Gospodarowanie prawem własności i użytkowania wieczystego do nieruchomości

(zbycie, nabycie, obciążenie użytkowaniem, najmem, dzierżawą, użyczeniem), tytuły prawne do wejścia i korzystania z cudzego gruntu – stan prawny 2016r.

Zbycie, nabycie, obciążenie użytkowaniem, najmem, dzierżawą, użyczeniem, tytuły prawne do wejścia i korzystania z cudzego gruntu – stan prawny 2016r. Zapraszamy na szkolenie gospodarka prawem własności i użytkowania wieczystego do nieruchomości.

IDEA SZKOLENIA

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.

Dariusz Rystał – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, od wielu lat związany z branżą energetyczną, ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego. Cywilista. Pan Sędzia posiada kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w zakresie obowiązujących regulacji prawnych jak i ich praktycznego zastosowania.

Prowadzi swoje zajęcia zawsze dostosowując stopień ich trudności do stopnia zaawansowania słuchaczy, inaczej prowadzi zajęcia dla osób z przygotowaniem prawniczym i bez takiego przygotowania, stara się być jak najbardziej elastyczny w stosunku do oczekiwań i potrzeb konkretnych grup swoich słuchaczy.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty

Do udziału w warsztatach zapraszamy: wszystkie osoby zajmujące się najmem i dzierżawą, zarządzaniem nieruchomościami, osoby zainteresowane praktycznymi aspektami gospodarowania prawem własności i użytkowania wieczystego. Właścicieli lokali, pracowników biur obrotu nieruchomościami, pracowników departamentów:

 • Nieruchomości
 • Prawnego
 • Administracji,
 • Ekspansji
 • Zarządzania siecią, majątkiem, gruntami
 • Inwestycji,
 • Rozwoju
 • Przesyłu

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
  Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

  Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Wiadomości wprowadzające

  2. Możliwości prawne pozyskiwania tytułów prawnych na gruncie obowiązujących przepisów prawnych:

  • prawa cywilnego ( prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe, obligacyjne tytuły prawne)
  • prawa administracyjnego,
  • charakterystyka postępowań przymusowych ( ścieżka postępowania cywilnego i administracyjnego)

  3. Najnowsze regulacje (oraz projekty nowelizacji) prawa cywilnego w zakresie

  • rozporządzania nieruchomościami
  • ostatnie zmiany w ustawie o księgach wieczystych i hipotece
  • najnowszy projekt ustawy o zmianie kodeksu cywilnego w zakresie użytkowania wieczystego

  4. Możliwość bieżącego ( już na dzisiaj) , wszechstronnego zastosowania części zapisów najnowszego projektu ustawy o korytarzach przesyłowych w procesie negocjacyjnym dotyczącym zawierania umowy najmu i dzierżawy

  5. Umiejętność właściwego odczytania odpisu z migrowanej księgi wieczystej

  • zasada jawności i prawdziwości ksiąg wieczystych (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych)
  • niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym
  • możliwości wpisania do księgi wieczystej prawa najmu lub dzierżawy
  • analiza zapisów poszczególnych działów księgi
  • księga wieczysta a akta księgi wieczystej.
  • praktyczne sposoby korzystania z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych tj. Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
  • odpisy, wyciągi i zaświadczenia wydawane przez Centralną Informację, a wydruki treści wyświetlonych w trybie internetowego przeglądania księgi wieczystej

  6. Konieczność i umiejętność zawierania umów z:

  • przedsiębiorcami (spółkami prawa handlowego)
  • konsumentami
  • instytucjami państwowymi, samorządowymi, spółdzielniami, wspólnotami mieszkaniowymi

  7. Różnorodność rozumienia pojęcia

  • przedsiębiorcy w regulacjach prawa cywilnego, gospodarczego oraz energetycznego
  • konsumenta

  8. Umiejętność właściwego odczytywania i posługiwania się różnorodnymi rejestrami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej

  • wskazanie podstawowych rejestrów oraz techniki ich właściwego odczytywania
  • analiza zapisów mających podstawowe znaczenie przy zawieraniu i realizowaniu umów z przedsiębiorcami

  9. Zagrożenia związane z niewłaściwym rozumieniem i praktycznym odniesieniem do problematyki reprezentacji oraz przedstawicielstwa (pełnomocnictwa ) stron umowy

