W świecie zmian – najpierw reaguje człowiek, potem organizacja

Metakompetencje Emocjonalne w Przywództwie

Zwykliśmy uważać, że na emocje nie ma miejsca w pracy. Przyzwyczailiśmy się myśleć, że emocje kolidują z profesjonalnych podejściem w przywództwie, pracy zespołowej i w praktyce. Ale emocje były, są i będą obecne w każdej organizacji, w każdym biznesie i w każdym dziesięcioleciu. I chociaż od zawsze oddziaływały na każdy obszar biznesu, od badań i rozwoju, poprzez zarządzanie, wytwarzanie i dostarczanie produktów i usług, aż po rozwój pracowników, woleliśmy uznawać je za aspekt prywatny, na który trudno znaleźć miejsce w pracy.

Wpływ emocji na pracę przez długi czas nie był wystarczająco jednoznaczny i bezsporny, aby uczynić z niego osobny obszar kompetencji dla organizacyjnych liderów. Jednak czas zmieniających się i nieprzewidywalnych wyzwań ostatnich lat zweryfikował wiele wcześniejszych strategii zarządzania i radykalnie zmienił zakres wyzwań stojących przez liderami organizacyjnymi.

Sposób myślenia o emocjach w pracy kolejny raz uległ transformacji. W dobie industrialnej, emocje traktowane były jako przeszkoda dla efektywnej pracy, bariera, która powinna zostać wyeliminowania przez sformalizowane zarządzanie. To właśnie wtedy ukuło się przekonanie – w wielu postaciach odbijające się echem po dziś dzień - że okazywanie emocji w pracy czy szerzej, bycie emocjonalną/ emocjonalnym jest nieprofesjonalne.

W czasach postindustrialnych, wraz z oswobodzeniem przepływu wiedzy, a jednocześnie odkryciem, że sytuacja rynkowa i przestrzeń działania organizacji jest wysoce zmienna, niepewna, złożona i niejednoznaczna (w myśl koncepcji VUCA), emocje zaczęły być traktowane jako immanentny aspekt ludzkiej pracy.

Zaprzestano wykluczania emocji z pracy, zaczęto o nich rozmawiać, uwzględniając aspekt emocjonalny w kluczowych przypadkach pracy managerów i korzystając szeroko ze wsparcia konsultantów i coachów pomagających “poukładać emocjonalnie” pracowników i zespoły. Czasy jednak znowu się zmieniły, ilość czynników generujących emocje w życiu i w pracy wzrosła wielokrotnie.

W rzeczywistości, w której rynek (i świat) stał się kruchy, niespokojny, nieliniowy i niezrozumiały (w myśl koncepcji BANI), emocje stały się fundamentem codzienności każdej organizacji, a gotowość i umiejętność pracy z emocjami (swoimi, swoich pracowników i współpracowników) zaczęły decydować nie tylko o wyniku i przewadze konkurencyjnej, ale nawet dalej – o możliwości dalszego rozwoju i przetrwaniu organizacji.

Odporność psychiczna i umiejętność radzenia sobie ze stresem, dbania o koncentrację, wiara we własne możliwości i zdolność do sięgania po swój potencjał w trudnych sytuacjach, szybkość i trwałość powracania do mentalnej i emocjonalnej równowagi, i wiele innych jakości związanych z emocjami, stały się kluczem do sukcesu indywidualnego i zespołowego. Emocje przestały być postrzegane jako nieusuwalny choć kłopotliwy aspekt pracowników, a zaczęły być postrzegane jako paliwo działania, którego właściwe wykorzystanie może napędzać zadania, projekty i organizacje.

