Dyskryminacja, mobbing, molestowanie

Dyskryminacja, mobbing, molestowanie

Dyskryminacja, mobbing, molestowanie

Po nowelizacji Kodeksu Pracy z 7 września 2019

Szkolenia - hr, kadry, płace

AKTUALNE ORZECZNICTWO

Przeciwdziałanie dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu w miejscu pracy to nie tylko element dobrych praktyk zarządzania, ale obowiązek każdego pracodawcy wynikający z Kodeksu Pracy. Szkolenie mobbing przekaże wiedzę nt. działań zapobiegawczych i odpowiedzialności pracodawcy za niepożądane zachowania w środowisku pracy.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat, lunch.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia otwartego. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia online. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Przeciwdziałanie dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu w miejscu pracy to nie tylko element dobrych praktyk zarządzania, ale obowiązek każdego pracodawcy wynikający z Kodeksu Pracy.

Wykazanie wysokiej wrażliwości pracodawcy na te kwestie oraz podjęcie określonych działań zapobiegawczych może mieć finalnie duży wpływ na wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia zasądzonego od pracodawcy na rzecz poszkodowanego pracownika.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej i usystematyzowanej wiedzy nt. odpowiedzialności pracodawcy za niepożądane zachowania w środowisku pracy oraz zasad tworzenia skutecznej polityki przeciwdziałania im, dostosowanej do możliwości i potrzeb danej firmy.

Zostaną także omówione możliwości minimalizowania ryzyka odpowiedzialności pracodawcy za dyskryminację i mobbing po zmianach Kodeksu Pracy obowiązujących od 7 września 2019.

Korzyści dla uczestników:

 • Zapoznanie z obowiązkami pracodawcy i kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy.
 • Nabycie praktycznej i usystematyzowanej wiedzy nt. różnych form niepożądanych zachowań w środowisku pracy, przeciwdziałania im oraz odpowiedzialności prawnej.
 • Poznanie skutecznych metod minimalizowania ryzyka wystąpienia niepożądanych relacji w miejscu pracy oraz odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy – z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu Pracy od 7 września 2019.

Na szkolenie zapraszamy:
Przedstawicieli kadry kierowniczej, Dyrektorów personalnych, Specjalistów HR, Członków wewnętrznych komisji antymobbingowych, Rzeczników zaufania, Przedstawicieli związków zawodowych

Dlatego też, aby organizacja mogła sprawnie funkcjonować musi znać aktualne orzecznictwo, dzięki czemu zniweluje ryzyka niepożądanych zachowań i uniknie niepotrzebnych kontroli PIP lub procesów sądowych.

W związku z powyższym proponujemy Państwu program szkoleniowy oparty w pełni o orzecznictwo sądowe dotyczące tej problematyki, dzięki czemu będzie to wiedza nie tylko kompletna, ale również najbardziej aktualna i pokazująca bieżące problemy, z jakimi borykają się w tym obszarze inne instytucje?

Co ostatnio orzekły sądy w tym obszarze?

 • w przypadku instytucji państwowych przyjęto, że skargi i dokumenty złożone do komisji antymobbingowej są informacją publiczną,
 • przyjęto możliwość pozwania pracodawcy w przypadku naruszenia dóbr osobistych pracownika przez działania komisji antymobbingowej,
 • zezwolono na pozywanie pracodawcy o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji przy zwolnieniu pracownika nawet, gdy ten wcześniej nie odwołał się otrzymanego wypowiedzenia umowy o pracę,
 • przyjęto, ż dyskryminacją jest odmowa wypłaty premii pracownikowi, który wykonał zadania premiowe, gdy premie wypłacono innym pracownikom, którzy nie wykonali takich zadań,
 • zwolniono pracodawcę z odpowiedzialności za potencjalne molestowanie pracownicy podczas wycieczki pracowników dofinansowywanej z ZFŚŚ.

SZKOLENIE ONLINE:

 • MAKSYMALNA GRUPA UCZESTNIKÓW: 25 OSÓB
  (decyduje kolejność zgłoszeń)

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
 • Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Technologia typu „Streaming” umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo” dzięki czemu uczestnik otrzymuje pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza swojego biurka.

