Biznes jest kobietą! – II edycja

Projekt "Biznes jest kobietą! – II edycja" jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, na podstawie wniosku nr RPLD.08.03.03-10-0045/16

Przeskocz do:


Zapraszamy również na stronę projektu:

 

O projekcie:


Realizacja projektu

Projekt "Biznes jest kobietą! – II edycja" jest realizowany w partnerstwie przez Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j. (Lider) i IT Rent Marcin Trzciński (Partner), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych - ZIT na podstawie wniosku o numerze RPLD.08.03.03-10-0045/16.

Wartość projektu wynosi 4 513 743,56 PLN, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa:  4 367 216,18 PLN (96,75%).

Cel główny projektu

Celem głównym projektu jest trwałe włączenie zawodowe 80 kobiet po 29 roku życia pozostających bez pracy zamieszkujących na obszarze ŁOM tj. miasto Łódź, powiaty pabianicki, zgierski, brzeziński i łódzki wschodni poprzez założenie i prowadzenie działalności gospodarczej przez minimum 12 miesięcy w okresie 01.03.2017-30.09.2018r.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 130 kobiet zamieszkałych w województwie łódzkim w powiatach: miasto Łódź, łódzki wschodni, brzeziński, pabianicki, zgierski, które ukończyły 29 lat; w tym:

 • 120 kobiet bezrobotnych, poszukujących pracy (min. 60 kobiet długotrwale bezrobotnych);
 • 10 kobiet biernych zawodowo.
 • w szczególności:
 • min. 40 kobiet opiekujących się dzieckiem w wieku do 6 lat (własnym lub przysposobionym);
 • min. 50 kobiet w wieku powyżej 50 roku życia;
 • min. 50 kobiet o niskich kwalifikacjach.

Warunki udziału w projekcie

Rekrutacja Uczestniczek będzie przebiegać kilku etapowo w okresie marzec-kwiecień 2017 roku.

 • Zgłoszenie udziału w projekcie poprzez formularz zgłoszeniowy
 • Przeprowadzenie merytorycznej oceny nadesłanych formularzy zgłoszeniowych
 • Ogłoszenie listy formularzy zgłoszeniowych ocenionych pozytywnie i negatywnie
 • Przeprowadzenie rozmów kandydatów z doradcą zawodowym
 • Przeprowadzenie rozmów kandydatów z Komisją Rekrutacyjną
 • Ogłoszenie listy podstawowej (i rezerwowej) uczestników projektu
 • Podpisane deklaracji udziału w projekcie

Zakładane rezultaty

 • Powstanie 80 nowych podmiotów – jednoosobowych działalności, traktowanych jako miejsca pracy w województwie łódzkim, w tym 50 powstałych na terenie Łodzi, Pabianic, Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa Łódzkiego, Ozorkowa oraz Brzezin – zdegradowanych miast ŁOM o największych potrzebach rewitalizacyjnych.
 • Dzięki wsparciu szkoleniowo-doradczemu 130 kobiet nabędzie kompetencje w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
 • 80 Uczestniczek Projektu będzie prowadziło działalność gospodarczą przez min. 12 miesięcy.

Opis działań i wsparcia w projekcie:

1.Wsparcie szkoleniowo – doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej

 1. Szkolenie “Podstawy zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”
  • Organizacja szkolenia:
   • 10 grup x 13 osób x 8 dni
   • Zajęcia będą się odbywać w dni powszednie lub weekendy w godz. 8-16, min. 2 dni w tygodniu
   • W sumie 60 godzin w formie ćwiczeń i warsztatów z elementami wykładu
   • Szkolenia będą się odbywać w miastach powiatowych
   • Sale szkoleniowe będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • Program szkolenia:
   • podstawy prawne i procedura zakładania działalności gospodarczej (wniosek do CEIDG-REGON, NIP, ZUS, VAT-R, KRS, działalność regulowana) – 4 godz.
   • księgowość w małej firmie (formy opodatkowania, VAT, ubezpieczenia społeczne) – 8 godz.
   • podstawy prawna pracy (zatrudnianie pracowników) – 4 godz.
   • umowy handlowe w obrocie gospodarczym – 2 godz.
   • marketing i reklama w firmie – 4 godz.
   • techniki sprzedaży i obsługa klienta – 6 godz.
   • efektywność osobista (komunikacja, asertywność, automotywacja, zarządzanie czasem) – 8 godz.
   • biznesplan – 8 godz.
   • warsztaty komputerowe – 16 godz.
 2. Egzamin zewnętrzny wykonany przez zewnętrzną instytucję posiadającą odpowiednie uprawnienia. Kryterium oceny stanowi liczba uzyskanych punktów w każdym ocenianym obszarze.
 3. Doradztwo Indywidualne (6 godzin/uczestniczkę) w zakresie księgowości i/lub prawa i/lub marketingu i obsługi klienta i/lub finansów i/lub sporządzania biznesplanów. Miejsca i terminy spotkań z doradcą zawodowym będą uzgodnione między uczestnikiem a doradcą z uwzględnieniem potrzeb i sytuacji uczestnika.

