LIDER TRANSAKCYJNY I TRANSFORMACYJNY - definicja lidera

W latach 90 Bass i Avollio zaproponowali organizacyjną koncepcję przywództwa transakcyjnego i transformacyjnego. Twierdzili jednocześnie, że nie jest łatwo rozróżnić te dwa typy przywództwa i nawet liderzy transformacyjni mogą korzystać z technik zwykle określanych jako transakcyjne.
2 lipca 2018
zdjęcie - LIDER TRANSAKCYJNY I TRANSFORMACYJNY - definicja lidera

 

LIDER TRANSAKCYJNY I TRANSFORMACYJNY - definicja lidera

LIDER TRANSAKCYJNY I TRANSFORMACYJNY

Władzę odnosi do stanowiska
Uważa, że autorytet buduje się w oparciu o hierarchię organizacyjną np.: często jako uzasadnienie realizacji zadania stwierdza „Bo ja tu jestem szefem i ja tak mówię”.

Zarządza „przez wyjątki”
Zamiast podkreślania wpływów, kładzie nacisk raczej na wykrywanie i korygowanie błędów. Złe zarządzanie transakcyjne wiąże się to z negatywnym sprzężeniem zwrotnym i karą.

Relację z pracownikiem definiuje poprzez transakcję
Jest to forma wymiany między liderem, a członkami zespołu. Pracownicy wykonują decyzję lidera w zamian za otrzymywane wynagrodzenie, prestiż i inne nagrody. np.: dobrze pracujesz - dostajesz pensje; osiągasz target - dostajesz prowizję.

Działa „tu i teraz”
Na bieżąco dostosowuje sposób działania do danej sytuacji, by jak najlepiej wzajemnie dopasować poszczególnych pracowników i wykonywane przez nich zadania. Dociera do motywów działania pracowników, aby zapewnić im odpowiednie nagrody za wykonywane przez nich zadania.

Reaguje reaktywnie – wtedy kiedy jest kłopot
Np.: klient weryfikuje budżet, tnie koszty konkurencja zmienia portfel oferty i dopiero wówczas lider reaguje, często zdarza się, że powiela zachowania konkurencji. W trakcie kryzysu, gdy ludzie boją się o pracę, nie mają pewności jutra, a lider tylko gasi pożary i nie przewiduje, ludzie przestają mu ufać. Zastanawiają się, czy on wie co robi, czy on ma jakąś wizję przyszłości, czy on wie jak wyprowadzić nas z kryzysu. Brak zaufania skutkuje kryzysem przywództwa.

Jego działania z zakresu zarządzania koncentrują się na obszarze „zespół”
Realizuje podstawowe funkcje kierownicze – przydziela zadania, egzekwuje, motywuje pracowników. Miarą jego sukcesu jest własna sprawność menedżerska i efektywność zespołu w realizacji celu.

Jego funkcjonowanie determinowane jest przez sytuację organizacyjną
Jego działania warunkowane są głównie przez rodzaj wykonywanego zadania, system wynagradzania, strukturę organizacyjną oraz cechy pracowników, którymi zarządza.

Lider transakcyjny uruchamia u pracowników głównie motywację zewnętrzną, a ona zawsze zabija motywację wewnętrzną, która jest znacznie silniejszym bodźcem do działania.  

W czasach niepewnych, trudnych, gdy jest nacisk na efektywność (władza formalna, presja wyników) i brak zaufania, ludzie boją się, że zostaną poświęceni, gdy lider będzie chciał osiągnąć wynik.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenie zarządzanie zespołem pracowniczym - jak zbudować silny zespół? Wznieś na wyższy poziom swoje umiejętności zarządzania zespołem. Szkolenie przeznaczone dla menagerów i liderów.
Tematy powiązane z tym szkoleniem: szkolenie online - zarządzanie zespołem, szkolenia menedżerskie. inne szkolenia online


LIDER TRANSFORMACYJNY


Zarządza otoczeniem zespołu tak, aby ten był efektywny
Dba o to, aby pracownicy mieli świadomość  misji, wizji i wartości, które mają nadawać kierunek decyzjom, być podstawą ich podejmowania. Spójność decyzji lidera, wizja przyszłości oraz jasno i konsekwentnie przekazywane wartości dają poczucie bezpieczeństwa pracownikom.

Zarządza wywierając wpływ
Wywiera wpływ i przekonuje m. in. poprzez zwiększanie świadomości wagi niektórych celów i środków do ich osiągania, stymulowanie i zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu u pracowników.

Reaguje proaktywnie
Przewiduje zagrożenia i reaguje wcześniej, a także buduje optymistyczną wizję przyszłości, która daje nadzieję i uruchamia motywację wewnętrzną do poświęcania się dla organizacji, cięższej pracę.

Zaangażowany, przyjmuje osobistą odpowiedzialność
Jest przykładem dla zespołu, zachowuje się etycznie czyli modeluje zachowania, poświęca partykularne interesy, podejmuje ryzyko innowacyjnych zachowań, które z definicji są zagadką jeśli chodzi o ich efekty. Buduje również w ten sposób lojalność pracowników.

Zapewnia sobie i swojemu zespołowi optymalne funkcjonowanie w każdym z czterech obszarów („otoczenie biznesowe”, „organizacja”, „zespół” i „ja”)
Wie, że nie zawsze trzeba kłaść nacisk na maksimum efektywności we wszystkich obszarach jednocześnie. W tej kwestii zachowuje balans. Są sytuacje, kiedy skupia się bardziej na budowaniu własnego zespołu i są też takie momenty, kiedy będzie zajmuje się współpracą pomiędzy swoim zespołem a innymi zespołami. Energia wkładana w realizację zadań w poszczególnych obszarach powinna być uwarunkowana sytuacyjnie.

