Bieżące orzecznictwo sądowe oraz stanowiska PIP i MPiPS

Wynagrodzenia dla zaawansowanych

Omówienia stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz Ministerstwa Pracy dla sytuacji problemowych dla obliczania wynagrodzeń. Zapraszamy na szkolenie Wynagrodzenia dla zaawansowanych. Szkolenie prowadzi uznany ekspert - autor ponad 10 tys publikacji z zakresu wynagrodzeń.

IDEA SZKOLENIA


Wynagrodzenia dla zaawansowanych

sytuacje problematyczne w aspekcie prawnym i podatkowym

(w tym pierwsze zamknięcie 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych)

Praktyczne warsztaty

Obliczanie wynagrodzeń jest obok czasu pracy jedną z najbardziej skomplikowanych materii w kadrach i płacach (kadry i płace szkolenie), gdyż wielość składników wynagrodzenia i różne sposoby ich obliczania powodują, że łatwo polenić błąd, a należy pamiętać, że każde zaniżenie wynagrodzenia stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Dlatego proponujemy warsztaty, w trakcie którego pokazane zostaną sytuacje, gdy obliczenie wynagrodzenia jest problematyczne ze względu na brak precyzyjnego przepisu, różne interpretacje urzędowe, czy regulacje prawne nieprzystające do rzeczywistości.

W trakcie zajęć na konkretnych przykładach uczestniczy obliczą różne składniki wynagrodzenia, poznając przy tym bieżące orzecznictwo sądowe oraz stanowiska PIP i MPiPS, co z pewnością będzie przydatne w ich dalszej, bieżącej pracy.

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Nie ma wyznaczonego terminu szkolenia?
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
  Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

  Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA


  Zamknięcie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego

  • Czy zmiany stawek wynagrodzenia w trakcie długiego okresu rozliczeniowego wpływają na zasady rozliczania nadgodzin po jego zakończeniu?
  • W jakich terminach powinny być składane wnioski o odbiór czasu wolnego za nadgodziny w tak długim okresie rozliczeniowym?
  • Jak nieusprawiedliwiona nieobecność wpłynie na rozliczenie nadgodzin średniotygodniowych i wynagrodzenia za nie?
  • Według jakich stawek obliczać wynagrodzenie za nadgodziny dobowe wypłacane na koniec 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego?
  • Jakie ryzyka wiążą się z nieoddaniem czasu wolnego za nadgodziny, mimo że były składane wnioski o odbiory czasu wolnego?

  Wynagrodzenie za część miesiąca

  • Czy obniżać wynagrodzenie z tytułu kilkudniowej choroby, jeśli w pozostałym okresie pracownik miał zaplanowany do przepracowania cały wymiar czasu pracy?
  • Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika, który zmienia wymiar etatu w trakcie miesiąca?
  • Czy obliczając wynagrodzenie za część miesiąca zaokrągla się wynik po poszczególnych działaniach?
  • Jak obliczać wynagrodzenie osobom niezatrudnianym od 1-szego dnia miesiąca, gdy rozpoczyna się on od weekendu?

  Wynagrodzenie za nadgodziny

  • Jak rozliczać i wypłacać wynagrodzenie za nadgodziny pracownicom korzystającym z przerw na karmienie piersią?
  • Czy ryczałt za nadgodziny jest stałym składnikiem wynagrodzenia?
  • W jakich okresach należy rozliczać ryczałty za nadgodziny i jak to robić?

  Potrącenia z wynagrodzenia

  • Jak dokonywać potrąceń ze świadczeń przyznawanych z ZFŚS?
  • Czy tytuł zajęcia komorniczego ma znaczenie dla dokonania potrącenia ze świadczeń socjalnych?
  • Czy nieodpracowanie wyjścia prywatnego w ciągu miesiąca powinno spowodować obniżenie wynagrodzenie w stałej wysokości?
  • Do kiedy można najpóźniej dokonać potrącenia wynagrodzenia z tytułu nieodpracowanego wyjścia prywatnego?

  Wynagrodzenia kierowców

  • Jakie składniki wynagrodzenia kierowcy warto zryczałtować, aby uprościć naliczanie wynagrodzeń?
  • Jak powinna wyglądać siatka płac kierowców po ostatniej uchwale SN dotyczącej ryczałtów za noclegi?
  • W jakiej wysokości można określić ryczałty za noclegi w kabinach dla kierowców?
  • Jak dokonać bezpiecznych zmian w siatce płac kierowców, aby utrzymać dotychczasowe koszty wynagrodzeń?

  Inne składniki wynagrodzenia

  • Kiedy obliczać średnią urlopową z 12-miesięcy?
  • Czy honoraria z tytułu praw autorskich otrzymywane przez pracownika uwzględniamy do obliczenia jego wynagrodzenia za nadgodziny?
  • Jak wypłacać wynagrodzenie w okresie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy?

  Zasady ustalania przychodów

  • Jak definiuje się przychody?
  • Jakie są rodzaje przychodów?
  • Kiedy powstaje przychód?
  • Jak wycenić świadczenia niepieniężne?

  Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy

  • Jaka jest definicja kosztów uzyskania?
  • Ile wynoszą koszty kwotowe ze stosunku pracy?
  • Ile wynoszą koszty autorskie?
  • Jakie są konsekwencje wprowadzenia limitu kosztów autorskich?
  • Kiedy można zastosować koszty rzeczywiste?

  Świadczenia nieoznaczone co do kwoty

  • Co to są świadczenia nieoznaczone?
  • Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego (K 7/13)?

  Wybrane świadczenia na rzecz pracowników

  • Czy powstaje przychód w przypadku udostępnienia pracownikom do używania składników majątku pracodawcy?
  • Jak rozliczać używanie samochodów służbowych do celów prywatnych?
  • Jak rozliczyć abonamenty medyczne?
  • Jakie skutki podatkowe wywołuje udostępnienie pracownikom telefonów i laptopów?
  • Jak rozliczyć udostępnienie mieszkań służbowych?
  • Jakie zwolnienia podatkowe obowiązują w przypadku świadczeń ZFŚS?
  • Czy imprezy generują przychody u pracowników?
  • Czy szkolenia pracownicze podlegają opodatkowaniu?
  • Jak rozliczać podróże służbowe?
  • Jakie świadczenia musi spełniać ubiór pracownika, żeby mógł korzystać ze zwolnienia od podatku?
  • Jakie świadczenia BHP korzystają ze zwolnienia od podatku?

  Rozliczenia osób zatrudnionych

  • Jak ustala się zaliczki na podatek dochodowy?
  • Jakie dochody wykazuje się w PIT-4R, a jakie w PIT-8AR?
  • Kiedy sporządza się PIT-11?
  • Jakie są warunki sporządzania PIT-40?
  • Kiedy składamy PIT-8C?
  • Jaki identyfikator podatnika należy wykazywać na dokumentach podatkowych?

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  Opinie o szkoleniach

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Justyna Baryła-Rychert

  Project Manager
  tel. +48 (22) 266 08 47
  fax: (22) 266 08 51

  j.baryla@projektgamma.pl
  Justyna Baryła-Rychert

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres j.baryla@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  Wynagrodzenia dla zaawansowanych

  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Firma
  Osoba prywatna
  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Cena uczestnictwa dla 1 osoby:
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

  Warunki zgłoszenia

  1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
  2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
  3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
  4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
  5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
   a) lista uczestników będzie już zamknięta,
   b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
  6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
  7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
  8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
  9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
  10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
  11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
  12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
  13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
  14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.)., właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
  Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

  Szkolenia - hr, kadry, płace

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2019-10-17
  17 października 2019 -18 października 2019
  2019-10-18
  Warszawa Warszawa
  Nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 1.1.2019 r. wprowadza bardzo ważne zmiany w zakresie sposobu prowadzenia i przechowywania dokumentacji z zakresu czasu pracy. Ważnym punktem szkolenia czas pracy będzie omówienie praktycznych sposobów prowadzenia dokumentacji od stycznia 2019 r.
  2019-10-22
  22 października 2019
  2019-10-22
  Warszawa Warszawa
  Przeciwdziałanie dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu w miejscu pracy to nie tylko element dobrych praktyk zarządzania, ale obowiązek każdego pracodawcy wynikający z Kodeksu Pracy. Szkolenie mobbing przekaże wiedzę nt. działań zapobiegawczych i odpowiedzialności pracodawcy za niepożądane zachowania w środowisku pracy.
  2019-10-23
  23 października 2019
  2019-10-23
  Warszawa Warszawa
  przedstawienie praktycznych aspektów stosowania nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w RODO, nowej ustawie o ochronie danych osobowych, a także projekcie zmian w Kodeksie pracy.
  2019-10-28
  28 października 2019 -29 października 2019
  2019-10-29
  Warszawa Warszawa
  Lepiej zatrudnić pracowników prezentujących odpowiednią postawę, wartości i potencjał niż później poświęcać ogrom czasu, żeby ich zmienić. Szkolenie rekrutacja kładzie nacisk na rekrutację - pozyskanie odpowiednich kandydatów i zachęcenie ich do podjęcia pracy w firmie. Zapraszamy na szkolenie rekrutacja i selekcja.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.