Reforma planowania przestrzennego oraz niektóre zmiany w przepisach związanych z gospodarką nieruchomościami, budownictwem i ochroną gruntów rolnych i leśnych

Szkolenia - energetyka, inwestycje onlineotwartezamkniete

Zmiany w planowaniu przestrzennym, Zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Zmiany w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Reforma użytkowania wieczystego, Zmiany i cyfryzacja procesu budowlanego.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Prowadzący szkolenie: Igor Amrozik

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie
  negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

W programie m.in.:

 • Zmiany w planowaniu przestrzennym
 • Zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • Zmiany w Ustawie o gospodarce nieruchomościami
 • Reforma użytkowania wieczystego
 • Zmiany i cyfryzacja procesu budowlanego

Prowadzący szkolenie: Igor Amrozik

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie
  negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

W programie m.in.:

 • Zmiany w planowaniu przestrzennym
 • Zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • Zmiany w Ustawie o gospodarce nieruchomościami
 • Reforma użytkowania wieczystego
 • Zmiany i cyfryzacja procesu budowlanego

Prowadzący szkolenie: Igor Amrozik

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie
  negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

W programie m.in.:

 • Zmiany w planowaniu przestrzennym
 • Zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • Zmiany w Ustawie o gospodarce nieruchomościami
 • Reforma użytkowania wieczystego
 • Zmiany i cyfryzacja procesu budowlanego

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw – akt jednorazowy – reforma planistyczna i jej wpływ na gospodarowanie nieruchomościami.

Zmiany w planowaniu przestrzennym.

 • Przystąpienie do sporządzenia studium i planu miejscowego dotychczas i zmiany wywołane nowelizacją. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Zasady sporządzania studium i planu miejscowego – wymagany zakres projektu studium i planu miejscowego dotychczas a nowe regulacje.
 • Procedura planistyczna dotycząca opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego zmiany dotychczas a nowe regulacje.
 • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Warunki zabudowy po nowemu – związanie decyzji planem ogólnym gminy, terminowość decyzji.
 • Podwyższenie standardów prowadzenia rozmów z mieszkańcami.
 • Uporządkowanie, rozszerzenie i otwarcie katalogu możliwych do stosowania narzędzi partycypacji społecznej o nowe techniki, m.in. związane z cyfryzacją.
 • Plan ogólny, jako obligatoryjnie sporządzany dokument planistyczny o zasięgu całej gminy i utrata mocy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  h. Zakres planu ogólnego i ustalenia zawarte w planie ogólnym gminy.
 • Konieczność uwzględniania w planowaniu przestrzennym potrzeby zapobiegania poważnym awariom i ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska oraz potrzeby związane z kształtowaniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej i rozwoju produkcji rolniczej.
 • Zintegrowany plan inwestycyjny.
 • Rejestr urbanistyczny.
 • Inwestycja uzupełniająca. Umowa urbanistyczna.
 • Obszar uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym.
 • Definicja powierzchni biologicznie czynnej i inne definicje prawne wprowadzane nowelizacją ustawy.
 • Cyfryzacja planowania przestrzennego.

Zmiany w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 • Zmiany dotyczące uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów w klasach bonitacyjnych I-III.
 • Wprowadzenie terminu na wydanie zgody przez właściwego ministra.
 • Uchylenie niektórych definicji i zmiana treści niektórych sformułowań w ustawie.

Zmiany w Ustawie o gospodarce nieruchomościami

 • Zmiany w zasadach prawidłowego gospodarowania zasobami nieruchomości.
 • Zmiana celu użytkowania wieczystego – nowelizacja przepisów.
 • Zmiany w zarządzaniu nieruchomościami i ich wycenie.

Kolejny etap uwłaszczenia użytkowników wieczystych – reforma użytkowania wieczystego – rugowanie użytkowania wieczystego z systemu polskiego prawa.

 • Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste a dochody z tytułu opłat za użytkowanie – jakie powinno być podejście gmin obecnie do użytkowania wieczystego?
 • Które nieruchomości zostały przekształcone z mocy prawa ustawą z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i czy ustawa może mieć jeszcze zastosowanie?
 • Które nieruchomości mogą być przekształcone na mocy ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w dalszym ciągu?
 • Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym wprowadzająca drugi etap uwłaszczenia na użytkowaniu wieczystym.
 • Art.32 ustawy o gn a tzw. „przepisy epizodyczne”.
 • Ułatwienie nabycia prawa własności przedsiębiorców – użytkowników wieczystych. Kogo dotyczą zmiany i w jakich sytuacjach?
 • Omówienie brzmienia niektórych nowych definicji.
 • Nowy, rynkowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu – przedsiębiorcy.
 • Wystąpienie z wnioskiem przez użytkownika wieczystego.
 • Obowiązki gmin.
 • Rola organów wykonawczych a stanowiących w gminach w zakresie użytkowania wieczystego po zmianach.
 • Uchwały – czym powinna się kierować gmina sprzedając użytkownikowi wieczystemu prawo własności?
 • Cena wykupu – zasady i mechanizmy naliczania.
 • Wykup gruntów od SP i od jst – różnice.
 • Pisemne rokowania z zainteresowanym wykupem.
 • Roszczenia użytkownika wieczystego i ich realizacja – przepisy epizodyczne.
 • Wyłączenia roszczeń.

Ochrona gruntów rolnych i leśnych – zasady.

 • Na czym polega ochrona gruntów rolnych i leśnych – systemowa ochrona gruntów.
 • Które grunty są chronione przed zabudową lub wylesieniem.?
 • Proces zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na nierolnicze lub leśnych z przeznaczeniem na nieleśne.
 • Proces wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych. Rola i odpowiedzialność organów.
 • Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji a oznaczanie gruntów w ewidencji gruntów i budynków.
 • Jakie obowiązki ma inwestor wyłączający grunty z produkcji.
 • Obowiązki inwestorów wyłączających grunty z produkcji. Ulgi lub zwolnienie z tych obowiązków.
 • Wyłączanie gruntów pod inwestycje jak np. pod budowę farm fotowoltaicznych.
 • Naliczanie opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji.
 • Obowiązki podmiotów dotyczące przeciwdziałania degradacji gleb.
 • Klasyfikacja gleboznawcza a ochrona gruntów rolnych i leśnych – wybrane problemy.
 • Zmiany podatkowe gruntów które zostały wyłączone z produkcji rolniczej lub leśnej.
 • Związanie organu prowadzącego ewidencję gruntów ustawą o lasach.
 • Usuwanie drzew i krzewów – wniosek o wydanie zezwolenia.
 • Zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu oraz zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
 • Usuwanie drzew i krzewów – procedura wydawania decyzji.
 • Usuwanie drzew z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 • Usuwanie drzew i krzewów – uprawnienia posiadaczy.
 • Usuwanie drzew i krzewów- wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia.
 • Opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.
 • Rekultywacja gruntów.

Zmiany i cyfryzacja procesu budowlanego. Wybrane aspekty.

