Kompendium egzekucji dla przedsiębiorstwa energetycznego

Z uwzględnieniem Nowelizacji Egzekucji obowiązującej od 1 stycznia 2019r. oraz regulacji Prawa Energetycznego.

Szkolenia - energetyka, inwestycje onlineotwartezamkniete
Wielka Reforma Komornicza od 1 stycznia 2019r.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu dotyczącym najnowszych zmian prawa egzekucyjnego obowiązującego od 1 stycznia 2019r. oraz regulacji prawa energetycznego.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Trener – sędzia apelacyjny, o dużym doświadczeniu i praktyce orzeczniczej zarówno w sprawach cywilnych i gospodarczych jak i też w sprawowanym nadzorze nad prawidłowością prowadzonych przez komornika oraz sądy postępowań egzekucyjnych.

Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego i to zarówno dla prawników , jak i osób bez przygotowania prawniczego, praktyk zagadnień z zakresu szeroko rozumianej windykacji należności w odniesieniu do realiów obrotu gospodarczego.

Doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego postępowania egzekucyjnego wzbogaca i wykorzystuje prowadząc od ponad 20 lat wykłady i warsztaty windykacji oraz szkolenia z zakresu zawierania i skutecznego w praktyce zabezpieczania kontraktów handlowych. Jest również autorem (współautorem) publikacji z zakresu prawa egzekucyjnego oraz procedury cywilnej.

Specjalizuje się również w prawnych regulacjach szeroko rozumianego prawa energetycznego, w aspekcie obejmującym zarówno dystrybucję oraz obrót (jak i wzajemną współpracę tych przedsiębiorstw) w całym sektorze energetycznym.
Posiada również wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla różnych przedsiębiorstw energetycznych na terenie całego kraju.

Wyniesione ze swojej pracy zawodowej i dydaktycznej doświadczenia wykorzystuje realizując wykłady i warsztaty w powyższym zakresie. i to zarówno na szkoleniach zamkniętych jak i otwartych
Prowadząc swoje zajęcia zawsze dostosowuje stopień ich trudności do stopnia zaawansowania słuchaczy, inaczej prowadzi zajęcia dla osób z przygotowaniem prawniczym i bez takiego przygotowania, jak również stara się być jak najbardziej elastyczny w stosunku do oczekiwań i potrzeb konkretnych grup swoich słuchaczy, dbając o zapewnienie maksymalnej komunikatywności i skuteczności w przekazywaniu praktycznych aspektów wiedzy prawniczej.

Do udziału w warsztatach zapraszamy: wszystkich uczestników zainteresowanych praktycznymi aspektami egzekucji, cały sektor energetyczny, przedsiębiorstwa sprzedaży energii oraz dystrybucji,

Trener – sędzia apelacyjny, o dużym doświadczeniu i praktyce orzeczniczej zarówno w sprawach cywilnych i gospodarczych jak i też w sprawowanym nadzorze nad prawidłowością prowadzonych przez komornika oraz sądy postępowań egzekucyjnych.

Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego i to zarówno dla prawników , jak i osób bez przygotowania prawniczego, praktyk zagadnień z zakresu szeroko rozumianej windykacji należności w odniesieniu do realiów obrotu gospodarczego.

Doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego postępowania egzekucyjnego wzbogaca i wykorzystuje prowadząc od ponad 20 lat wykłady i warsztaty windykacji oraz szkolenia z zakresu zawierania i skutecznego w praktyce zabezpieczania kontraktów handlowych. Jest również autorem (współautorem) publikacji z zakresu prawa egzekucyjnego oraz procedury cywilnej.

Specjalizuje się również w prawnych regulacjach szeroko rozumianego prawa energetycznego, w aspekcie obejmującym zarówno dystrybucję oraz obrót (jak i wzajemną współpracę tych przedsiębiorstw) w całym sektorze energetycznym.
Posiada również wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dla różnych przedsiębiorstw energetycznych na terenie całego kraju.

Wyniesione ze swojej pracy zawodowej i dydaktycznej doświadczenia wykorzystuje realizując wykłady i warsztaty w powyższym zakresie. i to zarówno na szkoleniach zamkniętych jak i otwartych
Prowadząc swoje zajęcia zawsze dostosowuje stopień ich trudności do stopnia zaawansowania słuchaczy, inaczej prowadzi zajęcia dla osób z przygotowaniem prawniczym i bez takiego przygotowania, jak również stara się być jak najbardziej elastyczny w stosunku do oczekiwań i potrzeb konkretnych grup swoich słuchaczy, dbając o zapewnienie maksymalnej komunikatywności i skuteczności w przekazywaniu praktycznych aspektów wiedzy prawniczej.