Rozwijające się i uczące organizacje zaczęły odkrywać, że kompetencje związane z emocjami:

 • Wpływają bezpośrednio lub pośrednio na każdy wskaźnik organizacyjny, jakościowy i ilościowy (w tym technologiczne i procesowe KPI powiązane z pracą ludzką)
 • Odpowiadają w ogromnym stopniu za poziom koncentracji i uważności pracowników
 • Kształtują efektywność jednostkową pracowników i wynik zespołowy
 • Decydują o jakości i charakterystyce współpracy i współdziałania
 • Kształtują zaangażowanie i motywację
 • Przekładają się na przepływ informacji i komunikację, wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 • Znacząco zmieniają jakość i efektywność wystąpień publicznych i przekazów
 • Wzmacniają autorytet liderów
 • Odzwierciedlają się w poziomie ambitności lub zachowawczości celów i strategii
 • Tworzą potencjał ludzki organizacji i wynikającą z niego przewagę rynkową

Dostrzegając znaczenie czynnika emocjonalnego, współcześni Liderzy zaczęli zadawać sobie pytania:

 • Jak zatem zrobić miejsce na emocje w pracy?
 • I w jaki sposób wykorzystać emocjonalność w działaniu organizacji?
 • Jak wzmacniać te pozytywne i niwelować skutki tych negatywnych emocji?
 • I czy w ogóle jakieś emocje są lepsze, a inne gorsze z perspektywy managera?
 • Co robić, kiedy mieszanka emocji zaczyna napędzać stres w organizacji?
 • “Czy” i ewentualnie “jak” rozmawiać z ludźmi o emocjach?
 • I czy przełożeni także mogą okazywać swoje emocje?
 • Jak budować odporność psychiczną pracowników w niepewnych czasach?
 • W jaki sposób “zarządzać emocjami” aby stawały się paliwem dla pozytywnych zmian i rozwoju organizacji

Te i wiele innych pytań zaczęły pojawiać się globalnie w wielu organizacjach w rzeczywistości BANI. A zarządzający firmami zdali sobie sprawę, że zarówno oni jak i cała ich kadra kierownicza, do swojego managerskiego niezbędnika potrzebuje dołożyć nowy zestaw kompetencji, a w zasadzie metakompetencji emocjonalnych.

Metakompetencje wiążą się z jednej strony ze zdolnością do uczenia się i refleksji, z drugiej zaś - z umiejętnością radzenia sobie w warunkach niepewności, są to umiejętności, wiedza i postawy wyższego rzędu, decydujące o dostępie i możliwościach wielu innych kompetencji niższego rzędu, stanowiskowych, międzyludzkich, komunikacyjnych, a nawet czysto technicznych czy analitycznych.

W sferze emocjonalnej, możemy mówić o pięciu kluczowych metakompetencjach współczesnych Liderów, zgodnie z modelem 5 EMC ™

 • Samoświadomość (Self-awareness)
 • Pojemność emocjonalna (Emotional Capacity)
 • Poczucie koherencji (Sense of Coherence)
 • Rezyliencja (Resilience)
 • Konstruktywna empatia (Constructive Empathy)

Dla kogo przeznaczony jest ten program?

 • Liderzy poszukujący perspektywicznych kierunków rozwoju swoich kompetencji
 • Kadra menedżerska na każdy poziomie w organizacji
 • Zarządzający projektami
 • HiPo – talenty / osoby wskazane jako te, o najwyższym potencjale
 • Zarządzający zespołami
 • Coachowie i trenerzy wewnętrzni
 • HR Business Partnerzy
 • Specjaliści poszukujący sposobów doskonalenia relacji z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi
 • Pracownicy narażeni na stres i trudne emocje w codziennych zadaniach zawodowych

Co nas wyróżnia?

 • Unikalna metodyka bazująca na badaniach Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology (MIT) oraz projektów wdrożeniowych Google wraz z Search Inside Yourself Leadership Institute
 • Proces rozwojowy - poszczególne sesje są ze sobą powiązane i stanowią zintegrowaną całość zrealizowaną w formie nauki poprzez doświadczenie (experiental learning) oraz nauki w działaniu (learning by doing)
 • Naszym celem jest holistyczny rozwój kompetencji, kształcenie dojrzałych liderów gotowych na wyzwania współczesnej rzeczywistości rynkowej i organizacyjnej
 • Stosujemy zasadę evidence-based, co oznacza, że wiedza i metody, które przekazujemy oparte praktyce i doświadczeniu, poparte przykładami i studiami przypadku
 • Każda moduł programu kończy się określeniem celów indywidualnych i praktyki (ustalonej na osi czasu i w kryteriach sukcesu), a kolejny moduł zaczyna się od przeglądu doświadczeń, grupowego sharingu i omówienia postępów w praktyce stosowania metakompetencji emocjonalnych
 • Ostateczny program zajęć współtworzą osoby biorące udział w projekcie (kwestionariusz potrzeb przed rozpoczęciem każdej edycji).
 • Grupa peermentoringowa na Whatsapp’ie bądź innym medium pozwalające na wymianę doświadczeń wdrożeniowych, na wspieranie uczestników w rozwoju
 • Multimedialne pigułki wiedzy pomiędzy szkoleniami (video, podcast, animacje, e-learning)