 • Kopie i cyfrowe kopie załączników do wniosków zamiast oryginałów dokumentów. Jak archiwizować takie dokumenty, jak z nimi pracować.
 • Umożliwienie składania niektórych wniosków via Internet i ich realizacja.
 • Korzystanie z portalu e-budownictwo, wnioski, formularze, np. PB-8 itd.
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • Projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania działki/terenu – cyfrowa forma ww. i innych dokumentów i opracowań. Na co zwrócić uwagę?
 • Obieg dokumentacji papierowej i cyfrowej po zmianach w Prawie Budowlanym i wobec kolejnych etapów cyfryzacji.
 • Cyfrowa geodezja w procesie budowlanym – zmiany w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w przepisach wykonawczych – omówienie.
 • Uchylenie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
  rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
 • Przeniesienie definicji i zasad do Ustawy P.g.k. i rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych.
 • Mapa inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych – forma, treść, oświadczenia i podpisy.
 • Mapa do celów projektowych – forma, treść, oświadczenia i podpisy, „termin ważności”, zakres opracowania.
 • Oświadczenia kierownika prac geodezyjnych na mapach i dokumentach, skutki prawne etc.
 • Mapy do celów prawnych w procesie budowlanym. Zasady sporządania, treść, uwierzytelnianie.
 • Cyfrowy operat techniczny. Wygoda i obowiązek od 2022r.
 • Cyfrowe podpisywanie i uwierzytelnianie dokumentów. Środki komunikacji elektronicznej.
 • Czynności geodezyjne w budownictwie, przed, w trakcie i po zakończeniu budowy.
  Wpływ nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków na proces budowlany.
 • Wpływ nowego rozporządzenia dot. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na proces budowlany.
 • Wpływ nowego rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej na proces budowlany.
 • Obieg dokumentacji w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym a proces budowlany, rola administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 • Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego.
 • SOPAB – czyli co czeka administrację.

Elektroniczny Dziennik Budowy w szczegółach:

 • Nowe regulacje dotyczące prowadzenia dziennika budowy, w tym prowadzenia go w formie elektronicznej, w systemie EDB.
 • Co to jest system EDB i jak funkcjonuje?
 • Dwie dopuszczalne postaci dziennika budowy i co się z tym wiąże.
 • Wystąpienie o wydanie dziennika budowy – papierowy a elektroniczny.
 • Sposób wydawania EDB.
 • Wpisy w EDB, w tym zmiany, pomyłki etc., forma i treść wpisów.
 • Dostęp do EDB.
 • Terminy, obowiązki,osoby odpowiedzialne.
 • Załączniki, uprawnienia, zmiana inwestora.
 • Zamknięcie EDB.
 • Praktyczna instrukcja użytkowania i prowadzenia EDB.

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw – akt jednorazowy – reforma planistyczna i jej wpływ na gospodarowanie nieruchomościami.

Zmiany w planowaniu przestrzennym.

 • Przystąpienie do sporządzenia studium i planu miejscowego dotychczas i zmiany wywołane nowelizacją. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Zasady sporządzania studium i planu miejscowego – wymagany zakres projektu studium i planu miejscowego dotychczas a nowe regulacje.
 • Procedura planistyczna dotycząca opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego zmiany dotychczas a nowe regulacje.
 • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Warunki zabudowy po nowemu – związanie decyzji planem ogólnym gminy, terminowość decyzji.
 • Podwyższenie standardów prowadzenia rozmów z mieszkańcami.
 • Uporządkowanie, rozszerzenie i otwarcie katalogu możliwych do stosowania narzędzi partycypacji społecznej o nowe techniki, m.in. związane z cyfryzacją.
 • Plan ogólny, jako obligatoryjnie sporządzany dokument planistyczny o zasięgu całej gminy i utrata mocy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  h. Zakres planu ogólnego i ustalenia zawarte w planie ogólnym gminy.
 • Konieczność uwzględniania w planowaniu przestrzennym potrzeby zapobiegania poważnym awariom i ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska oraz potrzeby związane z kształtowaniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej i rozwoju produkcji rolniczej.
 • Zintegrowany plan inwestycyjny.
 • Rejestr urbanistyczny.
 • Inwestycja uzupełniająca. Umowa urbanistyczna.
 • Obszar uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym.
 • Definicja powierzchni biologicznie czynnej i inne definicje prawne wprowadzane nowelizacją ustawy.
 • Cyfryzacja planowania przestrzennego.

Zmiany w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 • Zmiany dotyczące uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów w klasach bonitacyjnych I-III.
 • Wprowadzenie terminu na wydanie zgody przez właściwego ministra.
 • Uchylenie niektórych definicji i zmiana treści niektórych sformułowań w ustawie.