Przeciwdziałanie dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu w miejscu pracy to nie tylko element dobrych praktyk zarządzania, ale obowiązek każdego pracodawcy wynikający z Kodeksu Pracy.

Wykazanie wysokiej wrażliwości pracodawcy na te kwestie oraz podjęcie określonych działań zapobiegawczych może mieć finalnie duży wpływ na wysokość odszkodowania lub zadośćuczynienia zasądzonego od pracodawcy na rzecz poszkodowanego pracownika.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej i usystematyzowanej wiedzy nt. odpowiedzialności pracodawcy za niepożądane zachowania w środowisku pracy oraz zasad tworzenia skutecznej polityki przeciwdziałania im, dostosowanej do możliwości i potrzeb danej firmy.

Zostaną także omówione możliwości minimalizowania ryzyka odpowiedzialności pracodawcy za dyskryminację i mobbing po zmianach Kodeksu Pracy obowiązujących od 7 września 2019.

Korzyści dla uczestników:

 • Zapoznanie z obowiązkami pracodawcy i kadry kierowniczej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w miejscu pracy.
 • Nabycie praktycznej i usystematyzowanej wiedzy nt. różnych form niepożądanych zachowań w środowisku pracy, przeciwdziałania im oraz odpowiedzialności prawnej.
 • Poznanie skutecznych metod minimalizowania ryzyka wystąpienia niepożądanych relacji w miejscu pracy oraz odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy – z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu Pracy od 7 września 2019.

Na szkolenie zapraszamy:
Przedstawicieli kadry kierowniczej, Dyrektorów personalnych, Specjalistów HR, Członków wewnętrznych komisji antymobbingowych, Rzeczników zaufania, Przedstawicieli związków zawodowych


PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. RÓWNE TRAKTOWANIE W ZATRUDNIENIU

 • Niepożądane praktyki zdefiniowane w Kodeksie Pracy:
  • Dyskryminacja - rodzaje dyskryminacji, katalog kryteriów, przykłady oraz wyjątki
  • Molestowanie (nękanie) – definicja i przykłady
  • Molestowanie seksualne – dyskryminacja ze względu na płeć
 • Przykłady niestosownych zachowań
 • Sposób reagowania i obrony ofiary molestowania seksualnego
 • Elementy wspólne i różnice, rozróżnianie ww. zachowań w praktyce;
 • Czy po nowelizacji Kodeksu Pracy każdy przypadek odmiennego traktowania pracownika będzie dyskryminacją?

2. MOBBING

 • Definicja, kryteria i rodzaje mobbingu
 • Typowe przejawy mobbingu – przykłady, studia przypadków
 • Mobbing a ocena, monitorowanie, dyscyplinowanie pracowników
 • Mobbing a inne niepożądane praktyki:
  • „brak chemii”/ różnice charakterów
  • konflikty/ złe relacje w zespole
  • niewłaściwy styl zarządzania
  • nieuzasadniona krytyka
 • Jakie działania przełożonych nie są mobbingiem – przykłady
 • Sposób postępowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • Skutki mobbingu i prawa osób poszkodowanych

3. OBOWIĄZKI I RYZYKA PRACODAWCY

 • Elementy polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w firmie:
  • Pisemna procedura wewnętrzna – cel i zakres
  • Szkolenia pracowników i kadry kierowniczej
  • Komisja antymobbingowa – skład i rola
  • Pełnomocnicy i rzecznicy zaufania
  • Diagnoza i okresowe audyty
  • System anonimowych zgłoszeń
 • Sposób zgłaszania przypadków niewłaściwych relacji oraz składania skarg;
 • Zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego lub mediacji w przypadku zgłoszenia nierównego traktowania lub mobbingu;
 • Odpowiedzialność prawna pracodawcy i sprawców mobbingu ;
 • Możliwości minimalizowania odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy za dyskryminację i mobbing po zmianach Kodeksu Pracy w 2019 r.