Korzyści z udziału

 • Wzrost świadomości i dojrzałości biznesowej i przywódczej
 • Redukcja stresu i wzrost odporności psychicznej
 • Poprawa komunikatywności i kompetencji interpersonalnych
 • Wzrost skuteczności zarządczej
 • Poprawa decyzyjności, kreatywności i myślenia strategicznego
 • Poprawa koncentracji, uważności
 • Udoskonalenie adaptacji do zmieniających się warunków działania biznesowego
 • Rozbudowanie zasobów narzędzi i metod leadershipu

PROGRAM

Sesja 1

Self-Awareness - Samoświadomość Przywódcy/ Lidera

2 dni

Samoświadomość pozwala na zarządzanie własnymi zasobami: kompetencjami, emocjami, motywacją, przekonaniami i pozostawanie w kontakcie z emocjami innych.

Odpowiada za radzenie sobie ze stresem, budowanie wewnętrznej inicjatywności, przewidywanie konsekwencji swoich działań przed ich podjęciem zamiast popełniania błędów i ciągłego uczenia się po fakcie.

Samoświadomość to metakompetencja łącząca dwa aspekty. Z jednej strony to głęboka samoakceptacja, dająca dostęp do ukrytych zasobów i umiejętności, co w efekcie pozwala na wypracowanie własnego unikalnego stylu, osiąganie mistrzostwa w zgodzie ze swoim potencjałem zamiast dorównywania do średniej.

Z drugiej strony samoświadomość to ciągły wgląd w siebie pozwalający nie tylko na bieżąco określać swój stan emocjonalny, ale także przewidywać jak ten emocjonalny stan oddziałuje na otoczenie, przewodzić z miejsca autentyczności i pełnej dojrzałości.

Cele sesji 1

 • Wprowadzenie, integracja i stworzenie grupowych zasad współpracy
 • Wprowadzenie do holistycznego rozumienia metakompetencji przywódczych
 • Rozwinięcie poziomy samoświadomości uczestników
 • Stworzenie osobistego profilu kompetencji
 • Budowanie tożsamości dojrzałego emocjonalnie Lidera
 • Autoanaliza osobistego systemu wartości (Values Circle) i przekonań
 • Identyfikacja głębokiego potencjału
 • Wypracowanie indywidualnego stylu przywództwa
 • Wypracowanie indywidualnej strategii rozwojowej

Zakres tematyczny sesji 1

 • Emocje w rozwoju kompetencji i procesie uczenia się
 • Emocjonalna dynamika pracy grupowej
 • Poziomy świadomości oraz out-of-the-box-thinking nowoczesnych Liderów
 • Świadomość wewnętrzna i zewnętrzna, czyli co potrzebuje uświadomić sobie nowoczesny Lider?
 • Bilans kompetencji i osobiste strategie rozwoju
 • Czym jest moc ujawniona i moc ukryta w przywództwie?
 • Tożsamość świadomego Lidera – kluczowe pytania dla własnego rozwoju
 • Przywództwo oparte na osobistych wartościach
 • Maska, Niższe Ja i Wyższe Ja – trzy prawdy o sobie, które zmienią wszystko (CORE™)
 • Myśli, emocje i odczucia jako nowe poziomy przywództwa organizacyjnego (Theory U™)
 • Dojrzałość emocjonalna Lidera
 • Wizja, dążenia i cele dla dojrzałego Lidera

Sesja 2

Emotional Capacity - Pojemość emocjonalna Lidera

2 dni

Pojemność emocjonalna to termin zaczerpnięty z praktyki terapeutycznej, określający gotowość i zdolność do kontaktowania się z emocjami innych osób bez uszczerbku na własnej stabilności.

