Inne strony: GAMMA DISCOVER

szkolenie prowadzi - dariusz rystał

Gospodarowanie prawem własności i użytkowania wieczystego do nieruchomości

(zbycie, nabycie, obciążenie użytkowaniem, najmem, dzierżawą, użyczeniem), tytuły prawne do wejścia i korzystania z cudzego gruntu – stan prawny 2016r.

Zbycie, nabycie, obciążenie użytkowaniem, najmem, dzierżawą, użyczeniem, tytuły prawne do wejścia i korzystania z cudzego gruntu – stan prawny 2016r. Zapraszamy na szkolenie gospodarka prawem własności i użytkowania wieczystego do nieruchomości.

IDEA SZKOLENIA

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz
Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy,
zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.

Dariusz Rystał – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, od wielu lat związany z branżą
energetyczną, ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego. Cywilista. Pan Sędzia
posiada kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w zakresie obowiązujących regulacji prawnych jak i
ich praktycznego zastosowania. Prowadzi swoje zajęcia zawsze dostosowując stopień ich trudności
do stopnia zaawansowania słuchaczy, inaczej prowadzi zajęcia dla osób z przygotowaniem
prawniczym i bez takiego przygotowania, stara się być jak najbardziej elastyczny w stosunku do
oczekiwań i potrzeb konkretnych grup swoich słuchaczy.
Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie
wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany
doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty

Do udziału w warsztatach zapraszamy: wszystkie osoby zajmujące się najmem i dzierżawą,
zarządzaniem nieruchomościami, osoby zainteresowane praktycznymi aspektami gospodarowania
prawem własności i użytkowania wieczystego. Właścicieli lokali, pracowników biur obrotu
nieruchomościami, pracowników departamentów:

 • Nieruchomości
 • Prawnego
 • Administracji,
 • Ekspansji
 • Zarządzania siecią, majątkiem, gruntami
 • Inwestycji,
 • Rozwoju
 • Przesyłu

Program Szkolenia

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wiadomości wprowadzające

2. Możliwości prawne pozyskiwania tytułów prawnych na gruncie obowiązujących przepisów prawnych:
 • prawa cywilnego ( prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe, obligacyjne tytuły prawne)
 • prawa administracyjnego,
 • charakterystyka postępowań przymusowych ( ścieżka postępowania cywilnego i administracyjnego)
3. Najnowsze regulacje (oraz projekty nowelizacji) prawa cywilnego w zakresie
 • rozporządzania nieruchomościami
 • ostatnie zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece
 • najnowszy projekt ustawy o zmianie kodeksu cywilnego w zakresie użytkowania wieczystego
4. Możliwość bieżącego ( już na dzisiaj) , wszechstronnego zastosowania części zapisów najnowszego projektu ustawy o korytarzach przesyłowych w procesie negocjacyjnym dotyczącym zawierania umowy najmu i dzierżawy

5. Umiejętność właściwego odczytania odpisu z migrowanej księgi wieczystej
 • zasada jawności i prawdziwości ksiąg wieczystych (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych)
 • niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym
 • możliwości wpisania do księgi wieczystej prawa najmu lub dzierżawy
 • analiza zapisów poszczególnych działów księgi
 • księga wieczysta a akta księgi wieczystej.
 • praktyczne sposoby korzystania z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych tj. Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
 • odpisy, wyciągi i zaświadczenia wydawane przez Centralną Informację, a wydruki treści wyświetlonych w trybie internetowego przeglądania księgi wieczystej
6. Konieczność i umiejętność zawierania umów z:
 • przedsiębiorcami (spółkami prawa handlowego)
 • konsumentami
 • instytucjami państwowymi, samorządowymi, spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi
7. Różnorodność rozumienia pojęcia
 • przedsiębiorcy w regulacjach prawa cywilnego, gospodarczego oraz energetycznego
 • konsumenta
8. Umiejętność właściwego odczytywania i posługiwania się różnorodnymi rejestrami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • wskazanie podstawowych rejestrów oraz techniki ich właściwego odczytywania
 • analiza zapisów mających podstawowe znaczenie przy zawieraniu i realizowaniu umów z przedsiębiorcami

