Inne strony: GAMMA DISCOVER
Znamy i odpowiadamy na potrzeby administracji państwowej, rządowej i samorządowej

Szkolenia: Administracja Publiczna

Przeszkoliliśmy sto kilkadziesiąt urzędów centralnych, samorządowych i instytucji państwowych. Innowacyjne szkolenia dla administracji publicznej i kompleksowe działania rozwojowe. Proponujemy szeroki wachlarz szkoleń dedykowanych pracownikom administracji publicznej. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z administracją publiczną, pozwoliło nam przedstawić Państwu propozycje tematów szkoleń, które są ściśle dostosowane do potrzeb, oczekiwań i specyfiki pracy administracji publicznej.

Co więcej, każdy zakres szkolenia, możemy na Państwa życzenie zmodyfikować, aby jeszcze lepiej odpowiedzieć na indywidualne potrzeby szkoleniowe. Wszystkie szkolenia prowadzone są w formie warsztatów w celu zapewnienia Państwu jak najefektywniejszego nabywania wiedzy oraz możliwości przećwiczenia omawianych tematów podczas zajęć.

Szkolenia Gamma prowadzone są przez doświadczonych i sprawdzonych trenerów będących ekspertami w dziedzinie z której prowadzą szkolenie, czego rezultatem jest zadowolenie uczestników szkoleń oraz pierwsze miejsce Gammy w rankingu firm szkoleniowych roku 2015 i 2016.

SZYBKA LISTA SZKOLEŃ:

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Celem szkolenia jest przedstawienie pracownikom administracji publicznej tematu równouprawnienia, dyskryminacji oraz mobbingu w kontekście polityki antymobbingowej i antydyskryminacyjnej.
Obsługa klienta z niepełnosprawnością
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie dostarcza wiedzy na temat prawidłowych postaw i zachowań w trakcie obsługi klientów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz uwrażliwia uczestników szkolenia na tematykę niepełnosprawności.
Sztuka motywowania i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Warsztat został stworzony dla kierowników urzędu chcących angażować współpracowników w osiąganie coraz bardziej ambitnych celów. Program jest tak skonstruowany, aby dostarczyć narzędzia dające się zastosować w codziennej pracy.
Ochrona danych osobowych w urzędzie
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie, którego celem jest przede wszystkim aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy na temat przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Talenty i mocne strony – Gallup w urzędzie
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Model mocnych stron Gallupa zmienia orientację myślenia na temat rozwoju. Zamiast poszukiwać deficytów pracowników i poświęcać energię na ich niwelowanie nowy model rekomenduje rozpoznawanie talentów i rozwijanie ich w taki sposób, aby pracownik był efektywniejszy w realizacji stawianych przed nim celami.
Szkolenie medialne - wystąpienia publiczne
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie ma na celu ułatwienie wystąpień publicznych. Wystąpień kamerowych ale też wszelkich innych. Dzięki temu, że szkolenie ma formę warsztatu a jego podstawowym narzędziem jest kamera, uczestnicy nabywają „medialną” świadomość samych siebie. 
Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie wielowymiarowo przygotowuje pracowników administracji publicznej do profesjonalnego procesu obsługi klienta urzędu. Łączy techniki psychologiczne, nowoczesne standardy obsługi oraz umiejętności przeciwdziałania i radzenia sobie trudnych sytuacjach obsługowych.
Zarządzanie zmianą w administracji publicznej
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie przygotowuje kadrę kierowniczą do przeprowadzenia i koordynacji procesu różnego typu zmian a pracowników do współpracy z procesie wprowadzania oraz adaptacji do zmian i przełamywania oporu.
Etyka i przeciwdziałanie korupcji
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Proponowane szkolenie obejmuje główne zasady i wartości etyki urzędniczej oraz uświadamia znaczenie etyki w budowaniu pozytywnego wizerunku urzędu.
Rekrutacja i selekcja w urzędzie
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z konkretnymi narzędziami, dostosowanie procesu rekrutacyjnego do wyzwań stawianych przez aktualne środowisko kandydatów do pracy. Odbywać się to będzie poprzez inspirowanie pracowników do dokonywania najlepszych możliwych wyborów podczas selekcji kandydatów do pracy.
KPA po nowelizacji
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie dedykowane jest pracownikom administracji publicznej i ma na celu przekazanie uczestnikom najaktualniejszej wiedzy niezbędnej do poprawnego stosowania przepisów znowelizowanego kodeksu postępowania administracyjnego i biegłego poruszania się w obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w  administracji  publicznej  od  1  czerwca  2017 r.
Prawo pracy
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie z zakresu prawa pracy jest usystematyzowaniem wiedzy i służy poznaniu poprzez praktyczne przykłady podstawowych kwestii jak również zagadnień budzących wiele rozbieżności interpretacyjnych. Ponadto w ramach szkolenia omówione zostaną kluczowe zmiany w prawie pracy oraz   przedstawione zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania przepisów kodeksu pracy jak również jego aktów wykonawczych.
IPRZ
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie wpływa na wzrost kompetencji kadry kierowniczej w obszarze prowadzenia rozmów rozwojowych oraz  podnosi jakość tworzonych w urzędzie IPRZ-ów.
Work-life balance
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Work-life balance to inaczej równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym. Szkolenie rozwija świadomość sposobów osiągania harmonii pomiędzy oba tymi obszarami, które są komplementarne wobec siebie a nie przeciwstawne.
Ewaluacja szkoleń w administracji publicznej
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Osoby odpowiedzialne za szkolenia w jednostkach administracji publicznej, zwracają coraz baczniejszą uwagę na poparte danymi wyniki, próbując odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób wydatki na szkolenia przekładają się na funkcjonowanie urzędu.
E-PR i social media w nowoczesnej administracji publicznej
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Za budowanie i utrzymanie dobrego wizerunku urzędu, odpowiedzialny jest każdy pracownik jednostki administracji publicznej. Szkolenie dostarcza wiedzy na czym polega specyficzny charakter działań PR w administracji publicznej oraz rozwija umiejętność kreowania pozytywnego wizerunku urzędu. 
Warsztaty poprawności językowej dla administracji publicznej
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Głównym celem przedmiotowego szkolenia jest przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu poprawności językowej w urzędzie, w tym kompleksowe  omówienie przykładów błędów językowych, jakie mogą pojawiać się w codziennej pracy urzędnika.
Mind mapping w pracy w urzędzie
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Celem szkolenia jest przedstawienie pracownikom urzędu możliwości, jakie niosą za sobą techniki i metody mind mappingu.  
Pierwsza ocena i ocena okresowa w służbie cywilnej
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
System ocen to niezwykle ważne narzędzie służące obiektywnej ewaluacji kompetencji poszczególnych pracowników oraz poprawie efektywności pracy jak i lepszemu podejmowaniu decyzji kadrowych.
Projektowanie efektywnych szkoleń dla Administracji Publicznej
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Najnowsze badania dotyczące efektywności edukacji wskazują, że tradycyjne podejście do szkoleń nie jest wystarczająco efektywne. Tego typu szkolenia są skuteczne w przypadku 15-20% uczestników – tych, dla których rozwój stanowi wartość osobistą. Najnowsze, potwierdzone trendy projektowania szkoleń postulują:
Gospodarowanie i obrót nieruchomościami, ustawa o gospodarce nieruchomościami
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
2-dniowe warsztaty praktyczne pozwolą Uczestnikom zdobyć kompetencje w zakresie przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami oraz zastosować je w praktyce.
Ochrona gruntów rolnych i leśnych i elementy ochrony przyrody (zadrzwień i zakrzaczeń) - aktualne zmiany prawne
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Celem szkolenia jest przedstawienie słuchaczom konsekwencji zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w procesie planowania przestrzennego i działalności inwestycyjnej w gminach i gruntowne zapoznanie się ze zmienionymi przepisami.
Procedury zmiany organizacji ruchu – stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo, teoria i praktyka.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.
Zmiany w zakresie zasad ochrony danych osobowych związane z wejściem w życie  nowego pakietu unijnych rozwiązań legislacyjnych -RODO/GDPR (25.05.2018r.)
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Jak należy dostosować organizację do nowych przepisów o ochronie danych osobowych i od czego zacząć proces wdrożeniowy? Jakie wyzwania są stawiane przed administratorem danych oraz inspektorem ochrony danych? Dzięki temu szkoleniu dowiesz się, jakie zmiany nas czekają i jak się na nie przygotować.
Wywłaszczenia / ograniczenia – postępowanie, kwestie formalne odszkodowań oraz wycena nieruchomości
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy osób zajmujących się na co dzień tematyką wywłaszczeń oraz oceną operatów szacunkowych.
Poprawność językowa w pismach urzędowych
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Obecność błędów językowych w tekście na ogół źle świadczy o ich autorze. Poprawność językowa jest dla wielu ludzi świadectwem kultury, kompetencji i wykształcenia. Jej brak jest postrzegany jako przejaw ignorancji i braku szacunku dla odbiorcy.
Zarządzanie rozwojem pracowników w Urzędzie
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Warsztat został stworzony dla kierowników urzędu chcących wpływać na rozwój swoich pracowników poprzez poszerzane ich wiedzy, rozwijanie ich kompetencji i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy.Takie działania powinny teoretycznie przełożyć się na wzrost satysfakacji.
Procedury egzekucji administracyjnej  w praktyce
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie ma na celu omówienie  nowelizacji procedury egzekucyjnej ( data wejścia w życie 1 lipiec i 8 wrzesień 2016r.) oraz zaznaczyć kolejne wielkie zmiany nad którymi pracuje ustawodawca a które mają całkowicie zmienić obraz aktualnej egzekucji administracyjnej ( zmiana wysokości opłaty wierzycielskiej z 5% na 10%, rozpatrywanie zarzutów wyłacznie przez wierzyciela itd)

Zobacz w dziale:

Gamma 4 IT
Zawsze jest przestrzeń na podniesienie produktywności IT
Gamma jest największą polską firmą doradczo-szkoleniową, która w rankingu „Gazety Finansowej” zdobyła tytuł najlepszej firmy szkoleniowej w Polsce . Zadowoleni z usług i powracający klienci firmy Gamma stawiają przed nami bardzo wysokie wymagania dotyczące przygotowania i jakości szkoleń. Osiągnięcie najwyższej dostępnej na rynku polskim jakości usług było możliwe dzięki wyjątkowym...
Szkolenia: Administracja Publiczna
Znamy i odpowiadamy na potrzeby administracji państwowej, rządowej i samorządowej
Przeszkoliliśmy sto kilkadziesiąt urzędów centralnych, samorządowych i instytucji państwowych. Innowacyjne szkolenia dla administracji publicznej i kompleksowe działania rozwojowe. Proponujemy szeroki wachlarz szkoleń dedykowanych pracownikom administracji publicznej. Wieloletnie doświadczenie we współpracy z administracją publiczną, pozwoliło nam przedstawić Państwu propozycje tematów...
Zarządzanie projektami
Dobieramy metodykę zarządzania projektami pod charakterystykę organizacji
Mimo, że metodyczne podejście do zarządzania projektami jest stosunkowo młodą dziedziną naukową (początki datuje się na lata 60-te XX w.), to mnogość podejść do tematu może stać się tematem do studiowania przez wiele lat. Na tego typu teoretyczne podejście, w obecnych czasach, galopującej informacji, nie ma przestrzeni w komercyjnych organizacjach. Wykonaliśmy tą pracę za Państwa –...

Materiały i informacje

Szkolenia miękkie
Najnowsza lista szkoleń miękkich.
Szkolenia twarde
Pobierz listę szkoleń twardych.
Folder informacyjny
Dowiedz się o nas więcej.
Gamma w mediach
Zobacz co piszą o nas media.

Opinie o szkoleniach

Stefa wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje
Recenzje książek
Artykuły
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.