Empowerment – Współodpowiedzialność

Minęły już lata, kiedy szef miał całkowitą władzę decyzyjną, a pracownicy byli jedynie podporządkowani jego zarządzeniom. Mimo że taka hierarchia nadal istnieje w wielu firmach i polega na tym modelu biznesowym, myślenie poszło naprzód. Badania dowiodły, że empowerment jest korzystny dla przedsiębiorstw w wielu kwestiach.

zdjęcie - (the_title())

Czym jest empowerment?

Empowerment to proces przekazywania wytycznych dotyczących produkcji i zarządzania, a następnie umożliwienie pracownikom podejmowania codziennych decyzji, które mają wpływ na ich obowiązki służbowe. To również przekazanie im władzy w takim stopniu, aby wywiązywali się ze swoich obowiązków najlepiej jak potrafią. Obejmuje to powierzenie im odpowiedzialności i autonomii w zarządzaniu własnymi miejscami pracy, ustalaniu własnych celów i podejmowaniu decyzji dotyczących zadań, priorytetów i terminów.

Aby wzmocnić pozycję pracowników, trzeba przedstawić wizję, misję, cele i strategię organizacji. Pomaga to pracownikom zrozumieć, w jaki sposób ich role przyczyniają się do ogólnego sukcesu firmy.

Następnie trzeba utrzymać poziom zaangażowania, regularnie przekazując pracownikom strategie i plany, aby wszyscy podążali w tym samym kierunku. Żeby odnieść sukces, menedżerowie muszą zaufać swoim pracownikom; wierzyć, że podejmą właściwe wybory i że będą skutecznie osiągać swoje cele.

To zaufanie wiążę się z dostarczeniem pracownikom wystarczających informacji, nie tylko strategicznego kierunku firmy, ale także raportów finansowych i biznesowych, budżetu, informacji o zasobach ludzkich, danych marketingowych itp.

Zadaniem menedżerów jest również przekazywanie opinii tak, aby pracownicy mogli ocenić swój wpływ i dostosować plany oraz rozwiązać wszelkie problemy w przyszłości. Jeśli pracownicy odnoszą sukcesy i działają efektywnie, powinni zostać pochwaleni i w miarę możliwości nagrodzeni.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jak delegować i motywować zespół? Jak skutecznie zarządzać projektami? Jak zostać sprawnym liderem w firmie? Jak budować zaangażowanie w zespole? Sprawdź nasze szkolenia menadżerskie np: szkolenie zarządzanie zespołem, szkolenie project manager. Sprawdź je.

Jakie są zalety i korzyści empowermentu?

Wg encyklopedii zarządzania Empowerment to proces angażowania pracowników w podejmowanie decyzji dotyczących organizacji i umożliwienie im brania odpowiedzialności za swoje działania. Ale czy tylko?

Kiedy ludzie decydują się na samodzielne zarządzanie sobą, mają większe poczucie zadowolenia z pracy czy ze swoich kompetencji. Dzięki temu wzrasta motywacja i dążenie do doskonałej pracy. Pracownicy są więc bardziej efektywni i produktywni, a także szczęśliwi.

Większa autonomia stymuluje również kreatywność i generowanie pomysłów oraz innowacji w biznesie. To przyczynia się do rozwoju nowych produktów i usług, usprawnienia procesów biznesowych, a tym samym do sukcesu firmy.

Empowerment może również przyczynić się do większego zadowolenia klientów, szczególnie w przypadku, gdy pracownicy mający kontakt z nimi, mają też prawo do podejmowania decyzji.

Kiedy personel wypróbowuje nowe pomysły i zdobywa nowe umiejętności, rozwija się, uczy, doskonali. To z kolei sprawia, że pracownicy są szczęśliwsi, bardziej zaangażowani i lepiej przygotowani do stawienia czoła przeszkodom i wyzwaniom, przed którymi stoją.

Empowerment to narzędzie, którego celem jest tworzenie warunków do usamodzielnienia pracowników, wykorzystujących własne potencjały w realizacji zadań wśród członków organizacji. Przywództwo służebne i zorientowany na managment są kluczowymi elementami tego procesu, wpływającymi na poprawę jakości działania. Empowerment jest kluczowym elementem skutecznego zarządzania, ponieważ zapewnia on zarówno wzmacnianiu motywacji do realizacji zadań, jak i wykorzystanie kwalifikacji i umiejętności pracowników. Mobilizacja pracowników jest podstawą przywództwa służebnego i zarządzania wiedzą, dzięki czemu nie ogranicza ona inicjatywy, twórczości i kreatywności.

