Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami z 2017r.

Nowelizacja przepisów dotyczących ustawy o gospodarce nieruchomościami doprecyzowała niektóre regulacje, w szczególności te dotyczące pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzania nimi.

zdjęcie - Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami z 2017r.

 

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami z 2017r.


Gospodarka nieruchomościami - wstęp

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 1 września 2017 r.

Jak zapewniali autorzy zmian – przedstawiciele ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – głównym celem nowelizacji było zapewnienie przejrzystej i stabilnej sytuacji stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami.

W tym celu powrócono m.in. do zdefiniowania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości.

Organizacja i prowadzenie inwestycji budowlanych
Praktyczne aspekty prawne przygotowania oraz nadzoru nad realizacją procesu inwestycji budowlanych
2020-12-16
16 grudnia 2020
2020-12-17
- 17 grudnia 2020
Warszawa
Warszawa
Organizacja i prowadzenie inwestycji budowlanych
Organizacja i prowadzenie inwestycji budowlanych - praktyczne aspekty prawne

Pośrednicy i zarządcy

Nowelizacja zdefiniowała nie tylko pojęcia pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz zarządzanie nimi, ale również przywróciła definicję zawodów pośrednika i zarządcy. Jest to powrót do sytuacji sprzed uchwalenia przepisów deregulacyjnych w 2014 r., które usunęły większość przepisów dotyczących tych profesji.

Zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami określiły pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jako odpłatne wykonywanie czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części, a także innych umów, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części. Taki sposób uregulowania tych umów wskazuje na fakt, że nie są one umowami rezultatu, a raczej odpłatnymi umowami starannego działania.

Z kolei pośrednik w obrocie nieruchomościami został zdefiniowany jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Analogicznie uregulowano zawód zarządcy nieruchomości, jako przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Problematyka negocjacji umów najmu, zapisów umowy najmu komercyjnego, umowy na budowę, remont i przebudowę obiektu, przebieg procesu inwestycyjnego na nieruchomości, audyt, kontrolę stanu technicznego obiektu oraz windykację należności – zapraszamy na szkolenie manager ds.najmu i zarządzania nieruchomościami

Uczestników tego szkolenia interesują się  również:

Natomiast samo zarządzanie nieruchomościami polegać ma na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki nieruchomością, w tym zwłaszcza: właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, bieżące administrowanie nieruchomością, utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC

Oprócz powyższych regulacji mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wykonywania zawodu pośrednika lub zarządcy przez przypadkowe osoby wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie związane z posiadaniem obowiązkowej polisy OC.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami wprowadziła obowiązek dołączania kopii polisy OC przez pośrednika do umowy pośrednictwa, przez zarządcę do umowy o zarządzanie nieruchomością, ale również przez rzeczoznawcę majątkowego do operatu szacunkowego lub umowy o sporządzenie wyceny nieruchomości. W przypadku braku ubezpieczenia druga strona umowy ma prawo do natychmiastowego jej wypowiedzenia.

Co więcej, prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa czy wyceny nieruchomości bez stosownego ubezpieczenia grozi nałożeniem kar w wysokości od dwukrotnego do pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a w przypadku zarządców nieruchomości dwukrotnie wyższych.

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym dla inwestycji publicznych i komercyjnych
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym dla inwestycji publicznych i komercyjnych
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zarządzaniem cyklem życia projektu inwestycyjnego

Użytkowanie wieczyste

Ustawa o gospodarce nieruchomościami wprowadziła również szereg zmian związanych z użytkowaniem wieczystym. Przede wszystkim zmieniła zasady jego przedłużania. W poprzedniej wersji przepisów niezłożenie w terminie wniosku o zawarcie nowej umowy użytkowania wieczystego skutkowało jego wygaśnięciem i przejęciem gruntu przez samorząd lub skarb państwa.

Dodatkowo właściciel w takiej sytuacji mógł jedynie sprzedać lub oddać grunt w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu, a dotychczasowemu użytkownikowi nie przysługiwało pierwszeństwo. Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadziła zasadę, że nawet w przypadku przeoczenia terminu na złożenie wniosku, dotychczasowy użytkownik może zawrzeć z właścicielem kolejną umowę bez przetargu.

Dodatkowo – w przypadku zawarcia takiej umowy – zniesiono obowiązek wpłaty tzw. pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 15-25 proc. jego wartości. Uregulowano również kwestie związane z uiszczeniem opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, w sytuacji, kiedy przechodzi ono na inną osobę na początku roku.

Opłatę taką uiszcza się do końca marca danego roku i wynosi ona 1 proc. wartości gruntu w przypadku  nieruchomości mieszkalnych i rolnych oraz 3 proc. w przypadku gruntów wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej. Zgodnie z zapisami nowelizacji opłatę uiszcza ten, kto był użytkownikiem wieczystym nieruchomości na dzień 1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata.

Ewentualne kwestie wzajemnych rozliczeń między stronami ujęte mogą zostać w umowie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, bądź też na mocy wyroku sądu, jeśli to sąd decyduje o zmianie użytkowania wieczystego.

Należy pamiętać, że od 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści uwłaszczą się na mocy ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

Szukasz branżowych i eksperckich materiałów?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Przejdź do działu strefy wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd., Prawo
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

Najbardziej poczytne materiały WikiGamma:

Szanowni Państwo! Od momentu powstania, metodyki zwinne zyskują coraz większą popularność w różnych dziedzinach biznesu, wspierając organizacje z niemal wszystkich branży w sprawnym zarządzaniu projektami oraz codziennymi działaniami w takich obszarach, jak: informatyka, strategia, komunikacja, sprzedaż, marketing oraz HR. Metodyki Agile umożliwiają efektywne i szybkie budowanie wartościowych rozwiązań wysokiej jakości, wspierają usprawnianie procesów i rozwój kompetencji w zespołach wytwórczych dzięki koncentracji takich koncepcji, jak: inspekcja, adaptacja, ciągłe doskonalenie czy samoorganizacja, bez których żadna firma chcąca działać w dynamicznym środowisku nie jest w stanie budować przewagi rynkowej.
Główną przyczyną, dla której firmy i organizacje decydują się podnieść kompetencje swoich pracowników w obszarze zarządzania projektami jest dynamika otaczającego nas świata. Kapryśna ekonomia, skracające się cykle produkcyjne, zmiany technologiczne, polityczne, prawne, demograficzne i kulturowe kształtują coraz wyższe oczekiwania klientów.
Grywalizacja lub gamifikacja to w Polsce stosunkowo młoda forma motywowania określonych grup m.in. takich jak zespół sprzedażowy, dział IT lub HR czy studenci i uczestnicy szkoleń, działających we wspólnym celu. Aby odczarować nieco ten temat dobrze jest przyjrzeć się mu od podstaw.
Rynek pracy staje się rynkiem pracownika, rotacja pracowników stale rośnie. Stare metody zarządzania tracą na efektywności i współcześni menadżerowie stają przed koniecznością wypracowania nowych modeli, dostosowanych do nowej rzeczywistości. Te wyzwania to coś, do czego warto się przyzwyczaić, bo millenialsi niedługo będą dominującą grupą pokoleniową na rynku pracy.
Sukces firmy zależy od ludzi w niej pracujących, a kluczowi pracownicy mają kluczowe znaczenie dla tego sukcesu, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej.
Szanowni Państwo! Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

Kolejne artykuły:

Głównym celem uchwalonej w 2015 roku specustawy przesyłowej było przyspieszenie procesu budowy sieci przesyłowych o strategicznym znaczeniu. Obowiązujące wówczas regulacje dotyczące ustanowienia służebności przesyłu wymagały zmian tak, aby zagwarantować sprawną realizację kluczowych inwestycji z punktu widzenia rozwoju sieci energetycznych.
Po zawirowaniach związanych z Otwartymi Funduszami Emerytalnymi czas na kolejny system dodatkowego oszczędzania z myślą o emeryturze. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) mają zapewnić Polakom wyższe świadczenia w przyszłości i jednocześnie nie stanowić zbyt dużego obciążenia finansowego w trakcie aktywności zawodowej. W tym artykule opiszemy czym są pracownicze plany kapitałowe oraz jak będzie wyglądał harmonogram PPK.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. w życie wejdą nowe przepisy dotyczące prowadzenia i archiwizacji akt osobowych pracowników. Najważniejsze zmiany to skrócenie obowiązkowego okresu przechowywania akt osobowych z 50 do 10 lat oraz wprowadzenie możliwości ich przechowywania oraz archiwizacji w formie cyfrowej.
Microsoft Office Excel to nie tylko idealne narzędzie do pracy biurowej. Wykorzystywany może być przez każdego, kto zna choćby jego podstawowe funkcje w codziennym życiu.
Dane osobowe często są dzielone na „dane wrażliwe” oraz „dane zwykłe”. Choć takich określeń trudno doszukiwać się w ustawie o ochronie danych osobowych, to ich popularność sprawiła, iż weszły one nie tylko do języka potocznego, ale także to języka prawniczego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl

Najbliższe terminy szkoleń związane z tym artykułem

Inwestycje liniowe przez cudze grunty
8 grudnia 2020 - 9 grudnia 2020 Szkolenie online
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki...
Podziały nieruchomości
14 grudnia 2020 -15 grudnia 2020 Szkolenie online
Celem szkolenia jest przekazanie oraz utrwalenie wiedzy w zakresie dokonywania geodezyjnych podziałów nieruchomości, przekazanie wiedzy w...

Najpopularniejsze artykuły w tym dziale

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji