Branża kosmetyczna pod większa kontrolą

4 października br. Sejm przyjął projekt ustawy o produktach kosmetycznych. Nowe przepisy mają za zadanie zwiększenie nadzoru nad działalnością producentów i sprzedawców produktów kosmetycznych. Określają m.in. organy administracji publicznej odpowiedzialne za sprawowanie kontroli nad działalnością tej branży oraz wysokość kar za nieprzestrzeganie nowych regulacji.

zdjęcie - Branża kosmetyczna pod większa kontrolą

 

Branża kosmetyczna pod większą kontrolą


Branża kosmetyczna - wstęp

4 października br. Sejm przyjął projekt ustawy o produktach kosmetycznych. Nowe przepisy mają za zadanie zwiększenie nadzoru nad działalnością producentów i sprzedawców produktów kosmetycznych. Określają m.in. organy administracji publicznej odpowiedzialne za sprawowanie kontroli nad działalnością tej branży oraz wysokość kar za nieprzestrzeganie nowych regulacji.

W uzasadnieniu do ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Zdrowia autorzy nowych przepisów wskazują na konieczność określenia obowiązków podmiotów i właściwości organów administracji publicznej w zakresie wykonywania przez nich zadań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczącego produktów kosmetycznych.

Od stopnia realizacji tych zadań zależy zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa produktów kosmetycznych, a tym samym ochrona zdrowia konsumentów.

Audit jakości w zakładzie produkującym kosmetyki
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Audit jakości w zakładzie produkującym kosmetyki
JAK SKUTECZNIE PRZEPROWADZIĆ AUDYT WEWNĘTRZNY W WYTWÓRNI KOSMETYKÓW?

Organy sprawujące nadzór nad produkcją i dystrybucją kosmetyków

Zapisy niniejszego rozporządzenia obowiązują od 2013 r., jednak dopiero ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych odnosi sie do niego wprost i wskazuje organy odpowiedzialne za nadzór nad prawidłową realizacją nowego prawa.

Ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego zawarte w rozporządzeniu definicje dobrej praktyki produkcji czy ciężkiego działania niepożądanego, co wymaga zmian w niektórych ustawach oraz uchylenia ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach. Tym samym likwiduje się np. krajowy system informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, który prowadzony jest na jej podstawie.

Dodatkowo ustawa precyzuje, iż produkty kosmetyczne mogą być wprowadzane do obrotu i udostępniane na polskim rynku tylko do upływu daty ich minimalnej trwałości, dokumentacja produktów ma być sporządzona w języku polskim lub języku angielskim, a etykiety produktów kosmetycznych muszą zawierać informacje w języku polskim.

Nowe przepisy wskazują, że nadzór nad przestrzeganiem zapisów ustawy sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Inspekcji Handlowej.

Wykaz zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne

W celu skutecznego monitorowania działalności producentów produktów kosmetycznych i przestrzegania przez nich zasad dobrej praktyki produkcji wprowadzono obowiązek ich rejestracji w wykazie zakładów wytwarzających produkty kosmetyczne.

Gamma jest firmą szkoleniowo-doradczą, która oferuje szkolenia farmaceutyczne, szkolenia kosmetyczne, szkolenia mikrobiologiczne dla Właścicieli i Pracowników Aptek, Sieci Aptecznych oraz Hurtowni Farmaceutycznych we wszystkich obszarach działalności.

Nasi eksperci są praktykami z wieloletnim doświadczeniem, opartym na bogatym przygotowaniu merytorycznym - by w pełni wspierać rozwój Pracowników Aptek, co przekłada się na możliwy do zmierzenia zwrot z inwestycji szkoleniowej.

Sprawdź nasze szkolenia:

Wykaz ten prowadzony ma być przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na siedzibę danego zakładu.

Do obowiązków wytwórcy produktów kosmetycznych należy złożenie odpowiedniego wniosku o wpis do wykazu zakładów, określonego w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia – w postaci papierowej albo elektronicznej – najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności w zakładzie wytwarzającym produkty kosmetyczne.

Wniosek oprócz nazw i adresów wytwórcy oraz zakładu, w którym prowadzi swoją działalność, zawierać powinien również określenie rodzaju i zakresu tej działalności. Zakłady działające w branży kosmetycznej w momencie wejścia w życie ustawy będą miały 9 miesięcy na złożenie wniosku o wpis do wykazu.

Ciężkie działania niepożądane

Realizując zapisy rozporządzenia dotyczące informowania o ciężkich działaniach niepożądanych produktów kosmetycznych ustawodawca tworzy System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych Użyciem Produktów Kosmetycznych, który prowadzony ma być przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ustawa określa, że zgłoszeń do systemu dokonywać będą mogli zarówno tzw. użytkownicy końcowi – konsumenci, jak i osoby wykonujące zawody medyczne lub podmioty prowadzące działalność leczniczą. Po dokonaniu zgłoszenia będzie ono weryfikowane w ramach systemu przez ośrodek administrujący wskazany przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Jeśli dany przypadek będzie spełniał kryteria ciężkiego działania niepożądanego, to informacja o nim przekazywana będzie do Głównego Inspektora Sanitarnego, a ten z kolei zawiadomi właściwe organy państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zagadnienia związane z funkcjonowaniem laboratorium mikrobiologicznego kontroli jakości
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zagadnienia związane z funkcjonowaniem laboratorium mikrobiologicznego kontroli jakości
JAKIE SĄ ZASADY PRZEPROWADZANIA MONITORINGU MIKROBIOLOGICZNEGO?