Mobbing w zatrudnieniu

 • Jakie cechy musi spełniać zachowanie aby mogło być uznane a mobbing?
 • Jak w orzecznictwie rozumiana jest długotrwałość mobbingu?
 • Czy roszczenia z tytułu mobbingu mogą być wywodzone po przejściu zakładu pracy na innego pracodawcę?
 • Czy krytyczna ocena pracy może być przejawem mobbingu?
 • Jak sądy pracy rozumieją nękanie pracownika będące elementem mobbingu?
 • Czy mobbing może być skutkiem działań nieumyślnych, jeśli wywołają one rozstrój zdrowia?
 • Czy stan napięcia psychicznego związany z procedurą zwolnień grupowych może świadczyć o mobbingu?
 • Czy wszczynanie postępowań dyscyplinarnych może świadczyć o stosowaniu mobbingu?
 • Czy izolacja w grupie współpracowników zawsze świadczy o istnieniu mobbingu?
 • Czy niepsrawiedliwa krytyka pracownika może świadczyć o istnieniu mobbingu?
 • Czy działania nieuznane za mobbing mogą naruszać godność lub inne dobra osobiste pracownika?
 • Kiedy wykorzystywanie kompetencji pracownika w czasie wolnym od pracy nie będzie stanowiło mobbingu?
 • Jakie roszczenia z tytułu mobbingu przysługują pracownikowi?
 • W jaki sposób pracodawca może przeciwdziałać mobbingowi?
 • Czy pracodawcy opłaca się posiadać wewnętrzną politykę antymobbingową?
 • Czy obowiązek przeciwdziałania mobbingowi jest obowiązkiem starannego działania, czy rezultatu?
 • Czy pracodawca, który przegra proces o mobbing ma jakieś roszczenia regresowe do przełożonego, który był mobberem?
 • Na kim spoczywa ciężar dowodu w sprawach o mobbing?
 • Czy w procesie o mobbing niezbędne jest poszukiwanie zdarzenia, które zapoczątkowało to zjawisko?
 • Czy w sprawach o zadośćuczynienie z tytułu mobbingu niezbędne jest powoływanie biegłych lekarzy w celu oceny stanu zdrowia pracownika?
 • Czy działania mobbera muszą być sprzeczne z prawem?
 • Kiedy rozstrój zdrowia uzasadnia roszczenie o zadośćuczynienie?
 • W jaki sposób sądy pracy ustalają wysokość zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia spowodowany mobbingiem?
 • Czy nieprzeciwdziałanie mobbingowi przez przełożonych mobbera może spowodować zwiększenie kwoty zadośćuczynienia dochodzonego od pracodawcy?
 • Czy wystarczy stwierdzenie, że rozstrój zdrowia ma związek z pracą, aby dochodzić zadośćuczynienia z tytułu mobbingu?
 • Czy nierozwiązanie umowy o pracę z tytułu mobbingu blokuje pracownikowi dochodzenie roszczeń przed sądem pracy?

Dyskryminacja w zatrudnieniu

 • Jakie są różnice pomiędzy dyskryminacją a mobbingiem?
 • Na czym polega dyskryminacja pośrednia i bezpośrednia?
 • Czy molestowanie seksualne to dyskryminacja, czy mobbing?
 • Jakie elementy podlegają ocenie w przypadku oskarżenia o dyskryminację płacową?
 • Czy sądy pracy mogą kształtować wynagrodzenia w firmach w procesach o dyskryminację płacową?
 • Czy porównywalne są stanowiska dyrektora finansowego i administracyjnego?
 • Czy osiągnięcie wieku emerytalnego jest bezpiecznym kryterium doboru pracownika do zwolnienia z pracy?
 • Czy przyznawanie dodatkowych świadczeń pracownikom przechodzącym na emerytury może mieć charakter dyskryminacyjny?
 • Czy odbywanie aplikacji prawniczej może stanowić przyczynę dyskryminacji?
 • Czy podległość dwóm kierownikom może świadczyć o dyskryminacji?
 • Czy staż pracy zawsze będzie bezpiecznym kryterium różnicującym pracowników?
 • Czy można się zrzec roszczeń z tytułu nierównego traktowania?
 • Czy dokonując wyboru pracowników do zwolnienia pracodawca może się oprzeć na Assesment Center, aby uniknąć zarzutów dyskryminacyjnych?
 • Czy porównywanie wynagrodzeń z punktu widzenia dyskryminacji może następować pomiędzy różnymi spółkami z grupy kapitałowej?
 • Czy drobne różnice w wynagrodzeniu mogą stanowić dyskryminację pracownika?
 • Czy nieprzedłużenie umowy na czas określony może być działaniem dyskryminującym w przypadku zatrudniania na czas nieokreślony osoby o gorszych kwalifikacjach i wynikach pracy?
 • Czy oceniając dyskryminację można porównać pracowników spółki dominującej i spółki zależnej?
 • Jak się ustala odszkodowanie w procesie o dyskryminację pracownika?
 • Czy odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę jest przesłanką niezbędną do dochodzenia odszkodowania z tytułu dyskryminacji w zatrudnieniu?
 • W jakim czasie od zwolnienia pracownik może dochodzić odszkodowania z tytułu dyskryminacji?

