Omówienie kontrowersji powstających przy projektowaniu czasowej organizacji ruchu

Projektowanie, opiniowanie i zatwierdzanie czasowej organizacji ruchu

Prawo i praktyka

Szkolenie czasowa organizacja ruchu ma na celu przede wszystkim omówienie problemów i kontrowersji powstających przy projektowaniu czasowej organizacji ruchu wynikających z nieścisłości przepisów regulujących zasady projektowania czasowej organizacji ruchu.

IDEA SZKOLENIA

Szkolenie czasowa organizacja ruchu ma na celu przede wszystkim omówienie problemów i kontrowersji powstających przy projektowaniu czasowej organizacji ruchu wynikających z nieścisłości przepisów regulujących zasady projektowania czasowej organizacji ruchu.

 • Zrozumienie zasad wykonywanie projektów CZASOWEJ organizacji ruchu,
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem CZASOWEJ organizacji ruchu (konkretne przypadki i typy projektów czasowej organizacji ruchu),
 • Analiza konkretnych przypadków projektowania czasowej organizacji ruchu,
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi podmiotami przy zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu,
 • Rola projektanta organizacji ruchu w projektowaniu czasowej organizacji ruchu,
 • Rola zarządcy drogi publicznej w projektowaniu czasowej organizacji ruchu,
 • Rola organu zarządzającego ruchem na drodze w zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu,
 • Dopuszczalne zmiany przy wprowadzeniu zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu,
 • Dylematy w zakresie właściwej kwalifikacji projektu organizacji ruchu – czasowy czy uproszczony,
 • Niezgodność zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu z wprowadzoną organizacją ruchu,
 • Odpowiedzialność zarządcy drogi, organu zarządzającego ruchem na drodze i projektanta przy projektowaniu/zatwierdzeniu CZASOWEJ organizacji ruchu – analiza przykładów z praktyki, analiza przypadków sądowych, formułowanie zaleceń dla zarządców dróg,
 • Egzekwowanie prawidłowego zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu.

UWAGA!
Od uczestników szkolenia oczekuje się posiadania podstawowej wiedzy na temat projektów organizacji ruchu. Niezbędna jest także podstawowa wiedza na temat opiniowania, nadzoru i zatwierdzania projektów organizacji ruchu. Zalecane jest ukończenie szkolenia „Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu” prowadzonego przez wykładowcę przed przystąpieniem do niniejszego szkolenia lub wykonywanie urzędowych czynności administracyjnoprawnych związanych z organizacją ruchu przez okres minimum 5 lat przed dniem przystąpienia do szkolenia.

Grupa dedykowana:

 • Projektanci organizacji ruchu,
 • Inżynierowie drogownictwa i ruchu drogowego
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg, organy zarządzające ruchem na drodze, sprawujące nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach
 • Pracownicy Policji – Komend Wojewódzkich, Powiatowych i Miejskich Policji Wydziału Ruchu Drogowego,
 • Wykonawcy robót drogowych, podwykonawcy robót drogowych
 • Koncesjonariusze płatnych odcinków autostrad,
 • Firmy utrzymaniowe (prace utrzymaniowe w pasie drogi publicznej),
 • Osoby wdrażające czasowe zmiany w organizacji ruchu,
 • Wnioskodawcy zmian w czasowej organizacji ruchu, organizatorzy imprez w pasie drogi publicznej
 • Inwestorzy inwestycji drogowych, niedrogowych ingerujących w geometrie drogi publicznej

W szczególności grupą dla której szkolenie czasowa organizacja ruchu może okazać się niezwykle przydatne są projektanci organizacji ruchu oraz inżynierowie ruchu, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu dokumentacji projektów organizacji ruchu.

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Nie ma wyznaczonego terminu szkolenia?
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
  Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

  Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Projektowanie i zatwierdzanie CZASOWEJ organizacji ruchu – kwestie projektowe.

  • Projektowanie i zatwierdzanie znaków ostrzegawczych w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka,
  • Projektowanie i zatwierdzanie znaków zakazu/nakazu w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka,,
  • Projektowanie i zatwierdzanie tabliczek do znaków drogowych w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka,
  • Projektowanie i zatwierdzanie znaków poziomych w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka,
  • Projektowanie i zatwierdzanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w czasowej organizacji ruchu – prawo, projektowanie i praktyka.

  2. Źródło i zasoby czasowych zmian w organizacji ruchu:

  • Zalecenia projektowe,
  • Wykorzystywane wzory,
  • Rozwiązania schematyczne.