Zmiany w Ustawie o gospodarce nieruchomościami

 • Zmiany w zasadach prawidłowego gospodarowania zasobami nieruchomości.
 • Zmiana celu użytkowania wieczystego – nowelizacja przepisów.
 • Zmiany w zarządzaniu nieruchomościami i ich wycenie.

Kolejny etap uwłaszczenia użytkowników wieczystych – reforma użytkowania wieczystego – rugowanie użytkowania wieczystego z systemu polskiego prawa.

 • Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste a dochody z tytułu opłat za użytkowanie – jakie powinno być podejście gmin obecnie do użytkowania wieczystego?
 • Które nieruchomości zostały przekształcone z mocy prawa ustawą z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i czy ustawa może mieć jeszcze zastosowanie?
 • Które nieruchomości mogą być przekształcone na mocy ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w dalszym ciągu?
 • Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym wprowadzająca drugi etap uwłaszczenia na użytkowaniu wieczystym.
 • Art.32 ustawy o gn a tzw. „przepisy epizodyczne”.
 • Ułatwienie nabycia prawa własności przedsiębiorców – użytkowników wieczystych. Kogo dotyczą zmiany i w jakich sytuacjach?
 • Omówienie brzmienia niektórych nowych definicji.
 • Nowy, rynkowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu – przedsiębiorcy.
 • Wystąpienie z wnioskiem przez użytkownika wieczystego.
 • Obowiązki gmin.
 • Rola organów wykonawczych a stanowiących w gminach w zakresie użytkowania wieczystego po zmianach.
 • Uchwały – czym powinna się kierować gmina sprzedając użytkownikowi wieczystemu prawo własności?
 • Cena wykupu – zasady i mechanizmy naliczania.
 • Wykup gruntów od SP i od jst – różnice.
 • Pisemne rokowania z zainteresowanym wykupem.
 • Roszczenia użytkownika wieczystego i ich realizacja – przepisy epizodyczne.
 • Wyłączenia roszczeń.

Ochrona gruntów rolnych i leśnych – zasady.

 • Na czym polega ochrona gruntów rolnych i leśnych – systemowa ochrona gruntów.
 • Które grunty są chronione przed zabudową lub wylesieniem.?
 • Proces zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na nierolnicze lub leśnych z przeznaczeniem na nieleśne.
 • Proces wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych. Rola i odpowiedzialność organów.
 • Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji a oznaczanie gruntów w ewidencji gruntów i budynków.
 • Jakie obowiązki ma inwestor wyłączający grunty z produkcji.
 • Obowiązki inwestorów wyłączających grunty z produkcji. Ulgi lub zwolnienie z tych obowiązków.
 • Wyłączanie gruntów pod inwestycje jak np. pod budowę farm fotowoltaicznych.
 • Naliczanie opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji.
 • Obowiązki podmiotów dotyczące przeciwdziałania degradacji gleb.
 • Klasyfikacja gleboznawcza a ochrona gruntów rolnych i leśnych – wybrane problemy.
 • Zmiany podatkowe gruntów które zostały wyłączone z produkcji rolniczej lub leśnej.
 • Związanie organu prowadzącego ewidencję gruntów ustawą o lasach.
 • Usuwanie drzew i krzewów – wniosek o wydanie zezwolenia.
 • Zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu oraz zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
 • Usuwanie drzew i krzewów – procedura wydawania decyzji.
 • Usuwanie drzew z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 • Usuwanie drzew i krzewów – uprawnienia posiadaczy.
 • Usuwanie drzew i krzewów- wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia.
 • Opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.
 • Rekultywacja gruntów.

Zmiany i cyfryzacja procesu budowlanego. Wybrane aspekty.

