Szkolenie poprowadzi uznany ekspert, praktyk Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

ZAWIERANIE I REALIZOWANIE UMÓW W ENERGETYCE

Szkolenie zawieranie umów - wybrane i najnowsze regulacje. Przegląd najnowszego orzecznictwa Prezesa URE, SOKiK, SN oraz sądów cywilnych. Zapraszamy na szkolenie realizowanie i zawieranie umów w energetyce.

IDEA SZKOLENIA

Szkolenie zawieranie umów i realizowanie umów w energetyce - serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu które poprowadzi uznany ekspert – praktyk Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, znany i ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.

Do udziału w warsztatach z negocjacji zakupowych zapraszamy:

 • zarządy przedsiębiorstw
 • pracowników biur obsługi klienta
 • radców prawnych
 • pracowników dep. Ds. regulacji
 • pracowników działów umów i rozliczeń
 • kontrolerów wewnętrznych
 • zarządzających ryzykiem
 • osoby zawierające umowy
 • Dyrektorów, Managerów, Specjalistów ds. umów, kontraktów
 • pracowników działów sprzedaży i marketingu
 • energetyków, pracowników działów technicznych

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Nie ma wyznaczonego terminu szkolenia?
Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  To szkolenie nie ma wyznaczonego terminu
  Zapytaj o najbliższy termin szkolenia albo zostaw wiadomość a przypomnimy o nim gdy pojawi się nowy termin.

  Możesz również wyszukać na naszej stronie szkolenie o podobnym temacie i ustalonym terminie.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z firmą szkoleniową nr 1 w Polsce.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  1.Wiadomości wprowadzające

  2. Przedstawienie wybranych, najnowszych regulacji ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne, wprowadzenie przez nią pojęcia:

  • odbiorcy wrażliwego,
  • dodatku energetycznego,
  • zbioru praw konsumenta
  • stałego polubownego sądu konsumenckiego

  3. Nowe regulacje wypowiedzenia umowy przez odbiorcę końcowego

  • wypowiedzenie umowy zawartej na czas oznaczony i nieoznaczony
  • obowiązki nałożone na odbiorcę wypowiadającego umowę
  • przedstawienie rzeczywistej efektywności obowiązku odbiorcy pokrycia należności za pobraną energię

  4. Nowelizacja przepisów prawa energetycznego w zakresie zmiany sprzedawcy

  • obowiązki w tym zakresie nałożone na sprzedawcę (nowego i dotychczasowego) oraz operatora systemu dystrybucyjnego
  • praktyczne problemy pojawiające się pomiędzy przedsiębiorstwem obrotu i dystrybucji przy realizacji procesu zmiany sprzedawcy

  5. Regulacje dotyczące umowy sprzedaży oraz umowy kompleksowej, których stroną jest odbiorca w gospodarstwie domowym

  • rozumienie ustawowego obowiązku sprzedawcy powiadamiana odbiorców o zmianach umowy w sposób przejrzysty i zrozumiały
  • nakaz nałożony na sprzedawcę informowania odbiorcy w gospodarstwie domowym o jego prawach, w tym sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów.
  • dostarczanie odbiorcy kopii zbioru praw konsumenta

  6. Analiza poszczególnych zapisów Zbioru Praw Konsumenta

  • obowiązki sprzedawcy w zakresie udzielania Informacji konsumentowi na temat funkcjonowania rynku energetycznego oraz sprzedaży i dostarczania energii, paliw gazowych
  • prawa przysługujące konsumentom – informacje ogólne oraz szczegółowe z zakresu prawa energetycznego i cywilnego,
  • nieprawidłowości w rozliczeniach , zasady postępowania reklamacyjnego
  • rozwiązywanie umów, warunki i sposoby
  • odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa energetycznego
  • kwestia zmiany sprzedawcy energii, paliw gazowych
  • rozliczenia, zasady korygowania wystawionych faktur, układy pomiarowo-rozliczeniowe, poprawność ich wskazań
  • reklamacje rozpatrywane przez przedsiębiorstwo energetyczne
  • podmioty rozstrzygające spory stron umowy
  • nieuczciwe praktyki rynkowe i wzorce klauzul niedozwolonych

  7. Obowiązki przedsiębiorstwa obrotu w świetle ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta umowy zawierane w lokalu przedsiębiorstwa

  • zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;
  • zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

  8. Odniesienie nielegalnego poboru energii i paliw gazowych do praktyki funkcjonowania przedsiębiorstwa obrotu

  • analiza praktycznych przypadków, będących na pograniczu kontynuacji umowy a nielegalnego poboru

  9. Nowelizacja zasad dotyczących wstrzymywania dostarczania energii, paliw gazowych – odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorstwa obrotu, a odpowiedzialność przedsiębiorstwa dystrybucji

  • obligatoryjne i fakultatywne wstrzymywanie dokonywane przez przedsiębiorstwo dystrybucji
  • żądanie sprzedawcy wstrzymania dostarczania energii, paliw gazowych ( prawidłowe sformułowanie wniosku przez obrót)
  • zmiany procedury postepowania przez sprzedawcę w przypadku braku płatności przez odbiorcę zaległych i bieżących należności
  • problematyka odpowiedzialności przedsiębiorstwa obrotu za doprowadzenie do nieuzasadnionego wstrzymania dostaw w płaszczyźnie cywilnej przed sądem oraz administracyjnej przed Prezesem URE i SOKiK

  10. Konsekwencje dla ekonomicznej stabilności przedsiębiorstwa obrotu wprowadzenia nowatorskiej, ustawowej regulacji postępowania reklamacyjnego związanego ze wstrzymaniem dostarczania energii, paliw gazowych

  • możliwość wykorzystywania przez odbiorcę ciągu postepowań reklamacyjnych w celu uniknięcia płatności za dostawę
  • wzajemny stosunek i moc obowiązująca regulacji znowelizowanej ustawy i rozporządzeń wykonawczych w zakresie postępowania reklamacyjnego
  • reklamacja odbiorcy dotyczącego dostarczania energii, paliw gazowych przez sprzedawcę a możliwość wstrzymania dostaw
  • adresat reklamacji odbiorcy
  • termin rozpatrzenia reklamacji przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz konsekwencje jego niedochowania
  • złożenie przez odbiorcę reklamacji na wstrzymanie dostarczania energii, paliw gazowych i jej konsekwencje dla przedsiębiorstwa energetycznego

  11. Dwutorowość w płaszczyźnie przedmiotowej możliwości kwestionowania przez odbiorcę nieuwzględnienia jego reklamacji przez przedsiębiorstwo energetyczne

  • przesłanki dopuszczalności wystąpienia przez odbiorcę do stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz jego wpływ na możliwość wstrzymania dostaw
  • wystąpienie przez odbiorcę do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o rozpatrzenie sporu w zakresie zasadności wstrzymania dostaw

  12. Wstrzymanie dostaw paliw gazowych, energii a rozwiązanie umowy kompleksowej ( umowy sprzedaży) w świetle:

  • znowelizowanego prawa energetycznego i cywilnego ( wzajemne zależności między nimi)
  • Ogólnych Warunków Umów

  13. Techniki obrony ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa obrotu w przypadku wystąpienia przez odbiorcę z wnioskiem o rozpatrzenia sporu przez sąd polubowny albo przez Prezesa URE

  • możliwości przeciwdziałania przez przedsiębiorstwo celowemu przewlekaniu przez odbiorcę toku postępowania reklamacyjnego

  14. Nowelizacja ustawy a charakter prawny instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRiESD)

  • prawny charakter instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej i jej wpływ na realizację umów przez przedsiębiorstwo obrotu
  • podstawy i zakres obowiązywania instrukcji w stosunku do przedsiębiorstwa obrotu i odbiorcy
  • zmiana zapisów instrukcji i jej skuteczność w stosunku do stron umowy dystrybucyjnej i kompleksowej

  15. Elementy wiedzy cywilistycznej niezbędne do prawidłowego zawierania umów kompleksowych (sprzedaży) przez przedsiębiorstwa energetyczne, w tym:

  • miejsce zamieszkania, pobytu (problematyka zmiany przepisów w zakresie obowiązku meldunkowego)
  • rozróżnienie pomiędzy reprezentacją odbiorcy a jego przedstawicielem
  • konsekwencje posługiwania się nieostrym pojęciem „ brak płatności w terminie” ( zaleganie z zapłatą) w odniesieniu do pojęcia zwłoki i opóźnienia w uiszczeniu należności
  • sposoby zaliczenia częściowej wpłaty odbiorcy z tytułu zadłużenia, konsekwencje prawno- ekonomiczne dla przedsiębiorstwa związane z błędnym rozliczeniem należności
  • zagrożenia dla przedsiębiorstwa związane z niedozwolonymi postanowieniami umownymi

  16. Prawidłowy przebieg etapu zawierania umów z konsumentem ( określenie właściwego, aktualnego sposobu reprezentacji odbiorcy, podanie w jaki sposób należy to uczynić, jakich dokumentów żądać od odbiorcy, a które dokumenty można i należy samodzielnie otrzymać i jak je znaleźć

  17. Aspekty wiedzy z zakresu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, lokalu i obiektu w praktyce zawierania umów kompleksowych

  18. Szybkie i właściwe prowadzenie procesu aktualizacji już zawartych umów:

  • kontynuowanie umów z następcę prawnym, tzw. „ przepisywanie umów” na inny podmiot (ten sam obiekt- inny właściciel) - wymagane dokumenty, zadłużenie poprzednika w kontekście zmiany właściciela, rozwiązywanie umowy
  • problematyka umów zawartych w sposób dorozumiany( okoliczności faktyczne)

  19. Przegląd najnowszego orzecznictwa Prezesa URE, SOKiK, SN oraz sądów cywilnych

   

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  Opinie o szkoleniach

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Monika Tarczyńska-Nowak

  Specjalista ds. szkoleń
  tel. +48 (22) 250 11 54
  fax: (22) 266 08 51

  m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
  Monika Tarczyńska-Nowak

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  ZAWIERANIE I REALIZOWANIE UMÓW W ENERGETYCE

  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail
  Firma
  Osoba prywatna
  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Cena uczestnictwa dla 1 osoby:
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.

  Warunki zgłoszenia

  1. Organizatorem szkolenia jest Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie, ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000762160 Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 113-26-90-108. REGON: 14111371700000 zwana dalej "Gamma”.
  2. Cena szkolenia obejmuje m. in.: udział w szkoleniu, zestaw materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia. Szczegółowych informacji dotyczących szkolenia (catering, usługi dodatkowe) udziela konsultant. Gamma nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
  3. Warunkiem udziału w szkoleniu jest otrzymanie przez Gamma poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia ze strony www.projektgamma.pl, pocztą elektroniczna lub faksem oraz potwierdzenie przez konsultanta Gamma jego otrzymania. Jeśli zgłoszenie ma nastąpić później niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia rekomendujemy wcześniejszy kontakt telefoniczny. Przesłanie do Gamma wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków uczestnictwa oraz z zawarciem umowy pomiędzy Gamma a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych).
  4. Z zastrzeżeniem punktu 5, Gamma najpóźniej na 7 dni przez terminem rozpoczęcia szkolenia prześle do osób, które zgłosiły chęć udziału w szkoleniu, za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.
  5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Gamma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w danym terminie szkolenia, jeżeli:
   a) lista uczestników będzie już zamknięta,
   b) w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.
  6. Gamma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu na 7 dni przed terminem szkolenia.
  7. W przypadkach określonych w punkcie 5 i 6, wszelkie kwoty wpłacone tytułem zapłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 14 dni od daty przekazania stosownej informacji do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią, że wpłacona kwota zostanie zaliczona na poczet zapłaty za udział uczestnika w szkoleniu w innym terminie.
  8. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Gamma nr 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785 najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury za udział w szkoleniu, o którym mowa w punkcie 4 (decyduje data wysłania faktury drogą tradycyjną lub elektroniczną).
  9. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia lub w drugim dniu szkolenia w przypadku szkoleń dwudniowych i przesłana pocztą lub elektronicznie na adres wskazany w formularzu zgłoszenia.
  10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu w formie listu, faksu lub poczty elektronicznej na adres Gamma. Decydująca jest data wpływu oświadczenia o rezygnacji do Gamma
  11. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, Gamma zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonane szkolenie.
  12. Oświadczenie o chęci udziału w szkoleniu w terminie innym niż potwierdzony przez Gamma zgodnie z punktem 4, jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu w uprzednio wybranym terminie.
  13. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona na mocy art. 361 § 2 KC strony mogą ograniczyć odpowiedzialność z tytułu umowy tylko do wysokości poniesionych strat. Pozwala to złagodzić odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku poniesienia szkód przez strony. Obowiązek ich naprawienia będzie obejmował tylko postanowienia zapisane w umowie, która jednocześnie z góry określa ich wartość majątkową
  14. Gamma będzie rozpatrywać wyłącznie reklamacje dotyczące szkoleń otrzymane w formie pisemnej w terminie do 30 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacje otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  15. Wszelkie prawa do własności intelektualnej realizowanych w ramach umowy szkoleń pozostają własnością Konsorcjum Szkoleniowo-Doradczego Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.)., właściciela marki Gamma i nie są przenoszone na Klienta. Zabronione jest powielanie materiałów szkoleniowych, przekazanych uczestnikom, nawet we fragmentach oraz usuwanie informacji o prawach autorskich.
  Państwa dane osobowe oraz dane zgłoszonych uczestników będą przetwarzane przez administratora - Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski sp.j.). z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysłowickiej 15, 01-612 Warszawa, w celu realizacji umowy - zamówienia, a za dodatkową i odrębną zgodą w celach handlowo-marketingowych kierowanych do osoby zgłaszającej, która udzieliła ww. zgody. Osoba zgłaszająca ma prawo cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Osoba zgłaszająca uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podstawą przetwarzania danych jest umowa – zamówienie, a w przypadku, o którym mowa powyżej również zgoda osoby zgłaszającej. Odbiorcami danych będą: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy administratora, dostawcy usług internetowych, a w razie potrzeby również podmioty takie jak: firmy pocztowe, kurierskie. Administrator nie przekazuje Pana/Pani danych za granicę, lecz może do tego dojść w wyniku działalności dostawcy usług internetowych, który gromadzi dane klientów na swoich serwerach. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy – zamówienia lub wycofania zgody o której mowa powyżej. chyba że administrator będzie posiadać prawo do ich dalszego przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną. Przysługuje Państwu prawo do wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania, a w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingowych prawo do wniesienia sprzeciwu.

  Szkolenia - energetyka, inwestycje

  zobacz najbliższe szkolenia.
  2019-09-11
  11 wrzesień 2019
  2019-09-11
  Warszawa Warszawa
  Szkolenie czasowa organizacja ruchu i zajęcie pasa ruchu drogowego prowadzone jest przez uznanego eksperta łączącego doświadczenie zawodowe z wykładowym. Uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki rekomendacje do zastosowania w swojej praktyce zawodowej.
  2019-10-14
  14 październik 2019 -15 październik 2019
  2019-10-15
  Warszawa Warszawa
  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.
  2019-12-12
  12 grudzień 2019 -13 grudzień 2019
  2019-12-13
  Warszawa Warszawa
  W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu. Wykładowca prowadzi także symulowane przypadki w kontekście rozwiązań projektowych w dziedzinie podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
   ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.