Zajęcie pasa drogowego

Zajęcie klasyczne, zajęcie bez zezwolenia i awaryjne zajęcie pasa drogowego. Zagadnienia specjalistyczne

Szkolenie ma na celu przede wszystkim omówienie problemów i kontrowersji powstających przy zajmowaniu pasa drogowego.

IDEA SZKOLENIA

Cel szkolenia:

 • Zrozumienie zaawansowanych aspektów wydawania decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego:
  • nakładanie się (pokrywanie) się zezwoleń na zajęcie pasa drogowego z innymi postępowaniami,
  • umiejętność zbierania dowodów przy zajęciu pasa drogowego bez zezwolenia (art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych),
  • przepisy regulujące procedurę zajęcia pasa drogowego a presja społeczna,
  • zajęcie pasa drogowego, a organizacja ruchu drogowego,
  • przedłużanie zajęcia pasa drogowego (dopuszczalny zakres i stosowanie).
  • Specjalne tryby: art. 132, 155 i 162 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego w związku z art. 40 ustawy o drogach publicznych.
 • Zrozumienie nowelizacji przepisów rozporządzenia z dnia 13 września 2019 roku w kontekście zajęcia pasa drogowego,
 • Zrozumienie zmian w ustawie o drogach publicznych w sprawach awaryjnych zajęć pasa drogowego po 01 stycznia 2020 roku,
 • Zasady praktycznego stosowania zasad nowelizacji rozporządzenia,
 • Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z lokalizacją zjazdów publicznych i indywidualnych po 13 września 2019 roku (konkretne przypadki i typy rozwiązań projektowych),
 • Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi organami administracji publicznej,
 • Rola projektanta budownictwa drogowego,
 • Rola organu udzielającego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,
 • Rola organów administracji architektoniczno-budowlanej (Starosta, Wojewoda) po zmianie przepisów dotyczących warunków technicznych,
 • Modelowe zasady zajmowania pasa drogowego,
 • Odwołania od zajęć pasa drogowego.

Grupa dedykowana:

 • Projektanci budownictwa drogowego,
 • Inżynierowie drogownictwa, konstruktorzy, inżynierowie ruchu drogowego
 • Pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg publicznych, zarządcy dróg gminnych wewnętrznych
 • Pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej – Starostwa Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie.
 • Pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze, Starostwa Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie
 • Zarządcy dróg wykonujący roboty w pasach dróg publicznych,
 • Pracownicy wykonawców robót drogowych,
 • Inwestorzy inwestycji drogowych, niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej

 

Fakty szkoleniowe
1
Przeszkoliliśmy ponad 6000 osób z obszaru energetyka, inwestycje.
2
Średnia ocena szkoleń wynosi 4,79 na skali pięciostopniowej.
3
Trenerzy prowadzący szkolenia to uznane autorytety oraz eksperci w swoich specjalizacjach.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Nie ma wyznaczonego terminu szkolenia?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

1

Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

2

Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

3

Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

4

Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

PROGRAM SZKOLENIA

Decyzja na zajęcie pasa drogowego

 • Zasady ogólne,
 • Tryb wydawania,
 • Stosowanie zasad Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Omówienie rodzajów decyzji na zajęcie pasa drogowego.

 • prowadzenie robót w pasie drogowym,
 • umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 • umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 • zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych,

Zasady naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.

Rozumienie pojęć:

 • „rzut poziomy”,
 • „powierzchnia reklamy”,
 • „powierzchnia urządzenia infrastruktury”.

Podmioty objęte zwolnieniem z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zasady naliczania opłaty za powierzchnie +/- 1,0 m2.

„Techniki” unikania opłat za zajęcie pasa drogowego – próby rozwiązania problemu.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Koordynacja robót budowlanych w trybie wspierania usług i sieci telekomunikacyjnych.

„Wspólny wniosek” o zajęcie pasa drogowego złożony przez kilka podmiotów.

Zajęcie pasa drogowego a decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowych (ZRID).

 • zasad rozliczenia opłat w przypadku zmian przebiegu sieci/urządzeń,
 • różne reżimy prawne,

Decyzje ostateczne na zajęcie pasa drogowego, a decyzje prawomocne na zajęcie pasa drogowego,

 • Korzystanie z oświadczeń o zrzeczeniu się prawa do wnoszenia odwołania,
 • Cofanie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wnoszenia odwołania i skutki prawne,
 • Wykonywania robót drogowych na podstawie decyzji ostatecznej lecz nieprawomocnej,

Uwierzytelnianie dokumentów przy występowaniu o zajęcie pasa drogowego.

 • Rola upoważnionego pracownika organu administracji publicznej,
 • Zasady poświadczania,
 • Reakcje organu administracji publicznej na kopie dokumentów,

Zasady wzywania do uzupełniania braków,

Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego w ciągach dróg położonych na gruntach niebędących własnością zarządcy drogi publicznej.

 • Relacje pomiędzy inwestorem z zarządcą drogi publicznej,
 • Pojęcie „prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane”,
 • Właściwe stosowanie przepisów art. 73 ustawy z 13 października 1998 roku przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 • Właściwe stosowanie przepisów „specustawy drogowej” (ZRID).

Wprowadzenie w pas drogi publicznej

 • Moment wydania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego,
 • Dokonanie zawiadomień o wprowadzeniu zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu,
 • Podpisanie protokołów przejęcia pasa drogowego i zdania pasa drogowego,

Warianty zajmowania pasa drogowego – realizacja robót „w praktyce”.

Konsekwencje niewłaściwego wprowadzenia w pas drogowy:

 • Konsekwencje karnoprawne,
 • Sankcje administracyjnoprawne,
 • Konsekwencje praktyczne (realizacyjne).

Egzekwowanie oznakowania robót drogowych:

 • Mechanizm organu zarządzającego ruchem na drodze,
 • Mechanizm Policji (organ kontroli ruchu drogowego),
 • Mechanizm zarządcy drogi publicznej.
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Elementy kluczowe decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Rozumienie pojęcia „planu sytuacyjnego z zaznaczeniem granic i wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego”,

Egzekwowanie oznakowania robót drogowych:

 • Mechanizm organu zarządzającego ruchem na drodze,
 • Mechanizm Policji (organ kontroli ruchu drogowego),
 • Mechanizm zarządcy drogi publicznej.
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Elementy kluczowe decyzji na zajęcie pasa drogowego.

Rozumienie pojęcia „planu sytuacyjnego z zaznaczeniem granic i wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego”,

Uznaniowy zakres wymagania zatwierdzonej organizacji ruchu na czas robót.

 • Wpływ na ruch drogowy,
 • Ograniczenie widoczności na drodze,
 • Wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów,
 • Wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pieszych,

Zajęcie pasa drogowego bez zatwierdzonej organizacji ruchu.

 • Szkic zabezpieczenia robót,
 • Plan zabezpieczenia robót,
 • Oświadczenie o zabezpieczeniu robót.

Harmonogram robót drogowych (etapowość).

Analiza „modelowych” zajęć pasa drogowego.

Właściwy sposób formułowania pełnomocnictw.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Stosowanie specjalnych trybów w sprawach zajęcia pasa drogowego:

 • art. 132 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • art. 155 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,
 • art. 162 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego,

Wpływ innych postępowań na sprawy dotyczące zajęcia pasa drogowego:

 • „Samowole budowlane” w pasie drogi publicznej.
 • Rozbudowa/rozbiórka obiektów w pasie drogi publicznej.
 • „Czyszczenie” pasa drogi publicznej z elementów niezwiązanych z infrastrukturą drogową.
 • Nakładające się odwołania od decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego.

Zajęcie pasa drogowego a zatwierdzona organizacja ruchu drogowego.

 • „Opinie” zarządcy drogi do projektu czasowej organizacji ruchu, a zezwolenie na zajęcie pasa drogowego,
 • Respektowanie zatwierdzeń organizacji ruchu drogowego na czas robót dokonanych przez organ zarządzający ruchem na drodze,
 • Orzecznictwo Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i sądów administracyjnych,

Kolizje w zajęciu pasa drogowego.

 • Możliwość wykonywania robót na jednym odcinku pasa drogowego na podstawie dwóch odrębnych zatwierdzeń czasowej organizacji ruchu,
 • Możliwość wykonywania robót w pasie drogowym na podstawie jednej zatwierdzonej czasowej organizacji ruchu,
 • Koordynacja robót w pasie drogi publicznej,
 • „istnienie zasady pierwszeństwa?”
 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych).

Zasady dokumentowania zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.

 • Skuteczność działań zarządców dróg,
 • Praktyki wykonawców robót drogowych,
 • Wykonywania pomiarów obszaru pasa drogowego zajętego bez zezwolenia,
 • Reguły i dobre praktyki w tworzeniu dokumentacji fotograficznej.

Tryb i sposób wydawania decyzji za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia.

Kontynuacja naprzemienne zajęć pasa drogowego za zezwolenie i bez zezwolenia.

Orzecznictwo samorządowych kolegiów odwoławczych i sądów administracyjnych.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Awaryjne zajęcie pasa drogowego.

Jak prawidłowo skompletować dokumenty do wniosku? (wspólna analiza i wskazanie elementów szczegółowych)

Roboty kwalifikujące się do awaryjnego zajęcia pasa drogowego.

Kto może awaryjnie zajmować pas drogowy?

Problematyka uznaniowości zarządcy drogi publicznej w toku akceptacji awaryjnego zajęcia pasa drogowego.

Rola zarządcy drogi publicznej przy awaryjnym zajęciu pasa drogowego.

Rola organu zarządzającego ruchem na drodze przy awaryjnym zajęciu pasa drogowego.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Sposób i zasady egzekwowania prawidłowości wykonywania robót przy awaryjnym zajęciu pasa drogowego.

Awaryjne zajęcie pasa drogowego w obszarze objętym gwarancją wykonawcy robót drogowych.

 • przenoszenie gwarancji,
 • egzekwowanie warunków wynikających z gwarancji,
 • prace pogwarancyjne,
 • przedłużanie gwarancji po awaryjnych zajęciach pasa drogowego.

Weryfikacja prawidłowości pomiaru obszaru drogi publicznej wykorzystywanego na awaryjne zajęcie pasa drogowego.

„Bierne tolerowanie” przez zarządcę drogi publicznej awaryjnego zajęcia pasa drogowego.

Łącznie „awaryjnych” zajęć pasa drogowego.

Wpływ awaryjnego zajęcia pasa drogowego na ruch drogowych i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przekwalifikowanie „awaryjnego zajęcia pasa drogowego” w zajęcie pasa drogowego poprzedzone zezwoleniem.

Reakcje zarządu drogi w przypadku powstawania zagrożeń w bezpieczeństwie ruchu drogowego.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie zajęcia pasa drogowego.

Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia.

Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawie awaryjnego zajęcia pasa drogowego.

 • Dyskusja, przykłady z praktyki/kazusy

Lokalizacja zjazdów z uwzględnieniem nowych warunków technicznych dla dróg obowiązujących od 13 września 2019 roku – wpływ na decyzje lokalizacyjne i decyzje na zajęcie pasa drogowego.

Rozumienie pojęć zjazdu „istniejącego” i „projektowanego”.

Nowa klasyfikacja i definicje:

 • Zjazd indywidualny – parametry techniczne, podmioty dedykowane, zakres stosowania.
 • Zjazd publiczny – parametry techniczne, podmioty dedykowane, zakres stosowania.

Przypadki stosowania nowych przepisów warunków technicznych dla dróg obowiązujących od 13 września 2019 roku.

Zjazdy publiczne i zjazdy indywidualne w sytuacji usunięcia terminu „linii rozgraniczających drogę publiczną”.

Zjazd publiczny i zjazd indywidualny w pojęciu „granic pasa drogi publicznej”.

Zjazdy publiczne i indywidualne – drogi publiczne,

Zjazdy publiczne i indywidualne – drogi wewnętrzne.

Zajęcia pasa drogowego na budowę zjazdów indywidualnych i publicznych.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

Opinie o szkoleniach

Konsultant szkolenia

Szybki kontakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. kom.: +48 505 273 500
tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Zajęcie pasa drogowego Zajęcie klasyczne, zajęcie bez zezwolenia i awaryjne zajęcie pasa drogowego. Zagadnienia specjalistyczne

Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
Firma
Osoba prywatna
* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1050 zł/os.
Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

Warunki zgłoszenia

 1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
 2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
 4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
 5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
  a) lista uczestników będzie już zamknięta,
  b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
 6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
 7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
 8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
 9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
 10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
 11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
 12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
 13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
 14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.)., właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

Szkolenia - energetyka, inwestycje

zobacz najbliższe szkolenia.
Stała i tymczasowa organizacja ruchu. Zajęcie pasa drogowego w kontekście organizacji ruchu drogowego. Wykorzystanie dróg w sposób szczególny. Prawo, teoria i praktyka.
17 czerwca 2020 -18 czerwca 2020
Warszawa
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu. Wykładowca prowadzi także symulowane przypadki w kontekście rozwiązań projektowych w dziedzinie podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.