Gospodarowanie prawem własności i użytkowania wieczystego do nieruchomości

(zbycie, nabycie, obciążenie użytkowaniem, najmem, dzierżawą, użyczeniem), tytuły prawne do wejścia i korzystania z cudzego gruntu – stan prawny 2016r.

Zbycie, nabycie, obciążenie użytkowaniem, najmem, dzierżawą, użyczeniem, tytuły prawne do wejścia i korzystania z cudzego gruntu – stan prawny 2016r. Zapraszamy na szkolenie gospodarka prawem własności i użytkowania wieczystego do nieruchomości.

IDEA SZKOLENIA

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.

Dariusz Rystał – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, od wielu lat związany z branżą energetyczną, ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego. Cywilista. Pan Sędzia posiada kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w zakresie obowiązujących regulacji prawnych jak i ich praktycznego zastosowania.

Prowadzi swoje zajęcia zawsze dostosowując stopień ich trudności do stopnia zaawansowania słuchaczy, inaczej prowadzi zajęcia dla osób z przygotowaniem prawniczym i bez takiego przygotowania, stara się być jak najbardziej elastyczny w stosunku do oczekiwań i potrzeb konkretnych grup swoich słuchaczy.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty

Do udziału w warsztatach zapraszamy: wszystkie osoby zajmujące się najmem i dzierżawą, zarządzaniem nieruchomościami, osoby zainteresowane praktycznymi aspektami gospodarowania prawem własności i użytkowania wieczystego. Właścicieli lokali, pracowników biur obrotu nieruchomościami, pracowników departamentów:

 • Nieruchomości
 • Prawnego
 • Administracji,
 • Ekspansji
 • Zarządzania siecią, majątkiem, gruntami
 • Inwestycji,
 • Rozwoju
 • Przesyłu

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
  Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

  Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wiadomości wprowadzające

  2. Możliwości prawne pozyskiwania tytułów prawnych na gruncie obowiązujących przepisów prawnych:

  • prawa cywilnego ( prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe, obligacyjne tytuły prawne)
  • prawa administracyjnego,
  • charakterystyka postępowań przymusowych ( ścieżka postępowania cywilnego i administracyjnego)

  3. Najnowsze regulacje (oraz projekty nowelizacji) prawa cywilnego w zakresie

  • rozporządzania nieruchomościami
  • ostatnie zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece
  • najnowszy projekt ustawy o zmianie kodeksu cywilnego w zakresie użytkowania wieczystego

  4. Możliwość bieżącego ( już na dzisiaj) , wszechstronnego zastosowania części zapisów najnowszego projektu ustawy o korytarzach przesyłowych w procesie negocjacyjnym dotyczącym zawierania umowy najmu i dzierżawy

  5. Umiejętność właściwego odczytania odpisu z migrowanej księgi wieczystej

  • zasada jawności i prawdziwości ksiąg wieczystych (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych)
  • niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym
  • możliwości wpisania do księgi wieczystej prawa najmu lub dzierżawy
  • analiza zapisów poszczególnych działów księgi
  • księga wieczysta a akta księgi wieczystej.
  • praktyczne sposoby korzystania z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych tj. Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
  • odpisy, wyciągi i zaświadczenia wydawane przez Centralną Informację, a wydruki treści wyświetlonych w trybie internetowego przeglądania księgi wieczystej

  6. Konieczność i umiejętność zawierania umów z:

  • przedsiębiorcami (spółkami prawa handlowego)
  • konsumentami
  • instytucjami państwowymi, samorządowymi, spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi

  7. Różnorodność rozumienia pojęcia

  • przedsiębiorcy w regulacjach prawa cywilnego, gospodarczego oraz energetycznego
  • konsumenta

  8. Umiejętność właściwego odczytywania i posługiwania się różnorodnymi rejestrami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej

  • wskazanie podstawowych rejestrów oraz techniki ich właściwego odczytywania
  • analiza zapisów mających podstawowe znaczenie przy zawieraniu i realizowaniu umów z przedsiębiorcami

  9. Zagrożenia związane z niewłaściwym rozumieniem i praktycznym odniesieniem do problematyki reprezentacji oraz przedstawicielstwa (pełnomocnictwa ) stron umowy

