Inne strony: GAMMA DISCOVER

Szkolenie prowadzone przez wybitnego eksperta Sędziego Dariusza Rystała

Bezpieczeństwo eksploatacyjne urządzeń sieciowych położonych na cudzych gruntach w praktyce działalności przedsiębiorstwa sieciowego

Stan prawny 2018r.

Bezpieczeństwo eksploatacyjne urządzeń sieciowych położonych na cudzych gruntach w praktyce działalności przedsiębiorstwa sieciowego. Aktualny stan prawny.

IDEA SZKOLENIA

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.

Dariusz Rystał – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, od wielu lat związany z branżą energetyczną, ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego. Cywilista. Pan Sędzia posiada kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w zakresie obowiązujących regulacji prawnych jak i ich praktycznego zastosowania. Prowadzi swoje zajęcia zawsze dostosowując stopień ich trudności do stopnia zaawansowania słuchaczy, inaczej prowadzi zajęcia dla osób z przygotowaniem prawniczym i bez takiego przygotowania, stara się być jak najbardziej elastyczny w stosunku do oczekiwań i potrzeb konkretnych grup swoich słuchaczy.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty

Do udziału w warsztatach zapraszamy: wszystkich uczestników zainteresowanych praktycznymi aspektami związanymi z tematem służebności przesyłu i zaszłości inwestycyjnych.

W szczególności departamenty:

 • Inwestycji
 • Rozwoju
 • Przesyłu
 • Zarządzania siecią i majątkiem
 • Prawnego
 • Administracji
 • Nieruchomości

 

Program szkolenia:

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wiadomości wprowadzające
2. Dostęp do urządzeń sieciowych przedsiębiorstwa położonych na cudzych nieruchomościach na podstawie:
 • zawartej i zrealizowanej umowy o przyłączenie
 • ustanowionej służebności przesyłu
 • zawartej umowie najmu, dzierżawy, użyczenia
 • wyrażonej przez właściciela zgody dla przedsiębiorstwa sieciowego na wejście w teren i posadowienie urządzenia sieciowego

3. Praktyczne aspekty realizowania wyrażonej przez właściciela zgody w różnej formie na eksploatacje sieci położonej na jego terenie.

4. Umiejętne znalezienie i wykorzystanie tytułów cywilnych i administracyjnych celem legalnego wejścia w cudzy teren

5. Wykorzystywanie przez przedsiębiorstwo sieciowe faktu wcześniejszego niezakłóconego i relatywnie długotrwałego dostępu do urządzeń sieciowych położnych na cudzych gruntach.

6. Problematyka eksploatacji urządzeń sieciowych znajdujących się na gruncie stanowiącym:
 • przedmiot własności
 • przedmiot użytkowania wieczystego

7. Konieczność i umiejętność wykazywania przez przedsiębiorstwo sieciowe prawa własności do urządzeń sieciowych położonych na cudzych gruntach
 • trudności w tym zakresie związanych ze „starymi” inwestycjami ( zaszłości eksploatacyjne)
 • problematyka związana z wykazaniem prawa własności przedsiębiorstw sieciowych do konkretnych urządzeń sieciowych posadowionych na cudzych gruntach
 • zachodzące zależności pomiędzy własnością urządzeń a techniką obrony każdej z grup właścicieli
 • trudności związane z wykazaniem własności w zależności od dawności inwestycji sieciowej

8. Prawidłowe określenie kręgu osób uprawnionych do wyrażania zgody na wejście na teren nieruchomości, na której posadowiono urządzenia energetyczne
 • umiejętność właściwej interpretacji zapisów księgi wieczystej
 • postępowanie w przypadku braku aktualnych zapisów co do prawa własności nieruchomości (prowadzenie spraw spadkowych)
 • dostęp do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - konieczność wejścia na jej teren

9. Sposoby uzyskiwania i wykazywania przez przedsiębiorstwo sieciowe faktu otrzymania zgody od właściciela na wejście w jego teren