Głównymi obszarami organizacji, w których można wprowadzić empowerment, są:

Obsługa klienta

Pracownicy obsługi klienta działają wydajniej, gdy mają kompleksową wiedzę na temat wytycznych firmy. Firma może poprawić efektywność obsługi klienta poprzez umożliwienie pracownikom podejmowania decyzji od razu, zamiast podejmowania każdej decyzji przez kierownictwo. Decyzje te powinny być monitorowane i poddawane kontroli, aby upewnić się, że personel dokonuje wyborów, które sprzyjają firmie.

Zakres obowiązków

Osobą, która najlepiej wie, jak efektywnie wykonywać pracę, jest doświadczony pracownik, który zajmuje się danymi czynnościami od lat. Firma w celu zwiększeniu produktywności może umożliwić takim pracownikom zmianę obowiązków służbowych. Na przykład pracownik może zauważyć, że wykonywanie podstawowych czynności konserwacyjnych konkretnej maszyny raz w tygodniu, zamiast raz w miesiącu, poprawia jej wydajność i wydłuża żywotność. Następnie pracownik konsultuje się z zarządem i zmieniane są obowiązki związane z jego stanowiskiem, tak aby obejmowały również cotygodniową konserwację maszyny. Doświadczeni pracownicy współtworzą opisy stanowisk, aby zatrudniać najbardziej odpowiednie osoby i zwiększać efektywność.

Struktura zespołu

Upoważnione grupy pracowników są zachęcane do tworzenia własnej struktury, aby zespół mógł czuć się komfortowo i swobodnie. Menedżer monitoruje wydajność zespołu, ale ingeruje tylko w razie potrzeby. Struktura, którą zespół sam stworzył, określa, w jaki sposób zespół przetwarza informacje i jak sprawnie wykonuje swoje obowiązki.

Motywacja

Zespół może uniknąć kontroli firmy, jeśli stale wykonuje swoje zadania powyżej oczekiwań i bez incydentów. Aby to zrobić, grupa opracowuje sposoby motywowania siebie i metody, które pozwolą zachować skuteczność. Na przykład członkowie zespołu często podejmują się przypomnienia pozostałym korzyści wynikających z wysokiej produktywności, w tym podwyżek płac, nagrodzenia i uznania przez kierownictwo.

Trudności związane ze współodpowiedzialnością pracowników

Jeśli empowerment jest dla organizacji nowym pojęciem, proces wdrażania go wymaga również zmiany kulturowej i poświęcenia czasu ze strony zespołu kierowniczego, aby wprowadzić tak radykalnie odmienny sposób pracy.

Ponadto są pracownicy, którzy mogą mieć tendencję do bycia leniwymi. Być może dla nich taki proces polega na tym, że będąc w pełni odpowiedzialnymi za swoje zadania, osiądą na laurach, ponieważ nikt ich nie kontroluje tak jak wcześniej. Dlatego przełożeni muszą zachować czujność, aby zidentyfikować i powstrzymać wszelkie niestosowne zachowania.

Z drugiej strony można też spotkać pracowników, którzy mają bardzo przedsiębiorczy charakter. Niebezpieczeństwo w ich przypadku polega na tym, że częściej podejmują  coraz większe ryzyko. Bez nadzoru mogą przysporzyć firmie dodatkowych problemów. Dlatego niezbędne jest skuteczne zarządzanie, rozpoznanie błędów i dyskusja.

Oto 10 najważniejszych zasad zarządzania ludźmi poprzez empowerment

Okazuj szacunek

Twój szacunek dla ludzi musi być widoczny we wszystkich działaniach i słowach, wyrazie twarzy oraz mowie ciała.

Bez względu na to, jak pracownik wykonuje swoje bieżące zadanie, twoja wdzięczność nie powinna się wahać i musi być zawsze widoczna.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Nie zaniechaj rozwoju swojego zespołu. Szkolenie team building pomoże Ci zintegrować i zmotywować pracowników. Zobacz też nasze szkolenia zarządzanie zespołem. Zapraszamy.

Podziel się swoją wizją

Pomóż ludziom poczuć, że są częścią czegoś większego niż ich indywidualna praca. Upewnij się, że znają ogólną misję organizacji, jej wizję i plany strategiczne.

Przedstaw cele i kierunek działania

Jeśli to możliwe, angażuj pracowników w wyznaczanie celów i planowanie. Zwłaszcza tych, którzy mają udział w ustalaniu celów i kierunku działania na poziomie działu. Jeśli podzielisz się obrazem tego, dokąd zmierza organizacja i jakie są cele, możesz przekazywać zadania bez ścisłego nadzoru.

Ufaj ludziom

Zaufaj pracownikom i ich intencjom, że postępują właściwie, podejmują właściwe decyzje i wybory (choć może nie do końca zgodne z twoimi), które jednak się sprawdzają. Gdy pracownicy wiedzą, jakie są oczekiwania ich przełożonego, uspokajają się i mogą skupić swoją energię na osiągnięciu rezultatów, a nie na martwieniu się i zgadywaniu.

