Etyka i przeciwdziałanie korupcji

Etyka i przeciwdziałanie korupcji

Etyka i przeciwdziałanie korupcji

Szkolenia - administracja publiczna
Trzeba być uczciwym i nie podawać swego braku odwagi za pokorę

Etyka i przeciwdziałanie korupcji w pracy zwłaszcza w urzędach są ważnym punktem odniesieniu w planowaniu działań i podejmowaniu decyzji. Szkolenie łączy aspekty prawne z wiedzą na temat dobrych praktyk w urzędach. Szkolenie dla administracji publicznej ponieważ uwzględnia specyfikę pracy urzędów.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia otwartego. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia online. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Etyka jest fundamentem zaufania – zarówno w relacji pomiędzy pracownikami urzędu jak również między obywatelami i Urzędami. Etyczne zachowania, podejmowanie decyzji wymaga znajomości zarówno zagadnień prawnych jak również tych związanych z konsekwencjami wizerunkowymi dla samego urzędu.

Przeciwdziałanie korupcji jest jedną z pozytywnych konsekwencji stosowania etyki pracy w Urzędzie.

Szkolenie obejmuje główne zasady i wartości etyki urzędniczej oraz uświadamia znaczenie etyki w budowaniu pozytywnego wizerunku urzędu. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę na temat radzenia sobie w sytuacjach wywołujących wątpliwości etyczne oraz nauczą się, jak unikać zachowań mogących rodzić podejrzenia o nieetyczne postepowanie. Omówione zostaną również przyczyny i konsekwencje działań wbrew etyce w urzędzie, w ramach których uczestnicy szkolenia zapoznają się z projektem zarządzenia Prezesa Rady  Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.

Etyka jest fundamentem zaufania – zarówno w relacji pomiędzy pracownikami urzędu jak również między obywatelami i Urzędami. Etyczne zachowania, podejmowanie decyzji wymaga znajomości zarówno zagadnień prawnych jak również tych związanych z konsekwencjami wizerunkowymi dla samego urzędu.

Przeciwdziałanie korupcji jest jedną z pozytywnych konsekwencji stosowania etyki pracy w Urzędzie.

Szkolenie obejmuje główne zasady i wartości etyki urzędniczej oraz uświadamia znaczenie etyki w budowaniu pozytywnego wizerunku urzędu. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę na temat radzenia sobie w sytuacjach wywołujących wątpliwości etyczne oraz nauczą się, jak unikać zachowań mogących rodzić podejrzenia o nieetyczne postepowanie. Omówione zostaną również przyczyny i konsekwencje działań wbrew etyce w urzędzie, w ramach których uczestnicy szkolenia zapoznają się z projektem zarządzenia Prezesa Rady  Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.


PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Uregulowania prawne z zakresu etyki służby publicznej w Polsce
 • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Europejski Kodeks Dobrej Administracji z dnia 6 września 2001 r.
 • Regulacje prawne w sprawie etyki w życiu publicznym

2. Kodeks etyki urzędnika

 • Normy wyznaczające właściwą postawę
 • Normy stojące na staży rzetelności i uczciwości
 • Normy stojące na straży godności i zawodowego prestiżu
 • Normy regulujące stosunki
 • Omówienie wybranych przepisów prawnych i ustawy antykorupcyjnej
 • Konsekwencje prawne korupcji

3. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • podział zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział na zasady tradycyjne i wynikające z nowoczesnego modelu administracji publicznej)
 • zasady etyki korpusu służby cywilnej
  • zasada godnego zachowania 
  • zasada służby publicznej 
  • zasada lojalności 
  • zasada neutralności politycznej 
  • zasada bezstronności 
  • zasada rzetelności

4. Struktura i forma korupcji – omówienie wybranych elementów

4. Psychologiczne aspekty zachowań etycznych, opartych na wartościach

 • Zachowania ludzi w sytuacji konfliktu wartości i pokusy
 • Źródła władzy, psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu
 • Manipulacje, autodiagnoza podatności na manipulację
 • Obrona przed manipulacjami i socjotechnikami budowania zobowiązań
 • Minimalizowanie psychologicznych kosztów podejmowania przedsięwzięć antykorupcyjnych - wykorzystanie osobistych zasobów w pełnieniu roli lidera standardów etycznych i działań antykorupcyjnych

5. Przyczyny i konsekwencje korupcji dla urzędu

 • Etyczne
 • Karne
 • Omówienie projektu zarządzenia Prezesa Rady  Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej

6. Znaczenie etyki w budowaniu pozytywnego wizerunku urzędu

 • Właściwe ustalenie i wdrażanie Misji oraz Kodeksu Dobrych Praktyk
 • Obserwacja – Analiza – Planowanie – Działanie jako klucz do sukcesu
 • Budowanie granic i asertywne domaganie się w relacjach zawodowych
 • Autodiagnoza osobistego stylu komunikowania się w relacjach zawodowych
 • Przejrzysta komunikacja w relacjach zawodowych wg. zasad ‘’clear hand’’ zapobiegająca korupcji
 • Budowanie pozytywnego wizerunku urzędu poprzez właściwe etyczne postawy jego pracowników

7. Wybrane zasady Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji z dnia 6 września 2001 r.
 • praworządność
 • niedyskryminowanie
 • niezależność
 • obiektywizm
 • zakaz nadużywania uprawnień
 • uczciwość
 • uprzejmość
 • ochrona danych osobowych

8. Przejrzysty urząd jako wynik dobrej współpracy w zespole

 • Warunki organizacyjne i psychologiczne blokujące właściwe zarządzanie przepływem informacji i wiedzy jako możliwy czynnik korupcjogenny
 • Określanie standardów kooperacji w urzędzie – aspekt psychologiczny
 • Lider a szef, modelowanie wzorców zachowań i pozycji nieformalnej w grupie
 • Prawidłowości funkcjonowania grupy w kontekście zachowań o charakterze korupcyjnym
 • Nawiązywanie kontaktów zawodowych – warunki, atuty i zagrożenia
 • Wprowadzanie zmiany w zespole i miejscu pracy – wzmacnianiem, albo osłabianiem działań antykorupcyjnych w urzędzie

9. Normy i wartości etyczne
 • omówienie roli wartości etycznych w funkcjonowaniu urzędu – dyskusja
 • relacja przełożony i pracownicy w odniesieniu do zasad i zasad etyki korpusu służby cywilnej

10. Naruszenie norm etycznych w służbie publicznej
 • korupcja
 • klientyzm
 • nepotyzm
 • patologiczna partyjność

11. Dylematy etyczne członków służby cywilnej
 • rodzaje dylematów etycznych
 • konflikt interesów
 • konflikt lojalności

12. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej
 • przepisy i procedury prawne
 • odpowiedzialność za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej, w tym za naruszenie zasad etyki korpusu służy cywilnej i zasad służby cywilnej

13. Podsumowanie i wnioski końcowe
 • Wnioski na poziomie indywidualnym
 • Wnioski na poziomie grupowym

1. Uregulowania prawne z zakresu etyki służby publicznej w Polsce
 • Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Europejski Kodeks Dobrej Administracji z dnia 6 września 2001 r.
 • Regulacje prawne w sprawie etyki w życiu publicznym

2. Kodeks etyki urzędnika

 • Normy wyznaczające właściwą postawę
 • Normy stojące na staży rzetelności i uczciwości
 • Normy stojące na straży godności i zawodowego prestiżu
 • Normy regulujące stosunki
 • Omówienie wybranych przepisów prawnych i ustawy antykorupcyjnej
 • Konsekwencje prawne korupcji

3. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • podział zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział na zasady tradycyjne i wynikające z nowoczesnego modelu administracji publicznej)
 • zasady etyki korpusu służby cywilnej
  • zasada godnego zachowania
  • zasada służby publicznej
  • zasada lojalności
  • zasada neutralności politycznej
  • zasada bezstronności
  • zasada rzetelności

4. Struktura i forma korupcji – omówienie wybranych elementów

4. Psychologiczne aspekty zachowań etycznych, opartych na wartościach

 • Zachowania ludzi w sytuacji konfliktu wartości i pokusy
 • Źródła władzy, psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu
 • Manipulacje, autodiagnoza podatności na manipulację
 • Obrona przed manipulacjami i socjotechnikami budowania zobowiązań
 • Minimalizowanie psychologicznych kosztów podejmowania przedsięwzięć antykorupcyjnych - wykorzystanie osobistych zasobów w pełnieniu roli lidera standardów etycznych i działań antykorupcyjnych

5. Przyczyny i konsekwencje korupcji dla urzędu

 • Etyczne
 • Karne
 • Omówienie projektu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej

6. Znaczenie etyki w budowaniu pozytywnego wizerunku urzędu

 • Właściwe ustalenie i wdrażanie Misji oraz Kodeksu Dobrych Praktyk
 • Obserwacja – Analiza – Planowanie – Działanie jako klucz do sukcesu
 • Budowanie granic i asertywne domaganie się w relacjach zawodowych
 • Autodiagnoza osobistego stylu komunikowania się w relacjach zawodowych
 • Przejrzysta komunikacja w relacjach zawodowych wg. zasad ‘’clear hand’’ zapobiegająca korupcji
 • Budowanie pozytywnego wizerunku urzędu poprzez właściwe etyczne postawy jego pracowników

7. Wybrane zasady Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji z dnia 6 września 2001 r.
 • praworządność
 • niedyskryminowanie
 • niezależność
 • obiektywizm
 • zakaz nadużywania uprawnień
 • uczciwość
 • uprzejmość
 • ochrona danych osobowych

8. Przejrzysty urząd jako wynik dobrej współpracy w zespole

 • Warunki organizacyjne i psychologiczne blokujące właściwe zarządzanie przepływem informacji i wiedzy jako możliwy czynnik korupcjogenny
 • Określanie standardów kooperacji w urzędzie – aspekt psychologiczny
 • Lider a szef, modelowanie wzorców zachowań i pozycji nieformalnej w grupie
 • Prawidłowości funkcjonowania grupy w kontekście zachowań o charakterze korupcyjnym
 • Nawiązywanie kontaktów zawodowych – warunki, atuty i zagrożenia
 • Wprowadzanie zmiany w zespole i miejscu pracy – wzmacnianiem, albo osłabianiem działań antykorupcyjnych w urzędzie

9. Normy i wartości etyczne
 • omówienie roli wartości etycznych w funkcjonowaniu urzędu – dyskusja
 • relacja przełożony i pracownicy w odniesieniu do zasad i zasad etyki korpusu służby cywilnej

10. Naruszenie norm etycznych w służbie publicznej
 • korupcja
 • klientyzm
 • nepotyzm
 • patologiczna partyjność

11. Dylematy etyczne członków służby cywilnej
 • rodzaje dylematów etycznych
 • konflikt interesów
 • konflikt lojalności

12. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej
 • przepisy i procedury prawne
 • odpowiedzialność za naruszenie obowiązków członka korpusu służby cywilnej, w tym za naruszenie zasad etyki korpusu służy cywilnej i zasad służby cywilnej

13. Podsumowanie i wnioski końcowe
 • Wnioski na poziomie indywidualnym
 • Wnioski na poziomie grupowym

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1
Z powodzeniem przeszkoliliśmy praktycznie wszystkie ministerstwa, urzędy centralne, większość wojewódzkich, wiele JST.
2
Przeszkoliliśmy online ponad 1500 pracowników administracji państwowej, rządowej i samorządowej.
3
Naszymi szkoleniami objęliśmy ponad 30 000 pracowników administracji państwowej, rządowej i samorządowej.
4
Średnia wyników ankiet poszkoleniowych dla naszych szkoleń administracji wynosi 4,72 na skali pięciostopniowej.

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Zniwelowanie możliwych nieprawidłowości w funkcjonowaniu urzędu
 • Przejrzyste działanie urzędu
 • Wzrost satysfakcji klientów z usług urzędu dzięki uczciwej pracy i jasnym zasadom
 • Funkcjonowanie w sposób uczciwy, jasny i przyjazny dla lokalnej społeczności

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Znajomość standardów postępowania oraz dobrych praktyk
 • Uwrażliwienie na normy moralne, które następnie każdy pracownik przekłada na sposób codziennej pracy
 • Umiejętność identyfikowania zagrożeń korupcyjnych, radzenia sobie w sytuacjach mogacych wywoływać wątpliwości etyczne, umiejętność niedopuszczania do sytuacji mogących rodzić podejrzenia o nieetyczne postępowanie, zdolność odpowiedniego zachowania się, reagowania w sytuacjach trudnych
 • Zmniejszenie poziomu stresu na wypadek pojawienia się zagrożenia sytuacją nieetyczną

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Większa świadomość pracowników znaczenia etyki w budowaniu pozytywnego wizerunku urzędu
Etyka i przeciwdziałanie korupcji

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Magdalena Wasilewska

Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485

magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
Magdalena Wasilewska
Preferuję kotakt:

Magdalena Wasilewska

Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485

magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
Magdalena Wasilewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Magdalena Wasilewska

Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 485

magdalena.wasilewska@projektgamma.pl
Magdalena Wasilewska
Preferuję kotakt:

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - administracja publiczna

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - administracja publiczna


Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.