  3. Sposoby rozwiązywania nieścisłości występujących w przepisach:

  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002,
  • ustawy Prawo o ruchu drogowym,
  • ustawy o drogach publicznych, przy projektowaniu/opiniowaniu/zatwierdzeniu CZASOWEJ organizacji ruchu.
  • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

  4. Szczegółowe analizy przypadków i rozwiązania dotyczące projektowania/opiniowania/ zatwierdzania CZASOWEJ organizacji ruchu:

  • zasady stosowania znaków A – 30 z tabliczkami uzupełniającymi,
  • zasady prowadzenia zawężeń w ciągach dróg publicznych (znaki A – 12 b/c oraz A – 30 z T – 18),
  • wielkość i wymiary znaków w czasowych zmianach w organizacji ruchu,
  • warunki techniczne umieszczania znaków drogowych w czasowych organizacjach ruchu,
  • czasowe oznakowanie robót na drogach gruntowych – podejście racjonalne,
  • zasady prowadzenia objazdów znakami F – 8 i F – 9,
  • problematyka objazdów w kontekście tonażu pojazdów poruszających się po objeździe,
  • znaki uprzedzające o czasowych zmianach w organizacji ruchu – Jak stosować? Jak projektować? Jak zatwierdzać?
  • Zasady stosowania tabliczek uzupełniających T – 1 i T – 2 w czasowych zmianach w organizacji ruchu,
  • Zasady stosowania znaku A – 14 „roboty drogowe” – problematyka realiów projektowych w kontekście obowiązujących przepisów,
  • Stosowanie zapór drogowych U – 20a, U – 20b, U – 20c i U – 20d,
  • Stosowanie taśm ostrzegawczych U – 22,
  • Stosowanie pachołków drogowych U – 23,
  • Stosowanie kładek dla pieszych U – 28,
  • Oznakowanie czasowych robót w rejonie chodników,
  • Oznakowanie czasowych robót w rejonie ścieżek rowerowych (C – 13, C – 16, C – 13/16, A – 24),
  • Dojazd pojazdów ciężkich do placu budowy (znaki B – 5 i B – 18 – kwestie tabliczek uzupełniających pod znakami) – problematyka umów z zarządcą drogi na korzystania z samochodów ciężkich pow. 3,5 tony z pasa drogowego,
  • Stosowanie znaków B – 1 w czasowej organizacji ruchu,
  • Stosowanie znaków B – 36 w czasowej organizacji ruchu.

  5. Problematyka przeznakowania w CZASOWEJ organizacji ruchu – „zasada minimalnej ingerencji” – jak rozwiązywać problemy w tym zakresie w praktyce?

  6. Psychologiczne aspekty przeznakowania robót drogowych a bezpieczeństwo ruchu drogowego.

  7. Rola organu zarządcy drogi w prawidłowej ocenie organizacji ruchu drogowego.

  8. Rola organu zarządzającego ruchem na drodze w prawidłowej ocenie organizacji ruchu drogowego.

  9. Rola organu sprawującego nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach w prawidłowej ocenie organizacji ruchu drogowego.

  10. Zasady ochrony środowiska a czasowa organizacja ruchu – organizacja robót w rejonie drzew, krzewów i zieleńców (wymogi i aspekty praktyczne),

  11. Ilość, spójność i czytelność znaków drogowych w czasowej organizacji ruchu.

  12. Rozwiązania wariantowe w czasowej organizacji ruchu.

  13. Rozwiązania etapowe w czasowej organizacji ruchu.

  14. Rozwiązywanie kolizji przy projektowaniu, opiniowaniu i zatwierdzaniu czasowej organizacji ruchu.

  15. Mechanizmy koordynowania robót w pasie drogowym na podstawie czasowych zmian w organizacji ruchu – przykładowe rozwiązania stosowane przez organy zarządzające ruchem na drogach w Polsce.

  16. Rola osób upoważnionych do kierowania ruchem drogowych w czasowej organizacji ruchu.

  17. CZASOWA organizacja ruchu a warunki decyzji lokalizacyjnej zarządcy drogi publicznej:

  • Spójność z decyzjami lokalizacyjnymi,
  • Kolizje z decyzjami lokalizacyjnymi – jak rozwiązywać?
  • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

  18. PROJEKTY CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU:

  • Roboty drogowe (generalne remonty, ZRID, przebudowy ulic, i inne),
  • Organizacja wjazdu na plac budowy i zaplecze budowy (A), tymczasowe zjazdy na plac budowy (B),
  • Prace dźwigu i pojazdów ciężkich w pasie drogi publicznej,
  • Remont elewacji budynku w ostrej granicy z drogą publiczną,
  • Zajęcie jezdni na potrzeby umieszczenia pojazdu budowy (wywrotka, betoniarka, i inne).
  • Zajęcia miejsca postojowych i chodników (zaplecze budowy, kontenery),
  • Zamknięcie fragmentu ulicy dla ruchu publicznego,
  • Wyłączenie obszaru strefowego ulic w mieście,
  • Organizacja koncertów kameralnych w pasie drogi publicznej,
  • Organizacja jarmarku/targu w pasie drogi publicznej,
  • Organizacja wystawy w pasie drogi publicznej,
  • Organizacja pokazów filmowych w pasie drogi publicznej (wyświetlanie filmów),
  • Organizacja muzeów na otwartym powietrzu (wystawy plenarne),
  • Zajęcia miejsca postojowych, jezdni i chodników (imprezy, pojazdy reklamowe, pojazdy techniczne),
  • Zajęcia placów parkingowych (gale, wydarzenia roku, zaplecze imprezy),
  • Studia telewizyjne (relacje na żywo, wejścia reporterskie), plany i studia nagraniowe (reklamy, filmy, seriale),
  • Imprezy biegowe.

  19. UPROSZCZONE PROJEKTY CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU:

  • rutynowe przycinanie drzew w ciągu drogi publicznej,
  • sprzątanie pasa drogowego,
  • malowanie i odświeżanie oznakowania poziomego,
  • koszenie trawy,
  • montaż np. na długości kilkunastu kilometrów słupków kilometrowych i hektometrowych (U – 1a z U – 7 i U – 8) na poboczu,
  • roboty gwarancyjne w ciągach dróg krajowych i ekspresowych,
  • badania drogowe w pasie rozdziału.
  • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

  20. Zasady ogólne opiniowania CZASOWEJ organizacji ruchu:

  • Kwestionowanie zatwierdzonej organizacji ruchu przez zarządcę drogi,
  • Kwestionowanie zatwierdzonej organizacji ruchu przez projektanta organizacji ruchu,
  • Kwestionowanie zatwierdzonej organizacji ruchu przez wykonawcę robót drogowych.
  • Termin ważności opinii do projektu czasowej organizacji ruchu.

  21. Zatwierdzanie CZASOWEJ organizacji ruchu na drogach publicznych – w całości, w części, ze zmianami.

  22. Zatwierdzanie CZASOWEJ organizacji ruchu na drogach wewnętrznych.

  23. Relacje: organ zarządzający ruchem na drodze – zarządca drogi publicznej.

  24. Podmioty uprawnione do wydawania zatwierdzeń organizacji ruchu.

  25. Kwalifikacja prawna zatwierdzeń organizacji ruchu.

  26. Zakres obowiązywania zatwierdzeń czasowej organizacji ruchu.

  27. Formy wydawanych zatwierdzeń CZASOWYCH organizacji ruchu.

  28. Dopuszczalne zmiany po zatwierdzeniu czasowej organizacji ruchu.

  29. Różnice w realizacji czasowych zmian w organizacji ruchu przy inwestycjach objętych specustawą drogową i inwestycjach w trybie ustawy Prawo Budowlane.

  30. Elementy podlegające zatwierdzeniom w czasowej organizacji ruchu:

  • Ocena wpływu na ruch drogowy,
  • Ocena ograniczania widoczności,
  • Wpływ na organizację ruchu pieszego,
  • Wpływ na organizację ruchu pojazdów.

  31. Spory w zakresie projektowanej, opiniowanej i zatwierdzanej czasowej organizacji ruchu.

  32. Dylematy w zakresie opiniowania CZASOWEJ organizacji ruchu – STAŁY, CZASOWY czy UPROSZCZONY?

  • „warunkowe” zatwierdzenia organizacji ruchu – konsekwencje dla zarządzania ruchem na drodze,
  • zatwierdzenie projektu „czasowego” jako projektu „stałego” – konsekwencje dla zarządzania ruchem na drodze,
  • zatwierdzenie projektu „uproszczonego” jako projektu „czasowego” – konsekwencje dla zarządzania ruchem na drodze.

  33. Konsekwencje prawne błędnej kwalifikacji zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu:

  • Odpowiedzialność karna,
  • Odpowiedzialność funkcjonariusza publicznego (pracownika organu administracji publicznej),
  • Odpowiedzialność projektanta organizacji ruchu,
  • Odpowiedzialność uczestników procesu inwestycyjnego.

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  Opinie o szkoleniach

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Monika Tarczyńska-Nowak

  Specjalista ds. szkoleń
  tel. +48 (22) 250 11 54
  fax: (22) 266 08 51

  m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
  Monika Tarczyńska-Nowak

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  Projektowanie, opiniowanie i zatwierdzanie czasowej organizacji ruchu Prawo i praktyka

  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Firma
  Osoba prywatna
  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 950 zł
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

  Warunki zgłoszenia

  1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
  2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
  3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
  4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
  5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
   a) lista uczestników będzie już zamknięta,
   b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
  6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
  7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
  8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
  9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
  10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
  11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
  12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
  13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
  14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.)., właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
  Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

  Szkolenia - energetyka, inwestycje

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2019-09-11
  11 wrzesień 2019
  2019-09-11
  Warszawa Warszawa
  Szkolenie czasowa organizacja ruchu i zajęcie pasa ruchu drogowego prowadzone jest przez uznanego eksperta łączącego doświadczenie zawodowe z wykładowym. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki rekomendacje do zastosowania w swojej praktyce zawodowej.
  2019-10-14
  14 październik 2019 -15 październik 2019
  2019-10-15
  Warszawa Warszawa
  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.
  2019-12-12
  12 grudzień 2019 -13 grudzień 2019
  2019-12-13
  Warszawa Warszawa
  W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu. Wykładowca prowadzi także symulowane przypadki w kontekście rozwiązań projektowych w dziedzinie podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.