  • zapisy umowne odnoszące się do reprezentacji oraz przedstawicielstwa
  • techniki właściwego sprawdzania osób uprawnionych do zawierania kontraktów handlowych
  • analiza praktycznej strony udzielania pełnomocnictwa

  10. Technika prawidłowego wykorzystywania przez przedsiębiorstwo energetyczne:

  • wzorów umów, regulaminów, ogólnych warunków umów ,
  • rejestru niedozwolonych wzorców umownych
  • umiejętność wprowadzania zmian do już zawartych i realizowanych umów

  11. Funkcjonowanie umowy przedwstępnej w obrocie nieruchomościami

  • forma i rygor umowy
  • rozróżnienia zaliczki od zadatku
  • złożona problematyka kar umownych

  12. Zagadnienia związane z ustaniem umowy najmu, dzierżawy - umiejętność ich właściwego zastosowania

  • omówienie przypadków, w których następuje wygaśnięcie umowy, jej rozwiązanie oraz odstąpieniem od niej
  • najczęściej popełniane przez przedsiębiorstwo błędy w związane z wypowiadaniem umów
  • problematyka związana z ustaniem skutków prawnych zawartych umów

  13. Prawidłowe stosowanie właściwych regulacji prawnych w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości

  • właściwe rozumienie pojęcia nieruchomości i jej rodzajów
  • sposoby nabywania i zbywania nieruchomości
  • obowiązujące ograniczenia w zbywaniu i nabywaniu nieruchomości, forma umowy, jej rygor
  • problematyka zastrzeżenia warunku i terminu przy rozporządzaniu nieruchomościami
  • właściwe dokumentowanie procesu zbycia nieruchomości
  • techniki prowadzenia skutecznej negocjacji warunków kontraktu

  14. Proces nabywania i zbywania nieruchomości w drodze:

  • dobrowolności (rokowań stron),
  • przymusowej ( postepowanie sądowe)
  • problematyka wpływu ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości w postaci służebności gruntowej i przesyłu, hipoteki na prawidłowy przebieg procesu sprzedaży nieruchomości.
  • żądanie przedsiębiorstwa, które wzniosło na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, aby właściciel nieruchomości przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem.
  • żądanie właściciela gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, aby przedsiębiorstwo nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

  15. Problematyka związana z powstaniem i realizowaniem umowy użytkowania wieczystego

  • przedstawienie źródeł regulacji związanej z prawem użytkowania wieczystego
  • najistotniejsze cechy prawa użytkowania wieczystego, porównanie go z prawem własności
  • umowa użytkowania wieczystego jako szczególna forma oddawania nieruchomości do władania przez spółki prawa handlowego
  • technika zawierania umów z użytkownikiem wieczystym ,
  • zagrożenia dla ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa zwiazana z dwoistością użytkowania wieczystego tj. istnieniem właściciela nieruchomości oraz użytkownika wieczystego
  • dopuszczalność i bezpieczeństwo umów cywilno- prawnych zawieranych przez przedsiębiorstwo z właścicielem oraz użytkownikiem wieczystym
  • dalszy prawny byt umów cywilno – prawnych obejmujących użytkowanie wieczyste po jego wygaśnięciu

  16. Obowiązek uiszczania przez wieczystego użytkownika przez czas trwania swego prawa opłaty rocznej

  • procedura administracyjna aktualizacji wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jej konsekwencje
  • procedura sądowa po wniesienie sprzeciwu od orzeczenia kolegium ( praktyczne aspekty)

  17. Praktyczny podział tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości w płaszczyźnie

  • ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa
  • analiza poszczególnych technik postępowania w przekroju krajowych przedsiębiorstw
  • umowy najmu, dzierżawy, użyczenia jako tytułu cywilno- prawne do wejścia i korzystania z nieruchomości

  18. Umowy zobowiązaniowe funkcjonujące w obrocie nieruchomościami – umowa najmu, dzierżawy, użytkowania

  • podstawy prawne ich funkcjonowania
  • rozróżnienie pomiędzy umową najmu ( dzierżawy) a ograniczonym prawem rzeczowym w postaci użytkowania
  • użytkowanie , szczególna forma używania nieruchomości lub jej części
  • problematyka właściwego rozróżnienia pomiędzy użytkowaniem, a użyczeniem

  19. Właściwe usytuowanie umów najmu i dzierżawy w procesie gospodarowania nieruchomościami i posadowienia urządzeń sieciowych na cudzym gruncie

  • problematyka zgody właściciela nieruchomości (późniejsze wycofanie się z niej) na jej wykorzystanie na cele budowlane , a bezpieczeństwo inwestycji
  • korzyści i wady wyrażonej jedynie samej zgody na wejście na nieruchomość w porównaniu z umowami cywilnymi jako tytułem prawnym do korzystania z gruntu
  • możliwy katalog instrumentów prawnych, z jakich może skorzystać przedsiębiorstwo, w przypadku odmowy właściciela gruntu na rozpoczęcie prac budowlanych, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, zawarcia obligacyjnej umowy cywilno-prawnej,

  20. Umiejętność właściwego rozróżnienia pomiędzy umową najmu a umową dzierżawy

  • analiza poszczególnych zapisów obu umów z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa
  • forma i rygor umowy najmu, dzierżawy
  • techniki zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa na wypadek nieprzestrzegania zapisów umowy przez właściciela nieruchomości
  • plusy i minusy poszczególnych umów, analiza praktycznych przypadków
  • umiejętność przygotowania i zawarcia umowy najmu, dzierżawy w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zbliżone do służebności przesyłu – bez konieczności zawarcia aktu notarialnego
  • techniki prawidłowych zapisów poszczególnych umów maksymalnie zwiększające bezpieczeństwo inwestycji.

  21. Przymusowe wejście przedsiębiorstwa sieciowego na cudzy grunt w celu zrealizowania inwestycji, dostępu eksploatacyjnego przy braku zgody właściciela nieruchomości pomimo zawartej wcześniej umowy cywilnej obejmującej taką zgodę

  • sposoby interpretacji umownego obowiązku właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń

  22. Zagrożenia dla przedsiębiorstwa ze strony właściciela gruntu niewywiązującego się z zawartej umowy najmu, dzierżawy, będącej podstawą wejścia w teren

  • sprzedaż nieruchomości przez właściciela przed realizacją inwestycji, w jej trakcie, po zakończeniu
  • przymusowa sprzedaż nieruchomości przez komornika lub syndyka na różnych etapach inwestycji.
  • techniki obrony interesów przedsiębiorstwa

  23. Praktyczne korzyści z umów cywilnych najmu i dzierżawy będących tytułem prawnym do wejścia w cudzy grunt, posadowienia urządzeń oraz ich eksploatacji

  • wskazówki skutecznej ochrony bezpieczeństwa inwestycji sieciowej w sytuacji niemożności uzyskania decyzji administracyjnej z art.124, służebności przesyłu,
  • przedstawienie plusów i minusów najbardziej efektywnych obligacyjnych tytułów prawnych

  24. Możliwe sposoby działania w sytuacji braku właściwej regulacji stanu prawnego nieruchomości , która leży w granicach zainteresowania przedsiębiorstwa

  • technika postepowania razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym
  • problematyka znaczenia ustawowego pojęcia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
  • niemożność ustalenia osób, którym przysługują do nieruchomości prawo własności (brak aktualnego wpisu do KW)
  • metody działania w sytuacji nieustalenia (oraz braku takich możliwości) aktualnego miejsca pobytu (zamieszkania) właściciela gruntu

  25. Wybrane zagadnienia związane z ustaleniem wartości nieruchomości ( służebności )

  • pojęcie ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości)
  • wzajemne relacje pomiędzy ewidencją gruntów a prowadzeniem i ustrojem ksiąg wieczystych
  • ustalanie wartości nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych (biegłych sądowych),
  • przedstawienie i analiza najnowszych aktów, na których opierają się rzeczoznawcy przy szacowaniu wartości nieruchomości (ustawa, rozporządzenie wykonawcze, standardy zawodowe),
  • praktyczne aspekty ustalania rzeczywistej wartości nieruchomości
  • elementy operatu szacunkowego, które wymagają szczególnej uwagi przedsiębiorstwa
  • problematyka związana z regulacją powierzchni pasów eksploatacyjnych (technologicznych, stref ochronnych, kontrolowanych) i pasów negatywnego oddziaływania sieci na wartość nieruchomości,
  • technika postępowania w przypadku istotnej różnicy pomiędzy operatami szacunkowymi sporządzanymi na zlecenie przedsiębiorstwa i właściciela nieruchomości w zakresie wartości nieruchomości

  26. Postepowanie rzeczoznawcy ustalającego wartość nieruchomości w sytuacji:

  • braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości
  • braku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  27. Analiza najnowszego orzecznictwa sadowego.

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  Opinie o szkoleniach

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Monika Tarczyńska-Nowak

  Specjalista ds. szkoleń
  tel. +48 (22) 250 11 54
  fax: (22) 266 08 51

  m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
  Monika Tarczyńska-Nowak

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  Gospodarowanie prawem własności i użytkowania wieczystego do nieruchomości (zbycie, nabycie, obciążenie użytkowaniem, najmem, dzierżawą, użyczeniem), tytuły prawne do wejścia i korzystania z cudzego gruntu – stan prawny 2016r.

  Termin szkolenia: 12 grudzień 2016 r. do 13 grudzień 2016 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Firma
  Osoba prywatna
  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1550 zł do 28 listopada br. 1850 zł od 29 listopada br.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

  Warunki zgłoszenia

  1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.) z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
  2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
  3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
  4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
  5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
   a) lista uczestników będzie już zamknięta,
   b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
  6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
  7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
  8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
  9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
  10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
  11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
  12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
  13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
  14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.), właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
  Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

  Szkolenia - nieruchomości, budownictwo

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2019-06- 5
  5 czerwiec 2019
  2019-06- 5
  Warszawa
  Warszawa
  Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.
  Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości
  2019-06- 7
  7 czerwiec 2019
  2019-06- 7
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości - praca na dokumencie. Zapraszamy na szkolenie jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych.
  Ustawa o gospodarce nieruchomościami
  2019-06-10
  10 czerwiec 2019 -
  2019-06-11
  11 czerwiec 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami w praktyce, Krajowy Rejestr Budowlany, wywłaszczenie, taksacja nieruchomości, scalanie i podział, nabycie i sprzedaż nieruchomości, służebności. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie nieruchomościami.
  Praktyka wyceny
  2019-06-13
  13 czerwiec 2019
  2019-06-13
  Poznań
  Poznań
  Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty
  Decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej w procesie inwestycyjnym (ZRiD). Prawo, praktyka i procedury.
  2019-06-17
  17 czerwiec 2019
  2019-06-17
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenia ZRiD Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie ZRiD. Inwestycje w pasie drogi publicznej. Prawo i praktyka. Zapraszamy na szkolenie. Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie specustawy drogowej.
  Problematyka prawna przedstawiona na przykładach (kazusach)
  2019-06-17
  17 czerwiec 2019
  2019-06-17
  Warszawa
  Warszawa
  Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych kierunków orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych w zakresie złożonej problematyki prawnej dotyczącej urządzeń przesyłowych. Przedstawienie zagadnień na przykładach i umożliwienie uczestnikom szkolenia poszukiwania rozwiązań przy wsparciu ekspertów prowadzących warsztaty pozwoli na lepsze zrozumienie materii i podniesie umiejętności uczestników w zakresie rozwiązywania problemów, które napotykają w swojej codziennej pracy.
  2019-07-11
  11 lipiec 2019 -
  2019-07-12
  12 lipiec 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Systematyzacja norm prawnych, dane ujawniane w ewidencji gruntów i budynków, transakcje na nieruchomościach, umowy najmu i dzierżawy, formy władania nieruchomościami i zakres upoważnień. Zapraszamy na szkolenie badanie stanu prawnego nieruchomości.
  Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości
  2019-09-26
  26 wrzesień 2019
  2019-09-26
  Poznań
  Poznań
  Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości - praca na dokumencie. Zapraszamy na szkolenie jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.