10. Właściwa procedura wejścia na teren nieruchomości osoby trzeciej przy braku jej zgody (agresywnym zachowaniu)
 • konieczność zajęcia nieruchomości spowodowana wystąpieniem siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody
 • złożenie wniosku o wydanie decyzji administracyjnej na czasowe zajęcie nieruchomości, o ile przedsiębiorstwo ma możliwość oczekiwania na jej wydanie
 • schemat postępowania, gdy dana sytuacja wymaga natychmiastowego wejścia na cudzy teren , a brak jest kontaktu z jej właścicielem lub zdecydowanie (agresywnie)odmawia dostępu do urządzeń będących na jego gruncie
 • próby ugodowego otrzymania zgody od właścicieli na eksploatacyjny dostęp do urządzeń
 • wykorzystywanie możliwości ewentualnego prawnego przymuszenia właściciela do zezwolenia na wejście w jego teren na ścieżce sądowej i administracyjnej jako techniki nacisku na właściciela celem uzyskania jego zgody

11. Proponowane techniki postępowania w przypadku konieczności wejście w cudzy teren dla potrzeb usuwania awarii
 • przy braku ustanowionej służebności i bez zgody właściciela terenu lub braku informacji o nim.
 • przy ustanowionej służebności i nieprzestrzeganiu jej zapisów przez aktualnego właściciela
 • umiejętność wykorzystania pomocy funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej w sytuacji aktywnego oporu właściciela oraz braku fizycznego dostępu do urządzenia energetycznego ( konieczność sforsowania zamknięć, zabezpieczeń
 • wejście na podstawie decyzji administracyjnej

12. Konsekwencje grożące pracownikom przedsiębiorstw z tytułu bezprawnego wejścia w cudzy teren
 • na gruncie prawa karnego
 • na gruncie prawa cywilnego

13. Uzyskiwanie możliwości dostępu eksploatacyjnego do urządzeń sieciowych poprzez zasiedzenie służebności przesyłu

14. Najnowsze sposoby interpretacji możliwości zasiedzenia służebności przesyłu
 • problematyka dopuszczalności zasiedzenia na prawie użytkowania wieczystego
 • możliwość zasiedzenia służebności na gruntach państwowych
 • techniki doliczania okresów posiadania poprzedników prawnych przedsiębiorstw sieciowych
 • od kiedy faktycznie liczy się bieg zasiedzenia
 • niejednoznaczność pojęcia widoczności na gruncie urządzeń sieciowych

15. Sytuacje w których nie jest dopuszczalne zasiedzenie służebności przesyłu
 • wszechstronna analiza poszczególnych przypadków

16. Praktyczna analiza problematyki zasiedzenia służebności
 • problematyka przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu (najnowsze poglądy i stanowiska), jakie zachowania właściciela gruntu uniemożliwiają zasiedzenie przez przedsiębiorstwo
 • dochodzenie zasiedzenia służebności przesyłu a zasiedzenie służebności gruntowej (kiedy zaczyna się i kończy bieg terminu zasiedzenia), problematyka związana z obowiązkiem i trudnością we wskazaniu nieruchomości władnącej
 • wybór optymalnej ścieżki dochodzenia zasiedzenia służebności przez przedsiębiorstwo sieciowe
 • konsekwencje zasiedzenia służebności dla roszczeń finansowych właścicieli gruntów, zwłaszcza w aspekcie żądania wynagrodzenia za eksploatacyjny dostęp do urządzeń sieciowych
 • właściwe rozwiązanie kwestii istnienia dobrej i złej wiary oraz na kim faktycznie ciąży obowiązek wykazania tego
 • analiza możliwych technik wykazania przez przedsiębiorstwo sieciowe dobrej wiary (skutecznego powoływania się na nią) - obrony przed zarzutami złej wiary
 • zwrócenie uwagi na różne określenia długości terminu związane z dobrą i złą wiarą w zależności od daty zasiedzenia służebności
 • od kiedy prawidłowo należy liczyć początek biegu terminu zasiedzenia
 • sposoby interpretacji pojęcia urządzenia „ widoczne na gruncie”
 • umiejętność zaliczania ( a zwłaszcza wykazywania) do swojego okresu posiadania również okresu posiadania służebności przez poprzednika (w tym przedsiębiorstwo państwowe)
 • techniki obliczania okresy niezbędnego do uzyskania zasiedzenia
 • trudności w zasiadywaniu służebności na nieruchomościach państwowych wpływ modernizacji linii ( w aspekcie materiałowym i przebiegu w terenie ) w okresie zasiadywania służebności na możliwość jej zasiedzenia
 • konsekwencje zasiedzenia służebności dla roszczeń finansowych właścicieli gruntów, zwłaszcza w aspekcie żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu i odszkodowanie
 • właściwe rozwiązanie kwestii istnienia dobrej i złej wiary oraz na kim faktycznie ciąży obowiązek wykazania tego
 • analiza możliwych technik wykazania przez przedsiębiorstwo sieciowe dobrej wiary (skutecznego powoływania się na nią)- obrony przed zarzutami złej wiary
 • zwrócenie uwagi na różne określenia długości terminu związane z dobrą i złą wiarą w zależności od daty zasiedzenia służebności
 • od kiedy prawidłowo należy liczyć początek biegu terminu zasiedzenia
 • sposoby interpretacji pojęcia urządzenia „ widoczne na gruncie”
 • umiejętność zaliczania ( a zwłaszcza wykazywania) do swojego okresu posiadania również okresu posiadania służebności przez poprzednika (w tym przedsiębiorstwo państwowe)
 • techniki obliczania okresy niezbędnego do uzyskania zasiedzenia
 • trudności w zasiadywaniu służebności na nieruchomościach państwowych (w tym należących do Lasów Państwowych)
 • wpływ modernizacji linii ( w aspekcie materiałowym i przebiegu w terenie ) w okresie zasiadywania służebności na możliwość jej zasiedzenia

17. Praktyczne aspekty realizowania roszczenia z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z cudzego gruntu
 • właściwe zrozumienie istoty żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu pod urządzeniami sieciowymi (analiza przypadków z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa sieciowego i właściciela gruntu)
 • kwestie mające zasadniczy wpływ na ustalenie wysokości wynagrodzenia
 • możliwość kolejnego dochodzenia roszczenia z tej samej nieruchomości w odniesieniu do tych samych urządzeń
 • wynagrodzenie a odszkodowanie (zasadnicze różnice)
 • wpływ uzyskania zasiedzenia służebności przez przedsiębiorstwo sieciowe na roszczenia właściciela gruntu o zapłatę

18.Problematyka eksmisji z nieruchomości - rozebrania posadowionych urządzeń energetycznych oraz żądań nakazania przebudowy sieci w granicach działki

19.Analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pod kątem zgłaszanych roszczeń


Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

TRENERZY SZKOLENIA

Opinie o szkoleniach

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Bezpieczeństwo eksploatacyjne urządzeń sieciowych położonych na cudzych gruntach w praktyce działalności przedsiębiorstwa sieciowego Stan prawny 2018r.

Termin szkolenia: 13 czerwiec 2018 r. do 14 czerwiec 2018 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1650 zł do 29 maja 2018r. 1950 zł od 30 maja 2018r.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

zobacz najbliższe szkolenia.
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym
2018-09-10
10 wrzesień 2018
2018-09-10
Warszawa
Warszawa
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym. Spotkanie poprowadzi wybitny ekspert w dziedzinie dochodzenia roszczeń i reklamacji z tytułu transportu i spedycji. Zapraszamy na szkolenie Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę ładunku.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
2018-09-18
18 wrzesień 2018
2018-09-18
Warszawa
Warszawa
Zagadnienia związane z towarami niebezpiecznymi, obowiązkami uczestników przewozu, a także sposobów korzystania z możliwości zwolnień i wyłączeń od przepisów ADR .Zapraszamy na szkolenie Przepisy umowy ADR 2017r.obowiązki uczestników przewozu w transporcie i magazynie.
2018-10- 2
2 październik 2018
2018-10- 2
Warszawa
Warszawa
Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obrotu towarowego z zagranicą oraz obrotu w UE. Oferuje bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.