Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Instrument polityki rynku pracy wspierający osoby pracujące w aktualizowaniu lub nabywaniu nowych kompetencji do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

POZYSKAJ ŚRODKI NA SZKOLENIA W SWOJEJ FIRMIE!

Budżet na działania rozwojowe dla pracodawców i ich pracowników w 2019 roku rozłożony na 16 województw to ponad 180 mln złotych. Warto zadbać o przygotowanie wniosku wcześniej. Zespół Gamma pomoże w formalnościach związanych z otrzymaniem dofinasowania na szkolenia, zaczynając od zbadania potrzeb szkoleniowych i rozwojowych poprzez dobór szkoleń oraz doradztwo w napisaniu wniosku.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to instrument polityki rynku pracy wspierający osoby pracujące w aktualizowaniu lub nabywaniu nowych kompetencji do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. KFS adresowany jest zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy ma na celu poprawienie zarówno pozycji firm jak i samych pracowników na dynamicznym rynku.

Kwoty dofinasowania

Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi:

 • 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (niecałe 15 tyś. na osobę)
 • 100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika (niecałe 15 tyś. na osobę).

Jakie koszty kształcenia ustawicznego pracowników mogą być dofinansowane z KFS?

 • określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane,
 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

Kto może korzystać z KFS ?

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 2019 mogą skorzystać firmy zatrudniające pracowników  na podstawie umowy o pracę i wpisujące się w jeden z poniższym priorytetów:

Priorytety wydatkowania KFS w roku 2019

Minister właściwy ds. pracy określił następujące priorytety wydatkowania KFS w 2019 r:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Rada Rynku Pracy zdefiniowała następujące priorytety wydatkowania tzw. rezerwy KFS:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.

Piotr Przybylak

Koordynator projektów

tel. kom.: 798 151 137

piotr.przybylak@projektgamma.pl
Piotr Przybylak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.