Kary pieniężne

Za nieprzestrzeganie zapisów ustawy przewidziany jest szereg kar pieniężnych, których wysokość waha się – w zależności od rodzaju przewinienia – od 10 tys. zł do nawet 100 tys. zł. Wytwarzając produkt kosmetyczny bez zachowania zasad dobrej praktyki produkcji grozi kara pieniężna w wysokości do 50 tys. zł.

Z kolei wprowadzenie do obrotu produktu kosmetycznego bez spełnienia wymogów dotyczących oceny bezpieczeństwa czy dokumentacji produktu podlega karze do 100 tys. zł. Na najwyższą karę narażają się również firmy, które wbrew zakazom przeprowadzają testy na zwierzętach, nie dopełniają obowiązku informowania o ciężkim działaniu niepożądanym czy też wprowadzają do obrotu produkty kosmetyczne z naruszeniem ograniczeń dotyczących substancji niedozwolonych.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem zapisów o likwidacji krajowego systemu informowania o kosmetykach wprowadzonych do obrotu, który ma przestać działać 12 lipca 2020 r.

Szukasz branżowych i eksperckich materiałów?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

Zobacz:
Webinary, Interaktywne Szkolenia Online
Zobacz szkolenia powiązane z tematem artykułu:
Badania mikrobiologiczne kosmetyków - czystość mikrobiologiczna
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Przejdź do działu strefy wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd., Prawo
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

Najbardziej poczytne materiały WikiGamma:

Szanowni Państwo! Od momentu powstania, metodyki zwinne zyskują coraz większą popularność w różnych dziedzinach biznesu, wspierając organizacje z niemal wszystkich branży w sprawnym zarządzaniu projektami oraz codziennymi działaniami w takich obszarach, jak: informatyka, strategia, komunikacja, sprzedaż, marketing oraz HR. Metodyki Agile umożliwiają efektywne i szybkie budowanie wartościowych rozwiązań wysokiej jakości, wspierają usprawnianie procesów i rozwój kompetencji w zespołach wytwórczych dzięki koncentracji takich koncepcji, jak: inspekcja, adaptacja, ciągłe doskonalenie czy samoorganizacja, bez których żadna firma chcąca działać w dynamicznym środowisku nie jest w stanie budować przewagi rynkowej.
Główną przyczyną, dla której firmy i organizacje decydują się podnieść kompetencje swoich pracowników w obszarze zarządzania projektami jest dynamika otaczającego nas świata. Kapryśna ekonomia, skracające się cykle produkcyjne, zmiany technologiczne, polityczne, prawne, demograficzne i kulturowe kształtują coraz wyższe oczekiwania klientów.
Grywalizacja lub gamifikacja to w Polsce stosunkowo młoda forma motywowania określonych grup m.in. takich jak zespół sprzedażowy, dział IT lub HR czy studenci i uczestnicy szkoleń, działających we wspólnym celu. Aby odczarować nieco ten temat dobrze jest przyjrzeć się mu od podstaw.
Rynek pracy staje się rynkiem pracownika, rotacja pracowników stale rośnie. Stare metody zarządzania tracą na efektywności i współcześni menadżerowie stają przed koniecznością wypracowania nowych modeli, dostosowanych do nowej rzeczywistości. Te wyzwania to coś, do czego warto się przyzwyczaić, bo millenialsi niedługo będą dominującą grupą pokoleniową na rynku pracy.
Sukces firmy zależy od ludzi w niej pracujących, a kluczowi pracownicy mają kluczowe znaczenie dla tego sukcesu, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej.
Szanowni Państwo! Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

Kolejne artykuły:

Nowelizacja przepisów dotyczących ustawy o gospodarce nieruchomościami doprecyzowała niektóre regulacje, w szczególności te dotyczące pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nimi.
Głównym celem uchwalonej w 2015 roku specustawy przesyłowej było przyspieszenie procesu budowy sieci przesyłowych o strategicznym znaczeniu. Obowiązujące wówczas regulacje dotyczące ustanowienia służebności przesyłu wymagały zmian tak, aby zagwarantować sprawną realizację kluczowych inwestycji z punktu widzenia rozwoju sieci energetycznych.
Po zawirowaniach związanych z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi czas na kolejny system dodatkowego oszczędzania z myślą o emeryturze. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mają zapewnić Polakom wyższe świadczenia w przyszłości i jednocześnie nie stanowić zbyt dużego obciążenia finansowego w trakcie aktywności zawodowej. W tym artykule opiszemy czym są pracownicze plany kapitałowe oraz jak będzie wyglądał harmonogram PPK.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. w życie wejdą nowe przepisy dotyczące prowadzenia i archiwizacji akt osobowych pracowników. Najważniejsze zmiany to skrócenie obowiązkowego okresu przechowywania akt osobowych z 50 do 10 lat oraz wprowadzenie możliwości ich przechowywania oraz archiwizacji w formie cyfrowej.
Microsoft Office Excel to nie tylko idealne narzędzie do pracy biurowej. Wykorzystywany może być przez każdego, kto zna choćby jego podstawowe funkcje w codziennym życiu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl

Najbliższe terminy szkoleń związane z tym artykułem

Walidacja i kwalifikacja w firmie farmaceutycznej
3 grudnia 2020 - 4 grudnia 2020 Szkolenie online
Na szkoleniu zostanie omówiony Aneks 15 GMP – zmiany w podejściu do walidacji z naciskiem na zarządzanie ryzykiem jakości w cyklu leczniczym....
Auditor wewnętrzny GMP zgodnie z ISO 22716:2007
7 grudnia 2020 Szkolenie online
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami normy PN-EN ISO 22716. W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z...

Najpopularniejsze artykuły w tym dziale

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji