Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami z 2017r.

Nowelizacja przepisów dotyczących ustawy o gospodarce nieruchomościami doprecyzowała niektóre regulacje, w szczególności te dotyczące pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nimi.

zdjęcie - (the_title())

 

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami z 2017r.


Gospodarka nieruchomościami - wstęp

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 1 września 2017 r.

Jak zapewniali autorzy zmian – przedstawiciele ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – głównym celem nowelizacji było zapewnienie przejrzystej i stabilnej sytuacji stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami.

W tym celu powrócono m.in. do zdefiniowania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Problematyka negocjacji umów najmu, zapisów umowy najmu komercyjnego, umowy na budowę, remont i przebudowę obiektu, przebieg procesu inwestycyjnego na nieruchomości, audyt, kontrolę stanu technicznego obiektu oraz windykację należności – zapraszamy na szkolenie manager ds.najmu i zarządzania nieruchomościami

Uczestników tego szkolenia interesują się  również:

Pośrednicy i zarządcy

Nowelizacja zdefiniowała nie tylko pojęcia pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzanie nimi, ale również przywróciła definicję zawodów pośrednika i zarządcy. Jest to powrót do sytuacji sprzed uchwalenia przepisów deregulacyjnych w 2014 r., które usunęły większość przepisów dotyczących tych profesji.

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami określiły pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako odpłatne wykonywanie czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części, a także innych umów, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części. Taki sposób uregulowania tych umów wskazuje na fakt, że nie są one umowami rezultatu, a raczej odpłatnymi umowami starannego działania.

Z kolei pośrednik w obrocie nieruchomościami został zdefiniowany jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Analogicznie uregulowano zawód zarządcy nieruchomości, jako przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenia budownictwo i nieruchomości. Profesjonalni trenerzy. Nowe tematy. Służebność przesyłu, Wycena nieruchomości, Prawo budowlane, Zaszłości inwestycyjne. Zobacz:

Natomiast samo zarządzanie nieruchomościami polegać ma na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, w tym zwłaszcza: właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, bieżące administrowanie nieruchomością, utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Oprócz powyższych regulacji mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wykonywania zawodu pośrednika lub zarządcy przez przypadkowe osoby wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie związane z posiadaniem obowiązkowej polisy OC.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami wprowadziła obowiązek dołączania kopii polisy OC przez pośrednika do umowy pośrednictwa, przez zarządcę do umowy o zarządzanie nieruchomością, ale również przez rzeczoznawcę majątkowego do operatu szacunkowego lub umowy o sporządzenie wyceny nieruchomości. W przypadku braku ubezpieczenia druga strona umowy ma prawo do natychmiastowego jej wypowiedzenia.

Co więcej, prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa czy wyceny nieruchomości bez stosownego ubezpieczenia grozi nałożeniem kar w wysokości od dwukrotnego do pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a w przypadku zarządców nieruchomości dwukrotnie wyższych.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jakie są obowiązki i prawa stron umowy przewozu? Jak powinien przebiegać prawidłowy proces reklamacji w oparciu o prawo międzynarodowe? Jak skutecznie odpierać nieuzasadnione roszczenia?

Szkolenie proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę ładunku odpowie na powyższe pytania oraz pozwoli pogłębić i uaktualnić wiedzę na temat reklamacji szkód w międzynarodowym prawie przewozowym.

Uczestnicy tego szkolenia interesują się również następującymi obszarami szkoleniowymi:

Użytkowanie wieczyste

Ustawa o gospodarce nieruchomościami wprowadziła również szereg zmian związanych z użytkowaniem wieczystym. Przede wszystkim zmieniła zasady jego przedłużania. W poprzedniej wersji przepisów niezłożenie w terminie wniosku o zawarcie nowej umowy użytkowania wieczystego skutkowało jego wygaśnięciem i przejęciem gruntu przez samorząd lub skarb państwa.

Dodatkowo właściciel w takiej sytuacji mógł jedynie sprzedać lub oddać grunt w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, a dotychczasowemu użytkownikowi nie przysługiwało pierwszeństwo. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadziła zasadę, że nawet w przypadku przeoczenia terminu na złożenie wniosku, dotychczasowy użytkownik może zawrzeć z właścicielem kolejną umowę bez przetargu.

Dodatkowo – w przypadku zawarcia takiej umowy – zniesiono obowiązek wpłaty tzw. pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 15-25 proc. jego wartości. Uregulowano również kwestie związane z uiszczeniem opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, w sytuacji, kiedy przechodzi ono na inną osobę na początku roku.

Opłatę taką uiszcza się do końca marca danego roku i wynosi ona 1 proc. wartości gruntu w przypadku  nieruchomości mieszkalnych i rolnych oraz 3 proc. w przypadku gruntów wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej. Zgodnie z zapisami nowelizacji opłatę uiszcza ten, kto był użytkownikiem wieczystym nieruchomości na dzień 1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata.

Ewentualne kwestie wzajemnych rozliczeń między stronami ujęte mogą zostać w umowie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, bądź też na mocy wyroku sądu, jeśli to sąd decyduje o zmianie użytkowania wieczystego.

Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści uwłaszczą się na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

Szukasz branżowych i eksperckich materiałów?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Przyspieszenie rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce możliwe było m.in. dzięki uchwaleniu tzw. specustawy drogowej. Jej głównym celem było uproszczenie i przyspieszenie procedur związanych z uzyskiwaniem zezwoleń na realizacje inwestycji w zakresie budowy dróg publicznych.
W tym artykule przedstawimy zasady oraz różne formy wypłacania wynagrodzeń (wypłata na rachunek, wypłata w gotówce). Poruszymy także tematy związane z Kodeksem Pracy – w tym o nałożeniu na Pracodawcę obowiązku informacyjnego dot. podania numeru rachunku do wypłaty wynagrodzenia. Nowelizacja ustawy o wypłacie wynagrodzeń odnosi się także do możliwości wypłaty wynagrodzenia w gotówce.
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji pracowniczej w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika. Obowiązki w tym zakresie przewiduje kodeks pracy, w tym ustawa o aktach osobowych, a uszczegóławia akt wykonawczy Ministra pracy i polityki socjalnej. Akty prawne zostały znowelizowane, a od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe rozwiązania prawne. W artykule opowiemy o...
Program Płatnik w nowej wersji (10.02.002) został udostępniony od 1 stycznia 2019 r. Przez krótki okres przejściowy (od 1 do 25 stycznia) funkcjonowały dwie wersje programu – stara (10.01.001) i właśnie nowa. W tym artykule przedstawimy obowiązki pracodawcy wobec pracownika odnośnie przechowywania akt osobowych, w tym oświadczenia ZUS RIA.
Od 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.). Rozporządzenie określa przede wszystkim wymagania dla transportu odpadów i...

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.