W warunkach organizacyjnych oznacza umiejętność działania wobec emocji innych osób, zachowania stabilności w kontakcie z trudnymi, intensywnymi emocjami pracowników, kontrahentów, przełożonych przy jednoczesnej otwartości na emocjonalność w każdym jej wymiarze.

Liderzy o dużej pojemności emocjonalnej potrafią przeprowadzać swoje zespoły przez najtrudniejsze wyzwania, presję i stres, potrafią wspierać zarówno w smutku jak i w złości, mieścić emocje, które w kolejnym kroku mogą stanowić paliwo do działania.

Cele sesji 2

 • Zapoznanie z koncepcją emocji i emocjonalności jako fundamentu dojrzałego przywództwa
 • Konstruktywne doświadczenie emocji i pojemności emocjonalnej
 • Identyfikacja barier i wyzwań w sferze metakompetencji
 • Poznanie metod pracy z kontenerem emocjonalnym
 • Poznanie metod zarządzania własnymi emocjami
 • Wprowadzenie do komunikacji z poziomu emocji w przywództwie
 • Rozwiniecie zdolności pracy z emocjami innych w środowisku pracy
 • Odkrycie specyfiki stanu Flow
 • Uruchomienie przepływu wewnętrznego w przywództwie
 • Poznanie narzędzi zarządzania emocjami w organizacji i tworzenia świadomej kultury organizacyjnej

Zakres tematyczny sesji 2

 • Czym są emocje i emocjonalność i jakie jest ich miejsce w organizacji?
 • Emocje jako naturalne paliwo motywacji, inicjatywy, kreatywności i stabilności
 • Przekonania i stereotypy emocjonalne, czyli wszystko co oddziela nas od emocji w pracy
 • 6 meta-emocji i ich znaczenie dla Lidera
 • Osobisty kontener emocjonalny i jego obsługa
 • Zarządzanie własnymi emocjami
  • doładowywanie emocji
  • rozładowywanie emocji
 • Doświadczanie emocji innych osób (pracowników, współpracowników, kontrahentów)
  • zasady wspierania emocjonalnego
  • radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • Komunikowanie z poziomu emocji
 • Dlaczego emocjonalny flow w organizacji jest tak ważny dla jej rozwoju w rzeczywistości BANI?
 • Budowanie kultury organizacyjnej emocjonalnego flow

Sesja 3

Sense of Coherence – Poczucie koherencji Lidera

2 dni

Poczucie koherencji jest stopniem naszej wiary w siebie oraz w to co spotyka nas w życiu. W przypadku Lidera, określa stopień odczuwanej sprawczości i przekładalności posiadanego potencjału (kompetencji, emocji, zasobów osobistych) na możliwość zmieniania otoczenia i przebiegu spraw.

Im wyższe poczucie koherencji tym większa gotowość i wiara we własne działanie, a jednocześnie mniejsza podatność na stres. Na poczucie koherencji składają się trzy dopełniające się odczucia:

 • poczucie zrozumiałości (comprehensibility) tego co napływa z otoczenia, odnajdywania się w sytuacjach, rozumienia swojej roli w danej sytuacji i możliwości przewidywania dalszego biegu zdarzeń
 • poczucie zaradności (manageability) określające stopień, w jakim Lider odczuwa dostęp do swoich wewnętrznych zasobów i postrzega dostępne mu zasoby jako wystarczające i adekwatne do realizacji stawianych celów czy odpowiedzi na wyzwania
 • poczucie sensowności (meaningfulness) dotyczące zasadności wkładanych wysiłków i zaangażowania, celowości realizowanych zadań i ich znaczenia dla bliższego i dalszego otoczenia, powiązania własnych działań, osobistych i zawodowych wartości oraz osiąganych rezultatów

