Zatrudnianie cudzoziemców w 2021

Zatrudnianie cudzoziemców w 2021

Zatrudnianie cudzoziemców w 2021

Legalizacja pracy

Szkolenia - hr, kadry, płace

Celem szkolenia jest dostarczenie informacji pozwalających zrozumieć działanie systemu polskiego prawa imigracyjnego zarówno osobom, które do tej pory nie zajmowały się kwestią legalności zatrudnienia cudzoziemców, jak i tym które mają już doświadczenia w tym temacie.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat, lunch.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia otwartego. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF

15.10.2021
10.00 -14.30
Szkolenie online
590 zł netto/os.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce. Szkolenie prowadzone w sposób interaktywny z wykorzystaniem przykładów z praktyki doradczej.

Szkolenie online podczas którego uczestnicy rozmawiają z trenerem bezpośrednio oraz przy pomocy czatu.

Niezbędne jest stałe łącze internetowe, mikrofon, opcjonalnie kamera. Szkolenie odbywa się na platformie clickmeeting.

Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce. Szkolenie prowadzone w sposób interaktywny z wykorzystaniem przykładów z praktyki doradczej.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

[NOWOŚĆ] Nowe kategorie cudzoziemców zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

[NOWOŚĆ] Projekt ułatwień w dostępie do polskiego rynku pracy dla personelu medycznego z państw nienależących do UE:

 • Możliwość zatrudniania pielęgniarek, ratowników medycznych i lekarzy bez konieczności nostryfikacji dyplomu?
 • Jak mają działać uproszczone procedury?

[NOWOŚĆ] Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach w związku z przystąpieniem do Visa Waiver Program

 • Nowe terminy wydawania wiz
 • Nowe zasady ubezpieczeń zdrowotnych przy wjeździe na podstawie wizy

[NOWOŚĆ] Projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach autorstwa Rady Ministrów – usprawnienie procedur

 • Uproszczenie procedur uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy
 • Nowe zasady zmiany pracodawcy przez cudzoziemca

[NOWOŚĆ] Brexit – zasady postępowania z obywatelami Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

 • Cudzoziemcy w Polsce w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
 • Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce
  • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
  • Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
  • Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt
  • Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
  • "Niebieska karta UE" - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
  • Czy adnotacja "dostęp do rynku pracy" na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?'
  • Kłopotliwy "stempel" – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
  • Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca – jak pomóc cudzoziemcowi w legalizacji pobytu.
 • •Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
  • Jak wyglądają procedury? Jak długo można z nich korzystać?
  • Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli
  • innych państw?
  • Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
  • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
  • Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?

Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy

 • Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę?
 • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
 • Posiadacze zezwoleń na pobyt stały i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • Posiadacze Karty Polaka
 • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
 • Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?

Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych – niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu

 • Jak formułować ofertę pracy?
 • Kiedy nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy?

Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata

 • Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?
 • Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie
  • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
  • Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
  • Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
  • Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.
 • Omówienie formularzy urzędowych, case study
 • Czy konieczne jest tłumaczenie wszystkich dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

[NOWOŚĆ] Plan „Solidarni z Białorusią”:

 • Uproszczone zasady wjazdu do Polski,
 • Uproszczenie zasad zatrudniania obywateli Białorusi.

Cudzoziemcy w Polsce w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2

 • Rozwiązania „Tarczy antykryzysowej” dla cudzoziemców:
  • Czy skorzystanie z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy na mocy przepisów ustawy o COVID-19 spowoduje brak legalności zatrudnienia cudzoziemca z powodu zmiany warunków pracy?
  • Czy potrzebne będzie nowe zezwolenie na pracę albo oświadczenie jeśli zmienią się warunki pracy cudzoziemca w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy?

 • Najbardziej aktualne problemy i wątpliwości prawne które powstały podczas reagowania na „koronakryzys”:
  • [NOWOŚĆ] Nowe wzory kart pobytu.
  • Jakie dokumenty trzeba złożyć aby postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy zostało wszczęte? Czy wystarczy sam wniosek bez załączników?
  • Co się może stać jeśli cudzoziemiec który zaczął pobyt w ramach ruchu bezwizowego wyjedzie bez złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy? Czy każdy musi składać wniosek?

 • Jakie są aktualne trendy w migracji cudzoziemców? W jaki sposób mogą się one zmienić?
 • Jak wygląda kwestia przekraczania granic?
 • Jakie możliwości przedłużenia legalnego pobytu wprowadzono w „tarczy antykryzysowej”?
 • Jak działa przedłużenie ważności oświadczeń i zezwoleń na pracę?
 • Jakie zasady dotyczą cudzoziemców przebywających w ruchu bezwizowym?
 • Czym się różni sytuacja cudzoziemca który był w Polsce kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego od tego który przyjechał później?
 • Co cudzoziemcy będą musieli zrobić po odwołaniu stanu epidemii jeżeli podczas jego trwania straciły ważność ich dokumenty pobytowe?

Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

 • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
 • Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
 • Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt
 • Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
 • "Niebieska karta UE" - zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach
 • Czy adnotacja "dostęp do rynku pracy" na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?'
 • Kłopotliwy "stempel" – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?
 • Udział pracodawcy w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemca – jak pomóc cudzoziemcowi w legalizacji pobytu.

Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy –
oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

 • Jak wyglądają procedury? Jak długo można z nich korzystać?
 • Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw?
 • Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
 • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia
 • Kiedy starosta może odmówić rejestracji oświadczenia?

Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy

 • Kontynuowanie pracy u tego samego pracodawcy – czy można kontynuować pracę dla tego samego podmiotu bez zezwolenia jeśli się wcześniej pracowało w ramach oświadczenia, zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt i pracę?
 • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
 • Posiadacze zezwoleń na pobyt stały i zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • Posiadacze Karty Polaka
 • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
 • Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?

Test rynku pracy – informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych –
niezbędny element procedury uzyskiwania zezwolenia na pracę i niektórych kart pobytu

 • Jak formułować ofertę pracy?
 • Kiedy nie trzeba przeprowadzać testu rynku pracy?
 • Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata.
 • Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?
 • Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie
 • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
 • Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
 • Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
 • Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia?
 • Omówienie przykładowych protokołów kontroli.
 • Omówienie formularzy urzędowych, case study
 • Czy konieczne jest tłumaczenie wszystkich dokumentów związanych z pracą cudzoziemca?

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1
Przeszkoliliśmy ponad 14000 osób z obszaru HR, kadry, płace.
2
Realizujemy z powodzeniem szkolenia online (otwarte i zamknięte) z wyżej wymienionych tematów od marca 2020 r.
3
Średnia ocena szkoleń wynosi 4,86 na skali pięciostopniowej. Praktycznie wszyscy uczestnicy wracają do nas na kolejne szkolenia.
4
Trenerzy prowadzący szkolenia to uznane autorytety oraz eksperci w swoich specjalizacjach.
Szkolenie związane z:
 • Prawo pracy
 • Zatrudnianie cudzoziemców
 • Kodeks Pracy
 • Zatrudnianie cudzoziemców szkolenie
 • Zmiany 2020/2021

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Preferuję kotakt:

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Preferuję kotakt:

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.