Bezpieczeństwo eksploatacyjne urządzeń sieciowych położonych na cudzych gruntach w praktyce działalności przedsiębiorstwa sieciowego

Stan prawny 2018r.

Bezpieczeństwo eksploatacyjne urządzeń sieciowych położonych na cudzych gruntach w praktyce działalności przedsiębiorstwa sieciowego. Aktualny stan prawny.

IDEA SZKOLENIA

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.

Dariusz Rystał – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, od wielu lat związany z branżą energetyczną, ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego. Cywilista. Pan Sędzia posiada kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w zakresie obowiązujących regulacji prawnych jak i ich praktycznego zastosowania. Prowadzi swoje zajęcia zawsze dostosowując stopień ich trudności do stopnia zaawansowania słuchaczy, inaczej prowadzi zajęcia dla osób z przygotowaniem prawniczym i bez takiego przygotowania, stara się być jak najbardziej elastyczny w stosunku do oczekiwań i potrzeb konkretnych grup swoich słuchaczy.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty

Do udziału w warsztatach zapraszamy: wszystkich uczestników zainteresowanych praktycznymi aspektami związanymi z tematem służebności przesyłu i zaszłości inwestycyjnych.

W szczególności departamenty:

 • Inwestycji
 • Rozwoju
 • Przesyłu
 • Zarządzania siecią i majątkiem
 • Prawnego
 • Administracji
 • Nieruchomości

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
  Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

  Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wiadomości wprowadzające

  2. Dostęp do urządzeń sieciowych przedsiębiorstwa położonych na cudzych nieruchomościach na podstawie:

  • zawartej i zrealizowanej umowy o przyłączenie
  • ustanowionej służebności przesyłu
  • zawartej umowie najmu, dzierżawy, użyczenia
  • wyrażonej przez właściciela zgody dla przedsiębiorstwa sieciowego na wejście w teren i posadowienie urządzenia sieciowego

  3. Praktyczne aspekty realizowania wyrażonej przez właściciela zgody w różnej formie na eksploatacje sieci położonej na jego terenie.

  4. Umiejętne znalezienie i wykorzystanie tytułów cywilnych i administracyjnych celem legalnego wejścia w cudzy teren

  5. Wykorzystywanie przez przedsiębiorstwo sieciowe faktu wcześniejszego niezakłóconego i relatywnie długotrwałego dostępu do urządzeń sieciowych położnych na cudzych gruntach.

  6. Problematyka eksploatacji urządzeń sieciowych znajdujących się na gruncie stanowiącym:

  • przedmiot własności
  • przedmiot użytkowania wieczystego

  7. Konieczność i umiejętność wykazywania przez przedsiębiorstwo sieciowe prawa własności do urządzeń sieciowych położonych na cudzych gruntach

  • trudności w tym zakresie związanych ze „starymi” inwestycjami ( zaszłości eksploatacyjne)
  • problematyka związana z wykazaniem prawa własności przedsiębiorstw sieciowych do konkretnych urządzeń sieciowych posadowionych na cudzych gruntach
  • zachodzące zależności pomiędzy własnością urządzeń a techniką obrony każdej z grup właścicieli
  • trudności związane z wykazaniem własności w zależności od dawności inwestycji sieciowej

  8. Prawidłowe określenie kręgu osób uprawnionych do wyrażania zgody na wejście na teren nieruchomości, na której posadowiono urządzenia energetyczne

  • umiejętność właściwej interpretacji zapisów księgi wieczystej
  • postępowanie w przypadku braku aktualnych zapisów co do prawa własności nieruchomości (prowadzenie spraw spadkowych)
  • dostęp do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - konieczność wejścia na jej teren

  9. Sposoby uzyskiwania i wykazywania przez przedsiębiorstwo sieciowe faktu otrzymania zgody od właściciela na wejście w jego teren

  10. Właściwa procedura wejścia na teren nieruchomości osoby trzeciej przy braku jej zgody (agresywnym zachowaniu)

  • konieczność zajęcia nieruchomości spowodowana wystąpieniem siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody
  • złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej na czasowe zajęcie nieruchomości, o ile przedsiębiorstwo ma możliwość oczekiwania na jej wydanie
  • schemat postępowania, gdy dana sytuacja wymaga natychmiastowego wejścia na cudzy teren , a brak jest kontaktu z jej właścicielem lub zdecydowanie (agresywnie)odmawia dostępu do urządzeń będących na jego gruncie
  • próby ugodowego otrzymania zgody od właścicieli na eksploatacyjny dostęp do urządzeń
  • wykorzystywanie możliwości ewentualnego prawnego przymuszenia właściciela do zezwolenia na wejście w jego teren na ścieżce sądowej i administracyjnej jako techniki nacisku na właściciela celem uzyskania jego zgody

  11. Proponowane techniki postępowania w przypadku konieczności wejście w cudzy teren dla potrzeb usuwania awarii

  • przy braku ustanowionej służebności i bez zgody właściciela terenu lub braku informacji o nim.
  • przy ustanowionej służebności i nieprzestrzeganiu jej zapisów przez aktualnego właściciela
  • umiejętność wykorzystania pomocy funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej w sytuacji aktywnego oporu właściciela oraz braku fizycznego dostępu do urządzenia energetycznego ( konieczność sforsowania zamknięć, zabezpieczeń
  • wejście na podstawie decyzji administracyjnej

  12. Konsekwencje grożące pracownikom przedsiębiorstw z tytułu bezprawnego wejścia w cudzy teren

  • na gruncie prawa karnego
  • na gruncie prawa cywilnego

  13. Uzyskiwanie możliwości dostępu eksploatacyjnego do urządzeń sieciowych poprzez zasiedzenie służebności przesyłu

  14. Najnowsze sposoby interpretacji możliwości zasiedzenia służebności przesyłu

  • problematyka dopuszczalności zasiedzenia na prawie użytkowania wieczystego
  • możliwość zasiedzenia służebności na gruntach państwowych
  • techniki doliczania okresów posiadania poprzedników prawnych przedsiębiorstw sieciowych
  • od kiedy faktycznie liczy się bieg zasiedzenia
  • niejednoznaczność pojęcia widoczności na gruncie urządzeń sieciowych

  15. Sytuacje w których nie jest dopuszczalne zasiedzenie służebności przesyłu

  • wszechstronna analiza poszczególnych przypadków

  16. Praktyczna analiza problematyki zasiedzenia służebności

  • problematyka przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu (najnowsze poglądy i stanowiska), jakie zachowania właściciela gruntu uniemożliwiają zasiedzenie przez przedsiębiorstwo
  • dochodzenie zasiedzenia służebności przesyłu a zasiedzenie służebności gruntowej (kiedy zaczyna się i kończy bieg terminu zasiedzenia), problematyka związana z obowiązkiem i trudnością we wskazaniu nieruchomości władnącej
  • wybór optymalnej ścieżki dochodzenia zasiedzenia służebności przez przedsiębiorstwo sieciowe
  • konsekwencje zasiedzenia służebności dla roszczeń finansowych właścicieli gruntów, zwłaszcza w aspekcie żądania wynagrodzenia za eksploatacyjny dostęp do urządzeń sieciowych
  • właściwe rozwiązanie kwestii istnienia dobrej i złej wiary oraz na kim faktycznie ciąży obowiązek wykazania tego
  • analiza możliwych technik wykazania przez przedsiębiorstwo sieciowe dobrej wiary (skutecznego powoływania się na nią) - obrony przed zarzutami złej wiary
  • zwrócenie uwagi na różne określenia długości terminu związane z dobrą i złą wiarą w zależności od daty zasiedzenia służebności
  • od kiedy prawidłowo należy liczyć początek biegu terminu zasiedzenia
  • sposoby interpretacji pojęcia urządzenia „ widoczne na gruncie”
  • umiejętność zaliczania ( a zwłaszcza wykazywania) do swojego okresu posiadania również okresu posiadania służebności przez poprzednika (w tym przedsiębiorstwo państwowe)
  • techniki obliczania okresy niezbędnego do uzyskania zasiedzenia
  • trudności w zasiadywaniu służebności na nieruchomościach państwowych wpływ modernizacji linii ( w aspekcie materiałowym i przebiegu w terenie ) w okresie zasiadywania służebności na możliwość jej zasiedzenia
  • konsekwencje zasiedzenia służebności dla roszczeń finansowych właścicieli gruntów, zwłaszcza w aspekcie żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu i odszkodowanie
  • właściwe rozwiązanie kwestii istnienia dobrej i złej wiary oraz na kim faktycznie ciąży obowiązek wykazania tego
  • analiza możliwych technik wykazania przez przedsiębiorstwo sieciowe dobrej wiary (skutecznego powoływania się na nią)- obrony przed zarzutami złej wiary
  • zwrócenie uwagi na różne określenia długości terminu związane z dobrą i złą wiarą w zależności od daty zasiedzenia służebności
  • od kiedy prawidłowo należy liczyć początek biegu terminu zasiedzenia
  • sposoby interpretacji pojęcia urządzenia „ widoczne na gruncie”
  • umiejętność zaliczania ( a zwłaszcza wykazywania) do swojego okresu posiadania również okresu posiadania służebności przez poprzednika (w tym przedsiębiorstwo państwowe)
  • techniki obliczania okresy niezbędnego do uzyskania zasiedzenia
  • trudności w zasiadywaniu służebności na nieruchomościach państwowych (w tym należących do Lasów Państwowych)
  • wpływ modernizacji linii ( w aspekcie materiałowym i przebiegu w terenie ) w okresie zasiadywania służebności na możliwość jej zasiedzenia