Przekazuj informacje niezbędne do podejmowania decyzji

Upewnij się, że przekazałeś ludziom wszystkie informacje potrzebne do podejmowania przemyślanych decyzji. Jeśli nie jest to możliwe, sprawdź, czy osoby pracujące pod Twoją kontrolą mają dostęp do informacji, które są im potrzebne do produktywnej pracy.

Nie deleguj tylko żmudnych zadań

Musisz sprawić, żeby pracownicy czerpali z pracy przyjemność, dlatego pamiętaj, aby przekazać część ciekawszych, ważniejszych rzeczy i zadań osobie zainteresowanej. Może to być udział w spotkaniach,  które wpływają na rozwój produktu i wiążą się z podejmowaniem decyzji.

Przekazuj jak najczęściej informację zwrotną

Dzięki temu ludzie wiedzą, czy spełniają oczekiwania i co należałoby poprawić. Najlepiej byłoby, gdyby to była pochwała i uznanie, jak i sesje coachingowe doskonalące dotychczasowe działania .

Zakładaj, że problemem jest system, a nie osoba

Kiedy pojawia się problem, dowiedz się, jaki element nie działa poprawnie w  systemie pracy i sprawił, że coś się nie powiodło, a nie co jest nie tak z osobą, która miała trudności z zadaniem. Jeśli stwierdzisz, że to konkretny pracownik, a nie system, spróbuj najpierw rozwiązać problem z pracownikiem, zanim udasz się do HR.

Słuchaj uważnie, wyciągaj wnioski i zadawaj pytania

Zapewnij przestrzeń, w której ludzie będą się swobodnie komunikować, słuchaj ich, a następnie zadawaj pytania. Ludzie na ogół znają właściwe odpowiedzi, jeśli mają możliwość wyrażenia siebie, swoich myśli i opinii. Gdy pracownik zwraca się do ciebie z problemem do rozwiązania, zapytaj: "Jak myślisz, co powinieneś zrobić, aby rozwiązać ten problem?" lub: "Jakie kroki należałoby podjąć?".

Spraw, by pracownicy poczuli się nagradzani i uznani

Jeśli pracownicy czują się niedostatecznie wynagradzani, a ich obowiązki i działania niedoceniane, nie doświadczą prawdziwej współodpowiedzialności.

Podstawowe potrzeby pracowników muszą zostać zaspokojone, zanim pracownicy będą mogli włożyć dobrowolny dodatkowy wysiłek w swoją pracę. Aby odnieść sukces w procesie empowermentu, uznanie musi odgrywać znaczącą i stałą rolę.

Firma szkoleniowa Gamma | Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u? Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

2007 rok obfituje w ważne wydarzenia. W kwietniu Komitet Wykonawczy UEFA ogłasza, że Polska z Ukrainą będą współorganizować piłkarskie Mistrzostwa Europy w 2012 roku. Lato przynosi koncerty legend – największe hity dla polskiej publiczności śpiewają członkowie The Rolling Stones oraz Red Hot Chili Peppers. Gorąco jest również na scenie politycznej – dochodzi do samorozwiązania Sejmu, a w październiku do przyspieszonych...
Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Szanowni Państwo! W czerwcu 1925 roku ukazała się książka „The Psychology of Selling” napisana przez E.K. Stronga, była to pierwsza nowatorska praca opisująca model sprzedaży. Wprowadziła ona koncepcję technik sprzedaży, takich jak cechy i korzyści, radzenie sobie z odmowami, zamykanie sprzedaży czy pytania otwarte w sprzedaży i zamknięte. Ponieważ od tego momentu minęło już prawie 100 lat, pozwalamy sobie przedstawić...
Szanowni Państwo! W tej części przedstawiamy kolejne modele sprzedaży, w tym rewolucyjny The Challenger Sale. Model ten został opracowany na podstawie szeroko zakrojonego badania, w którym bardzo szczegółowo przeanalizowano 70 tysięcy wizyt handlowych przeprowadzonych przez prawie 7 tysięcy handlowców w 95 branżach w różnych krajach . Model ten jest określany jako czwarta rewolucja w sprzedaży. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

Zapraszamy do naszej

gamma Wiki +

Znajdziesz tam:
  • 800 pigułek wiedzy
  • 40 filmów edukacyjnych
  • ~14h nagrań raportów w wersji audiobook i wiele więcej.
Raporty HR
Raporty HR

Okręty flagowe naszej strefy wiedzy w wersji audio.

Video
Video

Szereg koncepcji, narzędzi i idei w wersji video.

Audio
Audio

Audiopigułki wiedzy w drodze do pracy czy w – trakcie spaceru.

Artykuły
Artykuły

Do przeczytania w lub do pobrania w formacie pdf.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.