  • zapisy umowne odnoszące się do reprezentacji oraz przedstawicielstwa
  • techniki właściwego sprawdzania osób uprawnionych do zawierania kontraktów handlowych
  • analiza praktycznej strony udzielania pełnomocnictwa

  10. Technika prawidłowego wykorzystywania przez przedsiębiorstwo energetyczne:

  • wzorów umów, regulaminów, ogólnych warunków umów ,
  • rejestru niedozwolonych wzorców umownych
  • umiejętność wprowadzania zmian do już zawartych i realizowanych umów

  11. Funkcjonowanie umowy przedwstępnej w obrocie nieruchomościami

  • forma i rygor umowy
  • rozróżnienia zaliczki od zadatku
  • złożona problematyka kar umownych

  12. Zagadnienia związane z ustaniem umowy najmu, dzierżawy - umiejętność ich właściwego zastosowania

  • omówienie przypadków, w których następuje wygaśnięcie umowy, jej rozwiązanie oraz odstąpieniem od niej
  • najczęściej popełniane przez przedsiębiorstwo błędy w związane z wypowiadaniem umów
  • problematyka związana z ustaniem skutków prawnych zawartych umów

  13. Prawidłowe stosowanie właściwych regulacji prawnych w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości

  • właściwe rozumienie pojęcia nieruchomości i jej rodzajów
  • sposoby nabywania i zbywania nieruchomości
  • obowiązujące ograniczenia w zbywaniu i nabywaniu nieruchomości, forma umowy, jej rygor
  • problematyka zastrzeżenia warunku i terminu przy rozporządzaniu nieruchomościami
  • właściwe dokumentowanie procesu zbycia nieruchomości
  • techniki prowadzenia skutecznej negocjacji warunków kontraktu

  14. Proces nabywania i zbywania nieruchomości w drodze:

  • dobrowolności (rokowań stron),
  • przymusowej ( postepowanie sądowe)
  • problematyka wpływu ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości w postaci służebności gruntowej i przesyłu, hipoteki na prawidłowy przebieg procesu sprzedaży nieruchomości.
  • żądanie przedsiębiorstwa, które wzniosło na powierzchni lub pod powierzchnią gruntu budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, aby właściciel nieruchomości przeniósł na niego własność zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem.
  • żądanie właściciela gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, aby przedsiębiorstwo nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem.

  15. Problematyka związana z powstaniem i realizowaniem umowy użytkowania wieczystego

  • przedstawienie źródeł regulacji związanej z prawem użytkowania wieczystego
  • najistotniejsze cechy prawa użytkowania wieczystego, porównanie go z prawem własności
  • umowa użytkowania wieczystego jako szczególna forma oddawania nieruchomości do władania przez spółki prawa handlowego
  • technika zawierania umów z użytkownikiem wieczystym ,
  • zagrożenia dla ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa zwiazana z dwoistością użytkowania wieczystego tj. istnieniem właściciela nieruchomości oraz użytkownika wieczystego
  • dopuszczalność i bezpieczeństwo umów cywilno- prawnych zawieranych przez przedsiębiorstwo z właścicielem oraz użytkownikiem wieczystym
  • dalszy prawny byt umów cywilno – prawnych obejmujących użytkowanie wieczyste po jego wygaśnięciu

  16. Obowiązek uiszczania przez wieczystego użytkownika przez czas trwania swego prawa opłaty rocznej

  • procedura administracyjna aktualizacji wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jej konsekwencje
  • procedura sądowa po wniesienie sprzeciwu od orzeczenia kolegium ( praktyczne aspekty)

  17. Praktyczny podział tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości w płaszczyźnie

  • ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa
  • analiza poszczególnych technik postępowania w przekroju krajowych przedsiębiorstw
  • umowy najmu, dzierżawy, użyczenia jako tytułu cywilno- prawne do wejścia i korzystania z nieruchomości

  18. Umowy zobowiązaniowe funkcjonujące w obrocie nieruchomościami – umowa najmu, dzierżawy, użytkowania

  • podstawy prawne ich funkcjonowania
  • rozróżnienie pomiędzy umową najmu ( dzierżawy) a ograniczonym prawem rzeczowym w postaci użytkowania
  • użytkowanie , szczególna forma używania nieruchomości lub jej części
  • problematyka właściwego rozróżnienia pomiędzy użytkowaniem, a użyczeniem

  19. Właściwe usytuowanie umów najmu i dzierżawy w procesie gospodarowania nieruchomościami i posadowienia urządzeń sieciowych na cudzym gruncie

  • problematyka zgody właściciela nieruchomości (późniejsze wycofanie się z niej) na jej wykorzystanie na cele budowlane , a bezpieczeństwo inwestycji
  • korzyści i wady wyrażonej jedynie samej zgody na wejście na nieruchomość w porównaniu z umowami cywilnymi jako tytułem prawnym do korzystania z gruntu
  • możliwy katalog instrumentów prawnych, z jakich może skorzystać przedsiębiorstwo, w przypadku odmowy właściciela gruntu na rozpoczęcie prac budowlanych, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, zawarcia obligacyjnej umowy cywilno-prawnej,

  20. Umiejętność właściwego rozróżnienia pomiędzy umową najmu a umową dzierżawy

  • analiza poszczególnych zapisów obu umów z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa
  • forma i rygor umowy najmu, dzierżawy
  • techniki zabezpieczenia interesów przedsiębiorstwa na wypadek nieprzestrzegania zapisów umowy przez właściciela nieruchomości
  • plusy i minusy poszczególnych umów, analiza praktycznych przypadków
  • umiejętność przygotowania i zawarcia umowy najmu, dzierżawy w sposób gwarantujący bezpieczeństwo zbliżone do służebności przesyłu – bez konieczności zawarcia aktu notarialnego
  • techniki prawidłowych zapisów poszczególnych umów maksymalnie zwiększające bezpieczeństwo inwestycji.

  21. Przymusowe wejście przedsiębiorstwa sieciowego na cudzy grunt w celu zrealizowania inwestycji, dostępu eksploatacyjnego przy braku zgody właściciela nieruchomości pomimo zawartej wcześniej umowy cywilnej obejmującej taką zgodę

  • sposoby interpretacji umownego obowiązku właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości udostępniania nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii ciągów, przewodów i urządzeń

  22. Zagrożenia dla przedsiębiorstwa ze strony właściciela gruntu niewywiązującego się z zawartej umowy najmu, dzierżawy, będącej podstawą wejścia w teren

  • sprzedaż nieruchomości przez właściciela przed realizacją inwestycji, w jej trakcie, po zakończeniu
  • przymusowa sprzedaż nieruchomości przez komornika lub syndyka na różnych etapach inwestycji.
  • techniki obrony interesów przedsiębiorstwa

  23. Praktyczne korzyści z umów cywilnych najmu i dzierżawy będących tytułem prawnym do wejścia w cudzy grunt, posadowienia urządzeń oraz ich eksploatacji

  • wskazówki skutecznej ochrony bezpieczeństwa inwestycji sieciowej w sytuacji niemożności uzyskania decyzji administracyjnej z art.124, służebności przesyłu,
  • przedstawienie plusów i minusów najbardziej efektywnych obligacyjnych tytułów prawnych

  24. Możliwe sposoby działania w sytuacji braku właściwej regulacji stanu prawnego nieruchomości , która leży w granicach zainteresowania przedsiębiorstwa

  • technika postepowania razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym
  • problematyka znaczenia ustawowego pojęcia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
  • niemożność ustalenia osób, którym przysługują do nieruchomości prawo własności (brak aktualnego wpisu do KW)
  • metody działania w sytuacji nieustalenia (oraz braku takich możliwości) aktualnego miejsca pobytu (zamieszkania) właściciela gruntu

  25. Wybrane zagadnienia związane z ustaleniem wartości nieruchomości ( służebności )

  • pojęcie ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości)
  • wzajemne relacje pomiędzy ewidencją gruntów a prowadzeniem i ustrojem ksiąg wieczystych
  • ustalanie wartości nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych (biegłych sądowych),
  • przedstawienie i analiza najnowszych aktów, na których opierają się rzeczoznawcy przy szacowaniu wartości nieruchomości (ustawa, rozporządzenie wykonawcze, standardy zawodowe),
  • praktyczne aspekty ustalania rzeczywistej wartości nieruchomości
  • elementy operatu szacunkowego, które wymagają szczególnej uwagi przedsiębiorstwa
  • problematyka związana z regulacją powierzchni pasów eksploatacyjnych (technologicznych, stref ochronnych, kontrolowanych) i pasów negatywnego oddziaływania sieci na wartość nieruchomości,
  • technika postępowania w przypadku istotnej różnicy pomiędzy operatami szacunkowymi sporządzanymi na zlecenie przedsiębiorstwa i właściciela nieruchomości w zakresie wartości nieruchomości

  26. Postepowanie rzeczoznawcy ustalającego wartość nieruchomości w sytuacji:

  • braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomości
  • braku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  27. Analiza najnowszego orzecznictwa sadowego.

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  Opinie o szkoleniach

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Monika Tarczyńska-Nowak

  Specjalista ds. szkoleń
  tel. +48 (22) 250 11 54
  fax: (22) 266 08 51

  m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
  Monika Tarczyńska-Nowak

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  Gospodarowanie prawem własności i użytkowania wieczystego do nieruchomości (zbycie, nabycie, obciążenie użytkowaniem, najmem, dzierżawą, użyczeniem), tytuły prawne do wejścia i korzystania z cudzego gruntu – stan prawny 2016r.

  Termin szkolenia: 12 grudzień 2016 r. do 13 grudzień 2016 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Firma
  Osoba prywatna
  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1550 zł do 28 listopada br. 1850 zł od 29 listopada br.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

  Warunki zgłoszenia

  1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.) z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
  2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
  3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
  4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
  5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
   a) lista uczestników będzie już zamknięta,
   b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
  6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
  7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
  8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
  9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
  10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
  11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
  12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
  13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
  14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.), właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
  Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

  Szkolenia - nieruchomości, budownictwo

  zobacz najbliższe szkolenia.
  PRAWIDŁOWY OPERAT SZACUNKOWY
  2019-04- 3
  3 kwiecień 2019 -
  2019-04- 4
  4 kwiecień 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Weryfikacja zawartości operatu szacunkowego. Przedstawienie możliwych podejść, metod i technik wyceny wraz z obszernym komentarzem praktycznym. Omówienie orzecznictwa, najczęściej popełnianych błędów dot. operatu szacunkowego. Zapraszamy na szkolenie Wycenia nieruchomości - prawidłowy operat szacunkowy.
  Problematyka prawna przedstawiona na przykładach (kazusach)
  2019-04- 8
  8 kwiecień 2019
  2019-04- 8
  Warszawa
  Warszawa
  Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych kierunków orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych w zakresie bardzo złożonej problematyki prawnej dotyczącej urządzeń przesyłowych. Przedstawienie zagadnień na przykładach i umożliwienie uczestnikom szkolenia poszukiwania rozwiązań przy wsparciu ekspertów prowadzących warsztaty, pozwoli na lepsze zrozumienie materii i podniesie umiejętności uczestników w zakresie rozwiązywania problemów, które napotykają w swojej codziennej pracy.
  Praktyczne aspekty prawne przygotowania oraz nadzoru nad realizacją procesu inwestycji budowlanych
  2019-04-15
  15 kwiecień 2019 -
  2019-04-16
  16 kwiecień 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Praktyczne aspekty prawne przygotowania oraz nadzoru nad realizacją procesu inwestycji budowlanych. Zapraszamy na szkolenie Organizacja i prowadzenie robot budowlanych.
  2019-04-15
  15 kwiecień 2019
  2019-04-15
  Warszawa
  Warszawa
  Analiza problemów związanych z niewłaściwą konstrukcją umów o roboty budowlane, analiza błędnych interpretacji umów. Szkolenie umowa o roboty budowlane poprowadzi uznany ekspert - radca prawny z olbrzymim doświadczeniem zawodowym i szkoleniowych w tym temacie.
  STAN PRAWNY 2019r.
  2019-04-15
  15 kwiecień 2019 -
  2019-04-16
  16 kwiecień 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany sędzia sądu apelacyjnego w Szczecinie znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.
  Aspekty prawne i praktyczne
  2019-04-18
  18 kwiecień 2019
  2019-04-18
  Warszawa
  Warszawa
  Celem naszego szkolenia jest omówienie problematyki podziału nieruchomości na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku obowiązywanie i braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szkolenie ma również na celu utrwalenie wiedzy w zakresie dokonywania prawnych i geodezyjnych podziałów nieruchomości, omówienie procedur administracyjnych, jak również zasad poprawnego podziału nieruchomości, i sporządzanej dokumentacji.
  Prawo i praktyka
  2019-04-18
  18 kwiecień 2019
  2019-04-18
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie ma na celu przede wszystkim omówienie problemów i kontrowersji powstających przy projektowaniu czasowej organizacji ruchu wynikających z nieścisłości przepisów regulujących zasady projektowania czasowej organizacji ruchu.
  Wraz z instytucją służebności przesyłu i innymi ograniczonymi prawami rzeczowymi
  2019-05- 9
  9 maj 2019
  2019-05- 9
  Warszawa
  Warszawa
  Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty
  2019-05-10
  10 maj 2019
  2019-05-10
  Warszawa
  Warszawa
  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu podczas którego omówimy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy. Zasady wydawania oświadczeń, opłaty za przekształcenie jak również istotne kwestie pomocy deminimis w ustawie.
  Służebność przesyłu, decyzja administracyjna z art. 124 ugn., najem i i dzierżawa – stan prawny 2018/2019 r.
  2019-05-13
  13 maj 2019 -
  2019-05-14
  14 maj 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.
  Problematyka prawna przedstawiona na przykładach (kazusach)
  2019-05-13
  13 maj 2019
  2019-05-13
  Poznań
  Poznań
  Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych kierunków orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów administracyjnych w zakresie bardzo złożonej problematyki prawnej dotyczącej urządzeń przesyłowych. Przedstawienie zagadnień na przykładach i umożliwienie uczestnikom szkolenia poszukiwania rozwiązań przy wsparciu ekspertów prowadzących warsztaty, pozwoli na lepsze zrozumienie materii i podniesie umiejętności uczestników w zakresie rozwiązywania problemów, które napotykają w swojej codziennej pracy.
  Czyli jak wyceniać nieruchomości w związku z udzieleniem kredytu pod zabezpieczenie na nieruchomości
  2019-05-15
  15 maj 2019
  2019-05-15
  Warszawa
  Warszawa
  Celem szkolenia jest omówienie zasad wyceny nieruchomości w związku z udzieleniem kredytu pod zabezpieczenie na nieruchomości. W trakcie szkolenia omówione zostaną konkretne wyceny oraz możliwe, popełniane błędy. Wyjaśnieniu podlegać będą również pytania i wątpliwości uczestników
  Decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej w procesie inwestycyjnym (ZRiD). Prawo, praktyka i procedury.
  2019-05-16
  16 maj 2019
  2019-05-16
  Warszawa
  Warszawa
  Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie ZRiD. Inwestycje w pasie drogi publicznej. Prawo i praktyka. Zapraszamy na szkolenie. Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie specustawy drogowej.
  2019-05-20
  20 maj 2019 -
  2019-05-21
  21 maj 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu w trakcie którego zostanie omówiony aktualny stan prawny w zakresie prawa budowlanego. Prowadzący na bieżąco śledzi prace ustawodawcy w zakresie zmiany prawa związanych z realizacją procesu inwestycyjnego.
  Prawo, praktyka i organizacja
  2019-05-23
  23 maj 2019
  2019-05-23
  Warszawa
  Warszawa
  Zawiadamianie przy wprowadzaniu organizacji ruchu, ewidencja, sprzeciwy, kolizje przy wprowadzaniu organizacji ruchu, komisyjne wprowadzenie, tworzenie protokołów, niezgodności, korekty. Odpowiedzialność przy wprowadzaniu organizacji ruchu, wypadki drogowe, umieszczanie znaków, sygnałów drogowych, Regulacje kodeksu wykroczeń i karnego, postępowanie sądowe. Zasady wprowadzania kontroli, sporządzanie protokołów, likwidacja nieprawidłowości po kontroli, usuwanie nieprawidłowości.
  2019-06- 5
  5 czerwiec 2019
  2019-06- 5
  Warszawa
  Warszawa
  Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.
  Ustawa o gospodarce nieruchomościami
  2019-06-10
  10 czerwiec 2019 -
  2019-06-11
  11 czerwiec 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami w praktyce , Krajowy Rejestr Budowlany, wywłaszczenie, taksacja nieruchomości, scalanie i podział, nabycie i sprzedaż nieruchomości, służebności. Zapraszamy na szkolenie prawne aspekty gospodarowania i obrotu nieruchomościami.
  2019-07-11
  11 lipiec 2019 -
  2019-07-12
  12 lipiec 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Systematyzacja norm prawnych, dane ujawniane w ewidencji gruntów i budynków, transakcje na nieruchomościach, umowy najmu i dzierżawy, formy władania nieruchomościami i zakres upoważnień. Zapraszamy na szkolenie badanie stanu prawnego nieruchomości.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.