Cele sesji 3

 • Zrozumienie specyfiki rzeczywistości BANI (organizacyjnej, rynkowej, społecznej)
 • Wyjście poza ramy kontroli z miejsca lęku w przywództwie
 • Ustanowienie 3 kluczowych postaw Lidera w świecie BANI
 • Pogłębienie zaufania do siebie, do swoich metod i do otoczenia
 • Identyfikacja własnych ośrodków decyzyjnych i zasad korzystania z nich
 • Kontakt i pogłębienie odczuwania intuicji i korzystania z niej w przywództwie
 • Poznanie narzędzi pobudzania kreatywności
 • Poznanie zasad pracy w zadaniach typu complex
 • Analiza poziomów wpływu i sprawczości Lidera
 • Poznanie zasad Triple-loop development
 • Diagnoza indywidulanych wartości zawodowych i ich wpływu na przywództwo
 • Poznanie narzędzi rozwijania koherencji u pracowników, w zespołach i w organizacji

Zakres tematyczny sesji 3

 • Poczucie koherencji w niezrozumiałych i niespokojnych czasach
 • Kontrola i umiejętność jej odpuszczania
 • Dbałość, zaufanie i zaangażowanie - kluczowe postawy Lidera w czasach BANI
 • Trzy ośrodki decyzyjne i ich znaczenie dla poczucia koherencji
 • Intuicja Lidera i jej znaczenie w procesach decyzyjnych rzeczywistości BANI
 • Myślenie twórcze, kreatywność i heurystyka w przywództwie
 • Poczucie zrozumiałości wobec chaosu informacyjnego i nieprzewidywalności rynków
 • Zadania typu complicated vs complex w świadomym przywództwie
 • Budowanie poczucia zaradności
 • Określanie zakresu wpływu Lidera – poziomy wpływu i zarządzanie sytuacjami z poziomu możliwości
 • Wzmacnianie zaradności na 3 pętlach rozwoju
  • zaradność jako doskonalenie
  • zaradność jako przeramowywanie
  • zaradność jako transformacja
 • Poczucie sensowności i jego źródła
 • Fundamentalne wartości zawodowe jako rama sensowności działania
 • Budowanie poczucia koherencji u pracowników, w zespołach i w organizacji

Sesja 4

Psychological Resilience – Rezyliencja Lidera

2 dni

Rezyliencja określa umiejętność dostosowywania się Lidera do zmieniających się warunków, adaptacji do otoczenia i zjawisk wywołujących różnorodne emocje, budzących stres, a następnie zdolność (szybkość i trwałość) powracania do stabilności psychicznej i emocjonalnej.

Rezyliencja jest zatem związana z odpornością i elastycznością emocjonalną, z jednej strony formującą uodparnianie się na niesprzyjające (emocjonalnie) warunki, z drugiej pozwalającą na adekwatne dostosowywanie własnych emocji, rozładowywanie ich w sposób bezpieczny, zarządzanie swoimi odczuciami a w efekcie zdolność do odzyskiwania utraconych lub osłabionych sił psychicznych.

Cele sesji 4

 • Identyfikacja indywidualnych źródeł stresu
 • Rozwinięcie umiejętności pracy w stresie
 • Poznanie metod zapobiegania, redukcji i radzenia sobie z własnym stresem
 • Poznanie metod redukowania stresu u pracowników i w zespołach
 • Podniesienie poziomy koncentracji i uważności w przywództwie
 • Rozwinięcie refleksyjności emocjonalnej
 • Poznanie metod pracy ze stresem na poziomie mentalnym, emocjonalnym i fizycznym
 • Zrozumienie specyfiki wypalenia zawodowego i przeciwdziałania
 • Pogłębienie świadomości motywacji i jej istoty
 • Wzmocnienie osobistej i zespołowej odporności psychicznej
 • Zrozumienie zasad emo-learning agility – kompetencji uczenia się poprzez emocje

