PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH - ZMIANY W 2015 R.

ZMIANY W 2015 R.

Prawo pracy po zmianach. Interpretacje przepisów przez ZUS, Ministerstwo, Państwową Inspekcję Pracy, orzecznictwo sądowe. Uczestnicy dostaną praktyczne rekomendacje do wdrożenia w praktyce kadrowej. Zapraszamy na szkolenie Prawo pracy po zmianach.

IDEA SZKOLENIA


W 2015 r. od kwietnia zmienią się zasady kierowania pracowników na badania wstępne, o ile zmiana pracodawcy nie będzie wiązała się ze zmianą stanowiska pracy, na którym zatrudniony jest pracownik. Planowane są również duże zmiany w zasadach zawierania umów o pracę, np. likwidacja umów na czas wykonania określonej pracy, dozwolenie dla zawierania kilku umów na okres próbny, czy ograniczenie do 33 miesięcy zatrudniania na podstawie umów na czas określony. W zakresie czasu pracy zmianie mają z kolei ulec zasady rekompensaty pracy w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy.

O tych wszystkich zmianach oraz o wyrokach i stanowiskach PIP i MPIPS ważnych dla praktyki kadrowej dowiecie się Państwo na naszych warsztatach, które przygotują do świadomego organizowania pracy w działach kadr w 2015 r. W orzecznictwie bowiem też wiele się dzieje, gdyż zapadły wyroki dotyczące przykładowo zwolnienia pracownika z pracy za wysyłanie danych firmowych na prywatnego maila, czy zasad ustalania odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, jeśli na koniec zatrudnienia pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego.

Na warsztaty zapraszamy:

 • Dyrektorów Personalnych;
 • Kierowników dzałów kadr;
 • Menedżerów działów HR;
 • pracowników działów kadr;
 • osoby odpowiedzialne za sprawy personalne w firmie;
 • wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy z zakresu praktycznego stosowania
  prawa pracy.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
  Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

  Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  PLANOWANE ZMIANY W PRAWIE PRACY

  • Kiedy pracodawcy nie będą musieli przeprowadzać wstępnych badań lekarskich pracowników przyjmowanych z ważnymi badaniami z poprzedniej firmy?
  • Jakie są planowane zmiany w zakresie zawierania umów o pracę?
  • Czy będzie możliwe ponowne zawarcie umowy na okres próbny?
  • Ile umów na czas określony będzie mógł zawrzeć pracodawca?
  • Ile będzie mógł łącznie trwać okres zatrudnienia na czas określony?
  • Jakie będą okresy wypowiedzenia umów na czas określony?
  • Kiedy i z jakim skutkiem pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
  • Jakie roszczenia będą przysługiwały pracownikom w przypadku rozwiązania umowy o pracę na czas określony?
  • Jakie przepisy będą dotyczyły umów o pracę na czas określony zawartych przed wprowadzeniem zmian do Kodeksu pracy?
  • Czy za pracę w dni wolne z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy będzie można wypłacać wynagrodzenie?
  • Czy za każdą godzinę pracy w dniu wolnym z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy będzie przysługiwał 100% dodatek do wynagrodzenia?

  STANOWISKA URZĘDOWE

  Czas pracy

  • Jak i z jakim wyprzedzeniem dokonywać zmian w harmonogramach czasu pracy?
  • Jak prawidłowo powinny być odpracowywane prywatne wyjścia pracowników?
  • Jak obliczać dodatki nocne niepełnoetatowcom zarabiającym mniej niż minimalne wynagrodzenie?
  • Jak rozliczać nadgodziny ruchomym czasie pracy?
  • Jak rozliczać nadgodziny przypadające między dobami pracowniczymi?
  Urlopy wypoczynkowe
  • Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi łączącemu urlop rodzicielski z pracą na ½ etatu?
  • Czy niepełnoetatowiec może mieć więcej dni nieobecności w pracy niż maksymalny wymiar urlopu, czyli 26 dni?
  • Do kiedy najpóźniej pracownik może wykorzystywać urlop ojcowski?
  Zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych
  • Jak ustala się proporcjonalnie dodatkowy urlop wypoczynkowy niepełnosprawnego?
  • Kiedy istnieje obowiązek podwyższenia stawki godzinowej wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego?
  • Jakie normy czasu pracy obowiązują pracownika, który traci i nabywa ponownie umiarkowany stopień niepełnoprawności?
  Wynagrodzenia
  • Jak ustalać kwoty wolne od potrąceń dla niepełnoetatowców?
  • Jak dokonuje się potrąceń z wynagrodzenia w razie zbiegu potrąceń alimentacyjnych i niealimentacyjnych?
  • Czy z wynagrodzenia pracownika można potrącić zaległe składki ZUS?
  • Czy komornik może żądać od pracodawcy nr rachunku bankowego pracownika będącego dłużnikiem?
  • Jak obliczać wysokość świadczenia pieniężnego wypłacanego pracownikom, którzy jako żołnierze rezerwy odbywają ćwiczenia wojskowe?
  • Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca, gdy pracownik mimo choroby przepracował pełen wymiar czasu pracy?
  Stosunek pracy
  • Czy istnieje obowiązek przedłużania do dnia porodu umów o pracę na zastępstwo?
  • Czy informować pracownika o zmianie warunków zatrudnienia, jeśli pierwsza informacja od razu wskazywała
  • kiedy nastąpią zmiany w zakresie poszczególnych uprawnień w niej przewidzianych?
  • Czy można wcześniej wydać świadectwo pracy pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony?
  Pozostałe zagadnienia
  • Kto może być upoważniony do kontroli zwolnień lekarskich w domu u pracownika?
  • Jaki jest zakres kontroli zwolnień lekarskich dokonywanej przez ZUS?
  • Czy w trakcie podróży służbowej pracownik otrzymujący posiłki profilaktyczne nabywa prawo do pełnej diety?

  KADRY W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO

  • Czy można zawrzeć z jednym pracownikiem 2 umowy na okres próbny?
  • Jakie roszczenia mają pracownicy w przypadku rozwiązywania umów terminowych w przypadku podlegania szczególnej ochronie?
  • Na ile lat można zawierać bez ryzyka umowy na czas określony – 5 czy 10 lat?
  • Jakie są skutki wypowiedzenia umowy na czas określony, która nie miała klauzuli dopuszczającej wypowiedzenie?
  • Czy okresy wypowiedzenia mają charakter sztywny czy minimalny?
  • Czy możliwe jest wypowiedzenie zmieniające przyszłych warunków pracy lub płacy?
  • Czy wypowiedzenie może być wręczone pracownikowi w dniu wolnym od pracy, wynikającym z jego harmonogramu czasu pracy?
  • Czy wieloletnie naruszanie obowiązków tolerowane przez pracodawcę może stanowić podstawę dyscyplinarnego zwolnienia pracownika?
  • Czy w razie zwolnień z przyczyn niedotyczących pracownika sąd ocenia zasadność restrukturyzacji firmy?
  • Czy poleceniem służbowym można zmienić rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy?
  • Czy ochrona przed wypowiedzeniem ze względu na wiek emerytalny dotyczy także emerytur pomostowych?
  • Jak można bez ryzyka zakończyć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy?
  • Kiedy przedawniają się roszczenia o przekazanie przez pracodawcę odpisów na ZFŚS?
  • Kiedy przedawniają się roszczenia o świadczenia z tytułu zakazu konkurencji?
  • Kiedy niewypłacanie części wynagrodzenia może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • przez pracownika?
  • Jakie mogą być skutki nieprowadzenia ewidencji czasu pracy dla postępowania dowodowego w sprawach o nadgodziny?
  • Jak liczymy dzień wolny od pracy, czy od zakończenie poprzedniej doby pracowniczej?
  • Czy niewielkie różnice w wynagrodzeniu pracowników mogą stanowić dyskryminację?
  • Kiedy dochodzi do przejścia zakładu pracy, czy do jego stwierdzenia konieczne jest przeniesienie składników majątkowych?
  • Co oznacza zwrot „wspólnie uzgodnione stanowisko” związków zawodowych?
  • Czy w świetle najnowszego orzecznictwa pracodawcy mogą żądać imiennych list osób reprezentowanych przez związki zawodowe?
  • Jakie są skutki niepoinformowania co kwartał o liczbie członków przez związek zawodowy?

