Inne strony: GAMMA DISCOVER
Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi

INWESTYCJE W PASIE DROGI PUBLICZNEJ

Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym. Inwestycje w pasie drogi publicznej. Regulacje prawne ustawy, rozporządzenia i inne akty wykonawcze. Zapraszamy na szkolenie Sposoby i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym.

IDEA SZKOLENIA

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach dotyczących inwestycji drogowych. Celem szkolenia będzie zapoznanie uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi, które stanowią podstawę realizacji inwestycji drogowych i ich zastosowania w praktyce.


W programie m.in.:

 • Granice pasa drogi publicznej a inwestycje drogowe
 • Regulacje prawne w zakresie realizacji inwestycji w pasie drogi publicznej
 • Inwestorzy robót w pasie drogowym
 • Realizacja inwestycji niepublicznej (prywatnej) w pasie drogi publicznej
 • Etapy realizacji inwestycji niepublicznej w pasie drogi publicznej
 • Inwestycja zarządcy drogi w pasie drogi publicznej
 • SPECUSTAWA DROGOWA – inwestycja zarządcy drogi publicznej w trybie specustawy
 • Finansowanie inwestycji w pasie drogi publicznej

 

Podstawa prawna szkolenia:
Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 z późn. zm.),
Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.),
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60 z późn. zm.),
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (SPECUSTAWA drogowa) z dnia z dnia 10 kwietnia 2003 roku (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721 z późn. zm.),
Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 94 z późn. zm.),
Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 (Dz.U. Nr 30, poz. 168 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm.),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. 2004 nr 140 poz. 1481 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych z dnia 31 lipca 2002 (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późn. zm.),
Komentarze do ustawy o drogach publicznych, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz specustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Najnowsze orzecznictwo.

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkie osoby specjalizujące się w sprawach związanych z prowadzeniem inwestycji drogowych zarówno organy administracji publicznej jak i wykonawców robót.

Zobacz program szkolenia:

 
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

1. Granice pasa drogi publicznej a inwestycje drogowe.

 • ustalenie linii rozgraniczających,
 • wpływ granic na inwestycje drogowe,
 • kategorie dróg publicznych,
 • drogi publicznej a drogi wewnętrzne (potencjalne kolizje, problematyka własności).

Przykłady z praktyki zawodowej (dyskusja, kazusy). Omówienie poszczególnych przypadków.

2. Regulacje prawne (ustawy, rozporządzenia i inne akty wykonawcze) w zakresie realizacji inwestycji w pasie drogi publicznej.

Omówienie ze wskazaniem na ostatnie zmiany i obowiązujący stan prawny.

3. Inwestorzy robót w pasie drogowym.

 • inwestorzy publiczni (zarządcy dróg publicznych)
 • inwestorzy niepubliczni/prywatni (podmioty spoza kręgu organów administracji publicznej realizujący inwestycje w pasie drogi publicznej).

Omówienie różnic w charakterze inwestycji oraz reżimów prawnych stosowanych w każdym typie inwestycji.

4. Realizacja inwestycji niepublicznej (prywatnej) w pasie drogi publicznej.

 • Co może być przedmiotem takiej inwestycji?
 • Czy ogólnodostępne drogi publiczne mogą być przedmiotem inwestycji na wyłączność?
 • Podmioty niepubliczne realizujące inwestycje w pasie drogi publicznej.
 • Rola projektantów i pełnomocników inwestora (wykonawców robót) w procesie inwestycyjnym w pasie drogi publicznej.

Przykłady z praktyki zawodowej (dyskusja, kazusy). Omówienie poszczególnych przypadków.

5. Etapy inwestycji niepublicznej w pasie drogi publicznej.
1 ) Decyzje lokalizacyjne.
2 ) Niezbędne uzgodnienia administracyjnoprawne:

 • zgłoszenie robót budowlanych,
 • decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę (pozwolenie na budowę),
 • uwzględnienie decyzji o warunkach zabudowy, uwzględnienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uzyskanie zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu
  • procedura zmiany czasowej organizacji ruchu,
  • problemy prawne i praktyczne zmiany organizacji ruchu,
  • czynniki społeczne, środowiskowe i projektowe w zmianach organizacji ruchu.
 • uzyskanie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu,
  • procedura zmiany stałej organizacji ruchu,
  • problemy prawne i praktyczne zmiany organizacji ruchu,
  • czynniki społeczne, środowiskowe i projektowe w zmianach organizacji ruchu.
 • uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego u zarządcy drogi publicznej na realizację robót.

3) Elementy decyzji na zajęcie pasa drogowego.
Szczegółowe omówienie decyzji na zajęcie pasa drogowego:

 • jakie elementy powinna zawierać?
 • jakich błędów przy tworzeniu takiej decyzji należy unikać?
 • czas obowiązywania decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 • przedłużenie/zmiana decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 • zmiana warunków decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 • cofnięcie decyzji na zajęcie pasa drogowego przez zarządcę drogi,
 • naruszenie warunków decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Przykłady z praktyki (kazusy) i dyskusja.

4) Inne uzgodnienia niezbędne dla realizacji robót w pasie drogi publicznej.

 • prowadzenie robót w rejonie obiektu wpisanego do rejestru zabytków,
 • inwestycje oddziałujące na środowisko (obszary Natura 2000),
 • zapewnienie odprowadzania ścieków,
 • uzgodnienia z dostawcami energii elektrycznej,
 • kanały technologiczne i sieci telekomunikacyjne,
 • sieci cieple i sieci gazowe,
 • wycinka drzew (zgody środowiskowe i opłaty z tym związane),
 • odprowadzanie wód opadowych i gruntowych do sieci kanalizacji deszczowej,
 • uzgodnienia dla inwestycji w rejonie rzek, zbiorników wodnych i terenów zalewowych,
 • uzgodnienia dla inwestycji w rejonie infrastruktury kolejowej (przejazdy kolejowe, tunele, wiadukty),
 • uzgodnienia dla inwestycji w rejonie lotniska, lądowisk, obiektów lotniczych, obszaru oddziaływania lotniska,
 • zabezpieczenia przeciwpożarowe inwestycji.

6. Inwestycja zarządcy drogi w pasie drogi publicznej (zagadnienia podstawowe).
Szczegółowe omówienie inwestycji/robót realizowanych przez zarządcę drogi publicznej:

 • roboty utrzymaniowe,
 • konserwacja dróg,
 • naprawa
 • ograniczona przebudowa
 • remonty.

Przykłady z praktyki zawodowej (dyskusja, kazusy). Omówienie poszczególnych przypadków.

7. Inwestycja zarządcy drogi w pasie drogi publicznej w trybie specustawy drogowej (SPECUSTAWA drogowa: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych).
1) Omówienie specyfiki decyzji ZRID w polskim systemie prawa wydawanej na podstawie SPECUSTAWY drogowej.

 • decyzja ZRID w katalogu decyzji administracyjnych,
 • decyzja ZRID w kręgu postępowań administracyjnych.

2) Wskazanie na elementy szczególne decyzji ZRID:

 • wymagania dotyczące powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, z określeniem ich kategorii;
 • określenie linii rozgraniczających teren, w tym określenie granic pasów drogowych,
 • warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa;
 • wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich;
 • zatwierdzenie podziału nieruchomości, oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego;
 • zatwierdzenie projektu budowlanego;
 • określenia szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
 • określenia obowiązku budowy i okresu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
 • określenia obowiązku i terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych obiektów budowlanych,
 • określenia szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie,
 • obowiązku budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu,
 • obowiązku budowy lub przebudowy urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych szczegółowych,
 • obowiązku budowy lub przebudowy innych dróg publicznych,
 • obowiązku budowy lub przebudowy zjazdów,
 • określenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości.

Omówienie poszczególnych elementów ZRID ze wskazaniem przykładów z praktyki.

3) Terminy uzyskiwania decyzji ZRID.

4) Procedura uzyskiwania decyzji ZRID.

5) Wnioskodawcy i strony postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID.

6) Skutek kumulacji kilku postępowania administracyjnych w postępowaniu o wydanie decyzji ZRID.

7) Czas obowiązywania specustawy drogowej.

8. Sposób i zasady finansowania inwestycji w pasie drogi publicznej (z uwzględnieniem specustawy drogowej).

9. Podsumowanie panel dyskusyjny.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

TRENERZY SZKOLENIA

Opinie o szkoleniach

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

INWESTYCJE W PASIE DROGI PUBLICZNEJ

Termin szkolenia: 10 październik 2016 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 790zl/os
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

zobacz najbliższe szkolenia.
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym
2018-09-10
10 wrzesień 2018
2018-09-10
Warszawa
Warszawa
Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym. Spotkanie poprowadzi wybitny ekspert w dziedzinie dochodzenia roszczeń i reklamacji z tytułu transportu i spedycji. Zapraszamy na szkolenie Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę ładunku.
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
2018-09-18
18 wrzesień 2018
2018-09-18
Warszawa
Warszawa
Zagadnienia związane z towarami niebezpiecznymi, obowiązkami uczestników przewozu, a także sposobów korzystania z możliwości zwolnień i wyłączeń od przepisów ADR .Zapraszamy na szkolenie Przepisy umowy ADR 2017r.obowiązki uczestników przewozu w transporcie i magazynie.
2018-10- 2
2 październik 2018
2018-10- 2
Warszawa
Warszawa
Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obrotu towarowego z zagranicą oraz obrotu w UE. Oferuje bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.