Zakres tematyczny sesji 4

 • Stres i jego kluczowe oznaki u siebie i innych
 • Radzenie sobie ze stresem na poziomie umysłu
  • Mindfulness czyli uważna obecność Lidera
  • wzmacnianie koncentracji i przywracanie spokoju mentalnego
 • Radzenie sobie ze stresem na poziomie emocji
  • rozróżnianie strachu od lęku
  • rozróżnianie złości od nienawiści
 • Radzenie sobie ze stresem na poziomie ciała
  • znaczenie oddechu i relaksacji
  • uwalnianie stresu i napięć z ciała
 • Zapobieganie, rozpoznawanie i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Demotywacja i motywacja w sferze emocjonalnej
 • Odporność psychiczna i jej wzmacnianie w modelu 4C
  • zarządzanie wyzwaniami (Challenges)
  • pewność siebie (Confidence)
  • zaangażowanie (Commitment)
  • wpływ (being in Charge)
 • Emo-learning agility czyli zdolność uczenia się w sytuacjach emocjonalnych
 • Emocjonalne BHP Lidera
 • Budowanie odporności psychicznej w zespole

Sesja 5

Constructive Empathy - Konstruktywna Empatia Lidera

2 dni

Konstruktywna empatia to zdolność rozpoznawania i współodczuwania emocji innych osób (empatia emocjonalna) oraz przyjmowania ich sposoby myślenia i perspektywy postrzegania sytuacji (empatia poznawcza).

Dla Lidera stanowi klucz do budowania relacji opartych na porozumieniu, podejmowania decyzji z miejsca pełnego rozumienia wszystkich zaangażowanych osób, odczytywania ich intencji, potrzeb, dążeń. W jej konstruktywnym wydaniu empatia będzie przynosić wartość dodaną i wymierne rezultaty każdemu działaniu przywódczemu. Zdolność do postawienia się w sytuacji innych osób (pracowników, kontrahentów, konkurentów) i przyjęcia ich sposobu myślenia i doświadczania stanowi klucz do efektywnej komunikacji, prowadzenia negocjacji, zarządzania zespołem i ludźmi.

Odczytywanie emocji i umiejętność dawania innym zrozumienia, pozwala świadomie odpowiadać na potrzeby (innych i sytuacji) i dostosowywania sposobu zarządzania do gotowości emocjonalnej pracowników, czy też wychodzenia poza swój subiektywny punkt widzenia na rzecz widzenia całościowego, z każdej innej perspektywy osób zaangażowanych w projekt, w negocjacje, czy szerzej w konkretną organizacyjną sytuację

Cele sesji 5

 • Pogłębienie rozumienia stanu Flow w przywództwie (Flow Dynamics™)
 • Identyfikacja własnych dynamik przywództwa, ich możliwości i ograniczeń
 • Rozwinięcie asertywności opartej na emocjach
 • Rozpoznanie projekcji i sposobów przeciwdziałania projekcjom (the Work™)
 • Poznanie zasad komunikacji NVC
 • Zrozumienie reguł emocjonalnego storytellingu i przemówień w przywództwie
 • Poznanie systemowych źródeł kryzysów i impasu w organizacjach
 • Rozwinięcie przywództwa systemowego i systemic thinking Lidera
 • Zrozumienie istoty i specyfiki partnerstwa w relacjach biznesowych

Zakres tematyczny sesji 5

 • Dynamiki pracy w stanie Flow
  • dynamika Go with the Flow
  • dynamika Push against
  • dynamika Flow with
 • Odczytywanie emocji i rozumienie perspektywy innych
 • Asertywność oparta na empatii
 • Projekcje i zapobieganie im w przywództwie
 • Komunikacja indywidualna w modelu NVC
 • Komunikacja zespołowa oparta na empatii
 • Czucie, intuicja i empatia w wystąpieniach publicznych Lidera
 • Przywództwo w sytuacji kryzysu
  • Impas indywidualny i impas zespołowy
 • Budowanie relacji opartych na partnerstwie
 • Podejście systemowe i systemic thinking w nowoczesnym przywództwie
 • Rozwojowy Action Plan na bazie metakompetencji emocjonalnych Lidera

Sesja 6

Follow-Up

Online - 3 godziny

Sesja podsumowania i integracji całości programu oraz przeglądu praktyki i doświadczeń uczestników, wzmacniająca wszystkie pięć metakompetencji emocjonalnych w działaniu Liderów.

