji zasad należy również udostępnić ją obecnym pracownikom.

Podręczniki dla pracowników powinny obejmować różnorodność w następujących sekcjach:

 • Kodeks postępowania, określający politykę firmy wobec różnorodności
 • Polityka niedyskryminacji, informująca pracowników o różnorodności
 • Polityka wynagrodzeń i świadczeń
 • Warunki zatrudnienia i wypowiedzenia
 • Polityka „zerowej tolerancji” przeciwko wszelkim formom dyskryminacji

Posiadanie odmiennego miejsca pracy oznacza, że nieprzyzwoite dowcipy dotyczące tożsamości etnicznej, płci, orientacji seksualnej czy religii muszą zostać poddane zerowej tolerancji. W dzisiejszym miejscu pracy nie ma miejsca na oszczerstwo, wyzwiska i zastraszanie pracowników z jakiegokolwiek powodu.

Należy wprowadzić zasady postępowania w przypadku wystąpienia niewłaściwego zachowania oraz zakomunikować pracownikom, że tego rodzaju zachowania nie będą tolerowane.

Organizacje będą również musiały upewnić się, że pracownicy czują się na tyle bezpiecznie, aby byli w stanie zgłaszać wszelkie przypadki niewłaściwego zachowania wśród współpracowników, ustanawiając formalną politykę skarg, aby pracownicy wiedzieli, jak zgłosić niewłaściwe zachowanie właściwemu organowi w firmie.

Trening wrażliwości

Pracownicy muszą być świadomi tego, jak współistnieć z różnymi grupami ludzi, a także być świadomymi wrażliwości kulturowej, aby osiągnąć harmonię w różnorodnym miejscu pracy. Trening wrażliwości może wesprzeć organizację w zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy, pomagając pracownikom stać się bardziej świadomymi swoich własnych uprzedzeń kulturowych oraz tego, jak sobie z nimi poradzić.

Korzyści, płynące z treningu wrażliwości:

 • Pomaga pracownikom w badaniu i dostosowywaniu ich perspektyw do osób z różnych środowisk
 • Pracownicy mogą nauczyć się bardziej doceniać poglądy innych
 • Pokazuje pracownikom, jakie działania są obraźliwe i dlaczego są postrzegane jako takie
 • Uczy pracowników, jak spokojnie zakomunikować, że współpracownik ich obraził i jak rozwiązać konflikt
 • Wyjaśnia pracownikom, jak przeprosić współpracownika, jeśli rzeczywiście obrazili go nieświadomie

Wszyscy pracownicy powinni zostać objęci szkoleniem wrażliwości; dodanie specjalnych szkoleń dla menedżerów sprawia, że zyskują one na znaczeniu. Niektóre firmy oferują również szkolenia dotyczące wrażliwości w Internecie.

Bądź na bieżąco z przepisami dotyczącymi różnorodności

Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy oznacza, że firmy muszą na bieżąco śledzić zmiany przepisów i tendencji związanych z pracownikami, w szczególności zmiany związane z różnorodnością. Organizacje powinny regularnie dokonywać przeglądu polityki wewnętrznej i zasad, zwłaszcza tych dotyczących prześladowania i równych szans, i upewnić się, że odzwierciedlają one najbardziej aktualne przepisy i regulacje.

Konkluzja

Zachęcanie do różnorodności to droga, którą powinny podążać wszystkie organizacje. Na globalnym rynku talentów firmy, które mogą z powodzeniem zarządzać różnorodnością w miejscu pracy, będą miały wyraźną przewagę nad innymi pod względem zróżnicowania, innowacji i employer brandingu.

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Szanowni Państwo!
Jednym z podstawowych oczekiwań od ekspertów HR oraz HR Business Partnera jest wsparcie organizacji oraz menedżerów w wykorzystaniu potencjału pracowników i zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu efektywności. Od wielu już lat nie tylko mówi się o zarządzaniu efektywnością lecz także wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu podnoszenie efektywności pracowników. Jesteśmy też świadkami prawdziwej rewolucji w podejściu do tworzenia wyzwań dla pracowników i monitorowania postępów na drodze do ich realizacji. Warto zetem przyjrzeć się nowym rozwiązaniom gdyż jeśli jeszcze ich nie stosujemy to najprawdopodobniej wkrótce się z nimi zmierzymy.

Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Clare Graves stworzył swój model na podstawie licznych badań przeprowadzonych na ludziach z całego świata, w różnym wieku i z różnych grup społecznych. Na tej podstawie doszedł do wniosku, że z czasem nasze poziomy świadomości ulegają zmianom. Dzieje się tak przez doświadczenie jakie zdobywamy, w związku z czym przechodzimy na coraz to wyższe etapy.

Przewodzenie ludziom i zarządzanie nimi oraz ich efektywnością to ciągłe wzajemne oddziaływanie wzorców zachowań jednostek na siebie nawzajem. Zatem inni zmieniają się tylko w takim stopniu, w jakim my się zmieniamy!

Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość dla wszystkich jej członków?

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.

Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   

Dzisiejsi specjaliści mają więcej możliwości wyboru miejsca zamieszkania i pracy, jednakże mogą być przywiązani do swojej obecnej lokalizacji, a przecież nie wszystkie osoby, których potrzebuje firma, mieszkają w tej samej okolicy.

Action Learning to jedna z metod, wykorzystywanych przez programy skuteczności, aby pomóc uczestnikom wprowadzić w życie to, czego się nauczyli. Action Learning działa najlepiej, kiedy powstaje „zespół” złożony z jednostek, który pełni funkcję grupy wsparcia w okresie trwania nauki.

Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.