SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU I WYNAGRODZENIE ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW SIECIOWYCH

Najnowsze, wszechstronne podejście – aktualny stan prawny

Szkolenie prowadzi prawdziwy autorytet w dziedzinie prawa energetycznego. Zapraszamy na szkolenie Służebność przesyłu i wynagrodzenie za bezumowne korzystanie w praktyce przedsiębiorstw sieciowych.

IDEA SZKOLENIA

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.

Ważne! Szkolenie Gwarantowane.

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkich uczestników zainteresowanych praktycznymi aspektami związanymi z tematem służebności przesyłu i zaszłości inwestycyjnych. W szczególności departamenty:

 • Inwestycji
 • Rozwoju
 • Przesyłu
 • Zarządzania siecią i majątkiem
 • Prawnego
 • Administracji
 • Nieruchomości

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
  Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

  Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  Praktyczny podział tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości w płaszczyźnie

  • ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa
  • analiza poszczególnych technik postępowania w przekroju krajowych przedsiębiorstw
  • charakterystyka wykorzystywania przez właścicieli nieruchomości uprawnienia do regulacji zaszłości poprzez żądanie ustanowienia służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie

  Przedstawienie istotnych różnic oraz podobieństw przy wykorzystywaniu służebności przesyłu:

  • przy nowych inwestycjach
  • przy zaszłościach inwestycyjnych

  Istota ugodowego oraz przymusowego (sądowego) ustanawiania służebności przesyłu równoważenie interesów przedsiębiorstwa oraz właścicieli gruntów:

  • elementy procesu negocjacji o kluczowym znaczeniu dla ochrony interesów przedsiębiorstwa,
  • analiza poszczególnych zapisów występujących w aktualnie zawieranych ugodach (praktyczne aspekty)
  • umiejętność prowadzenia właściwych negocjacji pomiędzy przedsiębiorstwem a właścicielem gruntu i jej wpływ na szybkość i opłacalność ewentualnego przymusowego realizowania inwestycji.

  Właściwe usytuowanie służebności przesyłu w procesie posadowienia ( już posadowionych ) urządzeń sieciowych na cudzym gruncie:

  • problematyka zgody właściciela nieruchomości (późniejsze wycofanie się z niej) na jej wykorzystanie na cele budowlane a bezpieczeństwo inwestycji.
  • korzyści i wady wyrażonej zgody na wejście na nieruchomość w porównaniu ze służebnością przesyłu jako tytułem prawnym do korzystania z gruntu,
  • możliwy katalog instrumentów prawnych, z jakich może skorzystać przedsiębiorstwo w przypadku odmowy właściciela gruntu na rozpoczęcie prac budowlanych,
  • zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do wcześniej posadowionych już urządzeń przy wrogim nastawieniu właściciela

  Służebnego przesyłu a prawo własności i użytkowania wieczystego nieruchomości

  • zmiana podejścia do tej problematyki w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego

  Omówienie praktycznych przykładów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa inwestycji liniowych ( nowych i istniejących)


  Ustanowienie służebności na gruntach stanowiących przedmiot:

  • współwłasności ułamkowej albo ustawowej
  • własności wspólnoty mieszkaniowej,
  • będących w zarządzie Lasów Państwowych.

  Przymusowe wejście przedsiębiorstwa sieciowego na cudzy grunt w celu zrealizowania inwestycji lub regulacji zaszłości, przy braku zgody właściciela nieruchomości:

  • charakterystyka sądowego postępowania w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu z punktu widzenia przeciwstawnych interesów właścicieli gruntu oraz urządzeń sieciowych,
  • sposoby postępowania przedsiębiorstwa w przypadku oporu właściciela w udostępnieniu nieruchomości pomimo istniejącego orzeczenia w przedmiocie ustanowienia służebności bądź decyzji administracyjnej,
  • analiza poszczególnych technik negatywnego oddziaływania stosowanych przez uczestników postępowania sądowego w stosunku do przedsiębiorstwa,

  Dobrowolne oraz przymusowe ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (rzeczywiste aspekty):

  • sposoby jego ustalania stosowane przez przedsiębiorstwo i właściciela gruntu,
  • umiejętność równoważenia interesów obu stron,
  • ustalanie wysokości wynagrodzenia przez rzeczoznawców majątkowych (biegłych sądowych),
  • praktyczne aspekty ustalania rzeczywistego znaczenia pojęcia „odpowiedniego wynagrodzenia (odszkodowania)”,
  • elementy operatu szacunkowego, które wymagają szczególnej uwagi właścicieli urządzeń
  • problematyka związana z regulacją powierzchni pasów eksploatacyjnych (technologicznych, stref ochronnych, kontrolowanych) i pasów negatywnego oddziaływania sieci na wysokość wynagrodzenia,
  • technika postępowania w przypadku istotnej różnicy pomiędzy operatami szacunkowymi sporządzanymi
  • na zlecenie przedsiębiorstwa i właściciela nieruchomości w zakresie wysokości wynagrodzenia.

  Przybliżenie znaczenia pojęcia zaszłości i jego podziały na różne okresy czasowe

  • odniesienie okresu zrealizowania inwestycji liniowej do roszczeń finansowych właścicieli gruntów
  • konieczność równoważenia interesów właścicieli nieruchomości i urządzeń sieciowych
  • dokumentacje przebiegu inwestycji, a dostęp do informacji publicznej przez właścicieli gruntów w aspekcie realnych spraw sądowych o zapłatę

  Podział roszczeń właścicieli gruntów na majątkowe i niemajątkowe

  • wpływ rodzaju żądań na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa i niezawodność świadczonych przez niego usług
  • żądania właścicieli nieruchomości prawa pełnego dostępu do dokumentacji zaszłości inwestycyjnej przedsiębiorcy w ramach dostępu do informacji publicznej

  Problematyka związana z przedawnieniem roszczeń majątkowych w świetle interesów przedsiębiorstwa i właściciela gruntu

  • konsekwencje dla każdego z właścicieli związane z realnością przyjęcia przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu i techniki zapobiegania temu
  • złożoność kwestii przedawnienia roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
  • przedawnienie roszczeń odszkodowawczych

  Praktyczna analiza problematyki regulacji zaszłości poprzez zasiedzenia służebności:

  • problematyka przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu (najnowsze poglądy i stanowiska),
  • najnowsze podejście do techniki i możliwości zaliczania okresu poprzednika do czasu zasiedzenia ( umiejętność wskazania właściwych dat)
  • dochodzenie zasiedzenia służebności przesyłu a zasiedzenie służebności gruntowej (kiedy zaczyna się i kończy bieg terminu zasiedzenia),
  • wybór optymalnej ścieżki dochodzenia zasiedzenia służebności przez przedsiębiorstwo sieciowe,
  • konsekwencje zasiedzenia służebności dla roszczeń finansowych właścicieli gruntów,
  • analiza możliwych technik wykazania przez przedsiębiorstwo sieciowe dobrej wiary (skutecznego powoływania się na nią),
  • sposoby interpretacji pojęcia „urządzenia widoczne na gruncie”,
  • umiejętność zaliczania do swojego okresu posiadania również okresu posiadania służebności przez poprzednika (w tym przedsiębiorstwo państwowe),
  • trudności w zasiadywaniu służebności na nieruchomościach państwowych (w tym należących do Lasów Państwowych),
  • wpływ modernizacji linii w okresie zasiadywania służebności na możliwość jej zasiedzenia.

  Rzeczywiste aspekty realizowania roszczenia z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z cudzego gruntu

  • właściwe zrozumienie istoty żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu pod urządzeniami sieciowymi (analiza przypadków z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa sieciowego i właściciela gruntu)
  • kwestie mające zasadniczy wpływ na ustalenie wysokości wynagrodzenia
  • przesłanki których zaistnienie uwalnia przedsiębiorstwo sieciowe od odpowiedzialności finansowej
  • możliwość kolejnego dochodzenia roszczenia z tej samej nieruchomości w odniesieniu do tych samych urządzeń
  • wynagrodzenie a odszkodowanie (zasadnicze różnice)
  • techniki obliczania realnej wysokości zasądzanych kwot tytułem wynagrodzenia
  • dopuszczalność dziedziczenia i cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie
  • wpływ uzyskania zasiedzenia służebności przez przedsiębiorstwo sieciowe na roszczenia właściciela gruntu o zapłatę
  • Podstawowe różnice pomiędzy roszczeniem o zasiedzenie służebności a wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie w praktyce ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa sieciowego
  • konsekwencje finansowe dla przedsiębiorstwa sieciowego
  • problematyka dobrej i złej wiary
  • moment nabycia i utraty dobrej złej wiary
  • wzajemne zależności pomiędzy pojęciem wynagrodzenia a odszkodowaniem
  • kwestie przedawnienia roszczenia
  • wpływ prowadzonych negocjacji przedsądowych na tok przyszłych przymusowych postępowań

  Analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pod kątem zgłaszanych roszczeń


  Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  Opinie o szkoleniach

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Monika Tarczyńska-Nowak

  Specjalista ds. szkoleń
  tel. +48 (22) 250 11 54
  fax: (22) 266 08 51

  m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
  Monika Tarczyńska-Nowak

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU I WYNAGRODZENIE ZA BEZUMOWNE KORZYSTANIE W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW SIECIOWYCH Najnowsze, wszechstronne podejście – aktualny stan prawny

  Termin szkolenia: 16 maj 2016 r. do 17 maj 2016 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Firma
  Osoba prywatna
  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Cena uczestnictwa dla 1 osoby:
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

  Warunki zgłoszenia

  1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
  2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
  3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
  4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
  5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
   a) lista uczestników będzie już zamknięta,
   b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
  6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
  7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
  8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
  9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
  10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
  11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
  12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
  13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
  14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.)., właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
  Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

  Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

  zobacz najbliższe szkolenia.
  Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym
  2019-08-19
  19 sierpień 2019 -
  2019-08-20
  20 sierpień 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Głównym tematem szkolenia dla transportu będzie reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym. Szkolenie z transportu drogowego poprowadzi wybitny ekspert w dziedzinie dochodzenia roszczeń i reklamacji z tytułu transportu i spedycji. Zapraszamy na szkolenie!
  Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu
  2019-08-22
  22 sierpień 2019 -
  2019-08-23
  23 sierpień 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Praktyczna wiedza ma temat mechanizmów funkcjonowania systemu magazynowego, integracji procesów z pozostałymi procesami logistycznymi w firmie, poznać mierniki funkcjonowania magazynów i efektywności procesów magazynowych. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie magazynem - gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu.
  PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI MS EXCEL
  2019-08-23
  23 sierpień 2019
  2019-08-23
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie excel zaawansowany kładzie duży nacisk na dostosowanie programu MS Excel do indywidualnych potrzeb wynikających chociażby z uwarunkowań danej organizacji oraz różnych sposobów prezentowania analiz.
  2019-08-26
  26 sierpień 2019 -
  2019-08-27
  27 sierpień 2019
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie uzupełniane jest zadaniami do rozwiązania przez uczestników szkolenia, przykładami z praktyki gospodarczej polskiej oraz zagranicznej, a także wymianą doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia.
  2019-09-11
  11 wrzesień 2019
  2019-09-11
  Katowice
  Katowice
  Podstawy prawne, regulacje UE,  obowiązek sprawozdawczy, reprezentacja podmiotów, Nomenklatura Scalona, Simstat, uproszczone deklarowanie rodzajów obrotów. Zapraszamy na szkolenie Intrastat w Gdańsku.
  2019-09-18
  18 wrzesień 2019
  2019-09-18
  Wrocław
  Wrocław
  Podstawy prawne, regulacje UE,  obowiązek sprawozdawczy, reprezentacja podmiotów, Nomenklatura Scalona, Simstat, uproszczone deklarowanie rodzajów obrotów. Zapraszamy na szkolenie Intrastat we Wrocławiu.
  2019-09-30
  30 wrzesień 2019
  2019-09-30
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie pozwala wyjaśnić specyficzne pojęcia występujące wyłącznie w transporcie morskim (między innymi: rola i odpowiedzialność osoby określonej mianem „shipper”). Omówimy temat obiegu dokumentów oraz rolę konosamentu (Bill of lading). Zapraszamy na szkolenie transport morski towarów, konosament.
  Incoterms 2020® - najnowsza wersja - Jak je rozumieć, stosować i nie popełniać błędów
  2019-10-11
  11 październik 2019
  2019-10-11
  Warszawa
  Warszawa
  Uczestnik szkolenia będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach  eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.
  Szkolenie dla spedytorów i logistyków
  2019-10-28
  28 październik 2019
  2019-10-28
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie dla spedytorów i logistyków porządkujące wiedzę na temat prawnych aspektów ich pracy. Omówione zostanie polskie prawo przewozowe i zawarte w nim tematy takie jak ubezpiecznie cargo w transporcie międzynarodowym czy ubezpieczenie ładunku w transporcie krajowym. Zapraszamy na szkolenie CMR i prawo przewozowe.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.