Jego funkcjonowanie wywiera wpływ na sytuację organizacyjną
Jego działania wywierają wpływ na kształtowanie kultury organizacyjnej powodując zmiany w aspiracjach, potrzebach i celach pracowników. 

Funkcja przywódcy transformacyjnego opisana jest jako tworzenie użytecznej zmiany, a także kreowanie i tworzenie kultury.

Cechami charakterystycznymi przywództwa transformacyjnego są nastawienie na osiąganie długoterminowych celów oraz etyczne działanie.Przytoczona koncepcja koncentruje się na procesie zaangażowania zwolenników i tworzenia więzi powodujących osiągnięcie przez nich większej motywacji i rozwój moralności. Przywódca dokonuje transformacji i motywuje swoich zwolenników poprzez takie działania, jak zwiększanie ich świadomości odnośnie wagi wykonywanych przez nich zadań, nakłanianie do wychodzenia poza własne interesy i skoncentrowanie się na celach grupy i organizacji oraz przez oddziaływanie na ich potrzeby wyższego rzędu.

Przywództwo transformacyjne opiera się na czterech głównych założeniach:
  • wpływie charyzmy
  • inspirującej motywacji
  •  stymulacji intelektualnej
  • zindywidualizowanym podejściu

W tym znaczeniu charyzma jest określeniem przywódców, którzy dając sami przykład nienagannej moralności i etyki, inspirują zwolenników, aby działali w twórczy sposób i aktywnie poszukiwali rozwiązania problemów.

Jak widać definicja lidera transformacyjnego w dużej mierze sprowadza się do zjawiska „wywierania pozytywnego wpływu” przez lidera na innych i do „bycia dla innych przykładem”. W związku z tym podstawą przywództwa jest funkcjonowanie w sieci różnych relacji – interakcji z innymi pracownikami, środowiskiem biznesowym, szefem itp. w taki sposób, aby osoby wchodzące w interakcję z liderem bądź skutecznie realizowały określone działania, bądź czuły się zainspirowane i zmotywowane do osiągania sukcesów.

Na styl przywództwa wpływa zarówno charakter danej osoby, jej osobowość (nazywana często charyzmą), jak i umiejętności i techniki kierowania. Bycie przykładem dla innych wymaga połączenia charakteru (tego, jakim się jest człowiekiem) i kompetencji (tego, co potrafi się zrobić). TE DWA ELEMENTY STANOWIĄ O POTENCJALE LIDERA.

Ważnym zadaniem przywódców na tym polu jest stworzenie sprzyjającego klimatu uwzględniającego indywidualne oczekiwania zwolenników. Rozwinięciem koncepcji przywództwa transformacyjnego jest podejście wiarygodnego przywódcy.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź nasze szkolenia online:

Oferujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online jak i rozbudowane formaty. Korzystamy z najpopularniejszych technologii transmisji video. Sprawdź. Na pewno coś wybierzesz dla swojej firmy.Punkt wyjścia stanowi założenie, iż przywództwo dotyczy relacji między przywódcami a ich zwolennikami. Wiarygodność przywódcy oznacza, iż zwolennicy wierzą przywódcom, gdyż ci działają zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami oraz postępują zgodnie z zasadami, których przestrzegania wymagają od innych. Wiarygodni przywódcy zachowują się w etyczny sposób i zauważają wkład innych osób w osiągnięty sukces.

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Zarządzanie grupą pracowników, gdzie kłótnie i niedopowiedzenia występują na porządku dziennym to zupełna norma. To tak jak w przypadku dysfunkcyjnej rodziny, a może nawet gorzej, ponieważ to właśnie z naszą dysfunkcyjną „rodziną” w pracy spędzamy większość naszego czasu – co najmniej 40 godzin tygodniowo.

„Dlaczego” Simona Sineka ma na celu pobudzać ludzi do robienia tego, co ich inspiruje, aby wszyscy razem mogli zmieniać świat. Sinek mówi, pisze, uczy, doradza i tworzy produkty, aby rozpowszechnić ten przekaz.

W powieści „Man’s Search for Meaning (Człowiek szukający sensu)”, Viktor Frankl wspomina iż osoby które najlepiej zarządzały swoim życiem w obozie, potrafiły też w idealny sposób kontrolować swoje zachowanie i uczucia.  Frankl wiedział że nawet w najgorszych możliwych warunkach, człowiek może przetrwać jeśli jest odporny psychicznie i posiada odpowiednie nastawienie.

Sfera zawodowa jest obszarem niezwykle konfliktogennym. To miejsce, gdzie ścierają się interesy i osobiste ambicje, a rywalizacja jest codziennością. A wszystko to rodzi poważne tarcia i antagonizmy. Konflikty w pracy mogą powstawać w wielu konfiguracjach. I może być w nie zamieszane wiele osób.

Genchi Genbutsu oznacza konieczność osobistego zweryfikowania wszystkich faktów dotyczących danego problemu. Zasada Genchi Genbutsu to jeden z najważniejszych elementów kultury pracy w japońskich firmach.

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.

Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   

Dzisiejsi specjaliści mają więcej możliwości wyboru miejsca zamieszkania i pracy, jednakże mogą być przywiązani do swojej obecnej lokalizacji, a przecież nie wszystkie osoby, których potrzebuje firma, mieszkają w tej samej okolicy.

Gamma przeprowadziła w marcu osiem specjalistycznych pokazów dotyczących Onboardingu 2.0, w których udział wzięło ponad 160 ekspertów. Ideą pokazu było możliwie dokładne odwzorowanie pierwszego dnia nowego pracownika w szeregach organizacji. Uczestnicy pokazów wcielili się w nowo zrekrutowanych specjalistów ds. HR w firmie Gamma, mieli szansę wejść w buty adepta.
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.