Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami z 2017r.

Nowelizacja przepisów dotyczących ustawy o gospodarce nieruchomościami doprecyzowała niektóre regulacje, w szczególności te dotyczące pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nimi.

30 października 2018
zdjęcie - Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami z 2017r.

 

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami z 2017r.


Gospodarka nieruchomościami - wstęp

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 1 września 2017 r.

Jak zapewniali autorzy zmian – przedstawiciele ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – głównym celem nowelizacji było zapewnienie przejrzystej i stabilnej sytuacji stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami.

W tym celu powrócono m.in. do zdefiniowania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Problematyka negocjacji umów najmu, zapisów umowy najmu komercyjnego, umowy na budowę, remont i przebudowę obiektu, przebieg procesu inwestycyjnego na nieruchomości, audyt, kontrolę stanu technicznego obiektu oraz windykację należności – zapraszamy na szkolenie manager ds.najmu i zarządzania nieruchomościami

Uczestników tego szkolenia interesują się  również:

Pośrednicy i zarządcy

Nowelizacja zdefiniowała nie tylko pojęcia pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzanie nimi, ale również przywróciła definicję zawodów pośrednika i zarządcy. Jest to powrót do sytuacji sprzed uchwalenia przepisów deregulacyjnych w 2014 r., które usunęły większość przepisów dotyczących tych profesji.

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami określiły pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako odpłatne wykonywanie czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części, a także innych umów, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części. Taki sposób uregulowania tych umów wskazuje na fakt, że nie są one umowami rezultatu, a raczej odpłatnymi umowami starannego działania.

Z kolei pośrednik w obrocie nieruchomościami został zdefiniowany jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Analogicznie uregulowano zawód zarządcy nieruchomości, jako przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenia budownictwo i nieruchomości.
Profesjonalni trenerzy. Nowe tematy. Służebność przesyłu, Wycena nieruchomości, Prawo budowlane, Zaszłości inwestycyjne. Zobacz:

Natomiast samo zarządzanie nieruchomościami polegać ma na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, w tym zwłaszcza: właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, bieżące administrowanie nieruchomością, utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Oprócz powyższych regulacji mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wykonywania zawodu pośrednika lub zarządcy przez przypadkowe osoby wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie związane z posiadaniem obowiązkowej polisy OC.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami wprowadziła obowiązek dołączania kopii polisy OC przez pośrednika do umowy pośrednictwa, przez zarządcę do umowy o zarządzanie nieruchomością, ale również przez rzeczoznawcę majątkowego do operatu szacunkowego lub umowy o sporządzenie wyceny nieruchomości. W przypadku braku ubezpieczenia druga strona umowy ma prawo do natychmiastowego jej wypowiedzenia.

Co więcej, prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa czy wyceny nieruchomości bez stosownego ubezpieczenia grozi nałożeniem kar w wysokości od dwukrotnego do pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a w przypadku zarządców nieruchomości dwukrotnie wyższych.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jakie są obowiązki i prawa stron umowy przewozu? Jak powinien przebiegać prawidłowy proces reklamacji w oparciu o prawo międzynarodowe? Jak skutecznie odpierać nieuzasadnione roszczenia?

Szkolenie proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę ładunku odpowie na powyższe pytania oraz pozwoli pogłębić i uaktualnić wiedzę na temat reklamacji szkód w międzynarodowym prawie przewozowym.

Uczestnicy tego szkolenia interesują się również następującymi obszarami szkoleniowymi:

Użytkowanie wieczyste

Ustawa o gospodarce nieruchomościami wprowadziła również szereg zmian związanych z użytkowaniem wieczystym. Przede wszystkim zmieniła zasady jego przedłużania. W poprzedniej wersji przepisów niezłożenie w terminie wniosku o zawarcie nowej umowy użytkowania wieczystego skutkowało jego wygaśnięciem i przejęciem gruntu przez samorząd lub skarb państwa.

Dodatkowo właściciel w takiej sytuacji mógł jedynie sprzedać lub oddać grunt w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, a dotychczasowemu użytkownikowi nie przysługiwało pierwszeństwo. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadziła zasadę, że nawet w przypadku przeoczenia terminu na złożenie wniosku, dotychczasowy użytkownik może zawrzeć z właścicielem kolejną umowę bez przetargu.

Dodatkowo – w przypadku zawarcia takiej umowy – zniesiono obowiązek wpłaty tzw. pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 15-25 proc. jego wartości. Uregulowano również kwestie związane z uiszczeniem opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, w sytuacji, kiedy przechodzi ono na inną osobę na początku roku.

Opłatę taką uiszcza się do końca marca danego roku i wynosi ona 1 proc. wartości gruntu w przypadku  nieruchomości mieszkalnych i rolnych oraz 3 proc. w przypadku gruntów wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej. Zgodnie z zapisami nowelizacji opłatę uiszcza ten, kto był użytkownikiem wieczystym nieruchomości na dzień 1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata.

Ewentualne kwestie wzajemnych rozliczeń między stronami ujęte mogą zostać w umowie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, bądź też na mocy wyroku sądu, jeśli to sąd decyduje o zmianie użytkowania wieczystego.

Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści uwłaszczą się na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

Szukasz branżowych i eksperckich materiałów?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Głównym celem uchwalonej w 2015 roku specustawy przesyłowej było przyspieszenie procesu budowy sieci przesyłowych o strategicznym znaczeniu. Obowiązujące wówczas regulacje dotyczące ustanowienia służebności przesyłu wymagały zmian tak, aby zagwarantować sprawną realizację kluczowych inwestycji z punktu widzenia rozwoju sieci energetycznych.

Po zawirowaniach związanych z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi czas na kolejny system dodatkowego oszczędzania z myślą o emeryturze. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mają zapewnić Polakom wyższe świadczenia w przyszłości i jednocześnie nie stanowić zbyt dużego obciążenia finansowego w trakcie aktywności zawodowej. W tym artykule opiszemy czym są pracownicze plany kapitałowe oraz jak będzie wyglądał harmonogram PPK.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. w życie wejdą nowe przepisy dotyczące prowadzenia i archiwizacji akt osobowych pracowników. Najważniejsze zmiany to skrócenie obowiązkowego okresu przechowywania akt osobowych z 50 do 10 lat oraz wprowadzenie możliwości ich przechowywania oraz archiwizacji w formie cyfrowej.

Microsoft Office Excel to nie tylko idealne narzędzie do pracy biurowej. Wykorzystywany może być przez każdego, kto zna choćby jego podstawowe funkcje w codziennym życiu.

Dane osobowe często są dzielone na „dane wrażliwe” oraz „dane zwykłe”. Choć takich określeń trudno doszukiwać się w ustawie o ochronie danych osobowych, to ich popularność sprawiła, iż weszły one nie tylko do języka potocznego, ale także to języka prawniczego.

Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.