Inne strony: GAMMA DISCOVER
Kompleksowe i praktyczne szkolenie z prawa pracy

Zmiany w prawie pracy 2018/2019

Akta osobowe, związki zawodowe, Pracownicze Plany Kapitałowe, monitoring pracowników – ORAZ PRZEGLĄD ORZECZNICTWA SN I STANOWISK MPIPS DOTYCZĄCYCH KADR I PŁAC

W prawie pracy od kilku lat trwają nieustające zmiany i jak na razie ich koniec się nie zapowiada, gdyż na 2019 r. zaplanowano rewolucyjne zmiany dotyczące zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ale to z pewnością nie jedyny obszar w którym doczekamy się zmian.

IDEA SZKOLENIA

W prawie pracy od kilku lat trwają nieustające zmiany i jak na razie ich koniec się nie zapowiada, gdyż na 2019 r. zaplanowano rewolucyjne zmiany dotyczące zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ale to z pewnością nie jedyny obszar w którym doczekamy się zmian.

Śledzenie zmian w przepisach prawa pracy to jednak nie wszystko, gdyż służby kadrowo – płacowe powinny śledzić także orzecznictwo Sądu Najwyższego. Orzecznictwo jest ważne zwłaszcza w zakresie rozwiązywania umów o pracę, wynagrodzeń, dyskryminacji, czy zakazu konkurencji.

Mając powyższe na uwadze zapraszamy na szkolenie z prawa pracy dla zapracowanych, w trakcie którego zostaną przedstawione zarówno nadchodzące zmiany jak i ostatnie orzecznictwo SN w tematach interesujących działy kadrowo-płacowe.

Nasze spotkanie będzie, kompleksowym przeglądem nowości oraz bieżących wyroków Sądu Najwyższego, dzięki czemu podejmowane na co dzień decyzje będą dużo prostsze, a ryzyko mandatu
w razie kontroli PIP zminimalizowane prawie do zera.

Szkolenie prawo pracy skierowane jest do:
Dyrektorów Personalnych, Dyrektorów/Kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. kadr i
płac, pracowników firm payrollowych, menagerów nadzorujących działy HR;

Cena szkolenia:

1300 zł

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

Do podanej ceny należy
doliczyć 23% VAT

formularz zgłoszenia
Termin szkolenia:

21

listopad 2018 do

22

listopad 2018
Miejsce szkolenia:

Warszawa

Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie: Zmiany w prawie pracy 2018/2019
  21 listopad 2018 r. do 22 listopad 2018 r.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  Szkolenie prawo pracy | Zmiany w prawie pracy 2018/2019

  21 listopada

  1. Planowane od 2019 r. zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania akt osobowych

  • Okresy przechowywania akt - 10 i 50 lat,
  • Zasady wydawania akt papierowych pracownikom
  • Zasady wydawania kopii akt osobowych pracownikom
  • Główne zmiany wynikające z projektu nowego rozporządzenia o aktach osobowych
  • Zmiany formy prowadzenia akt osobowych
  • Akta pracownicze po zmianach – 4 części akt osobowych

  2. Nowe zasady tworzenia dokumentacji dotyczącej czasu pracy

  • Dokumenty z zakresu czasu pracy, które mają się znaleźć w oddzielnej dokumentacji
  • Podpisywanie harmonogramów czasu pracy przed ich wpięciem do dokumentacji
  • Karta wynagrodzeń i ewidencja czasu pracy – czy należy je przechowywać razem?
  • Wnioski o wyjścia prywatne w dokumentacji czasu pracy
  • Zmiana wyglądu karty ewidencji czasu pracy – karty na okres rozliczeniowy

  3. Zasady prowadzenia dokumentacji elektronicznie

  • Czy zmiana formy dokumentacji na elektroniczną będzie skomplikowana?
  • Jakie wymagania musi spełniać dokument elektroniczny w e-aktach?
  • Jakie metadane będą musiały być zapisane na każdym dokumencie elektronicznym?
  • Jakie będą zasady przenoszenia dokumentacji elektronicznej pomiędzy systemami?
  • Jakie zabezpieczenia będą musiały mieć systemy do prowadzenia e-teczek?
  • Czy możliwe będzie prowadzenia akt tradycyjnych a dokumentacji czasu pracy elektronicznie?

  4. Nowe zasady prowadzenia monitoringu pracowników po 25.5.2018 r.

  • Dopuszczalne formy monitoringu
  • Monitoring służbowej poczty elektronicznej
  • Zasady przechowania danych uzyskanych z monitoringu
  • Zasady informowania pracowników o prowadzonym monitoringu

  5. Niekaralność pracowników w instytucjach finansowych

  • Rodzaje pracodawców objętych możliwością żądania oświadczeń o niekaralności
  • Zasada rozliczenia kosztów uzyskania zaświadczeń o niekaralności z KRK
  • Możliwość wypowiedzenia umowy pracownikowi, który nie złoży oświadczenia o niekaralności

  6. Zmiany w zasadach zatrudniania rodziców dzieci niepełnosprawnych

  • Nowe zasady stosowania telepracy
  • Indywidualne rozkłady czasu pracy wiążące pracodawcę
  • Możliwość stosowania przerywanego czasu pracy
  • Zmiany dotyczące zasiłków opiekuńczych

  7. Nowe obowiązki pracodawców związane z ustawą o jawności życia publicznego

  • Sygnaliści – nowa kategoria pracowników podlegających szczególnej ochronie stosunku pracy
  • Sposób uzyskania statusu sygnalisty
  • Kategorie przedsiębiorców, które będą miały obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych
  • Kodeksy etyczne – nowy obowiązek przedsiębiorców
  • Nowa procedura wewnętrzna dotycząca otrzymywania prezentów
  • Odpowiedzialność przedsiębiorców, którzy nie będą stosowali procedur antykorupcyjnych

  8. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

  • Możliwość tworzenia związków zawodowych przez nie pracowników
  • Nowe zasady dotyczące szczególnej ochrony działaczy związkowych
  • Uprawnienia związkowe przysługujące członkom związku niebędącym pracownikami
  • Zmiany dotyczące reprezentatywności związków zawodowych

  9. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

  • Data i podmioty zobowiązane do wprowadzenia PPK
  • Udział związków zawodowych w tworzeniu PPK
  • Zasady ustalania i odprowadzania składki na PPK
  • Zasady uczestnictwa pracowników w PPK – możliwość rezygnacji

  10. Zmiany w płacach planowane na 2019 r.

  • Zniesienie rocznego limitu składek emerytalno-rentowych
  • Planowane zasady wprowadzenia daniny solidarnościowej (Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych)
  • Wyższe sankcje dla pracodawców nielegalnie zatrudniających dłużników alimentacyjnych

   

  22 listopada
  ORZECZNICTWO SĄDU NAJWYŻSZEGO DOTYCZACE KADR I PŁAC


  1. UMOWY O PRACĘ

  • Kiedy jest konieczne wskazanie kryteriów doboru do zwolnienia w treści wypowiedzenia?
  • Kiedy można odstąpić od podawania kryteriów doboru w wypowiedzeniu?
  • Co to są przyczyny niezawinione wypowiedzenia umowy o pracę?
  • Jak oceniać zasadność wypowiedzenia, gdy pracodawca wskazał kilka przyczyn utraty zaufania?
  • Czy za ten sam czyn można ukarać naganą a następnie zwolnić pracownika?
  • Czy pracownik, który rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia może domagać się wypłaty odprawy ekonomicznej?
  • Czy niewypłacanie terminowe wynagrodzenie, ale wypłacanie go do 10 dnia kolejnego miesiąca pozwala pracownikowi rozwiązać umowę bez wypowiedzenia?
  • Kiedy należy ponownie zatrudnić pracownika zwolnionego na podstawie art. 53 k.p.?
  • Czy odszkodowania wyliczamy według ustawowych czy umownych okresów wypowiedzenia?
  • Czy niewykonanie obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika daje mu prawo do odszkodowania?

  2. MOBBING, DYSKRYMINACJA I DOBRA OSOBISTE

  • Czy pracodawca odpowiada za molestowanie pracownika na wycieczce dofinansowanej z ZFŚS?
  • Czy naruszanie godności pracownika w krótkim okresie czasu to mobbing?
  • Na czym powinno polegać przeciwdziałanie mobbingowi?
  • Czy można żądać 2 zadośćuczynień z tytułu mobbingu?
  • Kontrola pracownika a mobbing, na co uważać?
  • Czy przejęcie zakładu pracy może zostać uznane za kryterium dyskryminacyjne?
  • Jak oceniać nierówne traktowanie pracowników powracających do pracy po urlopach wychowawczych?
  • Czy powołanie się na wypowiedź osoby trzeciej wyklucza odpowiedzialność za naruszeniu dóbr osobistych?
  • Staż pracy i rodzaj umowy o pracę a dyskryminacja pracowników, na co uważać?
  • Jakie elementy muszą znaleźć się w pozwie pracownika dotyczącym dyskryminacji?
  • Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w związku z dyskryminacją?

  3. ZAKAZ KONKURENCJI

  • Czy można wprowadzić zakaz dodatkowej pracy nie tylko konkurencyjnej?
  • Czy można podpisać umowę o zakazie konkurencji z radcą prawnym?
  • Czy umowa o zakazie konkurencji przechodzi na kolejnego pracodawcę przy przejściu zakładu pracy?
  • Czy do umów o zakazie konkurencji stosujemy art. 8 k.p., czyli zasadę nadużycia prawa?
  • Jak prawidłowo uregulować termin odstąpienia w umowie o zakazie konkurencji?
  • Kiedy zakaz konkurencji ustaje ze względu na niewykonywanie umowy przez drugą stronę?

  4. CZAS PRACY

  • Jak prawidłowo rozliczać czas pracy pracowników mobilnych?
  • Jak rozliczać czas pracy pracowników zatrudnionych w kilku spółkach z grupy kapitałowej?
  • Jak ustalać nadgodziny w zadaniowym czasie pracy?
  • Kto należy do kategorii kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych pracodawcy?
  • Na czym polega miarkowanie wynagrodzenia za nadgodziny?
  • Na czym polega milcząca zgoda na nadgodziny?
  • Jak na wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny wpływa nieprowadzenie ewidencji czasu pracy?

  5. WYNAGRODZENIA

  • Czy pracownik, który rozwiązuje umowę o pracę bez wypowiedzenia może domagać się wypłaty odprawy ekonomicznej?
  • Kiedy wypowiedzenie zmieniające uzasadnia prawo pracownika do odprawy ekonomicznej?
  • Kiedy żądanie wypłaty premii może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego?
  • Czy niewydanie regulaminu premiowania pomimo ustalenia zasad wypłaty premii może pozbawić pracowników wypłat z tego tytułu?
  • Czy można nie wypłacić premii w przypadku braku zysku pracodawcy, jeśli nie jest to uregulowane w przepisach dotyczących premii?
  • Czy można nabyć wynagrodzenie prowizyjne za okresy usprawiedliwionych nieobecności w pracy?
  • Kiedy pracownik może domagać się wypłaty wynagrodzenia z tytułu gotowości do pracy?
  • Czy nieudzielenie urlopu szkoleniowego uprawnia pracownika do dochodzenia odszkodowania?
  • Czy niewykonanie obowiązku ponownego zatrudnienia pracownika daje mu prawo do odszkodowania?

  6. ZWIĄZKI ZAWODOWE

  • Czy możliwe jest przejście zakładu pracy bez związków zawodowych?
  • Od kiedy powstają skutki prawne zmniejszenie się liczby członków związku zawodowego?
  • Kiedy wybór do władz związku może być sprzeczny z zasadami współżycia społecznego?
  • Jakie są skutki nieprzedłożenia przez związek zawodowy informacji kwartalnej o liczbie członków?
  • Kiedy dochodzi do nadużycia ochrony związkowej?

  7. USTALENIE ISTNIENIA STOSUNKU PRACY

  • Czy zmiana charakteru zatrudnienia w tej samej firmie wpływa na ocenę sądu w procesie o ustalenia istnienia stosunku pracy?
  • Na czym może polegać kontrola zleceniobiorcy, aby nie ryzykować uznania umowy za umowę o pracę?
  • Czy przy umowach zlecenia możliwe jest bieżące przydzielanie zadań i bieżąca kontrola ich wykonania?
  • Czy brak zgody zatrudniającego na opuszczenie miejsca pracy przesądzi o charakterze umowy?
  • Czy praca na budowie polegająca na wykonywaniu na bieżąco poleceń zleceniodawcy może być wykonywana jako umowa zlecania?