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  Opinie o szkoleniach

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Justyna Baryła-Rychert

  Project Manager
  tel. +48 (22) 266 08 47
  fax: (22) 266 08 51

  j.baryla@projektgamma.pl
  Justyna Baryła-Rychert

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres j.baryla@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  PRAWO PRACY DLA ZAAWANSOWANYCH - ZMIANY W 2015 R. ZMIANY W 2015 R.

  Termin szkolenia: 17 grudzień 2015 r. do 18 grudzień 2015 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Firma
  Osoba prywatna
  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Cena uczestnictwa dla 1 osoby:
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

  Warunki zgłoszenia

  1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.) z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
  2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
  3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
  4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
  5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
   a) lista uczestników będzie już zamknięta,
   b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
  6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
  7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
  8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
  9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
  10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
  11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
  12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
  13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
  14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.), właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
  Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

  Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

  zobacz najbliższe szkolenia.
  Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu
  2019-05-27
  27 maj 2019 -
  2019-05-28
  28 maj 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Praktyczna wiedza ma temat mechanizmów funkcjonowania systemu magazynowego, integracji procesów z pozostałymi procesami logistycznymi w firmie, poznać mierniki funkcjonowania magazynów i efektywności procesów magazynowych. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie magazynem - gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu.
  2019-05-28
  28 maj 2019
  2019-05-28
  Katowice
  Katowice
  Podstawy prawne, regulacje UE, obowiązek sprawozdawczy, reprezentacja podmiotów, Nomenklatura Scalona, Simstat, uproszczone deklarowanie rodzajów obrotów. Zapraszamy na szkolenie intrastat.
  AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH
  2019-05-29
  29 maj 2019 -
  2019-05-30
  30 maj 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Na szkoleniu omówimy m.in. przepisy celne oraz aktualności i zmiany w nich zachodzące. Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą. Postępowanie administracyjne w sprawach celnych. Procedury celne uproszczone. System kontroli eksportu ECS. Rozliczenie podatku VAT w deklaracji podatkowej w imporcie. Zapraszamy na szkolenie Obrót towarowy za granicą.
  2019-05-30
  30 maj 2019 -
  2019-05-31
  31 maj 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Rozporządzenie 561/2006 WE - Rozporządzenie 165/2014 UE - Ustawa o czasie pracy kierowców -  Ustawa o transporcie (wybrane elementy) - Wytyczne Komisji Europejskiej.
  2019-06-10
  10 czerwiec 2019
  2019-06-10
  Warszawa
  Warszawa
  Podstawy prawne, regulacje UE,  obowiązek sprawozdawczy, reprezentacja podmiotów, Nomenklatura Scalona, Simstat, uproszczone deklarowanie rodzajów obrotów. Zapraszamy na szkolenie Intrastat we Wrocławiu.
  2019-06-14
  14 czerwiec 2019
  2019-06-14
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie pozwala wyjaśnić specyficzne pojęcia występujące wyłącznie w transporcie morskim (między innymi: rola i odpowiedzialność osoby określonej mianem „shipper”). Omówimy temat obiegu dokumentów oraz rolę konosamentu (Bill of lading). Zapraszamy na szkolenie transport morski towarów, konosament.
  2019-06-17
  17 czerwiec 2019 -
  2019-06-18
  18 czerwiec 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Zarządzanie procesami logistycznymi szkolenie uzupełniane jest zadaniami do rozwiązania przez uczestników szkolenia, przykładami z praktyki gospodarczej polskiej oraz zagranicznej a także wymianą doświadczeń między uczestnikami szkolenia.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.