2.Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – jednorazowe dotacje i pomostowe wsparcie finansowe

 • Przyjmowanie opracowanych biznesplanów od 130 uczestniczek projektu
 • Ocena biznesplanów (przekazanie wyników i uruchomienie procedury odwoławczej)
 • Sporządzenie listy rankingowej, na podstawie której 80 uczestniczek otrzyma wsparcie
 • Zawarcie umów z 80 uczestniczkami o udzielenie wsparcia w postaci jednorazowej dotacji
 • Wypłata jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 23 398,68 zł oraz przez kolejne 6-miesięcy podstawowego wsparcia pomostowego dla 80 uczestniczek
 • Składanie w 5 miesiącu prowadzenia działalności wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – ocena Wniosków
 • Przyznanie decyzji o przedłużonym wsparciu pomostowym na kolejne 6 miesięcy dla minimum 70 uczestniczek.

3.Pomostowe specjalistyczne wsparcie doradcze dla nowo utworzonych firm

 • Doradztwo indywidualne do wyboru (12 godzin/uczestniczkę), w zakresie: księgowości i/lub prawa i/lub marketingu i obsługi klienta i/lub finansów i/lub mentoringu biznesowego dla 80 uczestniczek

4.Dodatkowe wsparcie finansowe:

 • Zwrot kosztów podróży wynikających z dojazdu do miejsca szkoleń (dla osób bezrobotnych)
 • Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

Harmonogram działań w projekcie

 Etap  Działanie  Okres
 Rekrutacja
 •  Przeprowadzenie merytorycznej oceny formularzy zgłoszeniowych (FZ)
 • Przeprowadzenie rozmów z doradca zawodowym
 • Rozmowa kandydatów z Komisją Rekrutacyjną
 • Ogłoszenie listy uczestników projektu
 • Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie
 marzec-kwiecień
2017

 Wsparcie szkoleniowo-doradcze
 •  Realizacja szkoleń „Podstawy zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”
 • Zewnętrzna walidacja i certyfikacja kompetencji

 maj – lipiec
2017

 
 • Zwrot kosztów podróży dla osób bezrobotnych
 • Refundacja kosztów opieki nad osobą zależną
 czerwiec – sierpień 2017
 Dystrybucja wsparcia finansowego i pomostowego
merytorycznego
 • Przyjmowanie wniosków o udzielanie wsparcia finansowego za założenie działalności gosp. – biznesplanów
 • Przeprowadzenie oceny biznesplanów
 • Ogłoszenie listy rankingowej biznesplanów

 sierpień
2017
 
 • Rejestrowanie działalności gospodarczej przez uczestników
 • Zawieranie umów o udzielanie wsparcia finansowego – jednorazowej dotacji i wsparcia pomostowego
 • Wypłata jednorazowej dotacji

 sierpień – wrzesień 2017
 
 • Wypłata wsparcia pomostowego

 wrzesień 2017
– luty 2018
 
 • Ocena wniosków o przedłużenie wsparcia pomostowego

 styczeń
2018
 
 •  Wypłata przedłużonego wsparcia pomostowego

 styczeń – maj
2018
 
 • Monitoring rozliczenia dotacji i wsparcia pomostowego

 sierpień 2017
– maj 2018
 
 •  Realizacja specjalistycznego pomostowego wsparcia doradczego

 wrzesień 2017
– maj 2018

Kontakt:


Dane teleadresowe Biura Projektu:

Ul. Andrzeja Struga 23 lok. 603
95-100 Zgierz
Tel.: 882182125
email: biznesjestkobieta2@projektyefs.pl


Lider projektu:

Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.
ul Mysłowicka 15,
01-612 Warszawa


Partner Projektu:

IT Rent Marcin Trzciński
Ul. Powstańców 69
05-870 Błonie

Dokumenty:

nr 1 Regulamin Rekrutacji

nr 2 Formularz Rekrutacyjny

nr 3 Karta Oceny Formularza rekrutacyjnego

nr 4 Wzór Biznesplanu

nr 5 regulamin przyznawania środków

nr 6 Formularz zmian w biznesplanie

nr 7 Umowa o udzielenie wsparcia

Pomocne informacje nt. założenia działalności, w tym przez telefon, można znaleźć TUTAJ

Wojciech Małek

Koordynator Projektów Szkoleniowych
Tel: [+48] 22 250 13 87
Fax: [+48] 22 266 08 51

wojciech.malek@projektgamma.pl
Wojciech Małek
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.
https://www.projektgamma.pl/uploads//images/unijne//logowki_unijne2.png