Inne strony: GAMMA DISCOVER

szkolenie prowadzi - łukasz prasołek

PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH - ZMIANY W 2015 R.

ZMIANY W 2015 R.

Prawo pracy po zmianach. Interpretacje przepisów przez ZUS, Ministerstwo, Państwową Inspekcję Pracy, orzecznictwo sądowe. Uczestnicy dostaną praktyczne rekomendacje do wdrożenia w praktyce kadrowej. Zapraszamy na szkolenie Prawo pracy po zmianach.

IDEA SZKOLENIA


W 2015 r. od kwietnia zmienią się zasady kierowania pracowników na badania wstępne, o ile zmiana pracodawcy nie będzie wiązała się ze zmianą stanowiska pracy, na którym zatrudniony jest pracownik. Planowane są również duże zmiany w zasadach zawierania umów o pracę, np. likwidacja umów na czas wykonania określonej pracy, dozwolenie dla zawierania kilku umów na okres próbny, czy ograniczenie do 33 miesięcy zatrudniania na podstawie umów na czas określony. W zakresie czasu pracy zmianie mają z kolei ulec zasady rekompensaty pracy w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy.

O tych wszystkich zmianach oraz o wyrokach i stanowiskach PIP i MPIPS ważnych dla praktyki kadrowej dowiecie się Państwo na naszych warsztatach, które przygotują do świadomego organizowania pracy w działach kadr w 2015 r. W orzecznictwie bowiem też wiele się dzieje, gdyż zapadły wyroki dotyczące przykładowo zwolnienia pracownika z pracy za wysyłanie danych firmowych na prywatnego maila, czy zasad ustalania odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, jeśli na koniec zatrudnienia pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego.

Na warsztaty zapraszamy:

 • Dyrektorów Personalnych;
 • Kierowników dzałów kadr;
 • Menedżerów działów HR;
 • pracowników działów kadr;
 • osoby odpowiedzialne za sprawy personalne w firmie;
 • wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu praktycznego stosowania
  prawa pracy.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY

 • Kiedy pracodawcy nie będą musieli przeprowadzać wstępnych badań lekarskich pracowników przyjmowanych z ważnymi badaniami z poprzedniej firmy?
 • Jakie są planowane zmiany w zakresie zawierania umów o pracę?
 • Czy będzie możliwe ponowne zawarcie umowy na okres próbny?
 • Ile umów na czas określony będzie mógł zawrzeć pracodawca?
 • Ile będzie mógł łącznie trwać okres zatrudnienia na czas określony?
 • Jakie będą okresy wypowiedzenia umów na czas określony?
 • Kiedy i z jakim skutkiem pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
 • Jakie roszczenia będą przysługiwały pracownikom w przypadku rozwiązania umowy o pracę na czas określony?
 • Jakie przepisy będą dotyczyły umów o pracę na czas określony zawartych przed wprowadzeniem zmian do Kodeksu pracy?
 • Czy za pracę w dni wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy będzie można wypłacać wynagrodzenie?
 • Czy za każdą godzinę pracy w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy będzie przysługiwał 100% dodatek do wynagrodzenia?

STANOWISKA URZĘDOWE

Czas pracy

 • Jak i z jakim wyprzedzeniem dokonywać zmian w harmonogramach czasu pracy?
 • Jak prawidłowo powinny być odpracowywane prywatne wyjścia pracowników?
 • Jak obliczać dodatki nocne niepełnoetatowcom zarabiającym mniej niż minimalne wynagrodzenie?
 • Jak rozliczać nadgodziny ruchomym czasie pracy?
 • Jak rozliczać nadgodziny przypadające między dobami pracowniczymi?
Urlopy wypoczynkowe
 • Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi łączącemu urlop rodzicielski z pracą na ½ etatu?
 • Czy niepełnoetatowiec może mieć więcej dni nieobecności w pracy niż maksymalny wymiar urlopu, czyli 26 dni?
 • Do kiedy najpóźniej pracownik może wykorzystywać urlop ojcowski?
Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych
 • Jak ustala się proporcjonalnie dodatkowy urlop wypoczynkowy niepełnosprawnego?
 • Kiedy istnieje obowiązek podwyższenia stawki godzinowej wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?
 • Jakie normy czasu pracy obowiązują pracownika, który traci i nabywa ponownie umiarkowany stopień niepełnoprawności?
Wynagrodzenia
 • Jak ustalać kwoty wolne od potrąceń dla niepełnoetatowców?
 • Jak dokonuje się potrąceń z wynagrodzenia w razie zbiegu potrąceń alimentacyjnych i niealimentacyjnych?
 • Czy z wynagrodzenia pracownika można potrącić zaległe składki ZUS?
 • Czy komornik może żądać od pracodawcy nr rachunku bankowego pracownika będącego dłużnikiem?
 • Jak obliczać wysokość świadczenia pieniężnego wypłacanego pracownikom, którzy jako żołnierze rezerwy odbywają ćwiczenia wojskowe?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca, gdy pracownik mimo choroby przepracował pełen wymiar czasu pracy?
Stosunek pracy
 • Czy istnieje obowiązek przedłużania do dnia porodu umów o pracę na zastępstwo?
 • Czy informować pracownika o zmianie warunków zatrudnienia, jeśli pierwsza informacja od razu wskazywała
 • kiedy nastąpią zmiany w zakresie poszczególnych uprawnień w niej przewidzianych?
 • Czy można wcześniej wydać świadectwo pracy pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony?
Pozostałe zagadnienia
 • Kto może być upoważniony do kontroli zwolnień lekarskich w domu u pracownika?
 • Jaki jest zakres kontroli zwolnień lekarskich dokonywanej przez ZUS?
 • Czy w trakcie podróży służbowej pracownik otrzymujący posiłki profilaktyczne nabywa prawo do pełnej diety?

KADRY W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO

 • Czy można zawrzeć z jednym pracownikiem 2 umowy na okres próbny?
 • Jakie roszczenia mają pracownicy w przypadku rozwiązywania umów terminowych w przypadku podlegania szczególnej ochronie?
 • Na ile lat można zawierać bez ryzyka umowy na czas określony – 5 czy 10 lat?
 • Jakie są skutki wypowiedzenia umowy na czas określony, która nie miała klauzuli dopuszczającej wypowiedzenie?
 • Czy okresy wypowiedzenia mają charakter sztywny czy minimalny?
 • Czy możliwe jest wypowiedzenie zmieniające przyszłych warunków pracy lub płacy?
 • Czy wypowiedzenie może być wręczone pracownikowi w dniu wolnym od pracy, wynikającym z jego harmonogramu czasu pracy?
 • Czy wieloletnie naruszanie obowiązków tolerowane przez pracodawcę może stanowić podstawę dyscyplinarnego zwolnienia pracownika?
 • Czy w razie zwolnień z przyczyn niedotyczących pracownika sąd ocenia zasadność restrukturyzacji firmy?
 • Czy poleceniem służbowym można zmienić rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy?
 • Czy ochrona przed wypowiedzeniem ze względu na wiek emerytalny dotyczy także emerytur pomostowych?
 • Jak można bez ryzyka zakończyć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy?
 • Kiedy przedawniają się roszczenia o przekazanie przez pracodawcę odpisów na ZFŚS?
 • Kiedy przedawniają się roszczenia o świadczenia z tytułu zakazu konkurencji?
 • Kiedy niewypłacanie części wynagrodzenia może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • przez pracownika?
 • Jakie mogą być skutki nieprowadzenia ewidencji czasu pracy dla postępowania dowodowego w sprawach o nadgodziny?
 • Jak liczymy dzień wolny od pracy, czy od zakończenie poprzedniej doby pracowniczej?
 • Czy niewielkie różnice w wynagrodzeniu pracowników mogą stanowić dyskryminację?
 • Kiedy dochodzi do przejścia zakładu pracy, czy do jego stwierdzenia konieczne jest przeniesienie składników majątkowych?
 • Co oznacza zwrot „wspólnie uzgodnione stanowisko” związków zawodowych?
 • Czy w świetle najnowszego orzecznictwa pracodawcy mogą żądać imiennych list osób reprezentowanych przez związki zawodowe?
 • Jakie są skutki niepoinformowania co kwartał o liczbie członków przez związek zawodowy?

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

TRENERZY SZKOLENIA

Opinie o szkoleniach

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH - ZMIANY W 2015 R. ZMIANY W 2015 R.

Termin szkolenia: 17 grudzień 2015 r. do 18 grudzień 2015 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby:
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

zobacz najbliższe szkolenia.
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym
2018-09-10
10 wrzesień 2018
2018-09-10
Warszawa
Warszawa
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym. Spotkanie poprowadzi wybitny ekspert w dziedzinie dochodzenia roszczeń i reklamacji z tytułu transportu i spedycji. Zapraszamy na szkolenie Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę ładunku.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
2018-09-18
18 wrzesień 2018
2018-09-18
Warszawa
Warszawa
Zagadnienia związane z towarami niebezpiecznymi, obowiązkami uczestników przewozu, a także sposobów korzystania z możliwości zwolnień i wyłączeń od przepisów ADR .Zapraszamy na szkolenie Przepisy umowy ADR 2017r.obowiązki uczestników przewozu w transporcie i magazynie.
2018-10- 2
2 październik 2018
2018-10- 2
Warszawa
Warszawa
Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obrotu towarowego z zagranicą oraz obrotu w UE. Oferuje bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.