Sesja prowadzona w formule grupowej interwizji, techniki pracy grupowej mającej na celu zbudowanie autorefleksji, wymiany doświadczeń, identyfikacji własnego potencjału i wyzwań rozwojowych oraz wypracowania zindywidualizowanych działań w odpowiedzi na te wyzwania

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Zobacz w dziale:

W świecie zmian – najpierw reaguje człowiek, potem organizacja

Zwykliśmy uważać, że na emocje nie ma miejsca w pracy. Przyzwyczailiśmy się myśleć, że emocje kolidują z profesjonalnych podejściem w przywództwie, pracy zespołowej i w praktyce. Ale emocje były, są i będą obecne w każdej organizacji, w każdym biznesie i w każdym dziesięcioleciu. I chociaż od zawsze oddziaływały na każdy obszar biznesu, od badań i rozwoju, poprzez zarządzanie, wytwarzanie i dostarczanie produktów i usług, aż po rozwój pracowników, woleliśmy uznawać je za aspekt prywatny, na który trudno znaleźć miejsce w pracy.

Bezpieczeństwo psychologiczne jako fundament organizacji uczącej się, adaptującej się do zmian i uwalniającej potencjał

Bezpieczeństwo psychologiczne tworzy środowisko sprzyjające podejmowaniu ryzyka interpersonalnego. Można je ukształtować poprzez działania menedżerskie z zespołem, budowanie świadomości u samych pracowników oraz poprzez inicjatywy realizowane przez zespół jako zbiorowość (bez udziału menedżera).

„Jak nie wiadomo co zrobić, to wiesz co zrobić”

Koncepcja Learning Agility łączy w sobie umiejętność zwinnej adaptacji do zmieniających się warunków z umiejętnością zwinnego uczenia się i szybkiego przekładania nabytej wiedzy na nowe działania w nowej rzeczywistości. Akademia Learning Agility odpowiada na bieżące i przyszłe wyzwania pracy w środowisku VUCA.

Większość menedżerów, pracowników w obecnej sytuacji mówi jak wiele zmian dotknęło każdego z Nas w ostatnich kilku Covidowych miesiącach. Wiele organizacji zastanawia się jak dalej ułożyć procesy rozwojowe i strategiczne w firmie by przyniosły pożądane efekty realizując jednocześnie cele strategiczne.

Akademia Menedżera
Excellent Manager Program

Około 40% osób nowo mianowanej kadry menedżerskiej, poprzednio nie pracujących na stanowiskach związanych z kierowaniem pracą innych, ponosi niepowodzenie w ciągu pierwszego półtora roku po awansie, a co czwarta z nich dobrowolnie składa rezygnację.

Excellent Leader Program

Excellent Leader Program dostarcza tych kompetencji poprzez następujące szkolenia: Zaangażowanie, Obniżanie rotacji, Zaufanie i empowerment, Tworzenie przestrzeni na leadership, Zwinność w prowadzeniu zespołu.

Excellent Leader Program dostarcza tych kompetencji poprzez następujące szkolenia: Zaangażowanie, Obniżanie rotacji, Zaufanie i empowerment, Tworzenie przestrzeni na leadership, Zwinność w prowadzeniu zespołu.

Miarą gotowości firmy na zmiany jest accountability każdego z jej pracowników

Ludzie stawiający się w roli ofiary otaczającej rzeczywistości, usprawiedliwiają swoją niemoc, tłumaczą swój brak efektywności i próbują racjonalizować kiepskie wyniki. Tym samym, w sposób nieświadomy, hamują swój własny rozwój. Natomiast osoby, które przyjmują na siebie odpowiedzialność koncentrują się na pokonywaniu przeszkód, radzeniu sobie z problemami i osiąganiu lepszych wyników.

MATERIAŁY I INFORMACJE

szkolenia miękkie
Szkolenia miękkie

Najnowsza lista szkoleń miękkich.

Pobierz
szkolenia twarde
Szkolenia twarde

Pobierz listę szkoleń twardych (eksperckich).

Pobierz
Folder informacyjny
Folder informacyjny

Dowiedz się o nas więcej.

Pobierz
Gamma w mediach

Zobacz co piszą o nas media.

Zobacz

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.