Kompleksowe i praktyczne kompendium z zakresu prawa pracy

PRAWO PRACY W 2019 R. - Akta osobowe, dokumentacja, nowelizacja kodeksu pracy wdrażająca RODO, nowelizacja prezydencka, związki zawodowe, PPK, potrącenia z wynagrodzenia

ORAZ PRZEGLĄD ORZECZNICTWA i stanowisk MPIPS - kompendium wiedzy dla praktyków

Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Akta osobowe pracowników mają być podzielone, nie jak dotychczas na 3, lecz na 4 części. Teczka osobowa została bowiem powiększona o część D, w której zawiera się dokumenty dotyczące karania pracownika lub ponoszenia przez niego odpowiedzialności porządkowej.

IDEA SZKOLENIA

Pracodawca od 1 stycznia tego roku ma również obowiązek prowadzić oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację związaną z czasem pracy.

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy zyskali możliwość prowadzenia akt osobowych w formie albo papierowej albo elektronicznej – według uznania pracodawcy. Dotyczy to zarówno dokumentacji kadrowej, jak i płacowej. Ważne jest jednak, iż podejmując decyzję o określonym sposobie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracodawca będzie musiał być konsekwentny.

Śledzenie zmian w przepisach prawa pracy to jednak nie wszystko, gdyż służby kadrowo – płacowe powinny śledzić także orzecznictwo Sądu Najwyższego. Orzecznictwo jest ważne zwłaszcza w zakresie rozwiązywania umów o pracę, wynagrodzeń, dyskryminacji, czy zakazu konkurencji.

Mając powyższe na uwadze zapraszamy do udziału w kompleksowym szkoleniu, w trakcie którego przedstawimy wszystkie zmiany w prawie pracy i ostatnie orzecznictwo SN w tematach interesujących działy kadrowo-płacowe.

Nasze spotkanie będzie przeglądem nowości oraz bieżących wyroków Sądu Najwyższego, dzięki czemu podejmowane na co dzień decyzje będą dużo prostsze, a ryzyko mandatu w razie kontroli PIP zminimalizowane prawie do zera.

Szkolenie skierowane jest do:
Dyrektorów Personalnych, Dyrektorów/Kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. kadr i płac, pracowników firm payrollowych, menagerów nadzorujących działy HR;

Cena szkolenia:

Cena do 04.11 - 1350 zł
Cena od 05.11 - 1550 zł

formularz zgłoszenia
18.11.2019 - 19.11.2019
Warszawa
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie: PRAWO PRACY W 2019 R. - Akta osobowe, dokumentacja, nowelizacja kodeksu pracy wdrażająca RODO, nowelizacja prezydencka, związki zawodowe, PPK, potrącenia z wynagrodzenia
  18 listopada 2019 r. do 19 listopada 2019 r.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  1 dzień szkolenia

  1. Zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych

  • Okresy przechowywania akt - 10 i 50 lat,
  • Zasady wydawania akt papierowych pracownikom
  • Zasady wydawania kopii akt osobowych pracownikom
  • Główne zmiany wynikające z projektu nowego rozporządzenia o aktach osobowych
  • Zmiany formy prowadzenia akt osobowych
  • Akta pracownicze po zmianach – 4 części akt osobowych

  2. Nowe zasady tworzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy

  • Dokumenty z zakresu czasu pracy, które mają się znaleźć w oddzielnej dokumentacji
  • Podpisywanie harmonogramów czasu pracy przed ich wpięciem do dokumentacji
  • Karta wynagrodzeń i ewidencja czasu pracy – czy należy je przechowywać razem?
  • Wnioski o wyjścia prywatne w dokumentacji czasu pracy
  • Zmiana wyglądu karty ewidencji czasu pracy – karty na okres rozliczeniowy

  3. Zasady prowadzenia dokumentacji elektroniczniej

  • Czy zmiana formy dokumentacji na elektroniczną będzie skomplikowana?
  • Jakie wymagania musi spełniać dokument elektroniczny w e-aktach?
  • Jakie metadane będą musiały być zapisane na każdym dokumencie elektronicznym?
  • Jakie będą zasady przenoszenia dokumentacji elektronicznej pomiędzy systemami?
  • Jakie zabezpieczenia będą musiały mieć systemy do prowadzenia e-teczek?
  • Czy możliwe będzie prowadzenia akt tradycyjnych a dokumentacji czasu pracy elektronicznie?

  4. Nowe zasady prowadzenia monitoringu pracowników po 25.5.2018 r.

  • Dopuszczalne formy monitoringu
  • Monitoring służbowej poczty elektronicznej
  • Zasady przechowania danych uzyskanych z monitoringu
  • Zasady informowania pracowników o prowadzonym monitoringu

  5. Niekaralność pracowników w instytucjach finansowych

  • Rodzaje pracodawców objętych możliwością żądania oświadczeń o niekaralności
  • Zasada rozliczenia kosztów uzyskania zaświadczeń o niekaralności z KRK
  • Możliwość wypowiedzenia umowy

  6. Zmiany w zasadach zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych

  • Nowe zasady stosowania telepracy
  • Indywidualne rozkłady czasu pracy wiążące pracodawcę
  • Możliwość stosowania przerywanego czasu pracy
  • Zmiany dotyczące zasiłków opiekuńczych

  7. Zmiany w zasadach dokonywania potrąceń w 2019 r.

  • Zasady dopuszczalności potrąceń z wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych
  • Kwoty wolne i granice potrąceń przy potrąceniach z umów cywilnoprawnych
  • Nowe zasady pozwalające na dokonywanie potrąceń z diet z tytułu podróży służbowych
  • Zmiany zasad potrąceń z wynagrodzenie po wprowadzeniu PPK

  8. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

  • Możliwość tworzenia związków zawodowych przez nie pracowników
  • Nowe zasady dotyczące szczególnej ochrony działaczy związkowych
  • Uprawnienia związkowe przysługujące członkom związku niebędącym pracownikami
  • Zmiany dotyczące reprezentatywności związków zawodowych

  9. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

  • Data i podmioty zobowiązane do wprowadzenia PPK
  • Udział związków zawodowych w tworzeniu PPK
  • Zasady ustalania i odprowadzania składki na PPK
  • Zasady uczestnictwa pracowników w PPK – możliwość rezygnacji

  2 dzień szkolenia

  ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO DOTYCZACE KADR I PŁAC

  1. UMOWY O PRACĘ

  • Kiedy jest konieczne wskazanie kryteriów doboru do zwolnienia w treści wypowiedzenia?
  • Kiedy można odstąpić od podawania kryteriów doboru w wypowiedzeniu?
  • Co to są przyczyny niezawinione wypowiedzenia umowy o pracę?
  • Jak oceniać zasadność wypowiedzenia, gdy pracodawca wskazał kilka przyczyn utraty zaufania?
  • Czy za ten sam czyn można ukarać naganą a następnie zwolnić pracownika?
  • Czy pracownik, który rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia może domagać się wypłaty odprawy ekonomicznej?
  • Czy niewypłacanie terminowe wynagrodzenie, ale wypłacanie go do 10 dnia kolejnego miesiąca pozwala pracownikowi rozwiązać umowę bez wypowiedzenia?
  • Kiedy należy ponownie zatrudnić pracownika zwolnionego na podstawie art. 53 k.p.?
  • Czy odszkodowania wyliczamy według ustawowych czy umownych okresów wypowiedzenia?
  • Czy niewykonanie obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika daje mu prawo do odszkodowania?

  2. MOBBING, DYSKRYMINACJA I DOBRA OSOBISTE

  • Czy pracodawca odpowiada za molestowanie pracownika na wycieczce dofinansowanej z ZFŚS?
  • Czy naruszanie godności pracownika w krótkim okresie czasu to mobbing?
  • Na czym powinno polegać przeciwdziałanie mobbingowi?
  • Czy można żądać 2 zadośćuczynień z tytułu mobbingu?
  • Kontrola pracownika a mobbing, na co uważać?
  • Czy przejęcie zakładu pracy może zostać uznane za kryterium dyskryminacyjne?
  • Jak oceniać nierówne traktowanie pracowników powracających do pracy po urlopach wychowawczych?
  • Czy powołanie się na wypowiedź osoby trzeciej wyklucza odpowiedzialność za naruszeniu dóbr osobistych?
  • Staż pracy i rodzaj umowy o pracę a dyskryminacja pracowników, na co uważać?
  • Jakie elementy muszą znaleźć się w pozwie pracownika dotyczącym dyskryminacji?
  • Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w związku z dyskryminacją?

  3. ZAKAZ KONKURENCJI

  • Czy można wprowadzić zakaz dodatkowej pracy nie tylko konkurencyjnej?
  • Czy można podpisać umowę o zakazie konkurencji z radcą prawnym?
  • Czy umowa o zakazie konkurencji przechodzi na kolejnego pracodawcę przy przejściu zakładu pracy?
  • Czy do umów o zakazie konkurencji stosujemy art. 8 k.p., czyli zasadę nadużycia prawa?
  • Jak prawidłowo uregulować termin odstąpienia w umowie o zakazie konkurencji?
  • Kiedy zakaz konkurencji ustaje ze względu na niewykonywanie umowy przez drugą stronę?

  4. CZAS PRACY

  • Jak prawidłowo rozliczać czas pracy pracowników mobilnych?
  • Jak rozliczać czas pracy pracowników zatrudnionych w kilku spółkach z grupy kapitałowej?
  • Jak ustalać nadgodziny w zadaniowym czasie pracy?
  • Kto należy do kategorii kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych pracodawcy?
  • Na czym polega miarkowanie wynagrodzenia za nadgodziny?
  • Na czym polega milcząca zgoda na nadgodziny?
  • Jak na wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny wpływa nieprowadzenie ewidencji czasu pracy?

  5. WYNAGRODZENIA

  • Czy pracownik, który rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia może domagać się wypłaty odprawy ekonomicznej?
  • Kiedy wypowiedzenie zmieniające uzasadnia prawo pracownika do odprawy ekonomicznej?
  • Kiedy żądanie wypłaty premii może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego?
  • Czy niewydanie regulaminu premiowania pomimo ustalenia zasad wypłaty premii może pozbawić pracowników wypłat z tego tytułu?
  • Czy można nie wypłacić premii w przypadku braku zysku pracodawcy, jeśli nie jest to uregulowane w przepisach dotyczących premii?
  • Czy można nabyć wynagrodzenie prowizyjne za okresy usprawiedliwionych nieobecności w pracy?
  • Kiedy pracownik może domagać się wypłaty wynagrodzenia z tytułu gotowości do pracy?
  • Czy nieudzielenie urlopu szkoleniowego uprawnia pracownika do dochodzenia odszkodowania?
  • Czy niewykonanie obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika daje mu prawo do odszkodowania?

  6. ZWIĄZKI ZAWODOWE

  • Czy możliwe jest przejście zakładu pracy bez związków zawodowych?
  • Od kiedy powstają skutki prawne zmniejszenie się liczby członków związku zawodowego?
  • Kiedy wybór do władz związku może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego?
  • Jakie są skutki nieprzedłożenia przez związek zawodowy informacji kwartalnej o liczbie członków?
  • Kiedy dochodzi do nadużycia ochrony związkowej?

  7. USTALENIE ISTNIENIA STOSUNKU PRACY

  • Czy zmiana charakteru zatrudnienia w tej samej firmie wpływa na ocenę sądu w procesie o ustalenia istnienia stosunku pracy?
  • Na czym może polegać kontrola zleceniobiorcy, aby nie ryzykować uznania umowy za umowę o pracę?
  • Czy przy umowach zlecenia możliwe jest bieżące przydzielanie zadań i bieżąca kontrola ich wykonania?
  • Czy brak zgody zatrudniającego na opuszczenie miejsca pracy przesądzi o charakterze umowy?
  • Czy praca na budowie polegająca na wykonywaniu na bieżąco poleceń zleceniodawcy może być wykonywana jako umowa zlecania?

  Cena szkolenia

  Cena do 04.11 - 1350 zł
  Cena od 05.11 - 1550 zł

  18 listopada 2019 -19 listopada 2019 Warszawa
  Czy możesz uzyskać 50-80%
  dofinansowanie do
  szkolenia poprzez BUR?

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  Opinie o szkoleniach

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Justyna Baryła-Rychert

  Project Manager
  tel. +48 (22) 266 08 47
  fax: (22) 266 08 51

  j.baryla@projektgamma.pl
  Justyna Baryła-Rychert

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres j.baryla@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  PRAWO PRACY W 2019 R. - Akta osobowe, dokumentacja, nowelizacja kodeksu pracy wdrażająca RODO, nowelizacja prezydencka, związki zawodowe, PPK, potrącenia z wynagrodzenia ORAZ PRZEGLĄD ORZECZNICTWA i stanowisk MPIPS - kompendium wiedzy dla praktyków

  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Firma
  Osoba prywatna
  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Cena uczestnictwa dla 1 osoby: Cena do 04.11 - 1350 zł Cena od 05.11 - 1550 zł
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

  Warunki zgłoszenia

  1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
  2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
  3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
  4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
  5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
   a) lista uczestników będzie już zamknięta,
   b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
  6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
  7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
  8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
  9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
  10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
  11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
  12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
  13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
  14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.)., właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
  Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

  Szkolenia - prawo

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2019-10-21
  21 października 2019
  2019-10-21
  Warszawa Warszawa
  Celem szkolenia prawo wodne jest przedstawienie słuchaczom przepisów nowego Prawa wodnego oraz najnowszych zmian, a także rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
  2019-11-18
  18 listopada 2019 -19 listopada 2019
  2019-11-19
  Warszawa Warszawa
  Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Akta osobowe pracowników mają być podzielone, nie jak dotychczas na 3, lecz na 4 części. Teczka osobowa została bowiem powiększona o część D, w której zawiera się dokumenty dotyczące karania pracownika lub ponoszenia przez niego odpowiedzialności porządkowej.
  2019-11-18
  18 listopada 2019 -19 listopada 2019
  2019-11-19
  Wrocław Wrocław
  Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Akta osobowe pracowników mają być podzielone, nie jak dotychczas na 3, lecz na 4 części. Teczka osobowa została bowiem powiększona o część D, w której zawiera się dokumenty dotyczące karania pracownika lub ponoszenia przez niego odpowiedzialności porządkowej.
  2019-11-21
  21 listopada 2019
  2019-11-21
  Warszawa Warszawa
  Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego. Jednocześnie powinni mieć oni świadomość, iż przysługują im również konkretne uprawnienia względem organizacji i działaczy związkowych.
  2019-11-22
  22 listopada 2019
  2019-11-22
  Warszawa Warszawa
  Od 24 stycznia 2018 r. marszałkowie województw prowadzą rejestr i bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Nowy rejestr zastąpił dotychczas funkcjonujący i administrowany przez GIOŚ.
  2019-11-25
  25 listopada 2019
  2019-11-25
  Warszawa Warszawa
  Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości - praca na dokumencie. Zapraszamy na szkolenie jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych.
  2019-11-28
  28 listopada 2019 -29 listopada 2019
  2019-11-29
  Warszawa Warszawa
  Szkolenie wycena nieruchomości - weryfikacja zawartości operatu szacunkowego. Przedstawienie możliwych podejść, metod i technik wyceny wraz z obszernym komentarzem praktycznym. Omówienie orzecznictwa, najczęściej popełnianych błędów dot. operatu szacunkowego. Zapraszamy na szkolenie Wycenia nieruchomości - prawidłowy operat szacunkowy.
  2019-12- 6
  6 grudnia 2019
  2019-12- 6
  Wrocław Wrocław
  Już od drugiej połowy 2019 r. każda firma zatrudniająca 250 i więcej pracowników będzie zobowiązana do zaoferowania PPK. Nowe regulacje wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych dotychczas pracodawcom. Wymagane jest wprowadzenie procedur i rozwiązań, które mogą wywołać pytania i wątpliwości po stronie pracodawcy, ale również i pracownika.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.