Zmiany w publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa o transporcie zbiorowym

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym w zamierzeniu ustawodawcy zapewnić miała uzgodnienie przepisów prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej. Chodziło o dostosowanie przepisów ustawy  o publicznym transporcie zbiorowym do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu drogowego.

zdjęcie - Zmiany w publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa o transporcie zbiorowym

 

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. Zmiany w publicznym transporcie zbiorowym


Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie drogowym w zamierzeniu ustawodawcy zapewnić miała uzgodnienie przepisów prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej. Chodziło o dostosowanie przepisów ustawy  do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu drogowego. Poza tym wprowadzono inne modyfikacje, niezwiązane bezpośrednio z koniecznością dostosowania prawa krajowego do przepisów Unii Europejskiej.

Wspomniane rozporządzenie (UE) 2016/2338 weszło w życie już 24 grudnia 2017 r., wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich. Stąd, znowelizowane przepisy niezwłocznie wprowadzono w życie.

Przepisy ustawy w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą (ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) obowiązują od 30 maja 2018 r. (14 dni od ogłoszenia) z wyjątkami, o których mowa poniżej. Zmiany dotyczą przede wszystkim sposobu zawierania umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz realizacji obowiązków sprawozdawczych przez zobowiązane do tego podmioty.

Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym. Transport kolejowy po nowemu

W słowniczku ustawowym doprecyzowano definicję pojęcia transportu kolejowego (art. 4 ust. 1 pkt 20). Z zakresu transportu kolejowego wyłączono przewóz osób środkami transportu, które służą do przewozu osób w transporcie innym szynowym. Zmiana miała zapewnić spójność z przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Ustawa o transporcie zbiorowym.  Jedna umowa o świadczenie usług w transporcie kolejowym

Minister właściwy do spraw transportu, jako organizator publicznego transportu zbiorowego, został upoważniony (nowo dodany art. 20a) do zawarcia jednej umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu drogowego w kolejowych międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich z tym samym operatorem. Wprowadzenie takiego rozwiązania ma zapewnić spójność oferty przewozowej.

Obrót wyrobami akcyzowymi w kontekście najnowszych zmian 2016 r.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Obrót wyrobami akcyzowymi w kontekście najnowszych zmian 2016 r.
Szkolenie jest skierowane do firm uczestniczących w obrocie akcyzowym z zagranicą zarówno na poziomie UE jak i poza nią

Ustawa o transporcie zbiorowym. Bezprzetargowe zawieranie umów

Dokonano zmiany w zakresie zasad bezpośredniego zawierania umów. Dotychczas organizator publicznego transportu zbiorowego mógł bezpośrednio zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego m.in. w przypadku, gdy świadczenie usług w zakresie tego transportu miało być wykonane w transporcie kolejowym (art. 22 ust. 1 pkt 3).

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu organizator będzie mógł zawrzeć umowę w ten sposób, gdy świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ma być wykonywane w transporcie kolejowym, przy zastosowaniu jednego z trybów określonych w przepisach (art. 5 ust. 2, 3a i 4-6) rozporządzenia (WE) nr 1370/2007.

Przepisy wspomnianego rozporządzenia (art. 5 ust. 2, 4, 4a i 6) nie znajdą zastosowania do umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym, obejmującym wojewódzkie przewozy pasażerskie (nowo dodany art. 22a).

Ustawa przyznaje też organizatorowi publicznego transportu zbiorowego uprawnienie do negocjacji z podmiotem, który jako jedyny wyraził zainteresowanie udziałem w postępowaniu. Taka procedura może zostać zastosowana w przypadku dokonywania wyboru operatora mającego świadczyć usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub przepisów ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Muszą zostać spełnione ponadto dodatkowe wymogi, określone w art. 5 ust. 3b rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, tj.:

  • podmiot udowodnił, że jest w stanie świadczyć usługę transportową zgodną z zobowiązaniami określonymi w umowie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  • brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężenia parametrów zamówienia,
  • nie ma żadnej rozsądnej alternatywy (art. 22b).