9. Zagrożenia związane z niewłaściwym rozumieniem i praktycznym odniesieniem do problematyki reprezentacji oraz przedstawicielstwa (pełnomocnictwa ) stron umowy

 • zapisy umowne odnoszące się do reprezentacji oraz przedstawicielstwa
 • techniki właściwego sprawdzania osób uprawnionych do zawierania kontraktów handlowych
 • analiza praktycznej strony udzielania pełnomocnictwa

10. Technika prawidłowego wykorzystywania przez przedsiębiorstwo energetyczne:

 • wzorów umów, regulaminów, ogólnych warunków umów ,
 • rejestru niedozwolonych wzorców umownych
 • umiejętność wprowadzania zmian do już zawartych i realizowanych umów

11. Funkcjonowanie umowy przedwstępnej w obrocie nieruchomościami

 • forma i rygor umowy
 • rozróżnienia zaliczki od zadatku
 • złożona problematyka kar umownych

12. Zagadnienia związane z ustaniem umowy najmu, dzierżawy - umiejętność ich właściwego zastosowania

 • omówienie przypadków, w których następuje wygaśnięcie umowy, jej rozwiązanie oraz odstąpieniem od niej
 • najczęściej popełniane przez przedsiębiorstwo błędy w związane z wypowiadaniem umów
 • problematyka związana z ustaniem skutków prawnych zawartych umów

13. Prawidłowe stosowanie właściwych regulacji prawnych w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości

 • właściwe rozumienie pojęcia nieruchomości i jej rodzajów
 • sposoby nabywania i zbywania nieruchomości
 • obowiązujące ograniczenia w zbywaniu i nabywaniu nieruchomości, forma umowy, jej rygor
 • problematyka zastrzeżenia warunku i terminu przy rozporządzaniu nieruchomościami
 • właściwe dokumentowanie procesu zbycia nieruchomości
 • techniki prowadzenia skutecznej negocjacji warunków kontraktu

14. Proces nabywania i zbywania nieruchomości w drodze:

 • dobrowolności (rokowań stron),
 • przymusowej ( postepowanie sądowe)
 • problematyka wpływu ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości w postaci służebności gruntowej i przesyłu, hipoteki na prawidłowy przebieg procesu sprzedaży nieruchomości.
 • żądanie przedsiębiorstwa, które wzniosło na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, aby właściciel nieruchomości przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem.
 • żądanie właściciela gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, aby przedsiębiorstwo nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

15. Problematyka związana z powstaniem i realizowaniem umowy użytkowania wieczystego

 • przedstawienie źródeł regulacji związanej z prawem użytkowania wieczystego
 • najistotniejsze cechy prawa użytkowania wieczystego, porównanie go z prawem własności
 • umowa użytkowania wieczystego jako szczególna forma oddawania nieruchomości do władania przez spółki prawa handlowego
 • technika zawierania umów z użytkownikiem wieczystym ,
 • zagrożenia dla ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa zwiazana z dwoistością użytkowania wieczystego tj. istnieniem właściciela nieruchomości oraz użytkownika wieczystego
 • dopuszczalność i bezpieczeństwo umów cywilno- prawnych zawieranych przez przedsiębiorstwo z właścicielem oraz użytkownikiem wieczystym
 • dalszy prawny byt umów cywilno – prawnych obejmujących użytkowanie wieczyste po jego wygaśnięciu

16. Obowiązek uiszczania przez wieczystego użytkownika przez czas trwania swego prawa opłaty rocznej

 • procedura administracyjna aktualizacji wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jej konsekwencje
 • procedura sądowa po wniesienie sprzeciwu od orzeczenia kolegium ( praktyczne aspekty)

17. Praktyczny podział tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości w płaszczyźnie

 • ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa
 • analiza poszczególnych technik postępowania w przekroju krajowych przedsiębiorstw
 • umowy najmu, dzierżawy, użyczenia jako tytułu cywilno- prawne do wejścia i korzystania z nieruchomości

18. Umowy zobowiązaniowe funkcjonujące w obrocie nieruchomościami – umowa najmu, dzierżawy, użytkowania

 • podstawy prawne ich funkcjonowania
 • rozróżnienie pomiędzy umową najmu ( dzierżawy) a ograniczonym prawem rzeczowym w postaci użytkowania
 • użytkowanie , szczególna forma używania nieruchomości lub jej części
 • problematyka właściwego rozróżnienia pomiędzy użytkowaniem, a użyczeniem

19. Właściwe usytuowanie umów najmu i dzierżawy w procesie gospodarowania nieruchomościami i posadowienia urządzeń sieciowych na cudzym gruncie

 • problematyka zgody właściciela nieruchomości (późniejsze wycofanie się z niej) na jej wykorzystanie na cele budowlane , a bezpieczeństwo inwestycji
 • korzyści i wady wyrażonej jedynie samej zgody na wejście na nieruchomość w porównaniu z umowami cywilnymi jako tytułem prawnym do korzystania z gruntu
 • możliwy katalog instrumentów prawnych, z jakich może skorzystać przedsiębiorstwo, w przypadku odmowy właściciela gruntu na rozpoczęcie prac budowlanych, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, zawarcia obligacyjnej umowy cywilno-prawnej,

20. Umiejętność właściwego rozróżnienia pomiędzy umową najmu a umową dzierżawy

 • analiza poszczególnych zapisów obu umów z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa
 • forma i rygor umowy najmu, dzierżawy
 • techniki zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa na wypadek nieprzestrzegania zapisów umowy przez właściciela nieruchomości
 • plusy i minusy poszczególnych umów, analiza praktycznych przypadków
 • umiejętność przygotowania i zawarcia umowy najmu, dzierżawy w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zbliżone do służebności przesyłu – bez konieczności zawarcia aktu notarialnego
 • techniki prawidłowych zapisów poszczególnych umów maksymalnie zwiększające bezpieczeństwo inwestycji.
21. Przymusowe wejście przedsiębiorstwa sieciowego na cudzy grunt w celu zrealizowania inwestycji, dostępu eksploatacyjnego przy braku zgody właściciela nieruchomości pomimo zawartej wcześniej umowy cywilnej obejmującej taką zgodę
 • sposoby interpretacji umownego obowiązku właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń
22. Zagrożenia dla przedsiębiorstwa ze strony właściciela gruntu niewywiązującego się z zawartej umowy najmu, dzierżawy, będącej podstawą wejścia w teren
 • sprzedaż nieruchomości przez właściciela przed realizacją inwestycji, w jej trakcie, po zakończeniu
 • przymusowa sprzedaż nieruchomości przez komornika lub syndyka na różnych etapach inwestycji.
 • techniki obrony interesów przedsiębiorstwa
23. Praktyczne korzyści z umów cywilnych najmu i dzierżawy będących tytułem prawnym do wejścia w cudzy grunt, posadowienia urządzeń oraz ich eksploatacji
 • wskazówki skutecznej ochrony bezpieczeństwa inwestycji sieciowej w sytuacji niemożności uzyskania decyzji administracyjnej z art.124, służebności przesyłu,
 • przedstawienie plusów i minusów najbardziej efektywnych obligacyjnych tytułów prawnych
24. Możliwe sposoby działania w sytuacji braku właściwej regulacji stanu prawnego nieruchomości , która leży w granicach zainteresowania przedsiębiorstwa
 • technika postepowania razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym
 • problematyka znaczenia ustawowego pojęcia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
 • niemożność ustalenia osób, którym przysługują do nieruchomości prawo własności (brak aktualnego wpisu do KW)
 • metody działania w sytuacji nieustalenia (oraz braku takich możliwości) aktualnego miejsca pobytu (zamieszkania) właściciela gruntu
25. Wybrane zagadnienia związane z ustaleniem wartości nieruchomości ( służebności )
 • pojęcie ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości)
 • wzajemne relacje pomiędzy ewidencją gruntów a prowadzeniem i ustrojem ksiąg wieczystych
 • ustalanie wartości nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych (biegłych sądowych),
 • przedstawienie i analiza najnowszych aktów, na których opierają się rzeczoznawcy przy szacowaniu wartości nieruchomości (ustawa, rozporządzenie wykonawcze, standardy zawodowe),
 • praktyczne aspekty ustalania rzeczywistej wartości nieruchomości
 • elementy operatu szacunkowego, które wymagają szczególnej uwagi przedsiębiorstwa
 • problematyka związana z regulacją powierzchni pasów eksploatacyjnych (technologicznych, stref ochronnych, kontrolowanych) i pasów negatywnego oddziaływania sieci na wartość nieruchomości,
 • technika postępowania w przypadku istotnej różnicy pomiędzy operatami szacunkowymi sporządzanymi na zlecenie przedsiębiorstwa i właściciela nieruchomości w zakresie wartości nieruchomości
26. Postepowanie rzeczoznawcy ustalającego wartość nieruchomości w sytuacji:
 • braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości
 • braku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
27. Analiza najnowszego orzecznictwa sadowego.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

TRENERZY SZKOLENIA

Opinie o szkoleniach

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Gospodarowanie prawem własności i użytkowania wieczystego do nieruchomości (zbycie, nabycie, obciążenie użytkowaniem, najmem, dzierżawą, użyczeniem), tytuły prawne do wejścia i korzystania z cudzego gruntu – stan prawny 2016r.

Termin szkolenia: 12 grudzień 2016 r. do 13 grudzień 2016 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1550 zł do 28 listopada br. 1850 zł od 29 listopada br.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Szkolenia - nieruchomości, budownictwo

zobacz najbliższe szkolenia.
Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości
2018-08-23
23 sierpień 2018
2018-08-23
Warszawa
Warszawa
Szkolenie warsztatowe wraz z elementami prawa dot. nieruchomości - praca na dokumencie. Zapraszamy na szkolenie jak czytać odpisy z ksiąg wieczystych.
2018-09-11
11 wrzesień 2018
2018-09-11
Warszawa
Warszawa
Analiza problemów związanych z niewłaściwą konstrukcją umów o roboty budowlane, analiza błędnych interpretacji umów. Szkolenie umowa o roboty budowlane poprowadzi uznany ekspert - radca prawny z olbrzymim doświadczeniem zawodowym i szkoleniowych w tym temacie.
PRAWIDŁOWY OPERAT SZACUNKOWY
2018-09-11
11 wrzesień 2018 -
2018-09-12
12 wrzesień 2018
Warszawa
Warszawa
Weryfikacja zawartości operatu szacunkowego. Przedstawienie możliwych podejść, metod i technik wyceny wraz z obszernym komentarzem praktycznym. Omówienie orzecznictwa, najczęściej popełnianych błędów dot. operatu szacunkowego. Zapraszamy na szkolenie Wycenia nieruchomości - prawidłowy operat szacunkowy.
2018-09-13
13 wrzesień 2018 -
2018-09-14
14 wrzesień 2018
Warszawa
Warszawa
Systematyzacja norm prawnych, dane ujawniane w ewidencji gruntów i budynków, transakcje na nieruchomościach, umowy najmu i dzierżawy, formy władania nieruchomościami i zakres upoważnień. Zapraszamy na szkolenie badanie stanu prawnego nieruchomości.
Stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo teoria i praktyka
2018-09-20
20 wrzesień 2018
2018-09-20
Warszawa
Warszawa
Poznaj m.in. projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach, wymagania formalne i kwalifikację prawną projektów.
RODO w inwestycjach przesyłowych
2018-09-24
24 wrzesień 2018 -
2018-09-25
25 wrzesień 2018
Warszawa
Warszawa
Do udziału w warsztatach zapraszamy: wszystkich uczestników zainteresowanych praktycznymi aspektami związanymi z tematem służebności przesyłu i zaszłości inwestycyjnych.
W świetle potrzeb inwestycji liniowych
2018-09-28
28 wrzesień 2018
2018-09-28
Warszawa
Warszawa
Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.
Stałe i czasowe zmiany w organizacji ruchu w pasie drogi publicznej
2018-10- 4
4 październik 2018 -
2018-10- 5
5 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Stałe i czasowe zmiany w organizacji ruchu w pasie drogi publicznej. Szkolenie prowadzi ekspert - autor opinii prawnych dla zarządców dróg, projektant zmian w czasowej i stałej organizacji ruchu. Zapraszamy na szkolenie Decyzje lokalizacyjne i projekty stałej organizacji ruchu – procedury, projektowanie, prawo i praktyka.
2018-10- 9
9 październik 2018
2018-10- 9
Warszawa
Warszawa
Problematyka prawnego uregulowania zasad korzystania z nieruchomości zarówno z punktu widzenia korzystającego jak i oddającego nieruchomość do korzystania. Zapraszamy na szkolenie umowy najmu i dzierżawy.
Zmiany w normach prawnych i kluczowe orzecznictwo 2015 – 2018r.
2018-10-10
10 październik 2018
2018-10-10
Warszawa
Warszawa
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu w trakcie którego zostaną przedstawione kierunki zmian w Prawie Budowlanym i aktualny postęp prac legislacyjnych nad nowym Kodeksem Budowlanym i Ustawą Inwestycyjną.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami
2018-10-11
11 październik 2018 -
2018-10-12
12 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami w praktyce , Krajowy Rejestr Budowlany, wywłaszczenie, taksacja nieruchomości, scalanie i podział, nabycie i sprzedaż nieruchomości, służebności. Zapraszamy na szkolenie prawne aspekty gospodarowania i obrotu nieruchomościami.
2018-10-12
12 październik 2018
2018-10-12
Warszawa
Warszawa
Szkolenie służebność publiczna przedstawia praktyczne aspekty instytucji wywłaszczeniowych, polegających na ograniczeniu praw do nieruchomości, zarówno z perspektywy inwestora, jak i właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości.
Praktyczne aspekty prawne przygotowania oraz nadzoru nad realizacją procesu inwestycji budowlanych
2018-10-15
15 październik 2018 -
2018-10-16
16 październik 2018
Warszawa
Warszawa
Praktyczne aspekty prawne przygotowania oraz nadzoru nad realizacją procesu inwestycji budowlanych. Zapraszamy na szkolenie Organizacja i prowadzenie robot budowlanych.
Inwestycje w pasie drogi publicznej. Prawo i praktyka
2018-11- 8
8 listopad 2018
2018-11- 8
Warszawa
Warszawa
Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie ZRiD. Inwestycje w pasie drogi publicznej. Prawo i praktyka. Zapraszamy na szkolenie. Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie specustawy drogowej.
Istotne zmiany i kluczowe orzecznictwo
2018-11- 8
8 listopad 2018
2018-11- 8
Warszawa
Warszawa
Zmiany w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami. Nowelizacji uległo wiele przepisów dotyczących procedur oraz obowiązków zawodowych rzeczoznawcy majątkowego. Zapraszamy na szkolenie ustawa o gospodarce nieruchomości 2018 r.
2018-11-29
29 listopad 2018
2018-11-29
Warszawa
Warszawa
Szkolenie zajęcie pasa ruchu drogowego i tymczasowa organizacja ruchu prowadzona jest przez uznanego eksperta łączącego doświadczenie zawodowe z wykładowym. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki rekomendacje do zastosowania w swojej praktyce zawodowej.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.