   

  Cena szkolenia

  1300 zł

  OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

  Miejsce szkolenia

  Warszawa

  Termin szkolenia
  21 listopad 2018 do 22 listopad 2018
  Czy możesz uzyskać 50-80%
  dofinansowanie do
  szkolenia poprzez BUR?

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  Opinie o szkoleniach

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Justyna Baryła-Rychert

  Project Manager
  tel. +48 (22) 266 08 47
  fax: (22) 266 08 51

  j.baryla@projektgamma.pl
  Justyna Baryła-Rychert

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres j.baryla@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  Zmiany w prawie pracy 2018/2019 Akta osobowe, związki zawodowe, Pracownicze Plany Kapitałowe, monitoring pracowników – ORAZ PRZEGLĄD ORZECZNICTWA SN I STANOWISK MPIPS DOTYCZĄCYCH KADR I PŁAC

  Termin szkolenia: 21 listopad 2018 r. do 22 listopad 2018 r.
  OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

  ">
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Firma
  Osoba prywatna
  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1300 zł OSTATNIE WOLNE MIEJSCA
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

  Warunki zgłoszenia

  1. Organizatorem szkolenia jest Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. J. z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000287983 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
  2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
  3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
  4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
  5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
   a) lista uczestników będzie już zamknięta,
   b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
  6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
  7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
  8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
  9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
  10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
  11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
  12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
  13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
  14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. J., właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
  Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. J. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