Wymienione zmiany i uzupełnienia wejdą w życie od dnia 3 grudnia 2019 r.

Organizator publicznego transportu zbiorowego, w razie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, czy też w trybie bezprzetargowym (na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1-3), ma obowiązek publikacji ogłoszenia. Obowiązkowa treść ogłoszenia została rozszerzona ustawą zmieniającą o wskazanie przewidywanego czasu trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (art. 23 ust. 4 pkt 5).

Ustawa o transporcie zbiorowym. Obowiązki sprawozdawcze

Ustawa zmieniająca rozszerzyła zakres informacji przekazywanych przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego marszałkowi województwa. Poza dotychczas przekazywanymi informacjami, od 30 maja 2018 r., organizator ma obowiązek przekazania, w terminie do 31 stycznia każdego roku, także informacji dotyczących:

  • łącznej liczby przewiezionych pasażerów w publicznym transporcie zbiorowym i łącznego przebiegu na wszystkich liniach komunikacyjnych,
  • liczby dworców i przystanków na liniach komunikacyjnych, na których jest wykonywany publiczny transport zbiorowy,
  • czasu trwania umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  • kwot rekompensat, które otrzymali operatorzy.

Marszałek województwa, zobowiązany już wcześniej do przygotowania – na podstawie otrzymanych informacji – zbiorczej informacji dotyczącej publicznego transportu zbiorowego na całym obszarze objętym swą właściwością, obecnie musi to robić dodatkowo z podziałem na transport autobusowy i kolejowy.

Te zbiorcze informacje trafiają do ministra właściwego do spraw transportu, a minister – i tu nowość – udostępnia je w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

Zmianie uległ też w końcu zakres materii regulowanej w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw transportu. Aktualnie rozporządzenie powinno określać szczegółowy zakres informacji przekazywanych przez organizatora i przygotowywanych przez marszałka województwa a także wzory formularzy. Akt wykonawczy powinien uwzględniać konieczność monitorowania i oceny funkcjonowania jakości i finansowania publicznego transportu zbiorowego (art. 49).

Łańcuch dostaw budowanie, zarządzanie, pomiar - praktyka firm polskich i zagranicznych. Zapraszamy na praktyczne szkolenie ŁAŃCUCH DOSTAW

Uczestników tego szkolenia interesują również:

Nowelizacja ustawy o transporcie drogowym. Otwarcie rynku kolejowego

Ustawa o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zawiera też przepisy służące otwarciu polskiego rynku kolejowych przewozów wojewódzkich. Dopuszczalne w związku z tym będzie, w okresie od 3 grudnia 2019 r. do 24 grudnia 2023 r., zawieranie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w trybie określonym w art. 5 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1370/2007, czyli bezpośrednie udzielanie zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych w zakresie transportu kolejowego z wyjątkiem innych rodzajów transportu szynowego (metro, tramwaje).

Umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym obejmującym wojewódzkie przewozy pasażerskie mogą być zawierane w tym trybie nie później niż do dnia 12 grudnia 2020 r. Jednocześnie nie mogą obowiązywać dłużej niż do dnia 14 grudnia 2030 r.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2016 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 907)

Zobacz:
Webinary, Interaktywne Szkolenia Online
Zobacz szkolenia powiązane z tematem artykułu:
Szkolenia - logistyka, transport, spedycja
ZOBACZ DZIAŁ Z LISTĄ SZKOLEŃ

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Przejdź do działu strefy wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd., Prawo
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

Najbardziej poczytne materiały WikiGamma:

Szanowni Państwo! Od momentu powstania, metodyki zwinne zyskują coraz większą popularność w różnych dziedzinach biznesu, wspierając organizacje z niemal wszystkich branży w sprawnym zarządzaniu projektami oraz codziennymi działaniami w takich obszarach, jak: informatyka, strategia, komunikacja, sprzedaż, marketing oraz HR. Metodyki Agile umożliwiają efektywne i szybkie budowanie wartościowych rozwiązań wysokiej jakości, wspierają usprawnianie procesów i rozwój kompetencji w zespołach wytwórczych dzięki koncentracji takich koncepcji, jak: inspekcja, adaptacja, ciągłe doskonalenie czy samoorganizacja, bez których żadna firma chcąca działać w dynamicznym środowisku nie jest w stanie budować przewagi rynkowej.
Główną przyczyną, dla której firmy i organizacje decydują się podnieść kompetencje swoich pracowników w obszarze zarządzania projektami jest dynamika otaczającego nas świata. Kapryśna ekonomia, skracające się cykle produkcyjne, zmiany technologiczne, polityczne, prawne, demograficzne i kulturowe kształtują coraz wyższe oczekiwania klientów.
Grywalizacja lub gamifikacja to w Polsce stosunkowo młoda forma motywowania określonych grup m.in. takich jak zespół sprzedażowy, dział IT lub HR czy studenci i uczestnicy szkoleń, działających we wspólnym celu. Aby odczarować nieco ten temat dobrze jest przyjrzeć się mu od podstaw.
Rynek pracy staje się rynkiem pracownika, rotacja pracowników stale rośnie. Stare metody zarządzania tracą na efektywności i współcześni menadżerowie stają przed koniecznością wypracowania nowych modeli, dostosowanych do nowej rzeczywistości. Te wyzwania to coś, do czego warto się przyzwyczaić, bo millenialsi niedługo będą dominującą grupą pokoleniową na rynku pracy.
Sukces firmy zależy od ludzi w niej pracujących, a kluczowi pracownicy mają kluczowe znaczenie dla tego sukcesu, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej.
Szanowni Państwo! Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

Kolejne artykuły:

W dniu 3 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach. Ustawa o tachografach jest odpowiedzią na potrzebę dostosowania przepisów krajowych do unijnych. W tym artykule przedstawimy takie zagadnienia ustawy o czasie pracy kierowców jak świadectwo homologacji, zezwolenie na działanie warsztatu, opłata administracyjna i sankcje za nieprzestrzeganie przepisów ustawy.
Niniejszy artykuł opisuje prawo energetyczne oraz zagadnienia związane ze służebnością gruntową. Wyszczególnione zostały takie aspekty jak regulacja sposobu korzystania ze służebności drogi, uprawnienia właściciela i domownika oraz zniesienie służebności drogi koniecznej.
Ustawa Prawo przewozowe reguluje – najogólniej mówiąc – przewóz osób i rzeczy, wykonywany odpłatnie na podstawie umowy, przez uprawnionych przewoźników. Nie dotyczy jednak transportu morskiego, lotniczego i konnego.
Kodeks pracy wymienia trzy rodzaje umów o pracę: umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa na czas określony, umowa na okres próbny. Wspomnieć też należy, iż występują ponadto spółdzielcza umowa o pracę oraz umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. W tym miejscu przyjrzyjmy się tym trzem podstawowym typom umów o pracę. Poruszymy także tematy dotyczące rozwiązania umowy na czas nieokreślony.
Służebność przesyłu polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego, prawem do korzystania z nieruchomości obciążonej, w oznaczonym zakresie i zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń. W tym artykule opiszemy poszczególne aspekty prawa energetycznego i wyjaśnimy jak powstaje zasiedzenie służebności przesyłu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl

Najbliższe terminy szkoleń związane z tym artykułem

Zarządzanie procesami logistycznymi
1 grudnia 2020 - 2 grudnia 2020 Szkolenie online
Zarządzanie procesami logistycznymi szkolenie uzupełniane jest zadaniami do rozwiązania przez uczestników szkolenia, przykładami z praktyki...
Transport morski, Konosament
3 grudnia 2020 Szkolenie online
Szkolenie pozwala wyjaśnić specyficzne pojęcia występujące wyłącznie w transporcie morskim (między innymi: rola i odpowiedzialność osoby...

Najpopularniejsze artykuły w tym dziale

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji