Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych

Projekt pt. Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych” nr RPMA.10.01.01-14-a480/18 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; w ramach Osi Priorytetowej: X. Edukacja dla rozwoju regionu; Działania: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;


Projekt pt. „Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych” nr RPMA.10.01.01-14-a480/18 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020; w ramach Osi Priorytetowej: X. Edukacja dla rozwoju regionu; Działania: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży;

Projekt realizowany jest przez Miasto Ostrołęka w partnerstwie z GAMMA D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 688 uczniów (263M;425K) oraz kompetencji zawodowych 51 (8M;43K) nauczycieli liceów i gimnazjum w Ostrołęce. w okresie 01.08 2018r.-30.06.2020r.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące formy wsparcia:

  • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno  - wyrównawcze z matematyki
  • Dodatkowe zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
  • Warsztaty umiejętności uniwersalnych
  • Kursy z robotyki dla uczniów
  • Kursy kompetencji informatycznych dla uczniów
  • Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie korzystania z TIK w nauczaniu i z innowacyjnych metod dydaktycznych;
  • Wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ponadto w ramach projektu przeprowadzone zostanie wdrożenie wewnętrznej infrastruktury sieciowo – usługowej w I oraz II LO oraz stworzenie/doposażenie międzyszkolnych pracowni przedmiotowych i TIK.

Dokumenty do pobrania

 

Kontakt w sprawie projektu:

 

Magdalena Wawer

Koordynator Projektów Szkoleniowych

magdalena.wawer@projektgamma.pl
Magdalena Wawer
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.