  Szkolenia - prawo

  zobacz najbliższe szkolenia.
  Akta osobowe, związki zawodowe, Pracownicze Plany Kapitałowe, monitoring pracowników – ORAZ PRZEGLĄD ORZECZNICTWA SN I STANOWISK MPIPS DOTYCZĄCYCH KADR I PŁAC
  2018-11-21
  21 listopad 2018 -
  2018-11-22
  22 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  W prawie pracy od kilku lat trwają nieustające zmiany i jak na razie ich koniec się nie zapowiada, gdyż na 2019 r. zaplanowano rewolucyjne zmiany dotyczące zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ale to z pewnością nie jedyny obszar w którym doczekamy się zmian.
  Aspekty prawne i praktyczne
  2018-11-21
  21 listopad 2018
  2018-11-21
  Warszawa
  Warszawa
  Celem naszego szkolenia jest omówienie problematyki podziału nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku obowiązywanie i braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szkolenie ma również na celu utrwalenie wiedzy w zakresie dokonywania prawnych i geodezyjnych podziałów nieruchomości, omówienie procedur administracyjnych, jak również zasad poprawnego podziału nieruchomości, i sporządzanej dokumentacji.
  Praktyczne aspekty prawne przygotowania oraz nadzoru nad realizacją procesu inwestycji budowlanych
  2018-11-29
  29 listopad 2018 -
  2018-11-30
  30 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Praktyczne aspekty prawne przygotowania oraz nadzoru nad realizacją procesu inwestycji budowlanych. Zapraszamy na szkolenie Organizacja i prowadzenie robot budowlanych.
  2018-11-29
  29 listopad 2018
  2018-11-29
  Warszawa
  Warszawa
  Problematyka prawnego uregulowania zasad korzystania z nieruchomości zarówno z punktu widzenia korzystającego jak i oddającego nieruchomość do korzystania. Zapraszamy na szkolenie umowy najmu i dzierżawy.
  2018-11-29
  29 listopad 2018
  2018-11-29
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie zajęcie pasa ruchu drogowego i tymczasowa organizacja ruchu prowadzona jest przez uznanego eksperta łączącego doświadczenie zawodowe z wykładowym. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki rekomendacje do zastosowania w swojej praktyce zawodowej.
  PRAWIDŁOWY OPERAT SZACUNKOWY
  2018-11-29
  29 listopad 2018 -
  2018-11-30
  30 listopad 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Weryfikacja zawartości operatu szacunkowego. Przedstawienie możliwych podejść, metod i technik wyceny wraz z obszernym komentarzem praktycznym. Omówienie orzecznictwa, najczęściej popełnianych błędów dot. operatu szacunkowego. Zapraszamy na szkolenie Wycenia nieruchomości - prawidłowy operat szacunkowy.
  RODO w inwestycjach przesyłowych
  2018-12- 3
  3 grudzień 2018 -
  2018-12- 4
  4 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Do udziału w warsztatach zapraszamy: wszystkich uczestników zainteresowanych praktycznymi aspektami związanymi z tematem służebności przesyłu i zaszłości inwestycyjnych.
  NOWE WYZWANIE W 2019 R.
  2018-12- 5
  5 grudzień 2018
  2018-12- 5
  Warszawa
  Warszawa
  Już od 1 stycznia 2019r. mogą zacząć obowiązywać przepisy Ustawy o pracowniczych programach kapitałowych, co dla niektórych pracodawców oznacza odprowadzenie pierwszych składek do PPK już w drugiej połowie 2019 roku. Dla innych podmiotów obowiązek ten może być odsunięty w czasie, mimo to jest on nieunikniony. PPK zapewne staną się popularnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców.
  Specustawa Drogowa – prawo i praktyka
  2018-12- 6
  6 grudzień 2018
  2018-12- 6
  Warszawa
  Warszawa
  Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi, które stanowią podstawę realizacji inwestycji drogowych i ich zastosowania w praktyce.
  Pierwsze miesiące stosowania przepisów w kluczowych obszarach - HR, marketing, e-commerce, IT
  2018-12-10
  10 grudzień 2018
  2018-12-10
  Warszawa
  Warszawa
  25 maja 2018 r. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO/GDPR) zastąpiło obowiązujące dotychczas ramy prawne ochrony danych osobowych, stanowiąc nową bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Zdarzeniu temu towarzyszyło wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. oraz pakiet zmian w prawie 200 innych ustawach (nowelizacja branżowa).
  2018-12-10
  10 grudzień 2018 -
  2018-12-11
  11 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.
  PODSUMOWANIE ROKU ORAZ NOWE ZMIANY w 2019 r.
  2018-12-10
  10 grudzień 2018
  2018-12-10
  Warszawa
  Warszawa
  Zapraszamy na szkolenie będące podsumowaniem roku 2018 w zakresie zmian w prawie pracy oraz sygnalizujące nadchodzące zmiany w 2019 r.
  2018-12-14
  14 grudzień 2018
  2018-12-14
  Warszawa
  Warszawa
  Analiza problemów związanych z niewłaściwą konstrukcją umów o roboty budowlane, analiza błędnych interpretacji umów. Szkolenie umowa o roboty budowlane poprowadzi uznany ekspert - radca prawny z olbrzymim doświadczeniem zawodowym i szkoleniowych w tym temacie.
  Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości
  2018-12-18
  18 grudzień 2018
  2018-12-18
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości - praca na dokumencie. Zapraszamy na szkolenie jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych.
  SYTUACJE PROBLEMATYCZNE | Aspekt prawny, ubezpieczeniowy oraz podatkowy – kompendium wiedzy dla praktyków
  2019-01-18
  18 styczeń 2019
  2019-01-18
  Warszawa
  Warszawa
  Podczas szkolenia omówimy regulacje z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem jednoczesnego zatrudnienia na podstawie różnych stosunków prawnych, kwestie związane z oskładkowaniem kilku umów.
  PO REWOLUCYJNYCH ZMIANACH PRAWA – 1 STYCZNIA 2019 R.
  2019-01-24
  24 styczeń 2019
  2019-01-24
  Warszawa
  Warszawa
  Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego. Jednocześnie powinni mieć oni świadomość, iż przysługują im również konkretne uprawnienia względem organizacji i działaczy związkowych.
  PRZEGLĄD ORZECZNICTWA SN I STANOWISK MPIPS DOTYCZĄCYCH KADR I PŁAC
  2019-02-19
  19 luty 2019 -
  2019-02-20
  20 luty 2019
  Warszawa
  Warszawa
  W prawie pracy od kilku lat trwają nieustające zmiany i jak na razie ich koniec się nie zapowiada, gdyż na 2019 r. zaplanowano rewolucyjne zmiany dotyczące zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej, ale to z pewnością nie jedyny obszar w którym doczekamy się zmian.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.