 • Kopie i cyfrowe kopie załączników do wniosków zamiast oryginałów dokumentów. Jak archiwizować takie dokumenty, jak z nimi pracować.
 • Umożliwienie składania niektórych wniosków via Internet i ich realizacja.
 • Korzystanie z portalu e-budownictwo, wnioski, formularze, np. PB-8 itd.
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • Projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania działki/terenu – cyfrowa forma ww. i innych dokumentów i opracowań. Na co zwrócić uwagę?
 • Obieg dokumentacji papierowej i cyfrowej po zmianach w Prawie Budowlanym i wobec kolejnych etapów cyfryzacji.
 • Cyfrowa geodezja w procesie budowlanym – zmiany w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w przepisach wykonawczych – omówienie.
 • Uchylenie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
  rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
 • Przeniesienie definicji i zasad do Ustawy P.g.k. i rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych.
 • Mapa inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych – forma, treść, oświadczenia i podpisy.
 • Mapa do celów projektowych – forma, treść, oświadczenia i podpisy, „termin ważności”, zakres opracowania.
 • Oświadczenia kierownika prac geodezyjnych na mapach i dokumentach, skutki prawne etc.
 • Mapy do celów prawnych w procesie budowlanym. Zasady sporządania, treść, uwierzytelnianie.
 • Cyfrowy operat techniczny. Wygoda i obowiązek od 2022r.
 • Cyfrowe podpisywanie i uwierzytelnianie dokumentów. Środki komunikacji elektronicznej.
 • Czynności geodezyjne w budownictwie, przed, w trakcie i po zakończeniu budowy.
  Wpływ nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków na proces budowlany.
 • Wpływ nowego rozporządzenia dot. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na proces budowlany.
 • Wpływ nowego rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej na proces budowlany.
 • Obieg dokumentacji w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym a proces budowlany, rola administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 • Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego.
 • SOPAB – czyli co czeka administrację.

Elektroniczny Dziennik Budowy w szczegółach:

 • Nowe regulacje dotyczące prowadzenia dziennika budowy, w tym prowadzenia go w formie elektronicznej, w systemie EDB.
 • Co to jest system EDB i jak funkcjonuje?
 • Dwie dopuszczalne postaci dziennika budowy i co się z tym wiąże.
 • Wystąpienie o wydanie dziennika budowy – papierowy a elektroniczny.
 • Sposób wydawania EDB.
 • Wpisy w EDB, w tym zmiany, pomyłki etc., forma i treść wpisów.
 • Dostęp do EDB.
 • Terminy, obowiązki,osoby odpowiedzialne.
 • Załączniki, uprawnienia, zmiana inwestora.
 • Zamknięcie EDB.
 • Praktyczna instrukcja użytkowania i prowadzenia EDB.

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw – akt jednorazowy – reforma planistyczna i jej wpływ na gospodarowanie nieruchomościami.

Zmiany w planowaniu przestrzennym.

 • Przystąpienie do sporządzenia studium i planu miejscowego dotychczas i zmiany wywołane nowelizacją. Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Zasady sporządzania studium i planu miejscowego – wymagany zakres projektu studium i planu miejscowego dotychczas a nowe regulacje.
 • Procedura planistyczna dotycząca opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jego zmiany dotychczas a nowe regulacje.
 • Wniosek o ustalenie warunków zabudowy lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Warunki zabudowy po nowemu – związanie decyzji planem ogólnym gminy, terminowość decyzji.
 • Podwyższenie standardów prowadzenia rozmów z mieszkańcami.
 • Uporządkowanie, rozszerzenie i otwarcie katalogu możliwych do stosowania narzędzi partycypacji społecznej o nowe techniki, m.in. związane z cyfryzacją.
 • Plan ogólny, jako obligatoryjnie sporządzany dokument planistyczny o zasięgu całej gminy i utrata mocy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  h. Zakres planu ogólnego i ustalenia zawarte w planie ogólnym gminy.
 • Konieczność uwzględniania w planowaniu przestrzennym potrzeby zapobiegania poważnym awariom i ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska oraz potrzeby związane z kształtowaniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej i rozwoju produkcji rolniczej.
 • Zintegrowany plan inwestycyjny.
 • Rejestr urbanistyczny.
 • Inwestycja uzupełniająca. Umowa urbanistyczna.
 • Obszar uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym.
 • Definicja powierzchni biologicznie czynnej i inne definicje prawne wprowadzane nowelizacją ustawy.
 • Cyfryzacja planowania przestrzennego.

Zmiany w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 • Zmiany dotyczące uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne gruntów w klasach bonitacyjnych I-III.
 • Wprowadzenie terminu na wydanie zgody przez właściwego ministra.
 • Uchylenie niektórych definicji i zmiana treści niektórych sformułowań w ustawie.

Zmiany w Ustawie o gospodarce nieruchomościami

 • Zmiany w zasadach prawidłowego gospodarowania zasobami nieruchomości.
 • Zmiana celu użytkowania wieczystego – nowelizacja przepisów.
 • Zmiany w zarządzaniu nieruchomościami i ich wycenie.

Kolejny etap uwłaszczenia użytkowników wieczystych – reforma użytkowania wieczystego – rugowanie użytkowania wieczystego z systemu polskiego prawa.

 • Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste a dochody z tytułu opłat za użytkowanie – jakie powinno być podejście gmin obecnie do użytkowania wieczystego?
 • Które nieruchomości zostały przekształcone z mocy prawa ustawą z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów i czy ustawa może mieć jeszcze zastosowanie?
 • Które nieruchomości mogą być przekształcone na mocy ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w dalszym ciągu?
 • Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym wprowadzająca drugi etap uwłaszczenia na użytkowaniu wieczystym.
 • Art.32 ustawy o gn a tzw. „przepisy epizodyczne”.
 • Ułatwienie nabycia prawa własności przedsiębiorców – użytkowników wieczystych. Kogo dotyczą zmiany i w jakich sytuacjach?
 • Omówienie brzmienia niektórych nowych definicji.
 • Nowy, rynkowy model odpłatności za grunt sprzedawany użytkownikowi wieczystemu – przedsiębiorcy.
 • Wystąpienie z wnioskiem przez użytkownika wieczystego.
 • Obowiązki gmin.
 • Rola organów wykonawczych a stanowiących w gminach w zakresie użytkowania wieczystego po zmianach.
 • Uchwały – czym powinna się kierować gmina sprzedając użytkownikowi wieczystemu prawo własności?
 • Cena wykupu – zasady i mechanizmy naliczania.
 • Wykup gruntów od SP i od jst – różnice.
 • Pisemne rokowania z zainteresowanym wykupem.
 • Roszczenia użytkownika wieczystego i ich realizacja – przepisy epizodyczne.
 • Wyłączenia roszczeń.

Ochrona gruntów rolnych i leśnych – zasady.

 • Na czym polega ochrona gruntów rolnych i leśnych – systemowa ochrona gruntów.
 • Które grunty są chronione przed zabudową lub wylesieniem.?
 • Proces zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na nierolnicze lub leśnych z przeznaczeniem na nieleśne.
 • Proces wyłączenia z produkcji gruntów rolnych i leśnych. Rola i odpowiedzialność organów.
 • Wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji a oznaczanie gruntów w ewidencji gruntów i budynków.
 • Jakie obowiązki ma inwestor wyłączający grunty z produkcji.
 • Obowiązki inwestorów wyłączających grunty z produkcji. Ulgi lub zwolnienie z tych obowiązków.
 • Wyłączanie gruntów pod inwestycje jak np. pod budowę farm fotowoltaicznych.
 • Naliczanie opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji.
 • Obowiązki podmiotów dotyczące przeciwdziałania degradacji gleb.
 • Klasyfikacja gleboznawcza a ochrona gruntów rolnych i leśnych – wybrane problemy.
 • Zmiany podatkowe gruntów które zostały wyłączone z produkcji rolniczej lub leśnej.
 • Związanie organu prowadzącego ewidencję gruntów ustawą o lasach.
 • Usuwanie drzew i krzewów – wniosek o wydanie zezwolenia.
 • Zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu oraz zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
 • Usuwanie drzew i krzewów – procedura wydawania decyzji.
 • Usuwanie drzew z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 • Usuwanie drzew i krzewów – uprawnienia posiadaczy.
 • Usuwanie drzew i krzewów- wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia.
 • Opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.
 • Rekultywacja gruntów.

Zmiany i cyfryzacja procesu budowlanego. Wybrane aspekty.

 • Kopie i cyfrowe kopie załączników do wniosków zamiast oryginałów dokumentów. Jak archiwizować takie dokumenty, jak z nimi pracować.
 • Umożliwienie składania niektórych wniosków via Internet i ich realizacja.
 • Korzystanie z portalu e-budownictwo, wnioski, formularze, np. PB-8 itd.
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 • Projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania działki/terenu – cyfrowa forma ww. i innych dokumentów i opracowań. Na co zwrócić uwagę?
 • Obieg dokumentacji papierowej i cyfrowej po zmianach w Prawie Budowlanym i wobec kolejnych etapów cyfryzacji.
 • Cyfrowa geodezja w procesie budowlanym – zmiany w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w przepisach wykonawczych – omówienie.
 • Uchylenie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
  rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.
 • Przeniesienie definicji i zasad do Ustawy P.g.k. i rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych.
 • Mapa inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych – forma, treść, oświadczenia i podpisy.
 • Mapa do celów projektowych – forma, treść, oświadczenia i podpisy, „termin ważności”, zakres opracowania.
 • Oświadczenia kierownika prac geodezyjnych na mapach i dokumentach, skutki prawne etc.
 • Mapy do celów prawnych w procesie budowlanym. Zasady sporządania, treść, uwierzytelnianie.
 • Cyfrowy operat techniczny. Wygoda i obowiązek od 2022r.
 • Cyfrowe podpisywanie i uwierzytelnianie dokumentów. Środki komunikacji elektronicznej.
 • Czynności geodezyjne w budownictwie, przed, w trakcie i po zakończeniu budowy.
  Wpływ nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków na proces budowlany.
 • Wpływ nowego rozporządzenia dot. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu na proces budowlany.
 • Wpływ nowego rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej na proces budowlany.
 • Obieg dokumentacji w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym a proces budowlany, rola administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 • Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego.
 • SOPAB – czyli co czeka administrację.

Elektroniczny Dziennik Budowy w szczegółach:

 • Nowe regulacje dotyczące prowadzenia dziennika budowy, w tym prowadzenia go w formie elektronicznej, w systemie EDB.
 • Co to jest system EDB i jak funkcjonuje?
 • Dwie dopuszczalne postaci dziennika budowy i co się z tym wiąże.
 • Wystąpienie o wydanie dziennika budowy – papierowy a elektroniczny.
 • Sposób wydawania EDB.
 • Wpisy w EDB, w tym zmiany, pomyłki etc., forma i treść wpisów.
 • Dostęp do EDB.
 • Terminy, obowiązki,osoby odpowiedzialne.
 • Załączniki, uprawnienia, zmiana inwestora.
 • Zamknięcie EDB.
 • Praktyczna instrukcja użytkowania i prowadzenia EDB.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Reforma planowania
 • Zmiany przepisów nieruchomości
 • Budownictwo po reformie
 • Ochrona gruntów
 • Gospodarka nieruchomościami

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - energetyka, inwestycje

Cel szkolenia : Wskazanie regulacji prawnych obowiązujących w systemie prawa polskiego dotyczących renty planistycznej i opłat adiacenckich wraz z ich rodzajami oraz procedurą i praktyką stosowania przez organy administracji publicznej.

2024-07-26
26 lipca 2024
2024-07-26
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Prowadzący szkolenie:mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.

2024-07-29
29 lipca 2024
2024-07-29
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wprowadzenie do tematyki gospodarowania nieruchomościami. Zakres regulacji ustawowych. Podstawowe pojęcia w gospodarce nieruchomościami i lokalowej. Podziały nieruchomości. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Opłaty adiacenckie. Prawo pierwokupu. Wywłaszczanie nieruchomości i odszkodowania.
2024-08-19
19 sierpnia 2024
2024-08-19
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.