  17. Praktyczne aspekty realizowania roszczenia z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z cudzego gruntu

  • właściwe zrozumienie istoty żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu pod urządzeniami sieciowymi (analiza przypadków z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa sieciowego i właściciela gruntu)
  • kwestie mające zasadniczy wpływ na ustalenie wysokości wynagrodzenia
  • możliwość kolejnego dochodzenia roszczenia z tej samej nieruchomości w odniesieniu do tych samych urządzeń
  • wynagrodzenie a odszkodowanie (zasadnicze różnice)
  • wpływ uzyskania zasiedzenia służebności przez przedsiębiorstwo sieciowe na roszczenia właściciela gruntu o zapłatę

  18.Problematyka eksmisji z nieruchomości - rozebrania posadowionych urządzeń energetycznych oraz żądań nakazania przebudowy sieci w granicach działki

  19.Analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pod kątem zgłaszanych roszczeń

  Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  Opinie o szkoleniach

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Monika Tarczyńska-Nowak

  Specjalista ds. szkoleń
  tel. +48 (22) 250 11 54
  fax: (22) 266 08 51

  m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
  Monika Tarczyńska-Nowak

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  Bezpieczeństwo eksploatacyjne urządzeń sieciowych położonych na cudzych gruntach w praktyce działalności przedsiębiorstwa sieciowego Stan prawny 2018r.

  Termin szkolenia: 13 czerwiec 2018 r. do 14 czerwiec 2018 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Firma
  Osoba prywatna
  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1650 zł do 29 maja 2018r. 1950 zł od 30 maja 2018r.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

  Warunki zgłoszenia

  1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.) z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
  2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
  3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
  4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
  5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
   a) lista uczestników będzie już zamknięta,
   b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
  6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
  7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
  8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
  9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
  10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
  11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
  12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
  13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
  14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.), właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
  Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

  Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2019-04- 1
  1 kwiecień 2019
  2019-04- 1
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie pozwala wyjaśnić specyficzne pojęcia występujących wyłącznie w transporcie morskim (między innymi: rola i odpowiedzialność osoby określonej mianem „shipper”). Omówimy temat obiegu dokumentów oraz rolę konosamentu (Bill of lading). Zapraszamy na szkolenie transport morski, konosament.
  Szkolenie dla spedytorów i logistyków
  2019-04- 2
  2 kwiecień 2019
  2019-04- 2
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie dla spedytorów i logistyków porządkujące wiedzę na temat prawnych aspektów ich pracy. Zapraszamy na szkolenie CMR i prawo przewozowe.
  BUDOWANIE, ZARZĄDZANIE, POMIAR – PRAKTYKA FIRM POLSKICH I ZAGRANICZNYCH
  2019-04- 4
  4 kwiecień 2019 -
  2019-04- 5
  5 kwiecień 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Łańcuch dostaw integruje wiele procesów firmowych - od pozyskania surowców po dostarczenie finalnego produktu, reguluje przepływ informacji. Szkolenie zarządzanie łańcuchem proponuje uczestnikom sprawdzone modele łańcuchów dostaw, dostarcza praktyczne rekomendacje - do zastosowania przez uczestników w swojej pracy.
  2019-04- 8
  8 kwiecień 2019 -
  2019-04- 9
  9 kwiecień 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie uzupełniane jest zadaniami do rozwiązania przez uczestników szkolenia, przykładami z praktyki gospodarczej polskiej oraz zagranicznej, a także wymianą doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia.
  Najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych
  2019-04-10
  10 kwiecień 2019
  2019-04-10
  Warszawa
  Warszawa
  Najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych. Zapraszamy na szkolenie Incoterms . Aktualne informacje o najnowszej wersji Incoterms® 2010 oraz nowa klasyfikacja reguł i terminów.
  AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH
  2019-04-11
  11 kwiecień 2019 -
  2019-04-12
  12 kwiecień 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Aktualności i zmiany w przepisach celnych. Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą. Postępowanie administracyjne w sprawach celnych. Procedury celne uproszczone. System kontroli eksportu ECS. Rozliczenie podatku VAT w imporcie w deklaracji podatkowej. Zapraszamy na szkolenie Obrót towarowy za granicą.
  Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu
  2019-05-27
  27 maj 2019 -
  2019-05-28
  28 maj 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Praktyczna wiedza ma temat mechanizmów funkcjonowania systemu magazynowego, integracji procesów z pozostałymi procesami logistycznymi w firmie, poznać mierniki funkcjonowania magazynów i efektywności procesów magazynowych. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie magazynem - gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.