1. RÓWNE TRAKTOWANIE W ZATRUDNIENIU

 • Niepożądane praktyki zdefiniowane w Kodeksie Pracy:
  • Dyskryminacja - rodzaje dyskryminacji, katalog kryteriów, przykłady oraz wyjątki
  • Molestowanie (nękanie) – definicja i przykłady
  • Molestowanie seksualne – dyskryminacja ze względu na płeć
 • Przykłady niestosownych zachowań
 • Sposób reagowania i obrony ofiary molestowania seksualnego
 • Elementy wspólne i różnice, rozróżnianie ww. zachowań w praktyce;
 • Czy po nowelizacji Kodeksu Pracy każdy przypadek odmiennego traktowania pracownika będzie dyskryminacją?

2. MOBBING

 • Definicja, kryteria i rodzaje mobbingu
 • Typowe przejawy mobbingu – przykłady, studia przypadków
 • Mobbing a ocena, monitorowanie, dyscyplinowanie pracowników
 • Mobbing a inne niepożądane praktyki:
  • „brak chemii”/ różnice charakterów
  • konflikty/ złe relacje w zespole
  • niewłaściwy styl zarządzania
  • nieuzasadniona krytyka
 • Jakie działania przełożonych nie są mobbingiem – przykłady
 • Sposób postępowania w sytuacjach trudnych i konfliktowych
 • Skutki mobbingu i prawa osób poszkodowanych

3. OBOWIĄZKI I RYZYKA PRACODAWCY

 • Elementy polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w firmie:
  • Pisemna procedura wewnętrzna – cel i zakres
  • Szkolenia pracowników i kadry kierowniczej
  • Komisja antymobbingowa – skład i rola
  • Pełnomocnicy i rzecznicy zaufania
  • Diagnoza i okresowe audyty
  • System anonimowych zgłoszeń
 • Sposób zgłaszania przypadków niewłaściwych relacji oraz składania skarg;
 • Zasady prowadzenia postępowania wyjaśniającego lub mediacji w przypadku zgłoszenia nierównego traktowania lub mobbingu;
 • Odpowiedzialność prawna pracodawcy i sprawców mobbingu ;
 • Możliwości minimalizowania odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy za dyskryminację i mobbing po zmianach Kodeksu Pracy w 2019 r.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1
Przeszkoliliśmy ponad 14000 osób z obszaru HR, kadry, płace.
2
Realizujemy z powodzeniem szkolenia online (otwarte i zamknięte) z wyżej wymienionych tematów od marca 2020 r.
3
Średnia ocena szkoleń wynosi 4,86 na skali pięciostopniowej. Praktycznie wszyscy uczestnicy wracają do nas na kolejne szkolenia.
4
Trenerzy prowadzący szkolenia to uznane autorytety oraz eksperci w swoich specjalizacjach.
Szkolenie związane z:
 • mobbing
 • mobbing w pracy
 • mobbing kodeks pracy
 • dyskryminacja w pracy
 • dyskryminacja
 • dyskryminacja a mobbing

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Preferuję kotakt:

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Preferuję kotakt:

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.