Do udziału w warsztatach zapraszamy: wszystkich uczestników zainteresowanych praktycznymi aspektami egzekucji, cały sektor energetyczny, przedsiębiorstwa sprzedaży energii oraz dystrybucji,

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Wiadomości wprowadzające

2. Ramy czasowe wprowadzenia procedur windykacyjnych

 • określenie najlepszego oraz ostatecznego momentu
 • przedstawienie najistotniejszych zmian

3. Stopniowalność wprowadzanych i realizowanych technik windykacyjnych

 • umiejętność wyboru właściwych technik w płaszczyźnie podmiotowej i przedmiotowej
 • praktyczne wskazówki służące ustalenia, czy wierzyciel ma do czynienia z uczciwym czy tez nieuczciwym dłużnikiem
 • całkowita odmienność w prowadzeniu egzekucji p-ko przedsiębiorcom a konsumentom
 • rozróżnienie pomiędzy prowadzeniem egzekucji merytorycznej i formalnej
 • wykorzystanie przez wierzyciela możliwości przystąpienia do długu osoby trzeciej (odróżnianie od instytucji zwolnienia z długu)
 • wstrzymanie dostaw a windykacja należności w aspekcie prawa energetycznego i cywilnego

4. Umiejętność faktycznego oddziaływania na opóźniającego się z płatnościami dłużnika przez:

 • najnowsze, bardzo istotne zmiany w zakresie rozróżnienia modelu funkcjonowania rodzajów odsetek ustawowych , umownych i ich wysokości
 • sporządzanie właściwie sformułowanych wezwań przedsądowych o zapłatę i ich wpływ na zapewnianie skutecznej egzekucji
 • ćwiczenie w sporządzaniu wzorcowych wezwań

5. Należyte docenianie konsekwencji właściwego i skutecznego doręczania korespondencji dłużnikowi

 • różnice pomiędzy doręczeniem korespondencji wierzyciela, a sądu i komornika
 • podział rodzajów przesyłek oraz sposobów doręczeń
 • problematyka związana z meldunkiem ( konsekwencje dla skutecznej windykacji)
 • najczęściej stosowane przez dłużników wybiegi utrudniające lub uniemożliwiające skuteczne doręczenie i sposoby obrony wierzyciela
 • sposoby ustalania aktualnego miejsca pobytu dłużnika, postępowanie w przypadku braku takich możliwości
 • właściwe zabezpieczanie się wierzyciela przed konsekwencją zmiany adresu dłużnika

6. Wstrzymanie dostawy energii a proces windykacji należności

 • właściwe wykorzystanie ustawowych regulacji prawa energetycznego w procedurze dochodzenia należności od odbiorcy
 • regulacje prawa energetycznego i cywilnego, wzajemne zależności pomiędzy nimi

7. Zgon dłużnika i jego znaczenie dla windykacji należności.

 • omówienie skutków zgonu dłużnika na poszczególnych etapach sądowej windykacji należności (w toku postępowania sądowego, po zakończeniu postępowania sądowego oraz w toku postępowania egzekucyjnego)
 • zagadnienia praktyczne, najczęściej popełniane błędy

8. Podstawowa procedura działań windykacyjnych na etapie przedsądowym – właściwe przygotowanie pod kątem wniesienia pozwu o zapłatę

 • określenia faktycznego charakteru dłużnika i wierzytelności
 • prowadzenie odmiennych procedur egzekucyjnych w stosunku do dłużnika (kontrahenta) na którego utrzymaniu wierzycielowi zależy lub nie

9. Właściwa technika stosowania rozłożenia świadczenia na raty (zawarcia ugody)

 • umiejętność obrony przed postępowaniem dłużnika dążącego faktycznie jedynie do przedawnienia się roszczenia
 • używanie właściwych i bezpiecznych dla wierzyciela sformułowań
 • właściwe zaliczenie przez wierzyciela częściowych wpłat dłużnika, prawidłowe naliczanie odsetek w świetle zakazu anatocyzmu
 • procedura praktycznego wykorzystania wszystkich zalet poddania się przez dłużnika co do obowiązku zapłaty rygorowi egzekucji z aktu notarialnego (art.777 kpc )
 • prawda i mity związane ze skutecznością odniesienia do uznania roszczenia częściowej zapłaty przez dłużnika oraz potwierdzenia salda

10. Maksymalnie szybkie i efektywne wykorzystanie drogi sądowej w celu uzyskania zaspokojenia roszczenia

 • wykorzystanie faktycznej możliwości skłonienia dłużnika do zapłaty należności w każdej wysokości przy zaangażowaniu przez wierzyciela kwoty stu zł
 • umiejętność uzyskania możliwości wydania nakazu zapłaty w terminie nawet do 7 dni

11. Postępowanie w przedmiocie zabezpieczenia dochodzonych roszczeń:

 • zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, z uwzględnieniem zabezpieczenia na nieruchomościach,
 • zabezpieczenie przed i w trakcie postępowania sądowego i egzekucyjnego,

12. Koszty postępowania o zabezpieczenie.

 • zagadnienia praktyczne, najczęściej popełniane błędy
 • szczególne zasady dochodzenia należności z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej,
 • istota nielegalnego poboru
 • interpretacja przesłanek zastosowania art. 57 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zwłaszcza w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • opłata, a odszkodowanie i jego dochodzenia na zasadach ogólnych

13. Postępowanie egzekucyjne

 • wniosek egzekucyjny, jego warunki formalne, określenie żądania egzekucyjnego,
 • zaliczkowanie egzekucji wraz z omówieniem nowych przepisów dotyczących kwoty maksymalnej zaliczki, zasady transparentności wydatków, zasada ścisłego powiązania zaliczki na wydatki z konkretnymi wydatkami
 • ustalenie majątku do egzekucji, poszukiwanie majątku przez komornika a sądowe wyjawienie majątku, koszty poszukiwania majątku,
 • opłaty należne komornikom za prowadzenie egzekucji, stawki opłat, zasady ściągania opłat z pobranych kwot, podstawa do obciążania wierzyciela kosztami egzekucji niecelowej, bezskutecznej, zasady zaskarżania postanowień o opłatach obciążających wierzyciela.
 • zagadnienia praktyczne, najczęściej popełniane błędy

14. Ułożenie wzajemnie efektywnej współpracy pomiędzy wierzycielem a komornikiem

 • stosowanie przez wierzyciela odpowiednich sposobów i technik nadzoru nad prawidłowością prowadzonego przez komornika postępowania w celu zapewnienia efektywności egzekucji

1. Wiadomości wprowadzające

2. Ramy czasowe wprowadzenia procedur windykacyjnych

 • określenie najlepszego oraz ostatecznego momentu
 • przedstawienie najistotniejszych zmian

3. Stopniowalność wprowadzanych i realizowanych technik windykacyjnych

 • umiejętność wyboru właściwych technik w płaszczyźnie podmiotowej i przedmiotowej
 • praktyczne wskazówki służące ustalenia, czy wierzyciel ma do czynienia z uczciwym czy tez nieuczciwym dłużnikiem
 • całkowita odmienność w prowadzeniu egzekucji p-ko przedsiębiorcom a konsumentom
 • rozróżnienie pomiędzy prowadzeniem egzekucji merytorycznej i formalnej
 • wykorzystanie przez wierzyciela możliwości przystąpienia do długu osoby trzeciej (odróżnianie od instytucji zwolnienia z długu)
 • wstrzymanie dostaw a windykacja należności w aspekcie prawa energetycznego i cywilnego

4. Umiejętność faktycznego oddziaływania na opóźniającego się z płatnościami dłużnika przez:

 • najnowsze, bardzo istotne zmiany w zakresie rozróżnienia modelu funkcjonowania rodzajów odsetek ustawowych , umownych i ich wysokości
 • sporządzanie właściwie sformułowanych wezwań przedsądowych o zapłatę i ich wpływ na zapewnianie skutecznej egzekucji
 • ćwiczenie w sporządzaniu wzorcowych wezwań

5. Należyte docenianie konsekwencji właściwego i skutecznego doręczania korespondencji dłużnikowi

 • różnice pomiędzy doręczeniem korespondencji wierzyciela, a sądu i komornika
 • podział rodzajów przesyłek oraz sposobów doręczeń
 • problematyka związana z meldunkiem ( konsekwencje dla skutecznej windykacji)
 • najczęściej stosowane przez dłużników wybiegi utrudniające lub uniemożliwiające skuteczne doręczenie i sposoby obrony wierzyciela
 • sposoby ustalania aktualnego miejsca pobytu dłużnika, postępowanie w przypadku braku takich możliwości
 • właściwe zabezpieczanie się wierzyciela przed konsekwencją zmiany adresu dłużnika

6. Wstrzymanie dostawy energii a proces windykacji należności

 • właściwe wykorzystanie ustawowych regulacji prawa energetycznego w procedurze dochodzenia należności od odbiorcy
 • regulacje prawa energetycznego i cywilnego, wzajemne zależności pomiędzy nimi

7. Zgon dłużnika i jego znaczenie dla windykacji należności.

 • omówienie skutków zgonu dłużnika na poszczególnych etapach sądowej windykacji należności (w toku postępowania sądowego, po zakończeniu postępowania sądowego oraz w toku postępowania egzekucyjnego)
 • zagadnienia praktyczne, najczęściej popełniane błędy

8. Podstawowa procedura działań windykacyjnych na etapie przedsądowym – właściwe przygotowanie pod kątem wniesienia pozwu o zapłatę

 • określenia faktycznego charakteru dłużnika i wierzytelności
 • prowadzenie odmiennych procedur egzekucyjnych w stosunku do dłużnika (kontrahenta) na którego utrzymaniu wierzycielowi zależy lub nie

9. Właściwa technika stosowania rozłożenia świadczenia na raty (zawarcia ugody)

 • umiejętność obrony przed postępowaniem dłużnika dążącego faktycznie jedynie do przedawnienia się roszczenia
 • używanie właściwych i bezpiecznych dla wierzyciela sformułowań
 • właściwe zaliczenie przez wierzyciela częściowych wpłat dłużnika, prawidłowe naliczanie odsetek w świetle zakazu anatocyzmu
 • procedura praktycznego wykorzystania wszystkich zalet poddania się przez dłużnika co do obowiązku zapłaty rygorowi egzekucji z aktu notarialnego (art.777 kpc )
 • prawda i mity związane ze skutecznością odniesienia do uznania roszczenia częściowej zapłaty przez dłużnika oraz potwierdzenia salda

10. Maksymalnie szybkie i efektywne wykorzystanie drogi sądowej w celu uzyskania zaspokojenia roszczenia

 • wykorzystanie faktycznej możliwości skłonienia dłużnika do zapłaty należności w każdej wysokości przy zaangażowaniu przez wierzyciela kwoty stu zł
 • umiejętność uzyskania możliwości wydania nakazu zapłaty w terminie nawet do 7 dni

11. Postępowanie w przedmiocie zabezpieczenia dochodzonych roszczeń:

 • zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, z uwzględnieniem zabezpieczenia na nieruchomościach,
 • zabezpieczenie przed i w trakcie postępowania sądowego i egzekucyjnego,

12. Koszty postępowania o zabezpieczenie.

 • zagadnienia praktyczne, najczęściej popełniane błędy
 • szczególne zasady dochodzenia należności z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej,
 • istota nielegalnego poboru
 • interpretacja przesłanek zastosowania art. 57 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zwłaszcza w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • opłata, a odszkodowanie i jego dochodzenia na zasadach ogólnych

13. Postępowanie egzekucyjne

 • wniosek egzekucyjny, jego warunki formalne, określenie żądania egzekucyjnego,
 • zaliczkowanie egzekucji wraz z omówieniem nowych przepisów dotyczących kwoty maksymalnej zaliczki, zasady transparentności wydatków, zasada ścisłego powiązania zaliczki na wydatki z konkretnymi wydatkami
 • ustalenie majątku do egzekucji, poszukiwanie majątku przez komornika a sądowe wyjawienie majątku, koszty poszukiwania majątku,
 • opłaty należne komornikom za prowadzenie egzekucji, stawki opłat, zasady ściągania opłat z pobranych kwot, podstawa do obciążania wierzyciela kosztami egzekucji niecelowej, bezskutecznej, zasady zaskarżania postanowień o opłatach obciążających wierzyciela.
 • zagadnienia praktyczne, najczęściej popełniane błędy

14. Ułożenie wzajemnie efektywnej współpracy pomiędzy wierzycielem a komornikiem

 • stosowanie przez wierzyciela odpowiednich sposobów i technik nadzoru nad prawidłowością prowadzonego przez komornika postępowania w celu zapewnienia efektywności egzekucji

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Procedury windykacyjne
 • Realizowanie technik windykacyjnych
 • Windykacja należności
 • Postępowanie egzekucyjne

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - energetyka, inwestycje

Cel szkolenia : Wskazanie regulacji prawnych obowiązujących w systemie prawa polskiego dotyczących renty planistycznej i opłat adiacenckich wraz z ich rodzajami oraz procedurą i praktyką stosowania przez organy administracji publicznej.

2024-07-26
26 lipca 2024
2024-07-26
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Prowadzący szkolenie:mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.

2024-07-29
29 lipca 2024
2024-07-29
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wprowadzenie do tematyki gospodarowania nieruchomościami. Zakres regulacji ustawowych. Podstawowe pojęcia w gospodarce nieruchomościami i lokalowej. Podziały nieruchomości. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Opłaty adiacenckie. Prawo pierwokupu. Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowania.
2024-08-19
19 sierpnia 2024
2024-08-19
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.