Czym jest trójkąt kompetencji?

Trójkąt kompetencji to narzędzie, który w przejrzysty sposób obrazuje, jakie elementy składają się na kompetencje zawodowe. To są trzy czynniki: wiedza, umiejętności i motywacja.

Gamma - Czym jest trójkąt kompetencji?

 

Gospodarka oparta na wiedzy

Dzisiejsza gospodarka określana jest mianem gospodarki opartej na wiedzy. Kadra zarządzająca firmy musi stale poszukiwać nowych narzędzi i rozwiązań biznesowych, pasujących do dynamicznie zmieniających się realiów rynkowych. To sprawia, że tylko te firmy, które potrafią to robić, będą w stanie zdobywać przewagę konkurencyjną.

Tu wielka odpowiedzialność spoczywa na menadżerach, którzy muszą systematycznie rozwijać swoje kompetencje, zdobywać informacje, poszerzać bazę klientów, czy unowocześniać proponowane produkty. Nie wystarczy raz zdobyć pewne umiejętności i wykorzystywać je przez całą karierę zawodową.

W natłoku ciągle nowych narzędzi technologicznych, zmieniających się gustów i wymagań klientów, kompetencje są czymś płynnym i wymagają stałego poszerzania i systematycznego redefiniowania.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zobacz nasze szkolenia.
Jak prawidłowo oceniać pracowników? Czy przywództwa można się nauczyć? Jak zostać charyzmatycznym liderem? Jak budować zaangażowanie w firmie?

Zapraszamy.

Czym są kompetencje?

Kompetencje to umiejętność efektywnego wykorzystywania przez człowieka jego wiedzy, zdolności, umiejętności, wyznawanych wartości i cech charakteru do osiągania celów wymaganych od niego w pracy.

Jest to potencjał, który posiada pracownik, a który objawia się w jego zachowaniu, zdobywaniu nowych umiejętności oraz w dostosowywaniu się do wymagań zawodowego otoczenia.

Tyle definicje. Jak widać, są mało klarowne. Niby wiadomo, o co chodzi, ale trudno precyzyjnie to określić.

Kompetencje można jeszcze podzielić na:

 • Miękkie:
  To umiejętności, które ułatwiają współpracę w sferze zawodowej i prywatnej. Należą do nich m. in.: komunikatywność, asertywność, umiejętność pracy w grupie czy elastyczność.
 • Twarde:
  to umiejętności specjalistyczne, wiedza merytoryczna z określonej dziedziny, jak również wszystkie umiejętności praktyczne. Łatwe do oceny i zweryfikowania.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Przygotowując nasze szkolenia HR online nie przekładamy treści i procesu „jeden do jednego” ze szkoleń stacjonarnych.

Zobacz nasze szkolenia HR.

Zobacz więcej: szkolenia HR

Kompetencje menadżera

To, że kompetencje są czymś bardzo płynnym pokazuje praca na stanowisku kierowniczym. Kompetencje menadżera to mieszanka twardej specjalistycznej wiedzy, dużej orientacji w otaczającym świecie zmiennych mód i wymagań, ale także… znajomości psychologii.

Do podstawowych kompetencji związanych z funkcjami kierowniczymi należą tak różne kwestie jak m. in.:

Zarządzanie czasem
Do menadżera należy realistyczna ocena, ile czasu zajmie realizacja danego projektu. To on wyznacza pracownikom nieprzekraczalne deadline’y. Jednak, żeby zarządzać czasem swoich podwładnych, menadżer sam powinien być świetnie zorganizowany.

Kreowanie wizji i strategii
Skuteczny menadżer powinien mieć nie tylko wizję rozwoju firmy, ale również musi mieć siłę, by ją zrealizować. Do tego wszystkiego potrzeba olbrzymiej wiedzy o branży i trendach rynkowych.

Motywowanie pracowników
Umiejętność integrowania podwładnych wokół celów i zadań oraz pobudzania ich zaangażowania to podstawa pracy menadżera. Wyzwala w ten sposób inicjatywę i energię do działania. To wymaga odpowiednich cech charakteru i sposobu zachowania.

Podejmowanie decyzji
Menadżer musi posiadać umiejętność dokonywania wyboru określonego działania pod presją czasu i przy braku pełnej informacji. Często są to decyzje o dużym ciężarze gatunkowym, które mogą zdecydować o potężnym zysku lub stracie dla całego przedsiębiorstwa. Wiedza specjalistyczna, ale i intuicja są tu ważne.

Rozdzielanie zadań
Który pracownik wykona dane zadanie najlepiej? Dla kogo będzie to tylko nudne rutynowe działanie, a dla kogo duże wyzwanie, które rozwinie jego umiejętności? Przed rozdzieleniem zadań menadżer powinien odpowiedzieć sobie na powyższe pytania. Tylko wtedy realizowany projekt nie zamieni się w kolejny męczący obowiązek, a stanie się rozwijającym zespół doświadczeniem zawodowym. To wymaga wiedzy o podwładnych, a także posiadania informacji z zakresu psychologii.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zobacz szkolenia online i szkolenia menadżerskie realizowane w Gammie dotyczące sprzedaży i rozwoju. Sprawdź szkolenia HR i dla administracji publicznej. Zaufaj firmie szkoleniowej roku.

Trójkąt kompetencji

Trójkąt kompetencji zakłada, że kompetencje to summa wiedzy, umiejętności oraz motywacji. Czasami zamiast słowa motywacja używa się terminu „postawa”.

Wiedza
Zbiór prawdziwych informacji dotyczących rzeczywiści wraz z umiejętnością ich praktycznego wykorzystania. Jest to ogół wiadomości na dany temat zdobyty w szkole, na studiach, czy dzięki samokształceniu.

Z wiedzą związane są kwalifikacje, które są oficjalnym potwierdzeniem wiedzy w formie świadectw, dyplomów czy certyfikatów. Odpowiedni zasób wiedzy pozwala pracownikowi odpowiedzieć na pytanie co ma robić, aby dobrze wykonywać swoją pracę, a także, po co ma to robić.

Umiejętności
W sferze zawodowej umiejętności definiuje się jako zdolność wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. W sferze zawodowej najbardziej przydatne są umiejętności:

 • komunikacyjne
 • analityczne
 • techniczne
 • przystosowawcze
 • zarządzania

Umiejętności odpowiadają na pytania: w jaki sposób i przy użyciu jakich narzędzi wykonuje się pracę.

Motywacja
Wewnętrzny proces psychiczny nadający energię zachowaniu człowieka, co pozwala osiągać konkretne cele.

W obszarze zawodowym motywację można podzielić na 3 grupy:

 • indywidualna motywacja pracownika
  zaspokajanie indywidualnych potrzeb i aspiracji,
 • wzajemna motywacja pracowników
  pozytywne relacje tworzone między pracownikami, które bazują na wzajemnej pomocy, sympatii i odpowiedzialności,
 • motywowanie przez przełożonego
  wywieranie wpływu na pracowników i efektywność ich pracy przez przełożonych za pomocą takich narzędzi jak wynagrodzenia, awanse, ale i kary.

Diament zamiast trójkąta

Niektórzy, zamiast o trójkącie kompetencyjnym wolą mówić o diamencie. Jest to trójkąt kompetencji poszerzony o doświadczenie.

Doświadczenie zawodowe to zbiór wszystkich działań podejmowanych w życiu zawodowym, które przyczyniły się do podniesienia kompetencji w danym zawodzie.

Dla doświadczenia zawodowego istotne są:

 • miejsce
  w jakich firmach i na jakich stanowiska wykonywało się pracę,
 • czas
  ile czasu pracowało się w danym przedsiębiorstwie,
 • projekt
  jakie zadania się wykonywało, w jakich projektach brało się udział,
 • narzędzia
  z jakich technologii czy aplikacji korzystało się podczas swojej dotychczasowej pracy.

Pozostałe kompetencje

Oprócz wiedzy, umiejętności, motywacji i doświadczenia teoretycy i praktycy często wymienia jeszcze inne kompetencje.

 • Uzdolnienia – oznaczają wrodzone predyspozycje, które umożliwiają rozwoju danej osoby.
 • Kondycja fizyczna – określa fizyczny stan pracownika, który wymagany jest w związku z pracą na określonym stanowisku.
 • Styl pracy – opisuje sposób realizacji zadań, wyróżnia się m. in. styl kierowniczy i pracowniczy.
 • Zainteresowania – są to osobiste upodobania, które mają znaczenie w kwestii życiowych wyborów.

Pięć poziomów kompetencji

Zależnie od stopnia opanowania, wyróżnia się pięć poziomów kompetencji zawodowych:

A(1)
Brak kompetencji do zajmowania danego stanowiska. Świadczą o tym zachowania i działania danego pracownika, które charakteryzują się niewiedzą zawodową i nieumiejętnością posługiwania narzędziami przypisanymi do stanowiska.

B(2)
Kompetencje opanowane w stopniu podstawowym, na minimalnym poziomie. Kompetencje wykorzystywane są rzadko i nieregularnie. Pracownik o takim poziomie kompetencji potrzebuje systematycznego wsparcia i nadzoru ze strony współpracowników oraz przełożonych.

C(3)
Kompetencje przyswojone na dobrym, solidnym poziomie. Pozwala to pracownikowi na samodzielne wykonywanie działań zawodowych.

D(4)
Bardzo dobry poziom kompetencji. W związku z tym, wykonywane przez pracownika zadania również cechują się wysoką jakością realizacji. Poziom kompetencji pozwala pracownikowi na przekazywanie własnych doświadczeń współpracownikom.

E(5)
Poziom kompetencji na tym poziomie określa się jako doskonały. Pracownik nie tylko niezwykle fachowo wykonuje swoje obowiązki, ale jest w stanie, przy zachowaniu najwyższego profesjonalizmu, kreatywnie wdrażać innowacyjne rozwiązania.

Podsumowanie

Kompetencje to termin płynny i nie do końca przejrzysty. Pod ta nazwą mieści się wiele cech, przymiotów, umiejętności, zdolności itp. Trójkąt kompetencji wprowadza pewien ład terminologiczny. Nie daje precyzyjnej definicji, jednak wskazuje, co składa się na tak pożądane przez pracodawców słowo „kompetencje”.

Firma szkoleniowa Gamma | Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.